Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız

İz Bırakanlarımız

Şemsizâde Şeyh Ahmed Ziyâeddin Efendi

Yazar: Dr. Naile BALTACI  Kastamonu Hüma Hatun Kız Anadolu İHL Şemsizâde Ailesi Şemsizâde ailesi 1250’li yıllardan beri Kastamonu’da yaklaşık iki asırdır bilinen bir ailedir. Bu ailenin Bayramîlik konusundaki hizmetleri ve tesirleri çok büyük olmuştur. Ailenin fertleri sülaleden gelen bir görev aşkıyla hizmeti ayakta tutmaya gayret etmişlerdir. Abdülkerim Abdulkadiroğlu, bu aileden …

Devamını Oku »

Hatîb-i Ayasofya Mevlânâ Hamdullâh Hamdî Efendi

Müderris, Şeyhülkurrâ Ayasofya Hatîbi Mevlânâ Hamdullâh Hamdî Efendi Hayatı ve Eserleri Biyografik eserlerde doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmayan Hamdullâh Hamdî, Kanûnî Sultan Süleyman devrinden itibaren kırk yıl kadar Ayasofya Camii’nde cuma hatipliği yaptığı için (Bağdatlı İsmail Paşa 1951: 334; Abdurrahmân Hibrî 1996: 36) “Hatîb-i Ayasofya” diye meşhur olmuştur. …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Said Efendi

AHMET SAİT EFENDİ (Kastamonulu) Kastamonu’da Nasrullah Kadı Medresesi’nde tedris-i ulûm ile meşgul sâbık Kastamonu Müftüsü Taşköprülüzâde Mehmet Zühtü Efendi’nin damadı, Hattat Ahmet Şevkî Efendi’nin oğlu olup 1277 h. yılında Kastamonu’da doğmuştur. Sibyan mektebi ile Rüştiyede mukaddemât-ı ulûm ve müretteb dersleri okuduktan sonra mektebce birinci addolunarak 10 Haziran 1290’da şehâdetnâme almıştır. …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Kırkbeşzâde Suleyman Ağa’nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinde doğmuştur. Kastamonu’da Numaniye Medresesi’nde müderris ve müftü Hâfız Abdullah Efendi’den ders görerek Zilhicce 1308’de icâzet almiştur. Şaban 1311’de Numaniye Medresesi Müderrisliği’ne tayin olunmuştur. 13 Muharrem 1328’de aynca Nasrullah El-Kadı Camii’nde Şifâ-i Şerif okutmaya başlamıştır.  İcâzet …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Hamdi Efendi ve Ahmed Efendi

AHMED HAMDİ EFENDİ (Kastamonulu) Boyacı Kadıoğlu demekle ma’ruf Mehmet Bey’in oğlu olup 1281 h. tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Kastamonu’nun Kuzyaka nâhiyesinde tahsil-i ibtidâiye ve hıfzı ikmâl ile sarf ve nahvi ikmâl ettikten sonra Dersaadet’e gelerek Bayezit dersiâmlarından Çarşambalı Hacı Ahmet Efendi’den ulûm-i ‘âliye ve âliyeyi ikmâl-i tahsil ile Cemâziyelevvel 1316 tarihinde …

Devamını Oku »

Hâfız Ahmed Hamdi Efendi

HÂFIZ AHMET HAMDİ EFENDİ Dersiâmdan Kastamonulu Mehmet Celâleddin Efendi’nin oğlu olup 1295 h. senesinde Azdavay kasabasında (o dönemde ilçe değil) doğmuştur. İlk mektebden sonra İstanbul’a gelmiştir. Pederi Bayezit Camii dersiãmlarından Celaleddin Efendi’nin derslerine devam ederek 25 Zilkãde 1325 tarihinde icâzetname almıştır. 27 Temmuz 1326 tarihinde ve dâhil olduğu Dârů’l-Fünûn-i Osmâni …

Devamını Oku »

Abdullah Hilmi Efendi

ABDULLAH HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Bakırcı Hasan Ağa’nın oğlu olup 1280 h. yılında Kastamonu’da doğmuştur. Sibyan mektebinde mukaddemât-ı ulûmu, Rüştiyede Arapça ve Farsça okumuş ve şehâdetnâme almıştır. 1295 h. yılında 15 yaşında iken Kastamonu Muhasebe kalemine mülâzemeten, 2 Rebiulâher 1297’de (1 Mart 1296) muhasebe refikliğine tayin edilmiş ve 1 Eylül 1297’de …

Devamını Oku »

Abdullah Hamdi Efendi

ABDULLAH HAMDİ EFENDİ (Dadaylı) Nüvvâb’tan İsmail Hakkı Efendi’nin oğlu olup 1285 h. yılında Kastamonu vilâyetine bağlı Daday kasabasında doğmuştur. Memleketinde mebâdi-i ulûmu ve Dersaadet’te Bayezit Camii dersiâmlarından Musa Kâzım Efendi’den ulûm-i ‘áliye ve áliyeyi tahsil ederek icazet almıştır. Kur’an-ı Kerîm hıfzına muvaffak olmuş olup, Türkçe okur yazardı. 1312 h. yılinda …

Devamını Oku »

Prof. Dr. Zekai ŞEN

Prof. Dr. Zekai ŞEN 25 Ekim 1947 yılında Kastamonu’nun Samancı Köyü’nde doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme Dalı’ndan Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere’den, 1972 yılında ”Imperial College of Science and Technology”den Su Bilimleri Dalı’nda Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science …

Devamını Oku »

İnebolu Müftüsü Ahmed Hamdi Efendi

İnebolu Müftüsü Ahmet Hamdi Efendi 1874 (1290)’te Kastamonu-Küre Kazası’nın Elmalı Tekke Köyü’nde doğdu. Müderris Hacı Salih Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini İnebolu Sibyan Mektebi ve Rüştiyesi’nde tamamladı (4 Temmuz 1887). Bir süre İnebolu Hamidiye Medresesi’ne devam ederek babasının derslerine katıldı. 1892 yılında İstanbul’a gitti. Orada Ayasofya Dersiamlarından Şeyh Abdülkadir …

Devamını Oku »

Kastamonulu Âlim ve Şâirlerin Türkiye Yazma Eser Kütüphanelerinde Yer Alan Eserleri

Makale Yazarları: Doç. Dr. Mücahit Kaçar Arş. Gör. Mevlüt İlhan Arş. Gör. Ahmet Akdağ Biyografik kaynaklarda Kastamonulu oldukları kaydedilmiş kişilerin birçoğu Türk edebiyatına eser kazandırmış âlim veya şâir kimselerdir. Söz konusu eserlerden bir kısmı araştırmacılar tarafindan tespit edilmiş ve üzerine çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu eserlerin dışında da yazma eser kütüphanelerinde …

Devamını Oku »

Mehdi Keskin’in Unutamadıkları…

AVUKAT, SİYASETÇİ MEHDİ KESKİN’İN HATIRA SANDIĞININ KAPAĞINI ARALARKEN Kastamonu’nun tanınmış Medine kökenli Devrekânili Keskin ailesinden, Kastamonu Müftülerinden mümtaz insan Ahmet Keskin’in (1910-1986) oğlu, 1973-1977 TBMM Kastamonu Milletvekili ve Başkanlık Divanı Üyesi Avukat Mehdi Keskin’in Ankara’da 2019’un başında güzel bir kitabı yayımlandı: Avukatlıktan ve Siyasetten Unutamadıklarım, Ankara 2019, 196 s., Ürün Yayınları. …

Devamını Oku »

Bir Kastamonu Araştırmacısı: Araçlı Ahmet GÖKOĞLU

Araçlı Ahmet Gökoğlu 1318 (1902) yılında Araç ilçesinin Alınören köyünde doğdu. Babası Osman Bey, annesi ise Hatice Hanımdır. Araç Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre, Alınören köyü, Cilt 9, 12 numaralı haneye mensuptur. Soyadı Gökce iken mahkeme kararıyla Gökoğlu olarak düzeltilmiştir. Adında Baha kelimesi yoktur. . 1925 yılında girdiği Kastamonu merkezindeki Erkek …

Devamını Oku »

Huzur Dersleri Mukarrirlerinden Tosyalı İsmail Zühdü Efendi

Yazar: Ersin ÇELİK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tosyalı İsmail Zühtü Efendi İsmail Zühtü Efendi, 1840 senesinde Kastamonu Tosya’da doğmuştur. 1869’da Mart ayında tarîk maaşına nail olup Beyazıt dersiâmı olmuştur. Ekim 1887’de dersiâmlığı yanında Şifä-i Şerif okutma vazifesini de elde etmiş ve bu vazifesi ölümüne kadar devam etmiştir. Sudůrdan …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendi

Hafız Osman Aklâm-ı Sitte Ekolü, Türk Hüsn-i Hat (Aklâm-ı Sitte) Sanatkârı Ahmed Hilmi Efendi Kastamonu’da doğdu. İlk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra medrese eğitimi için İstanbul’a gitti. Medrese derslerine devam ettiği esnâda hüsn-i hatta heves ile Şekerzâde Ahmed Zihnî Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlayarak H. 1247/M. 1831-1832’de icâzet aldı. Eğitimini tamamladıktan …

Devamını Oku »