Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 10)

İz Bırakanlarımız

Kıyâsî

KIYÂSΠ(d.?/?-ö.?/?)

divan şairi

Asıl adı kimi kaynaklara göre İbrahim, kimilerine göre de Kıyâsî’dir. Kastamonuludur. Şuarâ tezkirelerinde mahlasının “kıyasa aykırı” olduğu vurgulanmaktadır.

Sultan II. Bayezıd, Yavuz Selîm ve Kanunî dönemlerinde yaşadı. Tahsil için Kastamonu’dan İstanbul’a geldi. Tezkirelerde medrese tahsilinden sonra

Devamını Oku »

HAYÂTÎ, Hamdî-i Kadîm

HAYÂTÎ, Hamdî-i Kadîm (d.?/?-ö.?/?)

divan şairi

Tezkirelerde Hamdî-i Kadîm olarak zikredilen ve Hayâtî mahlasını da kullanan şair Kastamonu merkez veya Küre kazası yakınlarında bir yerdendir. Kaynaklarda Fâtih Sultân Mehmed’in

Devamını Oku »

Şeyh Hasan Efendi

Şeyh Hasan Efendi (d.?/?-ö.1105/1694)

17. yüzyıl âlim, şeyh ve şairlerinden Şeyh Hasan Efendi, Kastamonulu olup Yassıköylü Osman Efendi’nin oğludur. Eğitim için İstanbul’a gitmiş ve kürsü şeyhi olmuştur (Mehmed Süreyya 1996: 622). Yedikule civarındaki Hacı Evhad Tekkesi’nde şeyhlik yaptığı için Hacı Evhad Şeyhi unvanıyla anılmıştır (Tuman 2001: 195). Süleymaniye Camii vaizliğinde de bulunmuştur. Aile çevresine dair

Devamını Oku »

Âşık Fevzî

FEVZÎ, Hasan (d.1273/1857-ö.1333/1917)

âşık

Asıl adı Hasan'dır. 1857 yılında Kastamonu'nun Cebrail Mahallesi'nde doğdu. 1869 yılında ölen İshakzâde Hacı Hafız İbrahim Efendi'nin oğludur (Tan 1985: 99). İlk tahsilini Kastamonu Rüştiyesi'nde Hoca Behçet Efendi'den yapmış, sonra medreseye giderek müderris Bakizade Abdullah Efendi'den okumuş ve müderris Seyit Ahmet Hicabi Efendi'den de ulûm ve

Devamını Oku »

Hasan Fasîhî Efendi

Hasan Fasîhî Efendi* (d.?/?-ö.1156 başı/1743) Osmanlı âlimi, divan şairi Asıl adı Hasan olan şair Kastamonu’nun Tosya ilçesinde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hasan Fasîhî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Şeyhülislam Abdullah Efendi tarafından yapılan imtihan neticesinde haric medresesi müderrisliğine getirildi. Daha sonra sırasıyla Defterdar Ahmed Paşa, Muharrem 1139/Ağustos-Eylül 1723’te Saniye-i Kenan …

Devamını Oku »

Ahmed Fâhir Efendi

Ahmed Fâhir Efendi (d.?/?-ö.1174/1760) Âlim, divan şairi Asıl adı Ahmed’dir. Kastamonuludur. Tahsil hayatına İstanbul’da başlayıp mülazım olduktan sonra 1144/1732 senesinde hariç medresesine  müderris oldu. Gerekli aşamaları geçtikten sonra Süleymaniye Medreselerinden birine geçme talebi kabul edilip Üsküdar’a görevlendirilmişken 1174/1760 senesinde vefat etti. Edirnekapı’da defnedildi. Kaynaklar Fâhir’in ilmiyle tanındığını ve şiir ile …

Devamını Oku »

Mehmed Es’ad Efendi

Mehmed Es’ad Efendi (d.?/?-ö.1180/1766-67) Âlim, divan şairi İstanbul’da doğdu. Kastamonulu müderris Hamza Efendi’nin oğlu, şair İbrahim Efendi’nin kardeşidir. Babasının ismine izafeten Hamza-zâde sanıyla tanındı. Reisületibbâ Kâtip-zâde Mehmed Refî Efendi’den ilim tahsil etti. 1146/1733 yılında hariç rütbesiyle Fîruz Ağa Medresesi müderrisi oldu. Şeyhülislam Mustafa Efendi’ye telhisçi, Mehmed Sâlih Efendi, Şeyh Mehmed …

Devamını Oku »

Çörekçizâde Lûtfî

ÇÖREKÇİZÂDE LÛTFÎ(d.1221/1806-ö.1299/1881) Tekke şairi Kastamonu’nun İsfendiyar Mahallesinde 1806 yılında dünyaya gelmiştir. “Çörekçizâde” lakabıyla tanınan Lûtfî, Medrese eğitimini Kastamonu’da tamamlamış ardından İstanbul’a geçerek tahsil hayatına devam etmiştir. Daha sonra Kastamonu’ya dönüp Nasrullah meydanındaki İlmiye Medresesi’ne bitişik dükkânında sahaflık ve attarlık yaparak geçimini sağlayan Çörekçizâde Lûtfî, Şâdi ve Meftûnî gibi Kastamonulu şairlerden …

Devamını Oku »

Celâlî Mustafa Efendi

Celâlî Mustafa*  (d.1245/1829-1830-ö.1311/1893-1894) Âlim, tekke şairi Asıl adı Mustafa olan Celâlî, 1829/1830 yılında Kastamonu’nun Cebrail mahallesinde dünyaya geldi. O dönem bölgede Kavaklızâdeler olarak tanınan ailenin bir ferdidir. İki defa evlenen Celâlî’nin eşlerinden birisi Eymür diğeri de Has köyündendir. İlk eşinden Fatma, Kötürüm ve Ali olmak üzere üç çocuğu vardır. Kızı …

Devamını Oku »

Beyânî

 BEYÂNΠ(d.?/?-ö.?/?)* divan şairi Biyografik eserlerde hayatına dair çok az bilgi bulunan Beyânî Kastamonuludur. Divan kâtiplerindendir. Yavuz Sultân Selîm devrinde (sal. 1512-1520) vefat etti. Kişiliği hakkında en ayrıntılı bilgileri veren Latîfî’ye göre (Canım 2000: 197) o; zeki, yetenekli ve olgun biriydi. Latifelerinde aşırıya gitmezdi. Güzel hitabı ve tatlı diliyle dostlarının ve …

Devamını Oku »