Ana Sayfa / Zafer KARLI

Zafer KARLI

İlk On Sûrenin Konusu ve İsmi Hakkında

Kur’an, hayata hayat olması, mesajı anlaşılması, hak ve hakikatin insanın ve toplumun özünde tezahür etmesi için nazil olmuştur. Bu sebeple Ku’ran’ın anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla surelerin ismi ve ana konuları hakkında kısa açıklamaları derleyip sunmayı uygun gördük. FÂTİHA SURESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için …

Devamını Oku »

Nisâ Sûresi’den 9 Soru, 9 Cevap

“İşte bütün bu hükümler, Allah’ın çizdiği sınırlardır. Her kim Allah’a ve O’nun Peygamberine itaat ederse, Allah onu içlerinde sonsuza dek oturmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Bu ise büyük kurtuluştur.” “Her kim de Allah’a ve Peygamberine isyan edip O’nun sınırlarını aşarsa Allah onu, içinde sonsuza dek kalmak üzere bir …

Devamını Oku »

Âl-i İmrân Sûresi 4 Soru 4 Cevap

ÂLİ İMRÂN SÛRESİ 4 SORU 4 CEVAP Ayet 43 “Ey Meryem Rabbine divan dur. Secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et.”  Soru: Rükû, secdeden önce geldiği halde, neden âyette bu tertibe uyulmamıştır? Cevap: Secde, namaz heyetlerinin en faziletlisi ve kulun Allah’a en yakın olduğu durumdur. Bu nedenle en önemli ve faziletli …

Devamını Oku »

Akla Gelen Sorular ve Bazı Cevaplar

Yrd. Doç. Dr. Abdülcelil Candan tarafından hazırlanmış olan “Kur’an Okurken Zihne Takılan Ayetler” isimli kitaptan çoğunlukla faydalandığımız bazı pasajları Kur’an’ı daha iyi anlamak için paylaşmak istiyoruz. FATİHA SÛRESİ 1/1 “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.”  Soru : Rahman ve Rahim sıfatları arasındaki fark nedir? Cevap: Rahman ve Rahim sıfatları, “rahm” kökünden …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’da Tefsîr Anlayışı ve Münâcât Ri̇salesi̇

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”(1) ayetinin mealinde açıkça belirtildiği gibi  Kur’ân-ı Kerim’in gönderilmesinin öncelikli amacı insanların ve cinlerin “kulluk bilinci”ne  ulaşmaları ve böylece dünya ve ahiret mutluluğuna erişmelerini sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. Allah, bu emir ve yasakları peygamberler aracılığı …

Devamını Oku »

Risale-i Nur ile Tasavvuf, Tefekkür ve Edebiyat Üzerine..

Risale-i Nur Külliyatından Tarihçe-i Hayat isimli risale önsöz ile başlar. Bu önsöz Medîne-i Münevvere’de bulunan mühim bir âlim tarafından yazılmıştır.(1) Bu mühim âlim, Ali Ulvi Kurucu’dur. Muhterem büyüğümüz Ali Ulvi Kurucu’nun Risale-i Nur ve Bediüzzaman Hazretlerinin şahsiyeti hakkındaki orjinal ve ilmi tespitleri Tarihçe-i Hayat’ta önsöz olarak yerini almıştır. Biz de …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’u Anlamakta Zorlananlar

Risale-i Nur ile yeni tanışan bazı kardeşlerimiz anlayamamaktan şikâyetçidir. Evet, Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. (1) Bunun sebebi ise; “Resail-in Nur’un mesaili; ilim ile fikir ile niyet ile ve kasdî bir ihtiyarla değil; ekseriyet-i mutlaka ile sünuhat, zuhurat, ihtarat ile oluyor.” olmasındandır. (2) …

Devamını Oku »

Sorularla Celcelûtiye

Celcelutiye nedir? Celcelutiye, Hazreti Ali Efendimiz’in şerh ettiği, Arapça, içinde yer yer Süryanice kelimeler de bulunan bir kaside, bir duadır. Celcelutiye kasidesinin kendisi değil, onun aslını teşkil eden muhtevası itibariyle kudsi hadis gibi veya zımnî bir vahiy olarak telakki edilebilir. Celcelutiye, Peygamber Efendimizin (asm) telkinatlarına göre yazıldığı ve hadisler de …

Devamını Oku »

Kudsî Bir Marifet Dersi: Cevşenü’l-Kebir

KUDSİ BİR MARİFET DERSİ: CEVŞEN’ÜL KEBİR Yüce Peygamberimiz (asm); Akşam ve sabah Allah’ı zikretmek (tefekkür etmek), Allah yolunda kılıçların kırılmasından ve yine Allah uğrunda malı, saçarcasına infak etmekten daha faydalıdır.(1) buyurmuşlardır. İbn-i Hacer bu hadisin şerhinde şu açıklamayı yapar: “Burada zikirden maksat kâmil manadaki zikirdir. Bu ise lisanen zikrederken kalple …

Devamını Oku »

Başarı Yolculuğunda Talebe Olmak

Belirli bir amaç uğruna verilen mücadeleler ancak azim, kararlılık ve istikrarlı çalışmaların neticesinde kazanılabilir. Fakat hepsinden önce talep etmek; talebe olmak lazım… Çünkü başarı bir süreçtir. Bu süreci canlı tutacak en önemli unsur ise amaca ulaşma isteğidir. Bütün benliği ile hedefe odaklananlar, isteme arzusunu canlı tutanlar başarı yolcusudur. Bunu bir …

Devamını Oku »

Cihazlarımızı Nefis Hesabına yahut Allah Hesabına Çalıştırmak…

Soru: Maddi ve manevi cihazlarımızı nefis hesâbına ve Allah hesabına çalıştırmanın karşılığı Risale-i Nur’da nasıl izah edilmektedir. Cevap : Risale-i Nur Külliyatı bize imanı canlı, aksiyoner bir şekilde yaşamanın formüllerini vermektedir. Risalelerdeki afaktan enfüse olan tefekkürler varlık ve hadiseleri iyi okuyup, isabetli yorumlayarak, insan, kâinat ve ulûhiyet hakikati arasındaki dengeyi …

Devamını Oku »

İşârâtü’l-İ’caz’dan Bir Konunun Şerh ve İzahı / Zafer KARLI

İŞARATÜ-L İ’CAZDAN BİR KONUNUN ŞERH VE İZAHI -Kur’an’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir-        Kur’an’ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah’ın kelamıdır. İkincisi, Allah’ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur. Eğer Kuran’ın o kelamı, başka bir manaya ihtimali olmayan muhkemattan olursa veya Kuran’ın başka yerinde beyan edilmiş …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları okuma ve hedefe nasıl varılır, konuları hakkında çok önemli notlar / Zafer KARLI

   Zübeyir Gündüzalp 1. Bütün bedenî ve ruhî hastalıkların sebebi, imanî ve İslamî bir eser okumamaktır. Allah bu muvakkat ömrü, ebedî bir hayatı kazanmak için vermiştir. Bu fani dünyada baki dünya ve ahiret saadetlerini kazanabilmenin çaresi Allah’ı bildiren, tanıtan, O’nun emirlerini yapıp nehiylerinden (işlenmesini men ettiği şeylerden) kaçarak, günahları işlemeye …

Devamını Oku »