Ana Sayfa / Bâbışefkat Nur

Bâbışefkat Nur

“Heyhat!.. Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet?..”

SORU; “Heyhat!.. Bunların neresinde millete muhabbet ve millet için hamiyet?.. Esefâ!.. (Sünûhat) ifadesinden ne anlamalıyız?.. Konunun başında Bediüzzaman (r.a) hazretleri; “Mutaassıplara hücum eden Avrupa’nın kâselisleri, her biri yüz mutaassıp kadar meslek-i sakîminde mutaassıptır. Bunlardan birisi Shakespeare medhinde ettiği ifratı, şayet bir hoca o ifratı Şeyh Geylânî medhinde etseydi, tekfir olunacaktı.” …

Devamını Oku »

Allah (cc) kâinatı neden birden yaratmamış, safha safha yaratmıştır? Hikmeti nedir?

SORU; Cenab-ı Allah (ﷻ) “Kün fe yekün”e mâlik olup, istedikleri hemen olmaktadır. Dünyayı ve kâinatı yaratırken neden Âdem (a.s.)’ı yarattığı gibi def’aten yaratmamış acaba, hikmeti nedir?.. “KUR’ÂN-I HAKÎM’İN ve Kur’ân’ın hakiki tefsiri olan Hadîsin bir kısım yüksek ve ulvî hakaikına çıkmak için teslim ve inkıyâdı -Akılların idrakinde âciz kalıp yeterli …

Devamını Oku »

Bir Olan Allah (cc) bütün eşyada bütün ahvâliyle bir anda nasıl tasarruf edebiliyor?

SORU: “Hâlık-ı Âlem birdir, Ehaddir, Sameddir. Hem herşeyin Hâlıkı Odur. Ehadiyet-i Zâtiyesiyle beraber, doğrudan doğruya herşeyin dizgini Onun elinde, herşeyin anahtarı kabzasında, herşeyin nâsiyesini tutuyor, bir iş bir işe mâni olmuyor, bütün eşyada bütün ahvâliyle bir anda tasarruf edebilir.’ Böyle acip bir hakikate nasıl inanılabilir?..” (32. Söz)  CEVAP; 1-“KESİN OLARAK …

Devamını Oku »

“Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin İslamının güzelliğindendir”

Ebû Hüreyre (r.a)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (ﷺ) şöyle buyurdu: “Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi müslüman oluşundandır.” (Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Fiten 12) Bu hadisi nasıl anlamalıyım?.. “Hem de hakaik-i tarihiyedendir ki: Bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassıs olamaz. Ancak ferîd bir adam, …

Devamını Oku »

Vahiy ve İlham farkı üzerine

SORU; Risale-i Nur’da bazı yerlerde üstad ‘bana yazdırıldı’ diyor, tabi ben olumlu anlıyorum, yani ilham gibi. Ama dışardakilere anlatmak zor oluyor, sanki peygamber mi diyorlar? Vahiy ile ilham arasındaki fark özetle şudur ki; Vahiyde mündemic olan risalet, bütün beşeriyete aittir. Halbuki ilham, yalnızca buna mazhar olan şahsa mahsustur. Vahiy, bütün …

Devamını Oku »

Lâ ma’bûde illâ hû, lâ maksûde illâ hû

“LÂ MÂBÛDE İLLÂ HÛ, LÂ MAKSÛDE İLLÂ HÛ” (26. Söz)  “SUAL; Mütekellimîn uleması, âlemi, imkân ve hudûsun ünvan-ı icmâlîsi içinde sarıp zihnen üstüne çıkar, sonra vahdâniyeti ispat ederler. Ehl-i tasavvufun bir kısmı, tevhid içinde tam huzuru kazanmak için, Lâ meşhûde illâ Hû deyip kâinatı unutur, nisyan perdesini üstüne çeker, sonra …

Devamını Oku »

İman, Bi̇r Hüsn-ü Münezzeh ve Mücerreddi̇r

(…عَلَيْهِمْ اَنْعَمْتَ الَّذِينَ صِرَاط) “Nimet ve lütfuna mazhar ettiklerinin yoluna” Fâtiha, 6)  İman, bi̇r hüsn-ü münezzeh ve mücerreddir. (17. Lem’a)  Ve mücerret, mukaddes ve muallâ güzelliklerin en mükemmeli, imandır. Kesinlikle bilinmesi gerekir ki; Nübüvvet insanlık için takdir edilmiş, Hayır ve kemâlâtların -insan kabiliyetlerinin yaratılış gayelerindeki kemale ulaşması ile birlikte, istidadlarının …

Devamını Oku »

Siz Hangi Orucu Tutuyorsunuz?

İmamı Gazâlî (ksa) Hazretleri şöyle buyuruyorlar: Oruç üç derecedir: A) Avamın orucu Avamın Orucu: Bu oruç, mide ve tenâsül uzvunu şehvetlerden sakındırmaktır. Yani yemek, içmek ve cinsî münasebette bulunmaktan sakınmaktır. Bir kişi sigara içemediği için onun stresiyle kötü laflar kullanabilir, düşüncesiyle orucu uykuya tuttururlar. Bu hal yanlış bir hal olduğu …

Devamını Oku »

“Tehâlüfte kast ve ihtiyar vardır”

“Evet, tehâlüfte kast ve ihtiyar vardır. Her insanın bütün insanlara simâca muhalefeti buna delildir.” (Mesnevi-i Nuriye)  Biraz önce yağan yağmurun ardından, sulanmış bahçe gibi canlanmış, renklenmiş bahar çayırı, akşam güneşinin altuni ışık hüzmesinde ne kadar güzeldi. En değme ressamlar dahi bu manzarayı böyle hayattar çizemezdi. Çizse o enfes kokuları veremezdi, …

Devamını Oku »

Bayrağımızdaki Hilâl ve Yıldızın Manası, Değeri

Bursevî Tefsirinde geçen bir hadise göre; Birgün Cebrail ile sohbet ederken Efendimiz (ﷺ), Cebrail’e kaç yaşında olduğunu sordu. Cebrail; “Ya Muhammed’ (ﷺ) on bin yılda bir doğan yıldız var ya, ben onu on binlerce kez gördüm.” dedi. Efendimiz (ﷺ) gülümseyerek;  “Ya Cebrail o yıldızın ne olduğunu bilir misin?..” diye sordu. …

Devamını Oku »

“Sübhanallah” Tesbihi Hangi İsim ve Sıfata dayanır?..

SORU: SÜBHANALLAH tesbihi hangi İsim ve Sıfat’a dayanır?.. “Evet, nasıl ki bütün mahlûkatın tesbihatları ism-i Kuddûsa bakar; öyle de, bütün nezafetlerini de Kuddûs ismi ister.” (30.Lem’a)  9. Söz’de “Rabbini bütün nekáisten pâk ve müberra ve ehl-i dalâletin bütün bâtıl fikirlerinden münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusurâtından mukaddes ve muarra …

Devamını Oku »

Vicdanın, tevhidin bürhanları arasında sayılması nasıl olur?

SORU: “Dördüncü Bürhan: Âlem-i gayb ve şehadetin nokta-i iltisákı ve berzahı ve iki âlemden birbirine gelen seyyârâtın mültekásı, VİCDAN denilen fıtrat-ı zîşuurdur. Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir; tevhidin şuâsını neşrederler.” (Mesnevi-i Nuriye, Nokta) – Vicdanın tevhidin bürhanları arsın da sayılması nasıl olur?.. Tevhidin dört büyük delilinden Kur’an-ı Zîşan, …

Devamını Oku »

Din niçin saadetin ziyası, vicdanın selâmetidir?

Soru; “ZİRA, KEMÂLİN CEMÂLİ DİNDİR. HEM, DİN SAADETİN ZİYASIDIR, HİSSİN ULVİYETİDİR, VİCDANIN SELÂMETİDİR.” (Münazarat) Din nasıl hayatımızın ziyası olur!.. Evet kainatın Sahibi Kemâl/Mükemmel sıfatlara sahip, Rahman olan Rabbi’l Âlemîndir. Varlık O’nun kudreti üzerinde görünen açık bir Rahmetidir. Bu Rahmetin en büyük nimeti Kur’an’ın kendisine indiği insandır. Âlemlerin Rabbi kudsî hadisi’nde; …

Devamını Oku »

Sekine Duasının Kaynağı, Fazileti, Kudsi̇yeti̇ ve Ehemmiyeti

Cây-ı dikkat: Şu acip lem’anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor. Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış gaybî mühim bir mu’cize-i Ahmediyeyi (ﷺ) HAŞİYE beyan eder ki, cevamiu’l-kelim nev’inden iki cümleden ibaret bir hadis-i şerifi iki sayfa kadar hakaik-i tarihiyeyi ve iki devlet-i azime-i İslâmiyenin hatimelerini ifade ediyor. İkincisi: Keramet-i evliya hak …

Devamını Oku »

Farklı kişiler, cüzleri paylaşıp okuyunca hatim olmaz mı?

SORU: Bazıları önceki âlimlerin fetvalarını göstererek, “Farklı kişiler, farklı cüzleri okuyunca hatim olmaz, hatmi tek kişinin okuması gerek.” diyorlar?.. Kur’an okuyup ölülerimize bağışlayabilir miyiz?.. “Şüphesiz ki âlimler nebîlerin vârisleridir.” (Tirmizî)  Bediüzzaman Hazretleri Müctehid ve müceddid olmak sıfatıyle; zaman tarikat zamanı değil, cemaat zamanı diyerek; emvâl-i uhreviyede sırr-ı ihlâs ile iştirak ve …

Devamını Oku »