Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız

İz Bırakanlarımız

Prof. Dr. Zekai ŞEN

Prof. Dr. Zekai ŞEN 25 Ekim 1947 yılında Kastamonu’nun Samancı Köyü’nde doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme Dalı’ndan Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere’den, 1972 yılında ”Imperial College of Science and Technology”den Su Bilimleri Dalı’nda Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science …

Devamını Oku »

İnebolu Müftüsü Ahmed Hamdi Efendi

İnebolu Müftüsü Ahmet Hamdi Efendi 1874 (1290)’te Kastamonu-Küre Kazası’nın Elmalı Tekke Köyü’nde doğdu. Müderris Hacı Salih Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini İnebolu Sibyan Mektebi ve Rüştiyesi’nde tamamladı (4 Temmuz 1887). Bir süre İnebolu Hamidiye Medresesi’ne devam ederek babasının derslerine katıldı. 1892 yılında İstanbul’a gitti. Orada Ayasofya Dersiamlarından Şeyh Abdülkadir …

Devamını Oku »

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

Makale Yazarları: Doç. Dr. Mücahit Kaçar Arş. Gör. Mevlüt İlhan Arş. Gör. Ahmet Akdağ Biyografik kaynaklarda Kastamonulu oldukları kaydedilmiş kişilerin birçoğu Türk edebiyatına eser kazandırmış âlim veya şâir kimselerdir. Söz konusu eserlerden bir kısmı araştırmacılar tarafindan tespit edilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu eserlerin dışında da yazma eser kütüphanelerinde …

Devamını Oku »

Mehdi Keskin’in Unutamadıkları…

AVUKAT, SİYASETÇİ MEHDİ KESKİN’İN HATIRA SANDIĞININ KAPAĞINI ARALARKEN Kastamonu’nun tanınmış Medine kökenli Devrekânili Keskin ailesinden, Kastamonu Müftülerinden mümtaz insan Ahmet Keskin’in (1910-1986) oğlu, 1973-1977 TBMM Kastamonu Milletvekili ve Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Mehdi Keskin’in Ankara’da 2019’un başında güzel bir kitabı yayımlandı: Avukatlıktan ve Siyasetten Unutamadıklarım, Ankara 2019, 196 s., Ürün Yayınları. …

Devamını Oku »

Bir Kastamonu Araştırmacısı: Araçlı Ahmet GÖKOĞLU

Araçlı Ahmet Gökoğlu 1318 (1902) yılında Araç ilçesinin Alınören köyünde doğdu. Babası Osman Bey, annesi ise Hatice Hanımdır. Araç Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre, Alınören köyü, Cilt 9, 12 numaralı haneye mensuptur. Soyadı Gökce iken mahkeme kararıyla Gökoğlu olarak düzeltilmiştir. Adında Baha kelimesi yoktur. . 1925 yılında girdiği Kastamonu merkezindeki Erkek …

Devamını Oku »

Huzur Dersleri Mukarrirlerinden Tosyalı İsmail Zühdü Efendi

Yazar: Ersin ÇELİK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tosyalı İsmail Zühtü Efendi İsmail Zühtü Efendi, 1840 senesinde Kastamonu Tosya’da doğmuştur. 1869’da Mart ayında tarîk maaşına nail olup Beyazıt dersiâmı olmuştur. Ekim 1887’de dersiâmlığı yanında Şifä-i Şerif okutma vazifesini de elde etmiş ve bu vazifesi ölümüne kadar devam etmiştir. Sudůrdan …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendi

Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü, Türk Hüsn-i Hat (Aklâm-ı Sitte) Sanatkârı Ahmed Hilmi Efendi Kastamonu’da doğdu. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi için İstanbul’a gitti. Medrese derslerine devam ettiği esnâda hüsn-i hatta heves ile Şekerzâde Ahmed Zihnî Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlayarak H. 1247/M. 1831-1832’de icâzet aldı. Eğitimini tamamladıktan …

Devamını Oku »

Az Bilinen Bazı Kastamonulu Şairler

VEFÂÎ (d./19.YY?-ö./20.YY başları) Âşık Kastamonulu olduğu bilinen Vefâî’nin hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Yalnızca Kastamonu’da Âşık Fasılları adlı eserinde kısaca kendisinden bahsedilmiştir (Şenel 2009: XXXV). Kaynakta İhsan Ozanoğlu’ndan aktarıldığı şekliyle; 20. yüzyılın ilk yarısında öldüğünün tahmin edildiği, ümmi olduğu (okuma yazma bilmediği) ve hazırlanmadan söz söylemede usta bir âşık olduğu dışında herhangi bir …

Devamını Oku »

Şair ve Hattat Şeydâ

ŞEYDÂ (d.?/?-ö.988/1580) Divan şairi. Doğum tarihi bilinmeyen şairin, doğum yeri konusunda da kaynaklar farklı bilgiler verir. Âşık Çelebi, ailesinin Manisalı olduğunu, kendisinin doğumunun İstanbul olduğunu belirtirse de Kınalızâde Hasan Çelebi ve Riyâzî, Kastamonulu olduğunu ifade eder; Ahdî ise Rumelili olduğunu belirtir. Ahdî, dilber sevdasıyla kendinden geçip danişment olmaya karar verdiğini ancak …

Devamını Oku »

Ferâhî

FERÂHÎ (d./-ö./) Hakkındaki en önemli kaynak Latifî’nin Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nüzemâ adlı eseridir. Bu esere göre Ferahî, Kastamonu’ya daha sonradan yerleşti. Birine âşık oldu. Bu durum Kastamonu’da latife konusu oldu. Sevgisinden dolayı ilim yolundan ayrıldı. Debbağlık mesleğini tercih etti. Kendi durumunu anlatan bir kıta ile Sultan Mahmut’a yazdığı kasideden bir beyti Latifî’nin Tezkiretü’ş-Şuara ve Tabsıratü’n-Nüzemâ adlı tezkiresinde …

Devamını Oku »

Şair Tâli’î

TÂLİ’Î (d.?/?-ö.925/1519) Divan şairi Tâli’î’nin asıl adı Sehî Tezkiresi’nde Mehmed (Sehî 1325: 83), buna değinen diğer kaynaklarda ise Mahmûd’dur. Kastamonulu ya da Ȃşık Çelebi’nin “Merhûm galiba Magnisa’dandur” (Kılıç 2010: 647) tahminini benimseyenlere göre Manisalıdır. Ferâiz ilminde, hesap ve kitabette mâhirdir. Fâtih Sultân Mehmed’in hizmetine girerek hazine kâtipliğine getirilmiştir. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde …

Devamını Oku »

Kastamonulu Fahrî

FAHRÎ, Kastamonulu Divan şairi. (d.?/?-ö.1306/1889-90) Kastamonuludur. Siyasi bir meseleden dolayı birkaç kişi ile birlikte 1304/1886-87’de tevkif edildi. Birkaç ay zabtiye nezareti binasında ve hapishane-i umumide tutuklu kaldıktan sonra Temmuz 1305/Temmuz-Ağustos 1889’da Ali Kemal Bey ile beraber vilayet maiyetine memur olarak bin kuruş maaşla Halep’e sürüldü. 1306/1889-90 yılı başlarında intihar ederek hayatına son …

Devamını Oku »

Şâvur (Şâver)

ŞÂVUR/ŞÂVER (d.?/?-ö.960/1553) Divan şairi. Asıl adı bilinmeyen şair Kastamonuludur. II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Sultan Süleyman dönemlerinde yaşadı. Medrese eğitimini tamamladıktan sonra önce çeşitli kasabalarda müderrislik yaptı, sonra kadılık mesleğini seçti. Müderrislik ve kadılık yaptığı yerler kaynaklarda belirtilmez. Ancak Latîfî Tezkiresi’nde Tâliî ile latife yollu karşılıklı şiirleşmelerine verilen örnekten şairin Kastamonu’nun …

Devamını Oku »

Ferrûhî Çelebi

FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebi (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi Kastamonuludur. Kanuni döneminde yaşamış şairlerdendir. Görmüş geçirmiş, güler yüzlü, hoş sohbet ve kendi halinde biriydi. Hiçbir şeyi dert edinmez ve hiçbir şeyi şikayet etmezdi. Hezlleri ile halk içinde meşhur matlaları ve kıtaları vardır. Eserlerinden Örnekler Matla’  Âlemün çün güzerân üzredür ıyş u gamı Beni mesrûr …

Devamını Oku »

Abdulazizzâde İzzî Numan Efendi

İZZÎ, Abdulazîzzâde İzzî Nu’mân Efendi Divan şairi. (d.?/?-ö.16 Şaban 1225/13 Eylül 1810) Kastamonu’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nu‘mân’dır. Şeyh Abdülazîzzâde’nin torunu olduğundan Abdulazîzzâde İzzî Nu’mân Efendi olarak tanındı. Öğrenim gördü ve Arapça dersleri aldı. İstanbul’dan İzmir’e giderken 16 Şaban 1225/13 Eylül 1810’da vefat etti. Vefatına “Şa‘bân içinde gitdi mülk-i …

Devamını Oku »