Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 20)

İz Bırakanlarımız

SEYYİD ŞEYH MUSTAFA EFENDİ

SEYYİD ŞEYH MUSTAFA EFENDİ ( Seyyid Serçe Hz) Külliyeden görünüm 17. asır velilerinden, Resulzâde olarak da bilinen Mustafa Efendi, Aziz Mahmud Hüdâî Hazretlerinin halifelerindendir. Seyyiddir. Türbesi, ve külliyesi (cami, kütüphane, tekke) Kırkçeşme mahallesindedir. Külliyenin bazı bölümleri virane halde iken yakın zamanlarda imar edilmiştir.   Evlâd- Resulden olan bu zatın Vefatından …

Devamını Oku »

DURSUN ÖZÇELİK

Hacı Dursun ÖZÇELİK Kastamonu’nun Küre ilçesindendir. Üstad Kastamonu’da bulunduğu vakitlerde Risale-i Nur’a hizmet etmiş samimi bir zattır. Diğer nur talebeleriyle birlikte Denizli hapsine gönderilenlerdendir. Mehmed Feyzi efendi’nin askerlik arkadaşıdır. Samimi bir Nur talebesi olarak ömrünü geçirmiştir.   Allah rahmet eylesin. Amin.   Ayrıca tıklayınız 

Devamını Oku »

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE İSAMEDDİN AHMET EFENDİ

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE İSAMEDDİN AHMET EFENDİ 1495 yılında Bursa’da doğmuş 1561 yılında İstanbul’da ölmüştür. Candaroğulları zamanında Taşköprü’de müderrislik yapan dedesi Hayrettin Halil Efendi dolayısıyla Taşköprülüzâde adıyla meşhur olmuştur. Babası Muslihiddin Mustafa ve amcası Kıvameddin Kasım Efendiler devrinin ileri gelen âlimlerindendir. İlk ilim tahsilini babası ve amcasından almıştır. Medrese tahsilinin ardından 1525’te Dimetoka …

Devamını Oku »

ŞEYH İSMAİL RUMİ

ŞEYH İSMAİL RUMÎ [K.S] Osmanlılar zamanında yetişen velîlerden. Zamânındaki, Kâdiriyye yolu büyüklerindendir. İsmi İsmâil olup, Rûmî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası, Çoban Ali isminde bir kimsedir. Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Bansa köyünde dünyâya geldi. Doğum târihi bilinmemektedir. 1631 (H.1041) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şeyh İsmail Rûmi hz Türbesi İlk tahsilini Tosya’da …

Devamını Oku »

ŞEYH ŞABAN-I VELİ

EVTÂD-I ERBAADAN Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî Hazretleri “Âşıkânın kâbesidir bu makam Kim ki nakıs gelse bunda olur tamam” Bu Şa’bân-ı Velîdir ki Muktedâ-yı feyz ü irfânın Huzûr- ı Pîre yüz sür İ’tilâ ister ise vicdânın Süleyman Nazif Külliyeden bir bölüm Şeyh Şaban-ı Velî Hazretleri (k.s.), Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaya …

Devamını Oku »

SEYYİD AHMED SÜNNETİ

SEYYİD AHMED SÜNNETÎ (K.S) Mustafa Aşkar’ın ‘Tasavvuf Tarihi Literatürü’ adlı eserinden öğrendiğimize göre, ‘Menakıb-ı Şeyh Şaban-ı Veli’, menakıbnameler içersinde en sağlıklı olanlarından biridir. Bunda eserin müellifi Ömer Fuadi’nin ilmi kişiliğinin de katkısı olduğu kabul edilir. Ali Okumuş tarafından 1998’de yüksek lisans tezi olarak, Latin alfabesine çevrilmiş olan eserin üçüncü bölümünde, …

Devamını Oku »

SEYYİD AHMED HİCÂBÎ

SEYYİD AHMED HİCÂBÎ Kastamonu velîlerinin büyüklerinden. Soyu Resûlullah efendimize uzanmaktadır. Büyük velî Seyyid Ahmed Siyâhî hazretlerinin oğludur. 1826 (H.1242) senesinde dünyâya geldi. Henüz ana karnında iken, şânı yüksek pederlerine bütün kemâlâtı kendisinde toplayacak bir oğul ihsân olunacağı işâret olunmuştu. Altı aylık iken beşiğine aks eden parıltıyı kapmak için mâsumâne bir …

Devamını Oku »

ÖMER FUÂDÎ

ÖMER FUÂDÎ Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonlarında ve on yedinci yüzyılın başlarında yaşamıştır. Kastamonu’da yetişen büyük velî Şeyh Şâbân-ı Velî hazretlerinin kurduğu Şâbâniyye yoluna mensuptur. 1559 (H.966) senesinde Kastamonu’nun Mûsâ Fakih mahallesinde doğdu. 1636 (H.1046) senesinde Kastamonu’da vefât etti. Kabri Kastamonu’da Şâbân-ı Velî Türbesi içindedir. Ömer Füâdî’nin çocukluğu Kastamonu’da …

Devamını Oku »

MÜFESSİR ALAEDDİN

MÜFESSİR ALAEDDİN HAZRETLERİ 13. yüzyıl Kastamonu ulema ve evliyasındandır. Aslen Belh veya Buhara’dandır. Hac için Mekke’de bulunduğu sırada manevî bir işaretle(rüyada Hz Ebubekir’in kendisini ikazı suetiyle vuku bulan bir işaret olduğu rivayet edilir), Medine’de bulunan evini vakfederek Kastamonu’ya gelmiştir. Çobanoğulları döneminde Kastamonu’da yaşamış, Müfessir Alâeddin Hazretlerinin çeşitli eserleri olduğu nakledilmektedir. …

Devamını Oku »

KARABAŞ-I VELİ

KARABAŞ-I VELİ (Ali Alâeddin Etval) Karabaş-ı Velî’nin Makamı bulunan Kastamonu Aycılar Camii 1020’de (1611) Arabgir’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Boyu uzun olduğu için Atval, siyah Halveti sarığı sardığı için Karabaş ve pek çok kerâmeti olduğu için Veli lakâbını almış ve bunların birleşmesiyle Karabaş-ı Veli diye meşhur olmuştur. Dindeki yüksek mertebesine …

Devamını Oku »

SEYYİD AHMED SİYAHİ

SEYYİD AHMED SİYAHİ On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. Nakşibendiyye’nin Hâlidiyye kolunun Kastamonu’da kurucusu oldu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin halifelerindendir (Son halifesi olduğu rivayet edilmektedir). Sadî tarîkatı dervişlerinden Demirci Ahmed Baba’nın oğludur. Siyah sarık sardığı için Siyâhî diye anılmıştır. 1777 (H. 1191) senesinde Kastamonu’da doğdu. 1874 (H. 1291) senesinde Kastamonu’da vefât etti. …

Devamını Oku »

BENLİ SULTAN

BENLİ SULTAN XVI. yüzyılın büyük velilerinden, asıl adı Mehmed Muhyiddin olan Benli Sultan Hazretleri, Ilgaz dağlarının eteğindeki Ahlat (halk arasındaki adı Tekke Köyü) Köyü’ndeki muhteşem Külliye içindeki türbesinde yatmaktadır. Yanağındaki bene nispetle Benli Muhyiddin Efendi, Benli Sultan olarak tanınmıştır. Doğduğu yer olarak Merkez Ahlat köyü kabul edilmekle beraber, Tosya veya …

Devamını Oku »

ABDÜLFETTÂH-I VELÎ

ABDÜLFETTÂH-I VELÎ Kastamonu merkezinde Nasrullah Câmii yakınında bulunan ve tekkelerin kapatılmasından evvel Kâdirî dergâhı olarak kullanılan Yılanlı Darüşşifası içindeki türbede medfun büyük bir zattır. Abdülkadir Geylanî hazretlerinin evlâdındandır. Kâdirî şeyhi olduğu bilinen Abdülfettâh-ı Velî’nin on üçüncü yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Bağdat’ta padişah zulmünden dolayı bin kişilik bir toplulukla kastamonu’ya hicret …

Devamını Oku »

TAŞKÖPRÜLÜ SADIK BEY (DEMİRELLİ)

Sadık DEMİRELLİ Plevne kahramanı ve Mirliva Sadık Paşa’nın torunu(Sâdık Paşanın kabri Şeyh Şaban-ı Velî Külliyesi içindedir), binbaşı Mehmed Bey’in oğlu olan bu zat, 1902 senesinde Taşköprü’de doğdu. Asil ve eğitimli bir aileden gelen Sadık Bey, Kastamonu’da ahbabı Hilmi bey vasıtasıyla said Nursî hazretlerini tanır ve o günden itibaren tam bir …

Devamını Oku »

SELAHADDİN ÇELEBİ

SELAHADDİN ÇELEBİ İnebolulu, Nazif Çelebi’nin de oğludur. Risale-i Nurda çokça adı geçen, “Abdurrahman iltifatına mazhar olmuş Kastamonu kahramanlarındandır. İnebolu’nun Küçük Isparta olmasında hissesi büyüktür. Denizli ve Afyon hapislerinde bulunmuştur. Faal bir Nur Talebesi olarak yaşamış, sadakatle imana ve Kur’an’a Risale-i Nur yoluyla hizmet etmiştir. Aşağıda bu zatın bazı hatıraları vardır.Allah …

Devamını Oku »