Ana Sayfa / Zafer KARLI

Zafer KARLI

Risale-i Nur ile Tasavvuf, Tefekkür ve Edebiyat Üzerine..

Risale-i Nur Külliyatından Tarihçe-i Hayat isimli risale önsöz ile başlar. Bu önsöz Medîne-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır.(1) Bu mühim âlim, Ali Ulvi Kurucu’dur. Muhterem büyüğümüz Ali Ulvi Kurucu’nun Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretlerinin şahsiyeti hakkındaki orjinal ve ilmi tespitleri Tarihçe-i Hayat’ta önsöz olarak yerini almıştır. Biz de …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’u Anlamakta Zorlananlar

Risale-i Nur ile yeni tanışan bazı kardeşlerimiz anlayamamaktan şikâyetçidir. Evet, Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. (1) Bunun sebebi ise; “Resail-in Nur’un mesaili; ilim ile fikir ile niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor.” olmasındandır. (2) …

Devamını Oku »

Sorularla Celcelûtiye

Celcelutiye nedir? Celcelutiye, Hazreti Ali Efendimiz’in şerh ettiği, Arapça, içinde yer yer Süryanice kelimeler de bulunan bir kaside, bir duadır. Celcelutiye kasidesinin kendisi değil, onun aslını teşkil eden muhtevası itibariyle kudsi hadis gibi veya zımnî bir vahiy olarak telakki edilebilir. Celcelutiye, Peygamber Efendimizin (asm) telkinatlarına göre yazıldığı ve hadisler de …

Devamını Oku »

Kudsî Bir Marifet Dersi: Cevşenü’l-Kebir

KUDSİ BİR MARİFET DERSİ: CEVŞEN’ÜL KEBİR Yüce Peygamberimiz (asm); Akşam ve sabah Allah’ı zikretmek (tefekkür etmek), Allah yolunda kılıçların kırılmasından ve yine Allah uğrunda malı, saçarcasına infak etmekten daha faydalıdır.(1) buyurmuşlardır. İbn-i Hacer bu hadisin şerhinde şu açıklamayı yapar: “Burada zikirden maksat kâmil manadaki zikirdir. Bu ise lisanen zikrederken kalple …

Devamını Oku »

Başarı Yolculuğunda Talebe Olmak

Belirli bir amaç uğruna verilen mücadeleler ancak azim, kararlılık ve istikrarlı çalışmaların neticesinde kazanılabilir. Fakat hepsinden önce talep etmek; talebe olmak lazım… Çünkü başarı bir süreçtir. Bu süreci canlı tutacak en önemli unsur ise amaca ulaşma isteğidir. Bütün benliği ile hedefe odaklananlar, isteme arzusunu canlı tutanlar başarı yolcusudur. Bunu bir …

Devamını Oku »

Cihazlarımızı Nefis Hesabına yahut Allah Hesabına Çalıştırmak…

Soru: Maddi ve manevi cihazlarımızı nefis hesâbına ve Allah hesabına çalıştırmanın karşılığı Risale-i Nur’da nasıl izah edilmektedir. Cevap : Risale-i Nur Külliyatı bize imanı canlı, aksiyoner bir şekilde yaşamanın formüllerini vermektedir. Risalelerdeki afaktan enfüse olan tefekkürler varlık ve hadiseleri iyi okuyup, isabetli yorumlayarak, insan, kâinat ve ulûhiyet hakikati arasındaki dengeyi …

Devamını Oku »

İşârâtü’l-İ’caz’dan Bir Konunun Şerh ve İzahı / Zafer KARLI

İŞARATÜ-L İ’CAZDAN BİR KONUNUN ŞERH VE İZAHI -Kur’an’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir-        Kur’an’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah’ın kelamıdır. İkincisi, Allah’ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur. Eğer Kuran’ın o kelamı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kuran’ın başka yerinde beyan edilmiş …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları okuma ve hedefe nasıl varılır, konuları hakkında çok önemli notlar / Zafer KARLI

   Zübeyir Gündüzalp 1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah’ı bildiren, tanıtan, O’nun emirlerini yapıp nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeylerden) kaçarak, günahları işlemeye …

Devamını Oku »

Madde Bağımlılığına Karşı STK Olarak Neler Yapılabilir? / Zafer KARLI

Madde kullanımı; bireyin, santral sinir sistemi üzerinde hoşnutluk yaratıcı etkisi nedeniyle herhangi bir bağımlılık maddesini kullanmasıdır. Bağımlılık kişinin özerkliğini, özgürlüğünü, kendine has olma özelliğini yitirdiği bir sonuçtur. Bu sebeple, önemli bir sağlık sorunu olan madde kullanımı ve bağımlılığı çok boyutlu bir sorundur. Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını yok eden, …

Devamını Oku »

Muhakemat’ın Büyük Cümleleri / Zafer KARLI

Asrın imamı ve mürşidi olan Bediüzzaman Hazretleri Muhakemat isimli eserinde “Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalâta sapar. Sırat-ı müstakîmi göremeyen, ifrat ve tefrite düşer. Muvazenesiz ve mizansız olan çok aldanır, aldatır.”der. (1) Bu, öz ama hakikat ve hikmet yüklü beyanı bir nebze olsun açmaya çalışacağız. 1-“Lübbü bulmayan, …

Devamını Oku »

“Nefisler çiftleştirildiği/eşleştirildiği zaman” ne demektir? / Zafer KARLI

Mekki bir sure olan Tekvir Suresinde kıyametin kopacağı, onun dehşetli hal ve mer­halelerinin bunu izleyeceği, dünyadaki amellerinden insanların hesaba çekileceği herkese, cennet veya cehennemde (amellerinin) karşılığının verileceği kuvvetli bir bi­çimde vurgulanmaktadır.  Bu surenin ilk altı ayetinde kıyametin ilk safhası daha sonraki yedi ayette ise kıyametin ikinci safhası açıklanmıştır. (1) Kıyametin ikinci …

Devamını Oku »

Yâsin Sûresi Meâli ve Özet Tefsiri / Zafer KARLI

36 / YASİN SÛRESİ Mekkî olup seksen üç âyettir. Adını sûrenin ilk ayetinden alır. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ يٰسٓ 1- “Yâ-sîn.” “Yasîn” ifadesi, elif-lâm-mîm gibi mukattaat harflerindendir. “Ey insan” anlamına geldiği de söylenir. وَالْقُرْاٰنِ الْحَك۪يمِۙ 2- “Kur’an-ı Hakîm’e andolsun ki,” Kur’an-ı Hakîm, “hikmetli Kur’an” demektir. Kur’an, kâinatı ve ondaki varlıkların …

Devamını Oku »

Bir Kitap Analizi: Nebe Suresi’nde Haşrin Delilleri / Zafer KARLI

Şu ahirzamanın nefsani arzuları kamçılayan cazibeli fitnelerine karşı her zaman gündemimizde tutmamız gereken kıyamet, âhiret, mahşer, sorgu, sırat, Cennet ve Cehennem vb kavramları bize ders verecek bir çalışma Doç. Dr. Niyazi Beki tarafından hazırlanıp, Rağbet Yayınları’ndan çıkmıştır. Kitap, haşir akidesinin anlaşılması ve pekişmesi adına büyük önem arz eden Nebe Suresinin müstakil …

Devamını Oku »