Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 10)

İz Bırakanlarımız

Şeyh Ali Vâhidî Efendi

VÂHİDÎ, Şeyh Alî Vâhidî Efendi

(d.?/?-ö.1178/1764-65)

Asıl adı Ali'dir. Kastamonuludur (Kurnaz ve Tatcı 2001: 1135). Allah'ın isimlerinden Vâhid'e nisbetle Vâhidî mahlasını aldı.  

Zeyniyye tarikatinden Abdülvâhid b. Süleymân b. Dâvud el- Burûsî'yi ve Müsteci-zâde'nin öğrencisi olan Ali el-Kastamonî'yi dost edindi.

Devamını Oku »

Küçük Mustafa Çelebi

TÛSÎ, Küçük Mustafa Çelebi

(d.?/?-ö.13 Şevval 1004/10 Haziran 1596)

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Küçük Mustafa Çelebi olarak tanındı. Tosya’da doğduğu için Tûsî mahlasını kullandı.

Medrese öğrenimi görerek Arabzâde Efendi’den mülâzım oldu. Kırk akçelik medreselerde müderrislik yaptıktan sonra Zilkade 982/Şubat-Mart 1575’te Bursa’daki Yıldırım Han Medresesi’ne müderris olarak atandı. Sonra sırasıyla Şaban 988/Eylül-Ekim 1580’de Şah Sultan, Şaban 990/Ağustos-Eylül 1582’de Hankâh, Safer 991/Şubat-Mart 1583’te Hasekî, Zilhicce 991/Aralık 1583’te Sahn, Şevval 995/Eylül-Ekim 1587’de Sultan Selim-i Kadim ve Cemâziyelâhır 997/Nisan-Mayıs 1589’da Süleymaniye medreselerinden birine müderris oldu.

Muharrem 1000/Ekim-Kasım 1591’de Şam kadılığına atandı. Cemâziyelâhır 1001/Mart-Nisan 1593’te Mekke kadısı oldu.

Devamını Oku »

Mevlânâ Sun’î Çelebi

Mevlânâ Sun’î Çelebi

Sun’î, Kastamonulu divan şairlerindendir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kaynaklarda ondan ittifakla “Necâtî Sun’î’si” olarak söz edilmiştir. Aynı mahlaslı diğer şairlerden daha önce yaşadığı için Latîfî şairi “kadîm” sıfatıyla anmış ve Necâtî’nin öğrencileri arasında bulunduğunu “merhûm Necâtî Beg şâkirdlerinden” ifadesiyle belirtmiştir

Devamını Oku »

Hüseyin Remzî Paşa

Hüseyin Remzî Paşa

İstanbul'da 1255/1839 senesinde doğdu. Asıl adı Hüseyin Remzî'dir. Eserlerinde daha çok Remzî adını kullandı. Tersâne emin-başılarından Kastamonulu Yurdum oğlu Emîr Mustafa Ağa'nın oğludur. Çoçukluğu ve gençliği büyük bir yoksulluk içinde geçen Hüseyin Remzî, Sıbyan ve Kasımpaşa Rüşdiyesi'nde okuduktan sonra Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne'ye girdi ve 1282/1865 senesinde buradan doktor olarak mezun oldu.

Devamını Oku »

Âşık Rahmî

RAHMÎ

Şiirlerinde Rahmî mahlasını kullanan âşığın hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Dehri Dilçin, Edebiyatımızda Atasözleri adlı eserinde yer verdiği Rahmî’nin bir destanının, hicri 1305 yılından sonra tertip edilen bir cönkten alındığına dikkat çekmiş, bu nedenle de âşığın XIX. yüzyılda yaşadığının kabul edilebileceğini ifade etmiştir

Devamını Oku »

Nakşî Mustafa Ağa

Nakşî Mustafa Ağa

(d.?/?-ö.23 Rebîü’l-evvel 1178 /1 Ekim 1764)

Kaynaklarda Eyüplü olarak gösterilen şair, kendi ifadesine göre Kastamonu doğumludur. Babası Kastamonu mütesellimi Hasan Bey’in dedikodular yüzünden azledilmesi nedeniyle ailesiyle birlikte küçük yaşta İstanbul’a gelip Eyüp’e yerleşti.

Devamını Oku »