Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 5)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Cerbeze İle Etbaınızı Kandırmayın, Artık Yeter! / M. Numan ÖZEL

CERBEZE iLE ETBAINIZI KANDIRMAYIN ARTIK YETER! Kazım Güleçyüz’ün “Bediüzzaman sonrası nurcuların siyasi tercihleri” videosuna cevap mahiyetindedir. Bu videoyu izledim ve çelişkili ifade ve beyanlarını dinledim. Kendi içerisinde de çelişen bu beyanlarına karşı bir şeyler yazmak istedim. Güleçyüz’ün beyanında ; * Demokrat misyonunun Adalet ile devam ettiğini söylediniz. ki bizde buna …

Devamını Oku »

Ehl-i Sünnete Darbe Girişimi: işid! / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Ehl-i Sünnete Darbe Girişimi: işid! BuÂhirzaman Çok Çalkalanıyor, Bu Fitne-İ Âhirzaman Acib Şeyler Doğuracağını İhsas Ediyor. 1 Çok Çocuk Oyuncaklarına Seyirci Olup GülerekAğladık! 2 Üstadım vezaif-i ahirzaman Bediüzzaman Said Nursinin yaşadığı döneme baktığımızda Hadisat-ı Alem hercümerç.. dünya savaşları, büyük yıkılışlar, çöküşler, yenilikler ve… daha nice şeyler olmakta …

Devamını Oku »

Vazifemiz Hizmettir! / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Vazifemiz Hizmettir! Risale-i Nur Şakirdleri, Hizmet-i Nuriyeyi Velayet Makamına Tercih Eder; keşf ü keramatı aramaz; ve âhiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz; vazife-i İlahiye olan muvaffakıyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstehak oldukları şân ü şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek …

Devamını Oku »

Zamanla Yanlışlar Anlaşılır / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Zamanla Yanlışlar Anlaşılır   Her zamanın bir hükmü var. Zaman dahi bir müfessirdir. [1] Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz. [2]             Beşer olarak hatasız olan Peygamber ve  Müceddidlerden başka kimse yoktur. Peygamberler ismet sıfatı vardır. Bir de müceddidlere has olan bir nevi tecellisi var ismet sıfatının.             Bu sıfatın tecellisi Mülk ve …

Devamını Oku »

Dava Adamının İçine Giren Kurt / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL Dava Adamının İçine Giren Kurt Takva-yı hakikî ise, gurur ve enaniyetle içtima edemiyor. Mektubat ( 437 ) ●Ey insan! Madem hakikat böyledir; gururu ve enaniyeti bırak. Uluhiyetin dergâhında acz u za’fını, istimdad lisanıyla; fakr u hacatını, tazarru’ ve dua lisanıyla ilân et ve abd olduğunu göster. Sözler …

Devamını Oku »

Barla Lahikası’yla Sohbet Ederken Dedim / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Barla Lahikasıyla Sohbet ederken dedim: Barla Lahikası Ablam, Dün Mektubat Ağabey Bana demişti, Sadeleştirme Hakkında Sen Ne dersin? ..kendini de mü’min biliyor. Mâdem hak ve hakîkat olan şerîat-ı Ahmediyenin kavaninini iltizam etmiyor ve hakîki tarafgirlik etmiyor, gayr-ı müslim bir mü’min oluyor. Îmansız İslâmiyet sebeb-i necat olmadığı …

Devamını Oku »

Ben Tenezzül Etmem! / M. Numan ÖZEL

  M. Numan ÖZEL   Ben Tenezzül Etmem! “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.1” Bu söz ilerleyen zaman ve tarih sahnesine levh-i âlâdan çıkan her hadise ile kendisini göstermektedir. Basiret sahibi olan görmektedir. Bazan basar kör olsa da göremese de basiretten kaçmamaktadır.   Nitekim Zamanın muktezasınca hatt-ı …

Devamını Oku »

Ahmed Kalkan’a Cevaplar! / M. Numan ÖZEL

Ahmet Kalkan’a Cevaplar Nurculuk ve Gülen Hareketinin Din Anlayışı/Ahmed Kalkan isminde ki videoda Selefi ve Tekfirci anlayış ve islamoğlu ve bayındır ağzı ile konuşan videoya cevaptır. Bu vatandaş ezbere ve Mustafa İslamoğlu’nun ve a. bayındırın ve selefi/vehhabi/harici ve tekfirci ağızla ve bunun önüne koyulan metni papağan gibi okumaktadır. 1 – Kendi …

Devamını Oku »

Hulusi YAHYAGiL Ağabeye Münafıkların Musallat Olması Hakkında / M. Numan ÖZEL

Hulusi YAHYAGiL Ağabeye Münafıkların Musallat Olması Hakkında Sual: 10. Lema’da üçüncüsünde Hulusi Abi’ye atfen anlatılan münafıkların ona bir iki sene musallat olma hadisesini açıklar mısınız. İşte Hulusi’nin kalbi çendan lâ-yetezelzel idi. Fakat bu vaziyet onu fütura sevkettiğinden şefkatli tokat yedi. Tam bir-iki sene bazı münafıklar ona musallat oldular. Dünyanın lezzetini …

Devamını Oku »

Muhakemat Eserine Dair.. / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Muhakemat Eserine Dair.. Eserin Künyesi Eser ismi: Muhakemat, Reçetet’ü-l Havas, Reçetet’ü-l Ulema Yazım Tarihi: 1911 Basım Tarihi: 1913 Matbaa: Matba-i Ebuzziya Muhâkemât (1911/1911) Abdülkadir Badıllı ağabey, bu eserin ilk baskı tarihini 1921 olarak vermiştir. (Bkz. Tarihçe, /280) ayırıca şunu da beyan etmiştir. Muhakemat, Arapçası Reçetet’ül Ulama veya Havas olarak 1910 yılında telif …

Devamını Oku »

Diyanet İslam Ansiklopedisi Said Nursî maddesinin tahlil ve tenkidi / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Diyanet İslam Ansiklopedisi Said Nursî maddesi tahlil ve tenkidi Evvela: AÇIKGENÇ’in yazdığı araştırması için tebrik ederim. 2008’de tahlil ettiğim bu araştırmayı kendisine ulaştırmak için birisine vermiştim. Ulaşmadığına bugünlerde kanaat getirdiğim için güncellemek istedim ve kamuoyuna arz ediyorum.  AÇIKGENÇ’ten de çalışmalarının devamını beklerim. Muhammed Numan ÖZEL / …

Devamını Oku »

Poligon Olan Ayasofya / M. Numan ÖZEL

M. Numan ÖZEL   Poligon Olan Ayasofya  “Ve bir namaz vakti, Ayasofya Câmii’nden çıkılıp “çayhane”ye oturulduğunda.. [1]  “Ayasofya Câmii, ehl-i fazl u kemalden mübarek ve muhterem zâtlarla dolu.. [2]  “Ayasofya gibi gayet muazzam bir câmie, Cuma gününde dâhil olur.” [3]  Ayasofya tarihi sürecine bakıldığında bir hususu arz etmek isterim ki bir çok Müslümanın …

Devamını Oku »

Politize Mi Olduk? / M. Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Politize Mi Olduk? “İman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta her şeyin fevkindedir hiç bir şeye tâbi’ ve âlet olamaz. Fakat bu zamanda ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi’ veya âlet …

Devamını Oku »

Sûretperestlik / Muhammed Numan ÖZEL

Sûretperestlik Tenbih: Lafızperestlik nasıl bir hastalıktır.. öyle de; suretperestlik ve üslûbperestlik ve teşbihperestlik ve hayalperestlik ve kafiyeperestlik şimdi filcümle, ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır.[1] Bu yazı, âlemimde çoktan yer etmiş lakin âlemimde kalmış olan bir düşüncemin mahsulüdür. * Ahirzamanın muvazzafı olan Bediüzzaman, Konuşmak ve konuşkan …

Devamını Oku »

Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi? / M. Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bediüzzaman 31 Mart Hadisesinde ittihatçı mı padişahçı mı idi? Bediüzzaman’ın 31 mart hadisesinde itihatçılar namına hareket etmediğine dair: * “31 Mart Vak’ası”ndaki hizmetlerimle “İttihad ve Terakki” hükûmetinin nazar-ı dikkatini celbettim. Câmi-ül Ezher gibi “Medreset-üz Zehra” namında bir İslâm üniversitesinin Van’da açılması teklifi ile karşılaştım. Envar – Şualar ( …

Devamını Oku »