Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 2)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Neden Anladıklarımızı Hayata Tatbik Edemiyoruz? / M. Numan ÖZEL

Bu mesele çoklarımızın çok zaman zihnini kurcaladığını tahmin ediyorum. Bu husustaki mülahazamı da yazmak istedim. Bu efkârın temelde iki nedeni var. 1- Terakki etmiş olmak 2- Ne kadar okunsa da doğru okuma yapmamak İnsan hakkında Risale-i Nur Külliyat’ında yüz sayfadan ziyade tanım ve vasıflar karşımıza tetkikat neticesinde çıkmaktadır. Böyle muazzam bir külliyatın …

Devamını Oku »

Bir noktanda, güneş kadar zekâ var / M. Numan ÖZEL

Hakikatta, her damlada gizli birer deryâ var Damla iken aslın senin, dağı taşı aşarsın, Hem gökleri keşfedersin, sende ey Nur, böyle dehâ var. Bir noktayı bir cihan yap, o cihana hâkim ol, Zira senin bir noktanda, güneş kadar zekâ var. Her zerrenin kâbesidir kalbi, yine kendine.. (Sirac-un Nur, 249) İnsan, …

Devamını Oku »

Okuduğum Halde Neden Sıkıntı Çekiyorum? / M. Numan ÖZEL

Risale-i Nur hakikatları, insana insanlığı ihtar eden bir muhtardır makamındadır. Muhtar makamında olmak ve kendisine daima bir hayırhah ve nâsih olarak kabul etmek gerektir. Risale-i Nur’a muhatap olmak ise ciddi mana emek, zaman, gayret sarf etmekle mümkündür. Lakin sadece bunlarla netice almak söz konusu olmuyor. Okunan ve tahsil edilen şeylerin hayatta …

Devamını Oku »

Ehl-i İmanın Nizâsında Temel Sebep / M. Numan ÖZEL

تساند “Karşılıklı yardımlaşma. Birbirine istinad etmek.” Manalarına gelmektedir. İçtima her sahada bunun nice misallerini görmekteyiz. İnsanlığın var olduğu her saha bunun tatbikat alanıdır. İstinasız olarak. Tesanüd neticesiyle tek başına yapılması müşkül olan nice işler kolaylıkla yapılmaktadır. Örf-ü nasta “el birliği ve imece” gibi tabirlerle de bu mesele câridir. İğne ustalarının …

Devamını Oku »

Hadiseleri Doğru Okumak için Laakal Avam Olmalı / M. Numan ÖZEL

Kainat ve fihriste-i kainat olan insan sürekli olarak bir tebeddülat içerisindedir. Bu tebeddülat içerisinde insan ve âlemi dahi tebeddülata maruz kalmaktadır. Bu tebeddülat-ı hadisat içerisinde kimisi insana elem kimisi de sürur vermektedir. Herkes âlemine nazar ederse nice misallerini göreceği aleni olup misallerini hakkalyakin görecektir. Malumdur ki her hadisenin bir arka …

Devamını Oku »

Neden Vâris ve Vekil-i Bediüzzaman 

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Risale-i Nur hizmeti bu ülkenin Müslüman ve Ehl-i Sünnet kalmasının sebeplerinden birisidir. Çünkü Ahir zaman, Racül-ül kıtal haline gelmiş ve Müslüman kıyımının yaşandığı bir zamandır. Yani İslami kisve ve kimliğe sahip olan kimselerin tecrit, takip, tevkif, idam, mahkeme, sürgün.. metotlarıyla katledilmesi neticesinde islam katliyamı yapıldı. Neticesinde racül-ül kıtal yaşanmıştır.      …

Devamını Oku »

Tebliğde Neye Dikkat Edelim / M. Numan ÖZEL

Tebliğ: Ulaştırmak. Götürmek. Bildirmek. Eriştirmek. Manalarına gelmektedir. İnsanlık tarihi boyunca tebliğ daima aktif olarak var olan bir kavram ve fiildir. Beşeriyet muktezası olarak insanlar sözlü olarak efkarını, meramını izhar etmiştir. Fikirlerin aktarımı ve anlatılması için sözlü fiil daima en fazla kullanılan metoddur. Fikir adamları düşüncelerini sempozyumlar, açık oturumlar, müzakereler veya …

Devamını Oku »

Tutarsızlıklarımızın Sebebi / M. Numan ÖZEL

İnsan, bir çok işleve sahip olan bir sistem demektir. Ama bu sistem o kadar çetrefillidir ki bir anı bir anını tutmamaktadır. On sekiz bin alem dürülmüş paket program olarak insan ismi verilen sisteme takılmıştır. Temsilde hata olmasın sistemin ana kartı insan; on sekiz bin âlem ise paket programdır. Bu sistem …

Devamını Oku »

Background ve İnsan / M. Numan ÖZEL

İnsan demek o kadar ihatası ve kapsama alanı geniş olan bir tabirdir ki hakkında on sekiz bin âlemin envaı kadar yazılar yazılması, sarf-ı kelam edilmesi akıldan uzak değildir. Tabiki bu donanıma/background’a sahip olmak gerekir. Background nispetinde insanda iz’an ve iltizam hasıl olmaktadır. Bu ister şahsi ister içtimai isterse siyasal meselelerde …

Devamını Oku »

Usul, erkân ve adabdan mahrum kalmamak için / M. Numan ÖZEL

Esasatsız Hizmet Tezattır      اساسات: Esaslar. Temeller, kökler. Manalarını ihtiva eder.      Malumdur ki esası tahkim edilmemiş olan binalar yıkılmaya her an maruz kalabilir. Bunun neticesini göz göre göre beklemek ise akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Şayet kış mevsiminde kırık camlar onarılmazsa, baca temizliği veya kış için hazırlık yapılmazsa …

Devamını Oku »

İFRAT VE TEFRİTTEN RİSALE-İ NUR MEDRESELERİYLE KURTULUNABİLİR / M. Numan ÖZEL

Dershaneye Gitmek ve Cemaat Olmanın Önemi – 2 “Şayet biri biliyor, taallüm etmeğe muhtaç değilse ibadete muhtaç veya marifete müştak veya huzur ister. Onun için herkese lüzumlu bir derstir.” İnsanlar cehaletini izale etmekle tekemmül edebilir. Tekamül ise ancak kalb ve ruhun birbiriyle imtizacı neticesinde tezahür etmektedir. Bir insan ne kadar …

Devamını Oku »

Nurculuğun Mazisini Bilmek / M. Numan ÖZEL

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

“Tarih tekerrürden ibarettir.” sözünü bilmeyenimiz yoktur içimizde. Bunu biraz tahlil edecek ve şahsi hayatımızı göz önünden geçirecek olursak başa gelen şeylerin çoğu zaman ya ihmal veya daha önceki hatalarımızın tekrarının neticesi olduğunu görebiliriz. Bu yadsınamaz bir realitedir Risale-i Nur’un Sırat-ı Müstakim olan hizmetinin mazisini de bilmenin ehemmiyeti de azimdir. Üstadımızın …

Devamını Oku »

Leyle-i Kadir Derlemesi / M. Numan ÖZEL

Leyle-i Kadir 1. “Leyle-i Kadir ise, nass-ı Kur’an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hüccet-i katıadır.” (M: 402) 2. İnsanlarda veli, Cum’ada dakika-i icabe, Ramazanda Leyle-i Kadir, Esma-i Hüsnada İsm-i Azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça; sair efrad dahi kıymetdar kalır, ehemmiyet verilir.” (M: 476) 3. “Bu hakikata işareten …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Tabyaları / M. Numan ÖZEL

Tarihte şehirler kale/şehir surlarıyla düşmanlardan muhafaza edilmiştir. Lakin teknolojinin inkişafıyla sadece surlar kifayetsiz kaldığının görülmesiyle surların arkası topraklarla tahkim edilmiştir. Bu surette tahkim edilmiş olan surlara tabya denilmektedir. Risale-i Nur Külliyatı da “imanın etrafında çelikten zırh..” olarak Din-i Mübin-i İslam’ın etrafında bir kalkan bir zırh gibi olmuştur. Materyalist zihniyete karşı …

Devamını Oku »

Hayat Kompozisyonun Nasıl? / M. Numan ÖZEL

“Hayat, âlem-i şehadetin ziyasıdır ve istilâ ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir ve Hâlık-ı Kâinat’ın en câmi’ âyinesidir ve faaliyet-i Rabbaniyenin en mükemmel enmuzeci ve fihristesidir. Temsilde hata olmasın, bir nevi proğramı hükmündedir. Elbette âlem-i gayb, yani mazi müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı maneviyeleri hükmünde olan intizam ve …

Devamını Oku »