Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 10)

İz Bırakanlarımız

Bir büyük zafer, bir büyük Kastamonulu komutan: Halil Kut Paşa / Nail TAN

Bir büyük zafer, bir büyük Kastamonulu komutan: Halil Kut Paşa Kût’ül Amâre Zaferi Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) içinde Osmanlı Ordusunun Çanakkale deniz ve kara muharebelerindeki başarısından sonra en önemli zaferi, Irak Cephesi’ndeki İngiliz birliklerine karşı kazanılan Kut’ül Âmâre Zaferi’dir. 29 Nisan 1916’da kazanılan bu zaferin 29 Nisan 2016’da 100. yıl dönümü …

Devamını Oku »

Hâfız Mustafa Karabeyoğlu / Faruk ÇELİK

Faruk ÇELİK HAFIZ MUSTAFA KARABEYOĞLU (TOPAL HÂFIZ) KİMDİR? Mustafa Karabeyoğlu 01.07.1888 yılında Araç İlçesi’nin Gemi Köyü’nde dünyaya gelir.  Ailesi varlıklı bir ailedir, Karabeyoğulları olarak bilinirler. Babasının adı Mehmet, annesinin adı Nûriye’dir. Mekteb-i İbtidâi(İlkokul)den mezun olduktan sonra Araç Mekteb-i Rüşdiyesine(Ortaokul) girer 1899 yılında mezun olur. 1900 yılında hâfızlık eğitimi için Kastamonu’da …

Devamını Oku »

Mevlânâ Sa’deddin ve Heracoğlu Dergâhı / Faruk ÇELİK

MEVLÂNÂ SA’DEDDÎN VE HERACOĞLU DERGÂHI* Faruk ÇELİK Dünyaca ünlü seyyah İbn Battuta(1304-1369) bundan yedi yüz yıl önce Kastamonu’da Candaroğullarının Horasan erenlerine teşvikler vererek gönlünü ve yurdunu açtığını kayıtlara geçmiştir. Ünlü seyyah Kastamonu’dan ayrılırken Türk ülkesinde gördüğü en büyük zaviyeye uğradığını ve bu zaviyenin senedinde: “Harem-i Şerif’ten ya da Şam, Mısır, …

Devamını Oku »

Cenderecizâde Şemsî Mehmed Çelebi

Candaracızâde Muhyiddîn Şemsî, Mehmed Çelebi, Şemsî-i Defterdâr (d.?/?-ö.897/1491-92) Kaynaklarda kendisinden Candaracı/Cenderecioğlu Şemsî (Sehî 1325: 31), Candaracı/Cendereci Kara Celîlî (Tuman 2001: 497), Şehrî Çelebi (İsen 1994: 138) ya da Muhyiddîn Şemsî (İlyas 2003: 263) olarak bahsedilen şairin asıl adı Mehmed’dir (Sehî 1325: 31). Sadrazam Hayreddîn Paşa ahfadından olup Kastamonuludur. Şemsî, titiz bir muhasib, …

Devamını Oku »

Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa‘dî Çelebi

Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa‘dî Çelebi* (d.?/?-ö.1105/1693) Sadî Çelebi’den bahseden kaynaklar onun nerede ve kaç tarihinde doğduğunu kaydetmemişlerdir. Ondan bahseden kaynaklarda hayatı ve sanatıyla ilgili kısa bilgiler yer almaktadır. Müderrisliğe 1096/1685 yılında başladığı dikkate alınırsa 1066/1655-1071/1660 yılları arasında doğmuştur. Asıl adı Seyyid Mehmed’dir. Nakîbüleşrâftan Es‘ad-zâde es-Seyyid Mehmed Sa‘îd Efendi’nin kız kardeşinin …

Devamını Oku »

Amarzâde Mustafa Hattî Efendi

Amarzâde Mustafa Hattî Efendi(d.1100/1688-89 -ö.18 Ramazan 1162/1 Eylül 1749)* Divan şairi 1100/1688-89 yılında Kastamonu’nun Kerel köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Babası Amarzâde Mehmed Ağa olduğundan Amarzâde Mustafa Hattî Efendi olarak tanındı. Babasının vefatı üzerine küçük yaşta İstanbul’a geldi. Amcası Elmas Mehmed Paşa’nın telhisçisi Abdî Ağa’nın yanında yetişti. Tavukçubaşı Ali Ağa’ya …

Devamını Oku »

Harîrî Abdülcelil Efendi

HARÎRÎ, Abdü’l-celîl Efendi(d.?/?-ö./1537’den sonra)* Divan şairi, tarihçi. Asıl adı Abdülcelil’dir. Kastamonuludur. Devrin veziri Damad İbrahim Paşa ve Defterdar İskender Çelebi’nin himayelerine mazhar oldu. Harirî’nin ölüm tarihi Sicill-i Osmânî’de 940/1533 olarak verilmektedir. Tuhfe-i Naili, Babinger Tarihi ve TDEA gibi kaynakların bu konuda Sicill-i Osmânî’yi temel aldığı görülür. Ancak, Harirî’nin Ferhat-nâme adlı …

Devamını Oku »

Kastamonulu Bir Âsî: Kabakçı Mustafa

KABAKÇI MUSTAFA Sultan üçüncü Selîm Han’ı tahttan indiren âsîlerin ele başısı. Kastamonuludur. Mayıs 1807’de Osmanlı sultânına karşı yabancıların da desteği ile harekete geçen âsîlerin lideri olup, isyândan önceki hayâtı karanlıktır. Kabakçı Mustafa, üçüncü Selîm Han’ın tahttan indirilmesindeki rolü ve ondan sonraki tutarsız hareketleri yüzünden Temmuz 1808’de Alemdâr Mustafa Paşa’nın adamları …

Devamını Oku »

İsmail Niyazi Kurtulmuş

İsmail Niyazi Kurtulmuş kimdir? İsmail Niyazi Kurtulmuş ile ilgili çok fazla bilgi bulmak kolay değil. Hayat Vakfı Yayınları’ndan çıkan ‘Hayata Emek Verenler’ isimli kitapta merhum Kurtulmuş ile ilgili Salih Kılınç’ın hazırladığı bir biyografi metni yayınlandı. Bu metni yayınlıyoruz. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ Yakından tanıyanlarca yoksulların babası olarak anılan, hayatını hayır işlerine …

Devamını Oku »

Mevlânâ Taceddin İbrahim

Mevlana Taceddin İbrahim Sultan II. Murat döneminin tanınmış alimlerinden biridir. Molla Yegan’da ders görmüş ve onun halkasında bütün ilim dallarında maharet kazanmıştır. Kastamonuludur. Sultan II. Murat kendisini bazı medreselerin müderrisliğiyle görevlendirildikten sonra İznik Medresesi’nin müderrisliğine getirmiş ve yüz otuz dirhem yevmiye tayin edilmiştir. Yiğit, heybetli, cesur yürekli ve fazilet sahibi …

Devamını Oku »

Unutturulan Kastamonulu Bir Kahraman: Deli Hâlid Paşa / Ahmet SERİN

Unutturulan Bir kahraman: Deli Hâlid Paşa Aslında Osmanlı’nın küllerinden doğarak ilk başlarda Osmanlı’nın maddi manevi mirası üzerinden kendisini inşa eden yeni devlet, kısa süre sonra Osmanlı’ya dair ne varsa onları inkâr yoluna sapıp kendisini başka kodlarla şekillendirme çabası içine girdi. Bu, tümüyle geçmişi inkara dayalı bir paradigma değişikliğiydi. Paradigmayı değiştirenler, …

Devamını Oku »

Reiszâde Mustafa Âşir Efendi

ÂŞİR EFENDİReiszâde Mustafa Âşir Efendi (ö. 1729-1804)Kurduğu kütüphane ile meşhur olan Osmanlı şeyhülislâmı. 5 Ağustos 1729’da doğdu. Reîsülküttâb Mustafa Efendi’nin oğludur. Tahsilini devrin tanınmış âlimlerinin yanında tamamladıktan sonra 1744 yılında ruûs* imtihanını kazanarak çeşitli yerlerde müderrislik yaptı. Daha sonra kadılık mesleğine geçti; 1768’de Yenişehr-i Fenar (Larissa), 1777’de Bursa, 1781’de Mekke, …

Devamını Oku »

Ahmed Hilmi Efendi

AHMED HİLMİ EFENDİ(ö. 1888) Türk hukuk âlimi, Mecelle Cemiyeti âzası. Kastamonuludur. Meslekî hayatına Kazasker Zeynelâbidin Efendi’nin çocuklarına muallimlik yaparak başladı. 1859’da Galata, 1866’da da Sofya mollası oldu. Ardından Mekke-i Mükerreme pâyesini elde etti. 1868’de Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye âzalığına getirildi; daha sonra İstanbul pâyesini kazandı. Ekim 1875’te Mahkeme-i Temyîz reisi olduktan …

Devamını Oku »

Şeyh Hacı Halîfe

ŞEYH HACI HALİFE(ö. 894/1489) Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden. Aslen Kastamonulu bir aileye mensuptur. Ailesinin veya kendisinin Bursa’ya ne zaman gelip yerleştiği bilinmemektedir. İyi bir tahsil gördükten sonra Zeyniyye tarikatı şeyhlerinden Abdüllatîf el-Kudsî’nin halifesi Tâceddin İbrâhim Karamânî’ye intisap ederek sülûkünü tamamladı ve icâzet aldı. Şeyhinin vefatı üzerine (872/1467) onun halifesi ve Zeyniyye …

Devamını Oku »

Turşucuzâde Hâfız Mehmed Efendi

Turşucuzâde Hâfız Mehmed Efendi Kastamonulu Turşucuzâde Hâfız Mehmed Efendi, 19uncu yüzyılın ünlü nevbezen, mersiyehan ve zâkirbaşılarındandır. Güzel konuşması, tatlı sohbetleri ve hazırcevaplığı ile de meşhurdur. Kendi bestelemiş olduğu ilâhîleri dergâhlarda okunurdu. Mehmed Şemseddin Tekkesi şeyhi Mehmed Muhyiddin Efendi’nin İstanbul Kādirî tekkelerinde okunan ve “Yandı bu cânım külhân-ı aşka” diye başlayan ilâhîsini Turşucuzâde bestelemişti. Turşucuzâde …

Devamını Oku »