Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Evliyaları Âlimleri

Kastamonu Evliyaları Âlimleri

A’mâzâde Mehmet Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) A’mâzâde Mehmet Emin Efendi, Kastamonu’da Şeyhü’l-Kurrã Hâfız  Mustafa Efendi’nin oğlu olup 1255’de (1839) Kastamonu’nun Bey Çelebi mahallesinde doğmuştur. On yaşında iken Kastamonu’da bulunan Münîre Medresesi’ne girmiştir. İki sene sonra Nasrullah el-Kadî Medresesi ile Numaniye Medreseleri’ne nakil etmiş olan ulemâdan Kastamonu müftüsü Hoca Hafiz Abdullah Hilmi Efendi’den …

Devamını Oku »

Mehmed Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) Çörekzâde Mehmet Efendi’nin oğlu olup 1243 (1827) tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. İlk tahsilinden sonra İstanbul’a gelip 1260’da (1844) Süleymaniye Dârü’l-Hadis Medresesi’ne kaydolduktan sonra Bayezit Camii’nde meşhur dersiâm Ayaşlı Mustafa Efendi’den okumaya başlamıştır. 1278 (1862) tarihinde hocasından icâzet almıştır.  Kânunievvel 1285 (1869) tarihinde Fetvâhâne Pusula Odası’na dâhil  olmuş …

Devamını Oku »

Mehmed Cemâleddin Efendi ve Mehmed Emin Efendi

MEHMET CEMÂLEDDİN EFENDİ (Cideli) Cide müftüsü iken ölen ve İstanbul Müderrisliğini hâiz bulunan Mehmet Râgip Efendi’nin oğlu olup 1286 (1870) tarihinde Kastamonu’ya bağlı Cide kasabasının Celallı köyünde doğmuştur. 1305’de (1889) İstanbul’a gelerek Sultanahmet Medresesi’nde ikámetle Ayasofya dersiámlarından Mustafa Efendi’nin ders halksına Ayasofya Camii’nde dâhil olarak icâzet almıştır. Bu sıralarda Nuruosmaniye …

Devamını Oku »

Azdavaylı Mehmed Celaleddin Efendi

MEHMET CELALEDDİN EFENDİ (Azdavaylı) Gök Ahmetoğlu Hüseyin Ağa’nın oğlu olup 1274’de (1858) Daday kazasına bağlı Azdavay nahiyesinin Evlek köyünde doğmuştur. 1289 (1873) tarihinde Azdavay medresesine girmiş ve altı yıl tahsilden sonra İstanbul’a gitmiştir. Bayezit civarında Mimar Hüseyin Ağa Medresesi’ne kaydolup 1312 senesi zelzelesine kadar bu medresede ilim tahsil etmiştir. Bu …

Devamını Oku »

Mehmed Adnan Efendi ve Mehmed Ârif Efendi

MEHMED ADNAN EFENDİ Hacı Muharrem oğullarından Hasan Ağa’nın oğlu olup Temmuz 1261 (1855) tarihinde Kastamonu’nun Göl kasabasında doğmuştur. Köyünde bir müddet okumuş ve İstanbul’a gelerek Sinan Paşa Medresesi’ne kaydolmuştur. Bayezit dersiâmlarından Aydınlı Hafız Ali Rıza Efendi’nin ders halkasına dahil olup kendisinden ders görmüştür. Sıla kasdiyle memleketine gitmiş ve geri dönemediğinden …

Devamını Oku »

Mehmed Ârif Efendi

MEHMET ÂRİF EFENDİ (Kastamonulu) Nakşibendî Tarikatının Hâlidî hulefâsından Şeyh Hacı Ahmet Efendi’nin torunu, İsmail Bey Medresesi müderrisi, mevâlîden, İzmir payesini hâmil Mehmet Abdülaziz Efendi’nin oğludur. Temmuz 1270 (1854) tarihinde Kastamonu’nun Cebrail Mahallesi’nde doğmuştur. İlk mektebten sonra mülkiye Rüştiyesi’ni bitirmiştir. 1288 (1872) senesinde Merdiyye Medresesi’nde müderris Seyyid Ahmed Hicabî Hazretlerinden zâhirî …

Devamını Oku »

Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

MEHMET EFENDİ (Tosyalı) Şerifzâde Mehmet Bahaeddin Efendi, Sadık Efendinin oğlu olup Tesrînisânî 1283 (1867) tarihinde Kastamonu’nun Tosya kasabasında doğmuştur. Tosya’da bulunan Abdürrezzak Efendi Medresesi’nde tahsil görerek icâzet almıştır. 1309’dan (1893) 1314’e (1898) kadar Tosya kazası İdare Meclisi âzâlığında  bulunmuş ve akabinde iki yıl kadar Kaza A’şar Emaneti Memurluğunda hizmet görmüştür. …

Devamını Oku »

Kastamonulu Mehmed Efendiler

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu) Mustafa Kalbî Efendi’nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu’nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) mahallesinde doğmuştur. Köseoğlu Mehmet Hasip Efendi şöhreti ile bilinirdi. Once Taşmektep (Şaban Hoca) Mektebi’nde Kur’an’ı ezberlemiş ve Mülkiye Rüştiyesi’ne girmiştir. Dört yıl sonra Mülkiye mektebinden şehadetnâme almıştır. Eylül 1284 (1868) tarihinde Abdülbaki Medresesi’nde müderris A’mâzâde …

Devamını Oku »

İsmail Hakkı Efendi

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Kastamonulu) 1326 senesinde ölen Abdurrahman Suzî Efendi’nin oğlu olup 1280 hicrî  senesinde Kastamonu’nun Göl kazasında doğmuştur. Kastamonu’da bulunan Seyyid Efendi Medresesi’nde, sonradan Kastamonu Mebusu olan el-Hac Hâfız Ahmed Mahir Efendi’den okuyarak icâzet almıştır.  On iki sene olmak üzere 1306 (1888) senesinde İnebolu kazasında Yahya Paşa Camii’nde imamlığa …

Devamını Oku »

Şenpazarlı ve Dadaylı İsmail Hakkı Efendiler

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Şenpazarlı) Rençber Mustafa Ağa’nın oğlu olup 1292 (1876) tarihinde Kastamonu’ya bağlı Cide kazasının Köni Teke (yanlış okunmuş olup köyün adı Güneytekke’dir ve hâlen Şenpazar ilçesinin mahallesidir. Kastamonur.com) köyünde doğmuştur. 1305 (1889) senesinde Küçük Ayasofya Medresesine kaydolup on üç sene tahsilden sonra 1318 (1902) senesinde Kastamonulu Helvacızâde Mustafa …

Devamını Oku »

İbrahim Hakkı Efendi ve İbrahim Kemal Efendi

İBRAHİM HAKKI EFENDİ (Dadaylı) İlk mekteb muallimi el-Hac Mustafa Efendi’nin oğlu olup 1255 tarihinde Daday’da Gütev (veya Kûtû) köyünde doğmuştur. (Şu an bu ismi andıran Küten köyü vardır.)  1277 senesinde İstanbul’a gelerek Ayasofya Camii yakınında Soğukkuyu Medresesi’ne dâhil olmuştur. Oflu Mahmut Kâmil Efendi’den 1295 senesinde icâzet almıştır. Aynı yıl içinde …

Devamını Oku »

Hasan Hakkı Efendi ve İbrahim Efendi

HASAN HAKKI EFENDİ  Mehmet Ağa’nın oğlu olup 1280 hicrî senesinde Daday kazasının Karacı karyesinde doğmuştur. İstanbul’da Bayezit Camii dersiâmlarından Mustafa Şükrü Efendi’den Tasavvurat ve Tasdikat’a kadar ve Hacı Mustafa Efendi’den de hususi olarak ferâiz okumuştur. 29 Haziran 1313’de Daday’a bağlı Azdavay nahiyesi niyâbetine tayinle 11 Haziran 1327’ye kadar burada kalmış …

Devamını Oku »

Hâlid Nuri Efendi, Hasan Hulûsi Efendi, Hasan Hüsnü Efendi

HALİD NURİ EFENDİ (Kastamonulu) Gayende oğlu Hâfız Mehmet Efendi’nin oğlu olup Haziran 1278’de Kastamonu’nun Kırkçeşme Mahallesi’nde doğmuştur. Babası seyyar tiftik tüccarı idi. 1296 tarihinde Merdiyye Medresesi’ne dâhil olup Mahir Efendi’den Mayıs 1309′ da icâzet almıştır. 1 Eylül 1326 da talebelerine icâzet vermeğe başlamıştır. Mezkûr medresede müderrisken ayrıca Kırkçeşme Dergâhı’nda her …

Devamını Oku »

Bekir Sıdkı Efendi

BEKİR SITKI EFENDİ (Kastamonulu) Ağa ve esnaf sınıfından Hüseyin Efendi’nin oğlu olup 1248 hicrî senesinde Kastamonu’da doğmuştur. İstanbul’a gelerek Büyük Ayasofya Medresesi’nde dâhil olup Manisalı Hüseyin Hilmi Efendi’nin derslerine devama başlamıştır.  Ulûm ve fünûnu tahsil ederek 1285 h. senesinde icâzet almıştır. 15 Eylül 1284’de Ayasofya Camii’nde müderrisliğe başlamış ve 1301’de …

Devamını Oku »

Taşköprülü Bekir Efendiler

BEKİR EFENDİ (Hacı İsmailoğlu) Ahmet Ağa’nın oğlu olup 1286 h. senesinde Taşköprü kazasının Bey karyesinde doğmuştur. İbtidaî’yi köyde ve rüştiyeyi kazada bitirdikten sonra 1304 hicrî senesinde İstanbul’a gelerek Bayezit dersiâmlarndan icâzetnâme ve aynı tarihte gümüş Liyâkat Madalyası almıştır. 24 Haziran 1318 tarihinden itibaren Taşköprü kazası Medresesine müderris tayin edilmiş ve …

Devamını Oku »