Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 4)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Ben Tenezzül Etmem! / M. Numan ÖZEL

  M. Numan ÖZEL   Ben Tenezzül Etmem! “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.1” Bu söz ilerleyen zaman ve tarih sahnesine levh-i âlâdan çıkan her hadise ile kendisini göstermektedir. Basiret sahibi olan görmektedir. Bazan basar kör olsa da göremese de basiretten kaçmamaktadır.   Nitekim Zamanın muktezasınca hatt-ı …

Devamını Oku »

Ahmed Kalkan’a Cevaplar! / M. Numan ÖZEL

Ahmet Kalkan’a Cevaplar Nurculuk ve Gülen Hareketinin Din Anlayışı/Ahmed Kalkan isminde ki videoda Selefi ve Tekfirci anlayış ve islamoğlu ve bayındır ağzı ile konuşan videoya cevaptır. Bu vatandaş ezbere ve Mustafa İslamoğlu’nun ve a. bayındırın ve selefi/vehhabi/harici ve tekfirci ağızla ve bunun önüne koyulan metni papağan gibi okumaktadır. 1 – Kendi …

Devamını Oku »

Hulusi YAHYAGiL Ağabeye Münafıkların Musallat Olması Hakkında / M. Numan ÖZEL

Hulusi YAHYAGiL Ağabeye Münafıkların Musallat Olması Hakkında Sual: 10. Lema’da üçüncüsünde Hulusi Abi’ye atfen anlatılan münafıkların ona bir iki sene musallat olma hadisesini açıklar mısınız. İşte Hulusi’nin kalbi çendan lâ-yetezelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevkettiğinden şefkatli tokat yedi. Tam bir-iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini …

Devamını Oku »

Muhakemat Eserine Dair.. / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Muhakemat Eserine Dair.. Eserin Künyesi Eser ismi: Muhakemat, Reçetet’ü-l Havas, Reçetet’ü-l Ulema Yazım Tarihi: 1911 Basım Tarihi: 1913 Matbaa: Matba-i Ebuzziya Muhâkemât (1911/1911) Abdülkadir Badıllı ağabey, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. (Bkz. Tarihçe, /280) ayırıca şunu da beyan etmiştir. Muhakemat, Arapçası Reçetet’ül Ulama veya Havas olarak 1910 yılında telif …

Devamını Oku »

Diyanet İslam Ansiklopedisi Said Nursî maddesinin tahlil ve tenkidi / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Diyanet İslam Ansiklopedisi Said Nursî maddesi tahlil ve tenkidi Evvela: AÇIKGENÇ’in yazdığı araştırması için tebrik ederim. 2008’de tahlil ettiğim bu araştırmayı kendisine ulaştırmak için birisine vermiştim. Ulaşmadığına bugünlerde kanaat getirdiğim için güncellemek istedim ve kamuoyuna arz ediyorum.  AÇIKGENÇ’ten de çalışmalarının devamını beklerim. Muhammed Numan ÖZEL / …

Devamını Oku »

Poligon Olan Ayasofya / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Poligon Olan Ayasofya  “Ve bir namaz vakti, Ayasofya Câmii’nden çıkılıp “çayhane”ye oturulduğunda.. [1]  “Ayasofya Câmii, ehl-i fazl u kemalden mübarek ve muhterem zâtlarla dolu.. [2]  “Ayasofya gibi gayet muazzam bir câmie, Cuma gününde dâhil olur.” [3]  Ayasofya tarihi sürecine bakıldığında bir hususu arz etmek isterim ki bir çok Müslümanın …

Devamını Oku »

Politize Mi Olduk? / M. Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Politize Mi Olduk? “İman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta her şeyin fevkindedir hiç bir şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat bu zamanda ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi’ veya âlet …

Devamını Oku »

Sûretperestlik / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sûretperestlik Tenbih: Lafızperestlik nasıl bir hastalıktır.. öyle de; suretperestlik ve üslûbperestlik ve teşbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyeperestlik şimdi filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır.[1] Bu yazı, alemimde çoktan yer etmiş lakin alemimde kalmış olan bir düşüncemin mahsulüdür. * Ahirzamanın …

Devamını Oku »

Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi? / M. Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi? Bediüzzaman’ın 31 mart hadisesinde itihatçılar namına hareket etmediğine dair: * “31 Mart Vak’ası”ndaki hizmetlerimle “İttihad ve Terakki” hükûmetinin nazar-ı dikkatini celbettim. Câmi-ül Ezher gibi “Medreset-üz Zehra” namında bir İslâm üniversitesinin Van’da açılması teklifi ile karşılaştım. Envar – Şualar ( …

Devamını Oku »

Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı: Rekabet / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı: Rekabet “Rekabetkârane ihtilafları..[1]”insanın olduğu her yerde rekabet olmaktadır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Lakin bu rekabet müsbet manada olursa bir sıkıntı arz etmemektedir. Amma bu rekabet uhrevi hizmetlerde, meslek ve meşreblerde ise ihtilaflara yol açmaktadır. Hatta bu tekfire dek dayandığını “bir sâlih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif …

Devamını Oku »

Sedd-i Taassub / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sedd-i Taassub “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.[1]” Bu söz zamanın icraat sayfalarından ibaret olan tarihin sayfalarında kendisi izhar edip açığa çıkmaktadır. Zamanın muktezasınca hatt-ı hareket etmeyen kimseler zamanın çarkları arasında ezilip mahvolmaya mahkumdur. Bundan kaçış söz konusu değildir. Bizler ise ehl-i sünnet ve cemaat …

Devamını Oku »

Rüsuh (Dağın yürüdüğünü duyarsanız inanın) / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Rüsuh (Dağın yürüdüğünü duyarsanız inanın) Yaş kırka baliğ olduğunda iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa olsun rüsuh peyda eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. [1] Bu dünya hayatına gelen her insanın yolculuğu Kal-u Belâdan başlamıştır. Orada hazırun olarak tüm ruhlar bulundu. İnsan bir yolcudur. Sabavetten …

Devamını Oku »

Manevi Deprem / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Manevi Deprem Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1] İnkılabat-ı dâhiliyeden ihtizazat, o dağlar ile iskât olunurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Dâhilî bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükûnet bulur. Demek arzın sükûn ve sükûneti dağlar iledir.[2] Malumdur ki zelzeleler depremler mana-i …

Devamını Oku »

Birinci Şuâ Tarihleri / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Birinci Şuâ Tarihleri Birinci Şuâ Risale-i Nuru Tetdkik edenlerce malumdur ki Sikke-i Tastik-i Gaybive Şuâlar namındaki eserlerde geçmektedir. Burada Risale-i Nur’a işaret eden ayetler geçmektedir. Rumi ve Hicri tarihleri miladi takvime göre çevirip burada tebyiz ettim. Metin mehazleri Envar Neşriyat Risale-i Nur KülliyatınaGöredir. İstifademi burada yazdım. Merak edenler tedkik edebilir. Hatalar benden istifadem …

Devamını Oku »

Havz-ı Kevser Olmak / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Havz-ı Kevser Olmak Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1] Fikr-i milliyet ile, milletin cevfinde havz-ı kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Altındaki suyunu çeken delikleri, maarif ile kapatınız. İçine su akıtan yukarıdaki mecraları, fazilet-i İslâmiye ile açınız. Büyük bir çeşme var, şimdiye kadar sû’-i istimal ile …

Devamını Oku »