Ana Sayfa / Muhammed Numan ÖZEL (Sayfa 8)

Muhammed Numan ÖZEL

Muhammed Numan özel, 1987 Yozgat Doğumlu olup mesaisini Risale-i Nur''un tahkiki gayesiyle, Külliyattan derlemeler, tashihler ve makaleler yazarak geçirmektedir. Bu gayesinde ise Üstad Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin meslek ve meşrebinden sapmadan ve vâris-i Bediüzzaman (r.a.) ile sıkı irtibat içerisinde yapmaktadır.

Yazılımımız Güncel Mi? / Muhammed Numan ÖZEL

Yazılımımız Güncel Mi? Kardeşlerim! Sizde vuku’ bulan küçücük kusurları çok i’zam etmeyiniz. Kastamonu Lahikası ( 243 ) İ’ZAM: Büyük görmek, büyük bilmek. Bir hâdiseyi büyük göstermek, büyütmek. İnsan nisyandan alınması yani ham maddelerinden birisi unutmak unutkanlık olması veçhesiyle bir hata yapar zaman ilerler benzer hadiseler tekerrür eder. Bunun karşısında insan …

Devamını Oku »

Okumak Nîmet-i Uzmâsına Nâil Olmak / Muhammed Numan ÖZEL

Okumak Nîmet-i Uzmâsına Nâil Olmak Okumak Nimet-i Uzmasına Nail Olmak İhsandır! (Haşiye: Haşiye: Mehazlar Envar Neşriyat Sayfasıdır.)   Kıymetli kardeşlerim! Böyle dehşetli bir asırda, insanın en büyük mes’elesi: İmanı kurtarmak veya kaybetmek davasıdır. Umumî harbler beşere intibah vermiş, dünya hayatının fâniliğini ihtar etmiştir. Ve bâki bir âlemde, ebedî bir saadet …

Devamını Oku »

Maddisinden Beterdir Manevi Nefs-i Emmare / Muhammed Numan ÖZEL

Maddisinden Beterdir Manevi Nefs-i Emmare Hayli zaman sonra, nefs-i emmarenin kendi desaisinden başka, daha şiddetlive daha ziyadesöz dinlemez ve daha ziyade ahlâk-ı seyyieyi idame eden ve hevesve damarve a’sab, tabiatve hissiyat halitasından çıkan ve nefs-i emmarenin son tahassüngâhı bulunan ve nefs-i emmareyi tezkiyeden sonra onun eski vazife-i seyyiesini gören ve …

Devamını Oku »

Tahakküm ve Neticesi / Muhammed Numan ÖZEL

Tahakküm ve Neticesi TAHAKKÜM:(Hüküm. den) Tekebbür, zorbalık etmek. Zorla hükmetmek. Yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor.” (İ: 45) “Tahakküm ve tagallüb etmek, faziletsizliktir.” (L: 171) “Yoksa yukarıdan avamın başına zulüm ve tahakküm iner, avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar.” (M: …

Devamını Oku »

İstikbâl Aslında Mâzidir / Muhammed Numan ÖZEL

İstikbâl Aslında Mâzidir Dünyâ hayâtını güzelleştiren esbabdan biri, dünyâ âyinesinde temessül ile parlayan hidâyet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Evet, müstakbel mâzinin âyinesidir. Mazi berzaha, yâni öteki âleme intikâl ve inkılab ettiğinde suretini ve şeklini ve dünyâsını istikbâl âyinesine, tarihe, insanların zihinlerine vedia ediyor. Onlara olan mânevî …

Devamını Oku »

Meşreblerin Mezheb Tev’emliği / Muhammed Numan ÖZEL

Nurculukta Meşreblerin MezhebTev’emliği (Tefekküridir!) Ve Vehhabîlik damarı, hiçbir cihette Nur’un hakikî şakirdlerinde olmamak lâzım![1] Her Şeyin Bir Râfızîsi Var.[2]   Ehl-i Sünnet:Sahabe ve onlara tâbi’ olanların mezhebi ve o mezhepte olan. Râfizi:Rafıza fırkasından olan. Hazret-i Ebu Bekir’in ve Hazret-i Ömer’in (R.A.) halifeliklerini kabul etmeyenlerden olan. Şia:İfrat ve tefrit ve dünyevi sebebler …

Devamını Oku »