Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 5)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Poligon Olan Ayasofya / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Poligon Olan Ayasofya  “Ve bir namaz vakti, Ayasofya Câmii’nden çıkılıp “çayhane”ye oturulduğunda.. [1]  “Ayasofya Câmii, ehl-i fazl u kemalden mübarek ve muhterem zâtlarla dolu.. [2]  “Ayasofya gibi gayet muazzam bir câmie, Cuma gününde dâhil olur.” [3]  Ayasofya tarihi sürecine bakıldığında bir hususu arz etmek isterim ki bir çok Müslümanın …

Devamını Oku »

Politize Mi Olduk? / M. Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Politize Mi Olduk? “İman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta her şeyin fevkindedir hiç bir şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat bu zamanda ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi’ veya âlet …

Devamını Oku »

Sûretperestlik / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sûretperestlik Tenbih: Lafızperestlik nasıl bir hastalıktır.. öyle de; suretperestlik ve üslûbperestlik ve teşbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyeperestlik şimdi filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır.[1] Bu yazı, alemimde çoktan yer etmiş lakin alemimde kalmış olan bir düşüncemin mahsulüdür. * Ahirzamanın …

Devamını Oku »

Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi? / M. Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi? Bediüzzaman’ın 31 mart hadisesinde itihatçılar namına hareket etmediğine dair: * “31 Mart Vak’ası”ndaki hizmetlerimle “İttihad ve Terakki” hükûmetinin nazar-ı dikkatini celbettim. Câmi-ül Ezher gibi “Medreset-üz Zehra” namında bir İslâm üniversitesinin Van’da açılması teklifi ile karşılaştım. Envar – Şualar ( …

Devamını Oku »

Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı: Rekabet / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Vazife-İ Uhreviyede Kanaatsızlığın Adı: Rekabet “Rekabetkârane ihtilafları..[1]”insanın olduğu her yerde rekabet olmaktadır. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Lakin bu rekabet müsbet manada olursa bir sıkıntı arz etmemektedir. Amma bu rekabet uhrevi hizmetlerde, meslek ve meşreblerde ise ihtilaflara yol açmaktadır. Hatta bu tekfire dek dayandığını “bir sâlih âlim, fikr-i siyasîsine muhalif …

Devamını Oku »

Sedd-i Taassub / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sedd-i Taassub “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.[1]” Bu söz zamanın icraat sayfalarından ibaret olan tarihin sayfalarında kendisi izhar edip açığa çıkmaktadır. Zamanın muktezasınca hatt-ı hareket etmeyen kimseler zamanın çarkları arasında ezilip mahvolmaya mahkumdur. Bundan kaçış söz konusu değildir. Bizler ise ehl-i sünnet ve cemaat …

Devamını Oku »

Rüsuh (Dağın yürüdüğünü duyarsanız inanın) / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Rüsuh (Dağın yürüdüğünü duyarsanız inanın) Yaş kırka baliğ olduğunda iyi olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa olsun rüsuh peyda eder, meleke haline gelir, daha terki mümkün olmaz. [1] Bu dünya hayatına gelen her insanın yolculuğu Kal-u Belâdan başlamıştır. Orada hazırun olarak tüm ruhlar bulundu. İnsan bir yolcudur. Sabavetten …

Devamını Oku »

Manevi Deprem / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Manevi Deprem Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1] İnkılabat-ı dâhiliyeden ihtizazat, o dağlar ile iskât olunurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Dâhilî bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükûnet bulur. Demek arzın sükûn ve sükûneti dağlar iledir.[2] Malumdur ki zelzeleler depremler mana-i …

Devamını Oku »

Birinci Şuâ Tarihleri / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Birinci Şuâ Tarihleri Birinci Şuâ Risale-i Nuru Tetdkik edenlerce malumdur ki Sikke-i Tastik-i Gaybive Şuâlar namındaki eserlerde geçmektedir. Burada Risale-i Nur’a işaret eden ayetler geçmektedir. Rumi ve Hicri tarihleri miladi takvime göre çevirip burada tebyiz ettim. Metin mehazleri Envar Neşriyat Risale-i Nur KülliyatınaGöredir. İstifademi burada yazdım. Merak edenler tedkik edebilir. Hatalar benden istifadem …

Devamını Oku »

Havz-ı Kevser Olmak / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Havz-ı Kevser Olmak Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1] Fikr-i milliyet ile, milletin cevfinde havz-ı kevser gibi bir havz-ı marifet ve muhabbet yapınız. Altındaki suyunu çeken delikleri, maarif ile kapatınız. İçine su akıtan yukarıdaki mecraları, fazilet-i İslâmiye ile açınız. Büyük bir çeşme var, şimdiye kadar sû’-i istimal ile …

Devamını Oku »

Sadeleştirmeye Açılan Kapı! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sadeleştirmeye Açılan Kapı! Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1]  İnkılabat-ı dâhiliyeden ihtizazat, o dağlar ile iskât olunurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Dâhilî bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükûnet bulur. Demek arzın sükûn ve sükûneti dağlar iledir.[2]          …

Devamını Oku »

Netice işi Belli Eder! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Netice işi Belli Eder! “Şu ağacın kesretli dal ve budakları, birtek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın san’atkârının icad ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç, dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra, bütün hakikatını bir meyvede toplar. Bütün manasını bir çekirdekte derceder. Onunla Hâlık-ı Zülcelalinin …

Devamını Oku »

Bandrol Meselesinin Güzelliği Nedir? / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bandrol Meselesinin Güzelliği Nedir? Her şeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zahirî çirkin, müşevveştir. Fakat …

Devamını Oku »

Sapık İslami Anlayışlar / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sapık İslami Anlayışlar Bu ülkede 1920lerden itibaren liyakatsız din adamları ve diyanet işleri başkanlığının varlığı sebebiyle bir çok islami anlayışlar türedi, Sırat-ı müstakimi göremeyen, hayal ve rüyalarla hatta sihirlerler ve akla hayale gelmeyen şeylerle gerçek islamiyet değil x,y,z nin gösterdiği anlayışı kabul eden fırkalar türedi.        Ehl-i Sünnet …

Devamını Oku »

Bedduamız Cahilliğimize Olmalı / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bedduamız Cahilliğimize Olmalı Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..1 Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.2 İnsan bir şeyi bilmezse cahili olursa ondan kötüsü yoktur. Çünkü hem bilmez hem de kendisini bilir …

Devamını Oku »