Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 5)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Rüsuh (Dağın yürüdüğünü duyarsanız inanın) / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Rüsuh (Dağın yürüdüğünü duyarsanız inanın) Yaş kırka baliğ olduğunda iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa olsun rüsuh peyda eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. [1] Bu dünya hayatına gelen her insanın yolculuğu Kal-u Belâdan başlamıştır. Orada hazırun olarak tüm ruhlar bulundu. İnsan bir yolcudur. Sabavetten …

Devamını Oku »

Manevi Deprem / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Manevi Deprem Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1] İnkılabat-ı dâhiliyeden ihtizazat, o dağlar ile iskât olunurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Dâhilî bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükûnet bulur. Demek arzın sükûn ve sükûneti dağlar iledir.[2] Malumdur ki zelzeleler depremler mana-i …

Devamını Oku »

Birinci Şuâ Tarihleri / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Birinci Şuâ Tarihleri Birinci Şuâ Risale-i Nuru Tetdkik edenlerce malumdur ki Sikke-i Tastik-i Gaybive Şuâlar namındaki eserlerde geçmektedir. Burada Risale-i Nur’a işaret eden ayetler geçmektedir. Rumi ve Hicri tarihleri miladi takvime göre çevirip burada tebyiz ettim. Metin mehazleri Envar Neşriyat Risale-i Nur KülliyatınaGöredir. İstifademi burada yazdım. Merak edenler tedkik edebilir. Hatalar benden istifadem …

Devamını Oku »

Havz-ı Kevser Olmak / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Havz-ı Kevser Olmak Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1] Fikr-i milliyet ile, milletin cevfinde havz-ı kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Altındaki suyunu çeken delikleri, maarif ile kapatınız. İçine su akıtan yukarıdaki mecraları, fazilet-i İslâmiye ile açınız. Büyük bir çeşme var, şimdiye kadar sû’-i istimal ile …

Devamını Oku »

Sadeleştirmeye Açılan Kapı! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sadeleştirmeye Açılan Kapı! Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1]  İnkılabat-ı dâhiliyeden ihtizazat, o dağlar ile iskât olunurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Dâhilî bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükûnet bulur. Demek arzın sükûn ve sükûneti dağlar iledir.[2]          …

Devamını Oku »

Netice işi Belli Eder! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Netice işi Belli Eder! “Şu ağacın kesretli dal ve budakları, birtek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın san’atkârının icad ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç, dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra, bütün hakikatını bir meyvede toplar. Bütün manasını bir çekirdekte derceder. Onunla Hâlık-ı Zülcelalinin …

Devamını Oku »

Bandrol Meselesinin Güzelliği Nedir? / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bandrol Meselesinin Güzelliği Nedir? Her şeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zahirî çirkin, müşevveştir. Fakat …

Devamını Oku »

Sapık İslami Anlayışlar / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sapık İslami Anlayışlar Bu ülkede 1920lerden itibaren liyakatsız din adamları ve diyanet işleri başkanlığının varlığı sebebiyle bir çok islami anlayışlar türedi, Sırat-ı müstakimi göremeyen, hayal ve rüyalarla hatta sihirlerler ve akla hayale gelmeyen şeylerle gerçek islamiyet değil x,y,z nin gösterdiği anlayışı kabul eden fırkalar türedi.        Ehl-i Sünnet …

Devamını Oku »

Bedduamız Cahilliğimize Olmalı / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bedduamız Cahilliğimize Olmalı Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..1 Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.2 İnsan bir şeyi bilmezse cahili olursa ondan kötüsü yoktur. Çünkü hem bilmez hem de kendisini bilir …

Devamını Oku »

Meşrebe Takılmayalım / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Meşrebe Takılmayalım Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..1 Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.2 Eğer içersinde bulunduğumuz meşrep ile bizim husûsî meşrebimiz arasında bir imtizâçsızlık söz konusu ise bunun çaresi meşveret …

Devamını Oku »

Hakikatten Nefret Ettirir / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hakikatten Nefret Ettirir Ziyade etmek, nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Noksana, cehil bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek, ilim ile olur. Âlim olan mazur değildir. Kezalik dinden bir şeyi fasl veya olmayanı vasletmek, ikisi de caiz değildir. Belki hikâyatın bakırları ve İsrailiyatın müzahrefatı ve teşbihatın …

Devamını Oku »

İstidadlar Nasıl inkişaf Eder? / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL İstidadlar Nasıl inkişaf Eder? “Sanki Cenab-ı Hakk’ın ahdi; meşiet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nuranî bir şerittir ki, ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nuranî şerit, kâinatta nizam-ı umumî şeklinde tecelli ederek silsilelerini kâinatın enva’ına dağıtır iken, en acib silsilesini nev’-i beşere uzatmıştır ve ruh-u beşerde pek çok istidad …

Devamını Oku »

Akıl ve nakil / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL [email protected] AKIL VE NAKİL “Akılla nakil tearuz ettiklerinde, aklı kabul edip nakil te’vil edilir. AMA O AKIL DA ÂKIL OLMAK GEREKTİR.” Muhakemat’ta zikredilen bu ölçü çokların malumudur. Risale dairesine girdiğimden beri defalarca dinlediğim ve okuduğum ifade hakkında esaslı bir düşünce içine girmemin sebebi “İslam Akaidi” eserlerinde gördüğüm …

Devamını Oku »

Hizmetimizde Uyum ve Ahenk / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hizmet Rehberimiz “Efkâr ve hissiyatın mecra-yı tabiîsi nazm-ı maânîdir. Nazm-ı maânî ise mantıkla müşeyyeddir. Mantığın üslûbu ise müteselsil olan hakaika müteveccihtir. Hakaika giren fikirler ise, karşısında olan dekaik-ı mahiyatta nafizdirler. Dekaik-ı mahiyat ise, âlemin nizam-ı ekmeline mümidd ve müstemiddirler. Nizam-ı ekmelde herbir hüsnün menbaı olan hüsn-ü mücerred …

Devamını Oku »

Hakikati Okumak / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hakikati Okumak Bu yazıyı yazmaktan maksadım: “Maksadım: Ol elmas kılınca saykal vurmaktır.”1 Risale-i Nuru okumak, anlamak, anlatmak, anlaşılan mana ile hareket etmek, tezekkür ve tefekkür etmek hakiki bir nur talebesinin vasfındandır. Bu vasıflardan çıkan veya barındırmayan kimseler istikameti kaybetmiş veya Risale-i Nurun birbiri içerisindeki dairelerde yer değiştirmiş …

Devamını Oku »