Ana Sayfa / Yazarlar / Bütün Korkulardan Kurtulmanın Yolu Nedir?

Bütün Korkulardan Kurtulmanın Yolu Nedir?

Bunu paylaşınız

Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat isimli kitabında 20. Mektup’ta insanlara verilen en güzel nimetlerden bir tanesinin Muhabbetullah yani Allah sevgisi olduğunu ifade etmektedir. Gerçektende bu mektubu okuyunca bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu ve ruhumuza mutluluk verdiğini görebiliriz. 

İşte bu mektuptan hissettiğim duygular aşağıya serilmiş olup dileyen okuyup istifade edebilir:

Şu hususu kesin olarak bilmek gerekir ki yaratılışın en yüksek gayesi Allah’ı bilmek, tanımak ve sevmektir. Bu sayede insan, beşeriyetin en yüksek makamına çıkar.

İnsanların en parlak saadeti ve en tatlı nimeti Allah sevgisidir. İnsan ruhunun en sevinçli ve mutlu hali; işte bu sevgi sayesinde hissedilir.

Allah’ı tanıyan ve seven, sonsuz derecede saadete, nimete, nurlara mazhar olur. Allah’ı tanımayan ve O’na iman etmeyen insan ise çok acı bir elem ve üzüntüye boğulur. Maddi ve manevi her türlü sıkıntı içine düşer.

Bu perişan ve fâni dünyada, insan Allah’ı tanımazsa, malikini bulmazsa zavallı bir mahluk olur. Halbuki Allah’ı tanısa O’na iman etse o vakit;rahmetine iltica eder, kudretine  dayanır ve bütün korkulardan kurtulur. Bu dünya çok güzel manzaralarla dolu bir bahçeye döner. Aynı zamanda çok önemli bir kazanç kapısına döner. O kazanç ise hadisi şerifte geçtiği gibi şudur:

Dünyanın bin sene mes’udâne hayatı, bir saat hayatına mukàbil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saatlik görüntüsüne karşılık gelmeyen Allah’ın rahmetini, rızasını kazanmaktır.

Evet; Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. O birdir; Onun hiçbir şeriki ortağı yoktur. Mülk Ona ait, hamd Ona mahsustur. Hayatı veren de O’dur, ölümü veren de O’dur. O, kendisine asla ölüm ârız olmayan Hayat sahibidir. Bütün hayır O’nun elindedir. O her şeye hakkıyla kàdirdir. Her şeyin ve herkesin dönüşü de O’nadır.

Sınırsız ihtiyaçlara ve sayısız düşmanların hücumuna uğrayan insan ruhu “lailahe illallah” yani “Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur dediğinde öyle bir dayanak bulur ki; bütün ihtiyaçlarını temin edecek bir rahmet hazinesinin kapısı açılır. İnsan ruhu yalnızlıktan ve hüzünden kurtulur sonsuz bir feraha ve daimî bir sürura kavuşur.

Allah birdir diyen insan; başka şeylere müracaat edip yorulmaz. Onlara zillet gösterip minnetini çekmez. Her şeyin anahtarı O’nun yanında, her şeyin dizgini O’nun elindedir. Her şey O’nun emriyle halledilir. Allah’ı bulan her talebine kavuşur hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtulur.

Allah’ın ulûhiyetinde ortağı yoktur. Allah bir olur, başka olmaz. Öyle de, terbiye ediciliğinde ve icraatlarında da ortaklara ihtiyacı yoktur. O’nun emir ve iradesi dışında yaprak kımıldamaz. Doğrudan doğruya imanı taşıyan her insan el açıp O’na müracaat edebilir. Ortağı ve yardımcısı olmadığından, kimse dua eden kişiye engel olamaz.

İmanı elde eden her insan Allah’ın huzuruna girip ihtiyaçlarını arz edebilir. Ve rahmetini bulup kudretine dayanarak sonsuz bir sürur elde edebilir. Mülk, yani bütün dünya ve kainat Allah’ındır. İnsanlar hem O’nun mülküdür, hem de O’nun mülkünde çalışırlar. O halde ey insan! Sen kendini, kendine malik sayma.

Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına muhafazaedemezsin, belâlardan sakınıp ihtiyaçlarını yerine getiremezsin. Boşu boşuna ızdırap çekmeye gerek yoktur.  Mülkü gerçek sahibi olan Allah’a ver. Zira O Malik’tir hem Kadîr’dir  hem deRahîm’dir. Kudretine dayan; rahmetini ittiham etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safâyı bul. Dehşet aldığın zaman, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi “Mevlâ görelim neyler; Neylerse güzel eyler” de, pencerelerden seyret, içlerine girme.

Hamd ve senâ, medih ve minnet O’na mahsus ve O’na lâyıktır. Bütün nimetler O’nundur ve O’nun hazinesinden çıkar. Hazine ise daimîdir. Rahmet hazinesi tükenmez. Ve lezzetlerin sona ereceğini düşünüp üzülmeye gerek yoktur. Çünkü Allah’ın rahmeti sınırsızdır. Biri gitse arkasından diğeri gelir.

Hayatı veren ve çeşitli rızıklarla idameeden de Allah’dır. Hayatın yüksek gayeleri O’na aittir ve mühim neticeleri Ona bakar. O hal de hayatın ağır işlerini omuzuna alıp zahmet çekmeye gerek yoktur. İnsan vazifesini dikkatle veistikametle yaptığı  vakit; yani namazını kılıp orucunu tuttuğu zaman, sonsuz bir hayatta mutlu olup saadete ulaşır.

Ölümü veren de Allah’tır. Hastalıklar ve ölüme sebep gibi görünen olaylar bir perdedir.  Mevti veren O’dur. Hayat vazifesinden terhis eder, fâni dünyadan yerini değiştirir sonsuz bir hayata gönderir. Ölüm; idam değil, hiçlik değil,fenâ değil, sönmek değil, sonsuz bir ayrılık , ve tesadüf değildir. Rahîm olan Allah’ın bir icraatıdır. Ebedi saadete  ve asli vatanımıza bir yolculuktur. Aynı askerlerin terhis edilmesi gibi gerçek hayatımız için bir geçiş kapısıdır.

Allah; ezelî ve ebedîdir. O’na kusur arız olamaz. Sevdiklerimizden ayrıldığımızda bizi yeniden kavuşturacak olan Allah bakidir.  Madem Allah var ve bâkidir; başkaları ne olursa olsun, merak etmeye değmez. Madem O var, her şey vardır.

Her hayırlı iş Allah’ın elindedir. Her yaptığımız iyilikler ve güzel işler, yanında kaydedilir. Öldüğümüz zaman; “Eyvah, malımız harap olup çalışmalarımız hebâ oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik” demeye gerek yoktur. Çünkü her şeyimiz muhafaza ediliyor. Her amelimiz yazılmıştır. Her hizmetimiz kaydedilmiştir. Hizmetimizin mükâfâtını verecek ve her hayır elinde ve her hayrı yapabilecek olan Allah; bizleri celb edip yeraltında muvakkatendurdurur, sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu iman ile yaşayıp ölenlere ki; hizmetini ve vazifesini bitirmiştir. Zahmeti bitmiş; rahata ve rahmete gitmiştir. Hizmet, meşakkat bitmiş; ücret vakti gelmiştir.

Allah; Vâhiddir, Ehaddir. Herşeyekàdirdir. Hiçbir şey Ona ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar O’na kolaydır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar O’na rahattır. Her günde, her senede, her asırda yeniden yeniyeicat ettiği hadsiz sanatlı mahluklar, nihayetsiz kudretine nihayetsizlisanlarla şehadet ederler.

İşte ey insan! Yaptığın hizmet, ettiğin ubûdiyet boşu boşuna gitmez. Birmükâfat yeri ve saadet mahalli senin için hazırlanmıştır. Senin şu fânidünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Hâlık-ı Zülcelâlin vaadine iman ve itimad et. O’nun vaadinden dönmek mümkün değildir. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine acizlikmüdahale edemez. Mülkünden bir şey eksilmez. Senin küçük bahçeni halkettiği gibi, Cenneti dahi senin için halkedebilir ve halk etmiş ve sana vaadetmiş. Ve vaad ettiği için, elbette seni onun içine alacak.

Hem madem, eserlerinin şehadetiyle, bütün kemâlât O’nun nihayetsiz kemâline delâlet ve şehadet eder. Ve hiçbir cihette naks ve kusur Onda yoktur. Hem madem vaadinden dönmek ve aldatmak, en çirkin birhaslet ve naks ve kusurdur. Elbette ve elbette, o Kadîr-i Zülcelâl, O Hakîm-i Zülkemâl, o Rahîm-i Zülcemâl, vaadini yerine getirecek, saadet-i ebediyekapısını açacak, Âdem babamızın asli vatanı olan Cennete; bütün imanlı insanları sokacaktır, vesselam…

Yazar : Vehbi KARA

Dr. Vehbi KARA, 1965 Yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta eğitimini yine İstanbul’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Deniz Harp Okuluna girerek askeri öğrenci olarak eğitimine devam etti. 1986 Yılında Kontrol Sistemleri bölümünden Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun olduktan sonra Teğmen rütbesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerinde ve karargâh birimlerinde deniz subayı olarak görev yaptı. Savaş gemilerinde güdümlü mermi ve top atışlarında birincilik kazanmıştır. 1997’de Yüzbaşı rütbesinde iken askerlik mesleğinden ayrıldı ve ticaret gemilerinde çalışmaya başladı. Gemi Kaptanı olarak çeşitli ülkelere ait 30’dan fazla ticari gemide görev yapmış çalıştığı firmalardan ödüller almıştır. 2011 Yılında Araştırmacı kadrosu ile İstanbul Üniversitesinde göreve başladı ve halen de bu üniversitenin Su Ürünleri Fakültesinde ve Mühendislik Fakültesinde denizcilikle ilgili meslek dersleri öğretmenliği görevini yürütmektedir. 1997 Yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Petrole Dayalı Stratejiler ve Uluslararası İlişkilerde Petrolün Rolü” isimli çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 Yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümünde “Çalışma İlişkileri Açısından Kapitalizm Sonrası Dönem: Malikiyet ve Serbestiyet Devri” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzakyol Kaptanı yeterliliğinde gemi kaptanlığı, Denizci Eğitimci Belgesi ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği sertifikaları mevcuttur. Denizcilik, askerlik, tarih ve iktisat konularında çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde makaleler yazan Vehbi KARA’nın “Bahriyede 15 Yıl” ve “Altı Ayda Altı Kıta” isimli iki kitabı bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tüm Yazıları Göster
Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Allah Onları Kahretsin!

… Onlar (münafıklar) düşmandırlar, bu yüzden onlardan kaçınıp-sakının. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar. (Münafikun …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
“Cuma namazını kılmayanların Allah iki yakasını bir araya getirmesin.” anlamında bir hadis var mı?

Evet, bu anlamda bir söz, uzun bir hadis rivayetinin içinde geçmektedir. Söz konusu hadis şöyledir: "Ey …

Kapat