Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 7)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Hizmetimizde Uyum ve Ahenk / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hizmet Rehberimiz “Efkâr ve hissiyatın mecra-yı tabiîsi nazm-ı maânîdir. Nazm-ı maânî ise mantıkla müşeyyeddir. Mantığın üslûbu ise müteselsil olan hakaika müteveccihtir. Hakaika giren fikirler ise, karşısında olan dekaik-ı mahiyatta nafizdirler. Dekaik-ı mahiyat ise, âlemin nizam-ı ekmeline mümidd ve müstemiddirler. Nizam-ı ekmelde herbir hüsnün menbaı olan hüsn-ü mücerred …

Devamını Oku »

Hakikati Okumak / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hakikati Okumak Bu yazıyı yazmaktan maksadım: “Maksadım: Ol elmas kılınca saykal vurmaktır.”1 Risale-i Nuru okumak, anlamak, anlatmak, anlaşılan mana ile hareket etmek, tezekkür ve tefekkür etmek hakiki bir nur talebesinin vasfındandır. Bu vasıflardan çıkan veya barındırmayan kimseler istikameti kaybetmiş veya Risale-i Nurun birbiri içerisindeki dairelerde yer değiştirmiş …

Devamını Oku »

Hissediyorum, Ama İfade Edemiyorum! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Hissediyorum, Ama İfade Edemiyorum! Maden-i kelâm olan kalb ise, lisandan uzak ve ecnebidir. Ve hem de çok defa lisan, kalbin dilini tamamen anlamıyor. Lasiyyema kalb bazan mes’elenin derin yerlerinden -kuyu dibinde gibi- bir tıntın eder ise lisan işitemez, nasıl tercümanlık edecektir?[1] Günlük konuşmuş olduğumuz kelimeler dimağdan süzülmektedir. …

Devamını Oku »

Doğru İslamiyet / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Doğru İslamiyet Hilkat-ı âlemde maksud-u bizzât ve galib-i mutlak, yalnız hüsün ve hayr ve hak ve kemaldir. Amma şer ve kubh ve bâtıl ise; tebaiye ve mağlube ve mağmuredirler. Eğer çendan savlet etseler de muvakkattır. Hem de sabittir ki: Ekrem-ihalkbenî-âdemdir. İstidadı ve san’atı buna şahiddir. Hem de benî-âdemin en …

Devamını Oku »

Fıtri ve Sun’ilik / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Fıtri ve Sun’ilik لَيْسَ الْكَحْلُ كَالتَّكَحُّلِ“Yani: Fıtrî karagözlülük, sun’î (yapma) karagözlülük gibi değildir. Yani yapma ve sun’î olan bir şey ne kadar güzel ve ne kadar kâmil olursa olsun, fıtrî ve tabiî olan şeylerin mertebesine yetişemez ve onun yerine kaim olamaz. Her halde sun’îliğin yanlışlıkları, onun ahvalinden, etvarından belli olacaktır.”[1] Hepimizin …

Devamını Oku »

Kainat Bir Aynadır / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Kainat Bir Aynadır Nefrin, hezârân nefrin, cehlin yüzüne..1 Âyinedirbu âlem, her şey Hak ile kaim Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim.2 Dünya ve dünyanın içinde bulunduğu galaksi ve galaksinin içinde yer aldığı sistem ve sistemin tamamına verdiğimiz kainat isminde her şey birer aynadır. “Kâinat bir aynadır. Her mevcudâtın …

Devamını Oku »

Kuru Laf’a Karnımız Tok! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Kuru Laf’a Karnımız Tok! Vakta ki mazi derelerinde hükümferma olan garaz ve husumet ve meyl-üt tefevvuku tevlid eden hissiyat ve müyulat ve kuvvet idi. O zamanın ehlini irşad için iknaiyat-ı hitabiye kâfi idi. Zira hissiyatı okşayan ve müyulata tesir ettiren, müddeayı müzeyyene ve şaşaalandırmak veyahut hâile veya kuvve-i …

Devamını Oku »

Mübalağanın Zararı! / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Mübalağanın Zararı! Mübalağa: Bir şeyi çok büyük veya çok küçük göstermek. Bir şeyi olduğundan fazla veya eksik göstermek. * Haddini aşmak. * Edb: Bir şeyi ifade ederken ya olduğundan fazla veya olduğundan çok noksan göstermek.” Habbeyi kubbe, kubbeyi habbe yapmak.” Manalarına Gelmektedir. Biz insanların aczimize, hüsn-ü zannımıza …

Devamını Oku »

Manevi istibdadlar Kırılmalı / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Manevi istibdadlar Kırılmalı Ecnebilerde taklid ve cehalet ve taassub ve kıssîslerin riyaseti. Ve bizdeki mani ise; istibdad-ı mütenevvi ve ahlâksızlık ve müşevveşiyet-i ahval ve ataleti intac eden ye’stir ki, şems-i İslâmiyetin küsufa yüz tutmasına sebeb olmuşlardır. 1 Bu manalara bakalım. 1-Gayr-i Müslümlerde: cahillik, kendisinin elindeki şeylere tek …

Devamını Oku »

Âfâkî, Nefsî, Usûlî Deliller / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Âfâkî, Nefsî, Usûlî Deliller Mabudun vücuduna dair olan delilleri 2 kısma ayırmıştır: Birisi: Hariçten alınan delillerdir ki, buna âfâkî denilir. İkincisi: İnsanların nefislerinden alınan bürhanlardır. Buna enfüsî tesmiye edilir. Enfüsî olan kısmını da, biri nefsî diğeri usûlîolmak üzere iki kısma taksim etmiştir. Demek, Mabudun vücuduna 3 türlü …

Devamını Oku »

Bir Şey’in Tafsilatını Vermek / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Bir Şey’in Tafsilatını Vermek Bir şeyinmüteaddit sıfatlarını zikretmek, o şeyin zihinlerdetecessümetmesine ve akılda hazır ve hayalde mahsus olmasına sebep olduğuna işarettir. 1 Muhakkak ki hemen herkes kendi sahasında olan bir şeyin malumatını bilir. Karşısındakine bu malumatını aktarırken de şahsa göre aktarma yüzdesi değişmektedir. Maddi bir meselede mevzuun hakimi …

Devamını Oku »

İlim Nasıl Amele Döner? / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL İlim Nasıl Amele Döner? Yine şâyan-ı dikkattir ki; o madde-i latife, dört matbahta pişirildikten sonra ve dört inkılabdan geçtikten sonra ve dört süzgeçten tasfiye edildikten sonra rızık olarak taksim edilir. Hem yine şâyan-ı dikkattir ki; o madde-i latife, yemeklerin ruhu ve hülâsasıdır. O yemekler, âlem-i anasırda dağınık …

Devamını Oku »

Kiminle Nasıl Konuşmalı? / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Kiminle Nasıl Konuşmalıyız? BELÂGAT: Hitâbettiği kimselere göre uygun, tam yerinde, düzgün ve hakikatlı güzel söz söyleme san’atı. Muktezâ-yı hâle mutâbık söz söylemek. * Belâgat, hem düzgün, hem yerinde söz söylemeyi öğreten ilmin de adı olur. Duruma göre. İcabına göre. Hal ve vaziyetin gerektirdiğine göre. Evet, bir kelâm …

Devamını Oku »

Biri Kazanan Çoğu Kaybeden.. / Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan ÖZEL Biri Kazanan Çoğu Kaybeden.. Arkadaş! Nev’-i beşerde envaen dalalete düşen fırkaların sebeb-i dalaletleri, imamlarının kusurudur. Evet, imamları bâtından bahsetmişlerse de, meşhudatlarına itimad ve iktifa ederek esnâ-i tarîkten dönmüşlerdir. Ve 1حَفَظْتَ شَيْئًا وَ غَابَتْ عَنْكَ اَشْيَاءُ kavline mâsadak olmuşlardır.2 Psikososyal mahluk olan insan fıtratına koyulan bu yazılımla toplumsal olarak hareket etmektedir. Sahiplenmek ve …

Devamını Oku »

Hizmette “R” Geri Vites / Muhammed Numan ÖZEL

Hizmette “R” Geri Vites ..Birçok Büyük Sanılan Kimseler Gibi, Yere Göğe Sığmaz.. [1] Haddinden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ve müfritane âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritane irtibat ve ihlas lâzımdır. Onda terakki etmeliyiz.[2] Tesanüdümüzden hasıl olan bir şahs-ı manevînin fevkalâde ehemmiyet ve kıymeti ve üstadlığı ve irşadı bize kâfidir. Hem madem bu zamanda her şeyin fevkinde hizmet-i imaniye en …

Devamını Oku »