Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 10)

İz Bırakanlarımız

Şeyh Ahmed Efendi

Şeyh Ahmed Efendi Şeyh Ahmed Efendi, İhsan Ozanoğlu tarafından yapılmış Arapça vakfiyeye göre 1206 tarihinden önce Horasan’dan Kastamonu’ya göç etmiştir. Kastamonu’nun Çobanoğulları hakimiyetine 1212 yılında girdiği göz önüne alınırsa zaviyenin kuruluşu Çobanoğulları’ndan öncedir ve bölgenin en eski zaviyesidir. Menkıbeye göre Şeyh Ahmed Efendi; Bizanslılara karşı savaşmış, Kayseri, Tokat, Amasya, Çorum, …

Devamını Oku »

Hekim Ahî Çelebi

Hekim Ahî Çelebi 1432 yılında doğdu. Kastamonuludur. Kaynaklarda adı; Mehmed, Ahmed ve Mahmud olarak geçer. Fakat Ahî Çelebi ismiyle tanınmıştır. Babası Fatih Sultan Mehmed ve 2. Bayezid devirlerinin ünlü hekimlerinden Tabip Kemaleddin’dir. Kemaleddin, Kastamonu’da Candaroğlu İsmail Bey’in hizmetinde iken bu beyliğin Fatih Sultan Mehmed tarafından, Osmanlı Devleti’ne ilhak etmesi (1461) …

Devamını Oku »

Şeyh Muhiddin Efendi

Şeyh Muhiddin Efendi Muhiddin Efendi, Eflani’nin Demirli köyünde doğmuştur. Tahsilini medresede yaptıktan sonra tasavvuf ilmine karşı kendisinde merak ve arzu husule gelmiş ve bu batıni ilmi tahsil ederken kalbinde ilahi bir aşk zuhur etmiş, bunun üzerine Küre’de Şaban-ı Veli’nin icazet verdiği şeyhlerden Mahmud Efendi’nin hizmetine dahil olmuş ve bu suretle …

Devamını Oku »

Kadı Nihânî

NİHÂNÎ (Kadı)* (d.?/?-ö.953’te sağ/1546’da sağ) divan şairi Kastamonuludur. Latîfî “Bu devir şuarâsındandır” dediğine göre Kanunî devri şairlerinden olmalıdır. Memleketi ve mesleği dışında hayatına dair müşahhas hemen hiçbir bilgi yoktur. Latîfî kadı olan şairin bir müddet mesleğini icra ettikten sonra kadıların akıbetine dair gördüğü rüya üzerine vazgeçip mev’ize ve takva yollu şiirler …

Devamını Oku »

Şeyh Mehmed Efendi

Şeyh Mehmed Efendi Daday’ın Sofular Köyünde doğmuş olan Şeyh Mehmet Efendi , Kuzyaka’ya göç edip burada evlenerek irşad faaliyetlerinde bulunmuş ve 1662 tarihinde burada vefat etmiştir. Şeyh Mehmet Efendi’nin, Şeyh Şaban Veli’nin bizzat icazetli halifelerinin içinde ismi geçer. Şeyh Mehmet Efendi’nin Türbesinin kapısının üzerinde iki tane kitabe vardır. Kapının sağındaki …

Devamını Oku »

Şair Tâli’î

TÂLİ’Î (d.?/?-ö.925/1519) Tâli’î’nin asıl adı Sehî Tezkiresi’nde Mehmed (Sehî 1325: 83), buna değinen diğer kaynaklarda ise Mahmûd’dur. Kastamonuludur. Âşık Çelebi “Merhûm galiba Magnisa’dandur” (Kılıç 2010: 647) tahminini ifade eder. Ferâiz ilminde, hesap ve kitabette mahirdir. Fâtih Sultân Mehmed’in hizmetine girerek hazine kâtipliğine getirilmiştir. II. Bâyezîd’in oğlu Şehzâde Mahmûd Saruhan’da iken Necâtî Bey’le …

Devamını Oku »

Türâbî Şuayb Efendi

TURÂBÎ, Şuayb Efendi (d.?/?-ö.930/1524) divan şairi, âlim, vâiz Kastamonuludur. Fâtih ve Sultan İkinci Bâyezîd Hân zamanı Osmanlı âlim ve şâirlerindendir. İsmi Şuayb olup, lakabı Türâbî’dir. Bu isimle meşhûr olmuştur. Kaynaklarda, hayâtı hakkında fazla bilgi verilmemektedir. Karısı ile bir oğlu olduğunu Meşâirü’ş-şuarâ’da yazılıdır.  922 (m. 1516) senesinde vefât etmiştir. Türâbî, Fatih’in oğlu …

Devamını Oku »

Ârif Mehmed Efendi

Ârif Mehmed Efendi (d.?/?-ö.27 Safer 1228/1 Mart 1813) Reisü’l-Küttâb, tezkireci, divan şairi Ârif Mehmed Efendi (Ârif), Kastamonulu Mehmed Sâlim Efendi’nin oğludur. Kastamonu’da doğdu. İlim tahsil etmek için İstanbul’a gitti ve o sırada Melik Paşazâde kapıcıbaşlarından Ahmed Bey’in dairesine mülâzım olduğu hâlde Hoca Neş’et Efendi’nin derslerine katıldı. O esnada Darü’s-Saâdetü’ş-Şerîfe memurları maiyetinde, …

Devamını Oku »

Kastamonulu Şâzî / Hulusi EREN

KASTAMONULU ŞÂZΠ(d.?/?-ö.?/?) divan şairi Kastamonulu Şâzî, günümüzde Türk edebiyatında yazılmış Maktel-i Hüseyn’lerin bilinen ilk örneğinin şairi olarak bilinmektedir. Hakkında biyografik ve bibliyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi mevcut olmayan Şâzî hakkında günümüz araştırmacılarının görüşleri ihtilaflıdır. Bu isimde bir şairin hiç yaşamadığını belirtenler ya da eserin başka şairler tarafından yazıldığını ileri sürenler …

Devamını Oku »

Hâcegîzâde Mustafa bin Muhammed

MUSTAFA BİN MUHAMMED EL KASTAMONÎ (HÂCEGÎZÂDE MUSTAFA EFENDİ) Hayatı Mustafa Efendi’nin hayatı hakkında doyurucu bilgilere sahip olamamakla beraber Şerh-i Kelimât-ı Çehâr Yâr-ı Güzîn’deki bilgilerden -gerek Şârihin kendi ağzından bilgiler vermesi gerekse ipucu niteliği taşıması hasebiyle- yararlanılmıştır. Bununla birlikte Mustafa Efendi‟nin hayatı hakkında Osmanlı Müellifleri’nde ve Sicill-i Osmânî’de ana hatlarıyla bazı bilgiler yer almaktadır.  Adı Mustafa’dır ve Kastamonuludur. İblis-zâde …

Devamını Oku »

Kastamonî Mehmed Alî Efendi

Kastamonî Mehmed Alî Efendi H. 1285/M. 1868 senesinde Kastamonu’da doğmuş olan Mehmed Alî Efendi, âsârına memleketine nisbetle ketebe düştüğünden, hattâtîn meyânında “Kastamonî” künyesiyle iştihâr eylemiştir. İbtidâ’î tahsîli esnâsında hüsn-i hatta alâka duyarak, aklâm-ı sitte dersleri almış, ayrıca o eyyâmda Kastamonu Kadısı olan Mehmed Sâmih Molla’dan da ta’lik meşkederek icâzet almıştır. …

Devamını Oku »

Şeyh Nasûh Tosyevî Efendi

Kâdirî tarikatından icâzetli evliyâdan İsrâil (Dede) Efendi’nin oğlu ve büyük bir âlim olan Abdülmecid Efendi’nin babası olan Şeyh Nasûh Efendi Kastamonu’nun Tosya kazasındandır. Nasuh Efendi’nin diğer oğlu Yahya Efendi ise fuzalâdan bir zat olup matbu Avâmil-i Cürcanî Şerhi ve Abdülmecîd b. Abdüllatif b. Ferişte’nin (ö. 874-1469) Lügat-i Kânûn-i İlâhî adlı …

Devamını Oku »

Araçlı Ahmet Gökoğlu

Araçlı Ahmet Gökoğlu  1318 (1902) yılında Araç ilçesinin Alınören köyünde doğdu. Babası Osman Bey, annesi ise Hatice Hanımdır. Araç Nüfus Müdürlüğü kayıtlarına göre, Alınören köyü, Cilt 9, 12 numaralı haneye mensuptur. Soyadı Gökce iken mahkeme kararıyla Gökoğlu olarak düzeltilmiştir. Adında Baha kelimesi yoktur.   1925 yılında girdiği Kastamonu merkezindeki Erkek …

Devamını Oku »

Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş

Âşık Yorgansız Hakkı Çavuş  Kastamonu Merkez Hisarardı Hacı Hamza Mahallesi’nde doğdu. Babası Kasap Hüseyin Ağa, annesi ise Aşık Zikri’nin kızı Cemile Hanımdır. Ailesinin tek oğludur. Doğum tarihi nüfus cüzdanında 1314 (1898-99), gerçekte ise 1311 (1895-1896)’dır. Nüfus kayıtlarında soyadı da Halil Bayraktaroğlu olarak yazılıdır. “Yorgansız” lakabı için çeşitli rivayetler vardır. Oğlu …

Devamını Oku »

Gülhâne’nin gülü: Hasan Ünsi Efendi

Gülhâne’nin gülü: Hasan Ünsi Efendi Aydınoğlu Tekkesi’ne atandıktan sonra 41 sene mühletinde sadece üç defa tekkeden dışarı çıkması, Hasan Ünsî Hazretleri’nin inzivâdan ne kadar hoşlandığının bir göstergesi. Muhammed Bâkır Köse yazdı. İstanbul-Fatih’te Gülhâne Parkı’nın karşısında, birçok nev-zuhûr binanın arasında kalmış mütevazı bir türbe ve hazîre vardır. İnsanların vızır vızır önünden geçtiği, …

Devamını Oku »