Ana Sayfa / KASTAMONU

KASTAMONU

Kastamonulu Fahrî

FAHRÎ, Kastamonulu Divan şairi. (d.?/?-ö.1306/1889-90) Kastamonuludur. Siyasi bir meseleden dolayı birkaç kişi ile birlikte 1304/1886-87’de tevkif edildi. Birkaç ay zabtiye nezareti binasında ve hapishane-i umumide tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 1305/Temmuz-Ağustos 1889’da Ali Kemal Bey ile beraber vilayet maiyetine memur olarak bin kuruş maaşla Halep’e sürüldü. 1306/1889-90 yılı başlarında intihar ederek hayatına son …

Devamını Oku »

Küre dağı dağ, Mazıdağı bağ

Küre ilçemizden maden çıka, bindirile kamyona, trene atıla, sarp yollardan uça, Mardin’in Mazıdağı’na vara, boşaltıla milyarlık yeni fabrikaya, işlene işlene envai ürün ola… Kastamonu gazetesi bas bas yaza, Kastamonu kıs kıs susa. Siyasetçisinden meslek odasına… Yekûnu birden dut yemiş bülbül ola. Varlık içinde yokluk mu yakışa hep Kastamonu’ya… Kim kestiyse …

Devamını Oku »

Şâvur (Şâver)

ŞÂVUR/ŞÂVER (d.?/?-ö.960/1553) Divan şairi. Asıl adı bilinmeyen şair Kastamonuludur. II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Sultan Süleyman dönemlerinde yaşadı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra önce çeşitli kasabalarda müderrislik yaptı, sonra kadılık mesleğini seçti. Müderrislik ve kadılık yaptığı yerler kaynaklarda belirtilmez. Ancak Latîfî Tezkiresi’nde Tâliî ile latife yollu karşılıklı şiirleşmelerine verilen örnekten şairin Kastamonu’nun …

Devamını Oku »

Ferrûhî Çelebi

FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebi (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi Kastamonuludur. Kanuni döneminde yaşamış şairlerdendir. Görmüş geçirmiş, güler yüzlü, hoş sohbet ve kendi halinde biriydi. Hiçbir şeyi dert edinmez ve hiçbir şeyi şikayet etmezdi. Hezlleri ile halk içinde meşhur matlaları ve kıtaları vardır. Eserlerinden Örnekler Matla’  Âlemün çün güzerân üzredür ıyş u gamı Beni mesrûr …

Devamını Oku »

Abdulazizzâde İzzî Numan Efendi

İZZÎ, Abdulazîzzâde İzzî Nu’mân Efendi Divan şairi. (d.?/?-ö.16 Şaban 1225/13 Eylül 1810) Kastamonu’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nu‘mân’dır. Şeyh Abdülazîzzâde’nin torunu olduğundan Abdulazîzzâde İzzî Nu’mân Efendi olarak tanındı. Öğrenim gördü ve Arapça dersleri aldı. İstanbul’dan İzmir’e giderken 16 Şaban 1225/13 Eylül 1810’da vefat etti. Vefatına “Şa‘bân içinde gitdi mülk-i …

Devamını Oku »

Bilgin Şair: Şânî

ŞÂNÎ (d.?/?-ö./1534-35 ?) Kastamonu’nun bilgin şairlerindendir. Kemalpaşazâde’den mülâzım olmuş, seçkin ve yetenekli bir danişmend idi. Güzel sesiyle söylediği şarkılarla meşhurdur. Latîfî’ye göre Şîrîn’in hikâyesini nazm ettiği Ferhadnâme adlı bir eseri vardır. Kaynaklarda Kanûnî’nin Bağdat seferi sırasında vefat ettiğinin yazılmasından hareketle 1534-1535 yıllarında öldüğü söylenebilir. Eserlerinden Örnekler Ey felek meylün eger câhil …

Devamını Oku »

Şeyh Muhammed Şifâyî Dede Efendi

ŞİFAYÎ, Şeyh Muhammed Şifâyî Efendi (d.1014/1605/1606-ö.1082/1083/Ocak-Şubat 1673) Âlim, kazasker, Mevlevî şeyhi, Divan şâiri, müellif, şârih bir zât olan Dervîş Muhammed Şifâyî’nin doğum tarihi hakkında herhangi bir kaynakta bilgi verilmemektedir. Fakat Esrar Dede’nin tezkiresinde ölüm tarihi verilirken 68 yaşında olduğu bilgisinden hareket edilirse 1014 (1605/1606) yılı olarak kabul edilebilir. Tezkirelerin bildirdiğine göre Kastamonulu …

Devamını Oku »

Kastamonulu Hâkî Efendi

HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendi (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi Kastamonuludur. Candaroğullarından İsmâîl Bey (beylik dönemi: 1443-1461) zamanında yaşamıştır. Verilen bilgiye göre Hâkî, dönemin vezirlerinden birine caize ümidiyle kaside sunmuş, fakat karşılık göremeyince makam sahibi kişilerin cömert olması gerektiğini anlatan şu kıt’ayı yazmıştır: Kerem ehli makâmıdur bu sadr Bu ululuk ya bî-sehâ nic’olur …

Devamını Oku »

Şâir Dâî

DÂ’Î (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi Kastamonuludur. Kınalı-zâde Hasan Çelebi (1981: 361), birçok şairde olduğu gibi “Latîfî kavlince Kastamonuludur” diyerek bu bilgiye ihtiyatla yaklaşır. Fatih devri şairlerindendir. Kastamonu camilerinden birinde müezzin ve duâhân idi. İstanbul’un fethinde bulundu ve buraya yerleşti. Ailesi ve eğitimi gibi hayatının ayrıntıları hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Kınalı-zâde’ye göre …

Devamını Oku »

Kastamonu tarihî dokusunda yer alan geleneksel konut yapılarının cephe mimarisi üzerine tipolojik bir araştırma

Yazar: Elvan KAMARLI Aşağıda özet kısmı verilen araştırmayı (tez) indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız. (Boyut:15,17 mb)  KASTAMONU TARİHİ DOKUSUNDA YER ALAN GELENEKSEL KONUT YAPILARININ CEPHE MİMARİSİ ÜZERİNE TİPOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Özet: 1950 sonrasında uygulanan kentleşme politikaları sonucunda zamana karşı telafisi olmayan yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan kültürel …

Devamını Oku »

Selçuklu Dönemi Atabey Gazi Camii Medresesi Vakfı’nın Osmanlı’daki İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme

Makale: Sibel KAVAKLI KUNDAKÇI Makaleyi indirip okumak için alttaki başlığı tıklayınız  Selçuklu Dönemi Atabey Gazi Camii Medresesi Vakfı’nın Osmanlı’daki İşleyişi Üzerine Bir Değerlendirme Alınan adres: https://www.academia.edu/attachments/55100005/download_file?st=MTU0MDY0NjA2OSw4OC4yMzUuODMuMTAsNTU0Mjc3Nzg%3D&s=profile .

Devamını Oku »

Kastamonu Şehrine Türk İskânı ve Şehrin Kısa Bir Tarihi Değerlendirmesi

KASTAMONU ŞEHRİNE TÜRK İSKÂNI VE ŞEHRİN KISA BİR TARİHİ DEĞERLENDİRMESİ Makale: Dr. Ahmet Rıfat GÜZEY Özet İsa’dan 4000 yıl kadar önce bölgeye Hititlerin hâkim olması nedeniyle Kastamonu ve çevresiyle ilgili bilgileri Hitit tabletlerinden elde etmekteyiz. Bu dönemin ardından Dor adı verilen bir kavmin egemenliği süresince İsa’dan 1000 yıl öncesine kadar …

Devamını Oku »

Seyyahların Tosya İzlenimleri

Seyyahlar, tarihin önemli tanıklarıdırlar. Tarihin kadim şahitleri ve taşıyıcıları olan seyyahlar yazdıklarıyla da başvuru kaynaklarından olmuşlardır. Çünkü seyyahların yaşadığı dönemleri yazmalarıyla o dönemi anlamımıza büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu bağlamda Tosya’ya uğrayan ve burası hakkında bilgi veren seyyahların verdikleri bilgilere değinelim.   Evliya Çelebi ve Tosya “Halkı Türk ve son derece …

Devamını Oku »