Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 5)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Sadeleştirmeye Açılan Kapı! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sadeleştirmeye Açılan Kapı! Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..[1]  İnkılabat-ı dâhiliyeden ihtizazat, o dağlar ile iskât olunurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Dâhilî bir heyecan olduğu vakit arz dağlar ile teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükûnet bulur. Demek arzın sükûn ve sükûneti dağlar iledir.[2]          …

Devamını Oku »

Netice işi Belli Eder! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Netice işi Belli Eder! “Şu ağacın kesretli dal ve budakları, birtek çekirdekten gelmiş ve şu ağacın san’atkârının icad ve tasvirde vahdetini gösteriyor. Sonra şu ağaç, dal ve budak salıp tekessür ve intişar ettikten sonra, bütün hakikatını bir meyvede toplar. Bütün manasını bir çekirdekte derceder. Onunla Hâlık-ı Zülcelalinin …

Devamını Oku »

Bandrol Meselesinin Güzelliği Nedir? / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bandrol Meselesinin Güzelliği Nedir? Her şeyde, hattâ en çirkin görünen şeylerde, hakikî bir hüsün ciheti vardır. Evet, kâinattaki her şey, her hâdise ya bizzât güzeldir, ona hüsn-ü bizzât denilir. Veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, ona hüsn-ü bilgayr denilir. Bir kısım hâdiseler var ki, zahirî çirkin, müşevveştir. Fakat …

Devamını Oku »

Sapık İslami Anlayışlar / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Sapık İslami Anlayışlar Bu ülkede 1920lerden itibaren liyakatsız din adamları ve diyanet işleri başkanlığının varlığı sebebiyle bir çok islami anlayışlar türedi, Sırat-ı müstakimi göremeyen, hayal ve rüyalarla hatta sihirlerler ve akla hayale gelmeyen şeylerle gerçek islamiyet değil x,y,z nin gösterdiği anlayışı kabul eden fırkalar türedi.        Ehl-i Sünnet …

Devamını Oku »

Bedduamız Cahilliğimize Olmalı / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bedduamız Cahilliğimize Olmalı Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..1 Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.2 İnsan bir şeyi bilmezse cahili olursa ondan kötüsü yoktur. Çünkü hem bilmez hem de kendisini bilir …

Devamını Oku »

Meşrebe Takılmayalım / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Meşrebe Takılmayalım Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..1 Cehalet ağanın, inad efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyasetlerinde insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir.2 Eğer içersinde bulunduğumuz meşrep ile bizim husûsî meşrebimiz arasında bir imtizâçsızlık söz konusu ise bunun çaresi meşveret …

Devamını Oku »

Hakikatten Nefret Ettirir / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hakikatten Nefret Ettirir Ziyade etmek, nizamı bozduğu ve vehme kapı açtığı için daha zararlıdır. Noksana, cehil bir derece özür olur. Fakat ziyade etmek, ilim ile olur. Âlim olan mazur değildir. Kezalik dinden bir şeyi fasl veya olmayanı vasletmek, ikisi de caiz değildir. Belki hikâyatın bakırları ve İsrailiyatın müzahrefatı ve teşbihatın …

Devamını Oku »

İstidadlar Nasıl inkişaf Eder? / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL İstidadlar Nasıl inkişaf Eder? “Sanki Cenab-ı Hakk’ın ahdi; meşiet, hikmet, inayetin ipleriyle örülmüş nuranî bir şerittir ki, ezelden ebede kadar uzanmıştır. Bu nuranî şerit, kâinatta nizam-ı umumî şeklinde tecelli ederek silsilelerini kâinatın enva’ına dağıtır iken, en acib silsilesini nev’-i beşere uzatmıştır ve ruh-u beşerde pek çok istidad …

Devamını Oku »

Akıl ve nakil / M. Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL [email protected] AKIL VE NAKİL “Akılla nakil tearuz ettiklerinde, aklı kabul edip nakil te’vil edilir. AMA O AKIL DA ÂKIL OLMAK GEREKTİR.” Muhakemat’ta zikredilen bu ölçü çokların malumudur. Risale dairesine girdiğimden beri defalarca dinlediğim ve okuduğum ifade hakkında esaslı bir düşünce içine girmemin sebebi “İslam Akaidi” eserlerinde gördüğüm …

Devamını Oku »

Hizmetimizde Uyum ve Ahenk / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hizmet Rehberimiz “Efkâr ve hissiyatın mecra-yı tabiîsi nazm-ı maânîdir. Nazm-ı maânî ise mantıkla müşeyyeddir. Mantığın üslûbu ise müteselsil olan hakaika müteveccihtir. Hakaika giren fikirler ise, karşısında olan dekaik-ı mahiyatta nafizdirler. Dekaik-ı mahiyat ise, âlemin nizam-ı ekmeline mümidd ve müstemiddirler. Nizam-ı ekmelde herbir hüsnün menbaı olan hüsn-ü mücerred …

Devamını Oku »

Hakikati Okumak / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hakikati Okumak Bu yazıyı yazmaktan maksadım: “Maksadım: Ol elmas kılınca saykal vurmaktır.”1 Risale-i Nuru okumak, anlamak, anlatmak, anlaşılan mana ile hareket etmek, tezekkür ve tefekkür etmek hakiki bir nur talebesinin vasfındandır. Bu vasıflardan çıkan veya barındırmayan kimseler istikameti kaybetmiş veya Risale-i Nurun birbiri içerisindeki dairelerde yer değiştirmiş …

Devamını Oku »

Hissediyorum, Ama İfade Edemiyorum! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hissediyorum, Ama İfade Edemiyorum! Maden-i kelâm olan kalb ise, lisandan uzak ve ecnebidir. Ve hem de çok defa lisan, kalbin dilini tamamen anlamıyor. Lasiyyema kalb bazan mes’elenin derin yerlerinden -kuyu dibinde gibi- bir tıntın eder ise lisan işitemez, nasıl tercümanlık edecektir?[1] Günlük konuşmuş olduğumuz kelimeler dimağdan süzülmektedir. …

Devamını Oku »

Doğru İslamiyet / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Doğru İslamiyet Hilkat-ı âlemde maksud-u bizzât ve galib-i mutlak, yalnız hüsün ve hayr ve hak ve kemaldir. Amma şer ve kubh ve bâtıl ise; tebaiye ve mağlube ve mağmuredirler. Eğer çendan savlet etseler de muvakkattır. Hem de sabittir ki: Ekrem-ihalkbenî-âdemdir. İstidadı ve san’atı buna şahiddir. Hem de benî-âdemin en …

Devamını Oku »

Fıtri ve Sun’ilik / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Fıtri ve Sun’ilik لَيْسَ الْكَحْلُ كَالتَّكَحُّلِ“Yani: Fıtrî karagözlülük, sun’î (yapma) karagözlülük gibi değildir. Yani yapma ve sun’î olan bir şey ne kadar güzel ve ne kadar kâmil olursa olsun, fıtrî ve tabiî olan şeylerin mertebesine yetişemez ve onun yerine kaim olamaz. Her halde sun’îliğin yanlışlıkları, onun ahvalinden, etvarından belli olacaktır.”[1] Hepimizin …

Devamını Oku »

Kainat Bir Aynadır / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Kainat Bir Aynadır Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..1 Âyinedirbu âlem, her şey Hak ile kaim Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim.2 Dünya ve dünyanın içinde bulunduğu galaksi ve galaksinin içinde yer aldığı sistem ve sistemin tamamına verdiğimiz kainat isminde her şey birer aynadır. “Kâinat bir aynadır. Her mevcudâtın …

Devamını Oku »