Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Ramazanlık / Akif’ten Tevhid ve Ramazan Şiirleri

Akif’ten Tevhid ve Ramazan Şiirleri

Bunu paylaşınız

Akif’ten Bir Tevhid şiiri

Takdîr-i sıfâtında melâik (melekler) bile hayran (şaşkın)

Yâ Rab seni nasıl idrâke nasıl yol bulur insan

Esrâr-ı ulûhiyette irfan ne yapsın

Hep aczini derpîş ediyor gâyet-i irfan

Her yerde tecellî kılıyor  şâhid-i feyrin (Seni gösteren deliller)

Misbâh-ı cemalinle müşa’şa bütün ekvân (Senin güzelliğin ile her taraf bütün varlık şaşaalı)

Kudsiyetinin bârıkıdır mihr-i muzîa (Kutsiyetinin parlaklığıdır aydınlatan güneş)

Ulviyetinin nâtıkıdır mâh-ı fürûzan (Parlak ay senin ulviyetinin görüntüsüdür)

Kudret azâmet zatına mahsûs ü müsellem

Kudret azamet sadece zâtında nümâyân

Birsin ezelîsin ebedîsin samedsin

Yâ Rab sana yoksun demeye var mıdır imkân?

Sensin bütün ef’alde fa’l-i hakîkî (Bütün filleri yapan sensin)

Sensin mülûkul arşa olan  sâhib-i ferman (Varlığın yönetim yerindeki bütün emirler fermanlar senindir)

Bir kısmı bu halkın seni Ma’bûd bilirler

Bir kısmı ise etmiyor el’an sana îman

Ser-dâde-i iman iken erbab-ı fazîlet (Senin ihsanınla ayaktadır bütün failet erbabı)

Üftâde-i hüsrân oluyor bunca hâkiman (Birçoğu da kaybediyor, hüsranda)

Her nazrede çarpar göze bin ukde-i hikmet

Lâkin anı keşfeyleyemez  dîde-i iz’an (Her bakışa binlerce esrarlı fiiller ve hikmetler çarpar ama onu çok anlayış anlayamaz, hikmeti göremez)

Kaanûn-ı İlâhîdeki ahkâm büyüktür (Allah’ın kanunları büyüktür hükümde, tesirde ama insanların tefekkür ölçüleri sınırlıdır)

Mikyâs-ı tefekkür ise gâyetle küçüktür

Ramazan Şiirleri

Mehmet Akif’ten

Ramazan

Yâ Rab şu muazzam Ramazan hürmetine

Kaldır aradan vahdete hâil ne ise

Yâ Rab şu asırlarca süren tefrîkadan

Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se

Madam ki verdin bize bir rûh-ı nevîn ..

Yâ Rab daha bir nefha-i te’yid insin

 

Ramazan Bayramı

Üç yüz milyon sahîfelik, bir
Mecmûa demekse müslümanlar;
Şîrâze-i ictimâ’ı dindir.
Yok râbıta başka, varsa din var.
«Bayram!» diye ey kucaklaşan halk,
İnsanları hangi kayd bağlar?
Sen din ile pâyidâr olursun;
Din gitti mi târumâr olursun

 

Azgınlar

Ramazan geldi zamanında bu yıl, hamdolsun, 
O biraz belki azaltır çekilen âlâmı. 
Hastalık, zelzele, yangın, karışıklık, kıtlık, 
Daha binlerce felâket eziyor İslâm’ı! 
“Halk, çok azdı da ondan bu belâlar…” deniyor. 
Azmayan yok mu, bütün ehl-i sıyâm azgın mı? 
Kimse, Yâ Rab, süfehâ onları imhâl etme; 
Yoksa, bir millet-i ma’sûmeyi pâ-mâl etme.

Ramazan Bayramı

Sen ey cihân-ı muvahhid ki mâh-ı gufrânı,
Mücâhedeyle geçirdin Hudâ rızâsı için;
Nasîb-i pâkini al durma hân-ı kudretten,
Helâl olur sana Hakk in na’îm u lûtfu bugün 
Odur tevakku’umuz bârgâh-ı Mevlâ’dan:
Ki ıyd-i fitrı sa’îd eylesin cihâna bütün;
Semâdan arza nigâh eyledikçe aynı hilâl
Umum-ı âlem-i İslâm’ı mübtehic görsün

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Ramazan’da itikafa girecek olanların bilmesi gerekenler: İtikafın rüknü, hükmü, âdâbı

Ramazan’da itikafa nasıl girilir? Ramazan’da itikafa girme usülü nasıldır? İtikaf nedir? İtikafın kısımları nelerdir? İtikafın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Ramazanlık, Şiirler, Yazarlar
Kısa kısa insandaki çirkin haller

Bazı manevî hastalıklar, zararlı his, fikir ve hâller Not: Yorum kısmına unuttuklarımızı ekleyebilirsiniz.  Ye's/yeis: Ümitsizlik. …

Kapat