Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Abdullah Hilmi Efendi

Abdullah Hilmi Efendi

Bunu paylaşınız

ABDULLAH HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu)

Bakırcı Hasan Ağa’nın oğlu olup 1280 h. yılında Kastamonu’da doğmuştur. Sibyan mektebinde mukaddemât-ı ulûmu, Rüştiyede Arapça ve Farsça okumuş ve şehâdetnâme almıştır. 1295 h. yılında 15 yaşında iken Kastamonu Muhasebe kalemine mülâzemeten, 2 Rebiulâher 1297’de (1 Mart 1296) muhasebe refikliğine tayin edilmiş ve 1 Eylül 1297’de Kastamonu A’şar ve A’nam Nezareti Kalemi Refik-i Sânîliği’ne tahvil olunarak vazife görmüşse de 1 Eylül 1298’de (28 Zilkãde 1299) istifa ederek İstanbul’a gelmiştir. 10 Nisan 1299’da Gebze kazası mülgâ A’şar Başkâtibliği’ne tayin edilmiştir. A’şar idarelerinin lağvına mebni 31 Kânunievvel 1302’de infikâk etmiştir. Kazanın A’şar Kâtibliği’nde muvakkat bulunduktan sonra 21 Eylül 1303 tarihinde Gebze Bidâyet Mahkemesi İkinci Kâtibliği’ne tayin edilmiş ve 14 Temmuz 1304’de Gebze Mal Müdürlüğü Muavinliği’ne nakl-i vazife etmiştir. Muavin Abdullah Hilmi, Mal Müdürü Ahmet Hulusi ile Kaymakam Halis Efendilerin ızrâr-ı hazine yolunda bir takım muamelâtta ve Nüfus Memuru Behçet Efendi’nin umur-i memuresince sû-i ahvâl harekâtta bulunduklarından haklarında takibat açılmıştır. Bundan dolayı 29 Temmuz 1311’de azl edilmiştir.

Câizü’l-istihdam görülerek 1 Teşrinisâni 1313 (16 Cemaziyelevvel 1315)de Akdağmadeni kazası Mal Müdürlüğü’ne tayin edilmişse de 5 Eylül 1315’de Nallıhan kazası Mal Müdürlüğü’ne, oradan da 15 Kânunisâni 1318’de Kalecik kazası Mal Müdürlüğü’ne nakl-i vazife etmiştir. 1 Mayıs 1320’den 24 Temmuz 1320’ya kadar Kalecik kazası Kaymakam vekâletinde bulunmuştur. İzinli Gebze’ye azimeti cihetiyle 20 Mart 1321’de Kalecik’ten infikâk etmiştir.

29 Mart 1322 tarihinde Gebze kazası Bidâyet Mahkemesi Azalığı’na tayinle 4 Teşrinievvel 1322’de ayrılmış, tekrar aynı azalığa 3 Mart 1324’de tayin edilmişse de Şubat 1325’de infisâline mebni 1 Mart 1326’da Gebze Eytam Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. 1 Haziran 1327’de memuriyetinin lâğvına mebni infisal etmiştir. 1 Mart 1328 tarihinden itibaren mazuliyet maaşı olmaya başlamıştır. 5 Ağustos 1331’de Gebze Hapishanesi memurluğuna tayin edilmiştir.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Kırkbeşzâde Suleyman Ağa’nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız
Abdullah Hamdi Efendi

ABDULLAH HAMDİ EFENDİ (Dadaylı) Nüvvâb'tan İsmail Hakkı Efendi'nin oğlu olup 1285 h. yılında Kastamonu vilâyetine …

Kapat