Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 4)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Risale-i Nur’da Üç Aylar ve Mübarek Vakitler

RİSALE-İ NUR’DA ÜÇ AYLAR VE ÜÇ AYLAR İÇERİSİNDEKİ MÜBAREK GECELER HAKKINDAKİ  YERLER… EMİRDAĞ LAHİKASI-1 Sâlisen: Aziz kardeşlerim! Bahar ve yazın meşgaleleri, hem geceleri kısalması, hem şuhur-u selâsenin gitmesi ve ekser kardeşlerimin bir derece hisse alması ve daha sair bazı esbabın bulunması elbette bir derece neş’eli kış dersine fütur verir. Fakat onlardan …

Devamını Oku »

İncitmekten Sakınanlar! / Muhammed Numan ÖZEL

   “Cenab-ı Hakk’a nâzır ve ona vâsıl olanyollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1]bu herkesçe malumdur. Ve dikkat edersek “âlemin” diye bir tabir kullanmış müellif. Âlem ise bir terkiptir bir bütündür ve içersinde yaratılan her şeyi ihata edecek bir genişliği vardır. Kısacası masivaullah tabir edebiliriz.       …

Devamını Oku »

Hükümet-i Hazıra ve Reis-i Cumhura / Muhammed Numan ÖZEL

BEDIÜZZAMAN SAID NURSI’NIN 1. MECLISE HITABESINDEN GÜNÜMÜZE Âlem-i İslam’a asırlarca sancaktarlık yapmış olan bir ülkenin pay-ı tahtında kurulmuş ve bu millet manevi/kalbi olarak daima bu sancaktarlığı gönlünde hissetmiştir. Risale-i Nur Külliyatı ve Müellifi Bediüzzaman Said Nursi de daima müsbet hareket metodunu takip ederek gönüllerinde sancaktar-ı islamiye hissinin şuurunu sinelere nakşetmiştir. …

Devamını Oku »

Selâhaddin Çelebi’nin Gayr-i Münteşir Mektubu

Çok müşfik, çok vefâkâr efendim ve fazîletli, izzetli Üstâdım hazretlerine, Risâle-i Nûr, asrımızda Kur’ân-ı Hakîm’in resmî bir tercümanı ve nâşiri olduğuna dâir çok delillerden birkaçını arz ediyorum. Risâle-i Nûr’un tarihçesi aynen asr-ı saadete benziyor. Bir çok noktalarda tevâfuk ediyor. Yirmi üç senede hitâm bulan Risâle-i Nûr, Anadolu’yu maddî tehlikelerden korumuş, …

Devamını Oku »

Bu Hizmet, Kafa Feneri ile Yürümez! / M. Numan ÖZEL

“Bir insanı yakalamak ve kendine çekmek; onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onun ile onu mağlub eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zaîf damarından ehl-i ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakikî olmayan bazı bîçare dostlarımı o suretle çektiler, manen onları tehlikeye attılar.”[1] Hakiki …

Devamını Oku »

Evlilik Bir İbadettir / Muhammed Numan ÖZEL

Evlilik Bir İbadettir 

Evet, insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine mukabil bir kalbin mevcud bulunmasıdır ki, her iki taraf sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezaizde birbirine ortak, gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine muavinve yardımcı olsunlar.

Evet, bir işte mütehayyir kalan veya bir şeye dalarak tefekkür eden adam velev zihnen olsun, ister ki; birisi gelsin, kendisiyle o hayreti, o tefekkürü paylaşsın.  

Kalblerin en latifi, en şefiki; kısm-ı sâni ile tabir edilen kadın kalbidir. Fakat kadın ile ruhî imtizacı (geçimi) ikmal eden, kalbî ünsiyet ve ülfeti itmam eden, surî ve zahirî olan arkadaşlığısamimîleştiren; kadının iffetiyle, ahlâk-ıseyyieden temiz ve pâk bulunması ve çirkin ârızalardan hâlî olmasıdır. 1 

Malumdur ki insan sosyal bir varlık olması ve Adem (a.s.) ‘dan bugüne ve bugünden berzah aleminin kapısı olan kabre kadar da böyle olacaktır. Cemiyetten istifa edip yerin altına hendek kazıp saklanmak imkanı da yoktur.

Devamını Oku »

Tenkid Edenin Eli Yetişmediği için.. / M. Numan ÖZEL

Tenkid Edenin Eli Yetişmediği için.. 

“Bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzurundan tardeder. O adam kendine teselli vermek için: "Tuh, ne kadar çirkindir" der. O güzelin güzelliğini nefyeder.  

Hem bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister.

Devamını Oku »

Nur’un Erkân ve Saff-ı Evvelleri / Muhammed Numan ÖZEL

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur’un Erkân ve Saff-ı Evvelleri

     “Cenab-ı Hakk'a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1] bu tariklerden birisi ve ahirzamanda en te’sirlisi ise kanaat-ı kat’iyye ile Risale-i Nur Hizmet dairesidir. Hal böyle olunca Risale-i Nur’un hizmet ve te’sir sahası genişlemektedir. Muhtelif mizaç ve istidad sahipleri dairenin içerisine girmekte ve kendilerini ya bu hizmetin rengi ile boyamakta “Sıbgatullah(*) bunun zahiri göstergesi ise hâl u kâl ile görünmektedir. Bir de bu daireye girmiş ve kendisini hizmete değil de hizmeti kendisi sistemine uydurmaya çalışanlar da görülmektedir.

Bu kimseler umumi hukuka da yer yer saldırmaktadır.

Devamını Oku »

Neden hedef tahtasında Risale-i Nur ve talebeleri var? / M. Numan ÖZEL

Neden hedef tahtasında Risale-i Nur ve talebeleri var?

“.. herbirisi, Kur'anın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatları fehmetmeleri ve yüzer fen ve ulûm-u İslâmiyenin ve bilhâssa şeriat-ı kübranın büyük müçtehidleri ve Usûl-üd Din ve İlm-i Kelâm'ın dâhî muhakkikleri gibi her taife kendi ilmine ait bütün hacatını ve cevablarını Kur'andan istihraç etmeleri, Kur'anın menba-ı hak ve maden-i hakikat olduğuna bir imzadır.” [1]

Risale-i Nur Külliyatı namıyla bilinen Kur’an-ı Kerim’in Dirayet ve Rivayet tefsiri (*) olmak üzere iki kategoriye ayrılan ve daha sonra bunlar da kendisi içerisinde kategorize olan.. ve Dirayet Tefsiri kategorisinde en son ve en geniş çapta telif edilmiş

Devamını Oku »

Şevk ve klavye Nurculuğu / M. Numan ÖZEL

Şevk ve klavye Nurculuğu “Cenab-ı Hakk’a nâzır ve ona vâsıl olan yollar, kapılar; âlemin tabakaları, sahifeleri, mürekkebatı nisbetinde bir yekûn teşkil etmektedir.” [1] Malumdur ki herbir insan bir alemdir. Kendi iki ayaklı cismani aleminin içerisinde var olan şeyleri açıp genişletsek karşımıza mini bir alem çıkacaktır. Ama bu hususi alemin şekli ve hususiyeti hakkında tam bir bilgi …

Devamını Oku »

Eli Yetişmediği İçin.. / M. Numan ÖZEL

Eli Yetişmediği için..      “Bir dünya güzeli, bir zaman kendine meftun olmuş âdi bir adamı huzurundan tardeder. O adam kendine teselli vermek için: “Tuh, ne kadar çirkindir” der. O güzelin güzelliğini nefyeder.      Hem bir vakit bir ayı, gayet tatlı bir üzüm asması altına girer. Üzümleri yemek ister. …

Devamını Oku »

Sos-Yal(ın) Medya / M. Numan ÖZEL

SOS-YAL(IN) MEDYA   Terk edemediğimiz alışkanlıklarımız, bizlerin en zayıf noktalarıdır. Herkes hayatını gözden geçirdiğinde görecektir ki bu zayıf noktalar insanları gerçekten çok problemlerle yüz yüze getirmiştir. Bu inkar edilemez. İnsan gerçekten azmederse bu zaaflarını kuvvetlendirip o şeylerden vazgeçebilir. Bunun için o zaaf noktalarla mücadele ederek terk yerine kavi olan noktalarla meşgul …

Devamını Oku »

Ötelemek Ve Ertelemeyi Bilmeliyiz! / M. Numan ÖZEL

Ötelemek Ve Ertelemeyi Bilmeliyiz “Vicdanın anasır-ı erbaası ve Ruhun dört havassı olan irade, zihin, his, latife-i Rabbaniye, herbirinin bir gayat-ül gayatı var! Ø  İradenin ibadetullahtır. Ø  Zihnin marifetullahtır. Ø  Hissin muhabbetullahtır.    Ø  Latifenin müşahedetullahtır. v  Takva Denilen ibadet-i Kâmile, dördünü tazammun eder. Şeriat şunları hem tenmiye, hem tehzib, hem bu gayat-ül …

Devamını Oku »

Said özdemir Ağabeyimin Cenaze Merasimi / M. Numan ÖZEL

Said özdemir Ağabeyimin Cenaze Merasimi Said ÖZDEMİR Ağabeyimizi vefatından bir hafta evvel 60 yıllık hayat arkadaşı olan Rahime teyzemizin cenaze taziyesinde gördüm. Ağabeyimizi görmek ve hasbihal etmek için yola çıktım. Kendisini öz Elif sitesinin altında taziye kabul yerinde gördüm. Eyüp EKMEKÇİ Ağabeyimi de gördüm. Gündüz ise Nurcuların ağabeyi Abdullah YEĞİN …

Devamını Oku »

Kendini Kötü mü Hissediyorsun? / M. Numan ÖZEL

Kendini Kötü mü Hissediyorsun?     İnsan on sekiz bin alemin gelip geçtiği ve ziyâret ettiği ve kesiştiği bir kavşak noktası hükmündedir. Bu âlemler ise bir biri ile farklıdır. Bu fark sebebi iledir ki insanın bir ânı bir ânını, bir düşüncesi bir düşüncesini, bir hayâli bir hayâlini.. tutmamaktadır.     …

Devamını Oku »