Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 5)

İz Bırakanlarımız

Hasan Ünsî Efendi Hz. – I / Can Alpgüvenç

“BÜLBÜLEM HOŞ ZÂRA GELDİM, GÜLSİTANIM ANDADIR!”  Bunda hemân bu nişânım özge şânım andadır.  Ünsiyâ kân-ı enis fahri bu Ünsî dediler *** “Çün bu yere aslımı ben sora geldim, ben gârib.Bu yazıda sizlere, bir ilâhisinde Cânı buldum dertli oldum ol Lokman’ım andadır!” gibi beyitlerle çağıldayan; Pîr-i Sâni Karabaş Veli Hazretlerinin, “Otuz …

Devamını Oku »

Abdürrezzak Bâhir Paşa

“Tavukçubaşı damadı” denmekle bilinen Kastamonulu Reisu’l-Küttab Hacı Mustafa Efendi’nin oğludur. Ulemadan Hafid Mehmed Efendi’nin amcası, Âşir Efendi’nin kardeşidir. Tahsilini ikmalden sonra devlet hizmetine girerek yükselmiş ve Reisu’l-Küttab olmuştur. Bükreş barış görüşmelerine osmanlı temsilcisi olarak katıldı; Rusların öne sürdüğü ağır şartlar üzerine antlaşmayı imzalamadan döndü. Azledilerek (1774) Kütahya’ya sürüldü. Defterdar eminliğine …

Devamını Oku »

Hattat Nûrî Korman

Kastamonu’nun Taşköprü Kazası’nın Kozluca Karyesi ahâlîsinden olup Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin irtihâli eyyâmında İstanbul’a hicret etmiş olan Zâ’imoğlu Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1285/M. 1868-1869 seneside Ortaköy’de dünyaya gelmiş olan Nûrî Korman, henüz kırk günlükken getirildiği Beşiktaş’ta vefâtına kadar ikamet ettiğinden, Türk hattatları meyânında “Beşiktaşlı” nâmı ile yâd olunmuştur. Abbas …

Devamını Oku »

Hamamcı Kadı Salih Reis ve Paşa

AK SAKALLI HAMAMCI KADI SALİH REİS 13 HAZİRAN 1921 günü sabahleyin MUHİTTİN PAŞA yine Yarbaşı’na gelmiştir. Çekek yerindeki kaynaşmayı, kayıkçıların gayretini, halkın yardımını sevinç dolu göz yaşlarıyla seyretmiştir. Çevresindekiler bombardıman hikayeleri anlatırken, Paşanın gözleri kıyıda bir noktaya takılmış, kalmıştır. Cephane yükünü boşaltan, mavi boyalı bir denk kayığı başında, lacivert zıpkasının …

Devamını Oku »

Şeyh Muslihüddin Vahyî Efendi ve Mi’râcü’l-Beyân’ı

Şeyh Vahyî Efendi ve Mi’râcü’l-Beyân’ı Vahyî Efendi’nin hayâtına dâir elimizde detaylı bilgi bulunmamaktadır. Muslihüddin Vahyî Efendi, Kastamonu’da doğmuş, burada yaşamış ve yine burada vefât etmiştir. Doğum ve vefat târihleri belli değildir. Ancak, bilinen tek eseri Mi’râcü’l-Beyân’ın yazıldığı 1014/1605-6 târihine bakılacak olursa, onun XVI. yüzyılın ikinci yarısıyla XVII. yüzyılın ilk yarısında …

Devamını Oku »

Senâyî

SENÂYÎ (d.?/?-ö.?/?) divan şairi Senâyî, Fâtih Sultân Mehmed devri şairlerindendir. Hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi yoktur. Gelibolulu Âlî ve Tuman, onun Kastamonulu olduğunu söylemiştir. Latîfî Tezkiresi’nin tenkitli neşrinde “Kastamonıdan” yerine “Bolıdandur” kelimesinin niçin tercih edildiği ise belli değildir (Canım 2000: 656, 204). Ehl-i cihettendir. Çok güzel sesi vardır. Camilerde mu’arriflik …

Devamını Oku »

Kadı Nuri Efendi

NÛRÎ, Nûrî-i Kâdî (d.?/?-ö.?/?) Osmanlı âlimi ve divan şairi Kastamonuludur. Fâtih Sultân Mehmed döneminin ilim sahibi makbul kadılarındandı. Fetva alanında (İmam-ı Azam’a nispetle) ikinci Numân olarak anılırdı. Eyüp’teki Dârü’l-Hadîs’in ilk müderrisi olan Arab Çelebi’nin babasıdır. Fâtih devrinde vefat etmiştir. Üç dilde şiir söylerdi. Ancak Latîfî’ye göre (Canım 2000: 549) şiirleri zamanla …

Devamını Oku »

İbrâhim Efendi (Aşçı Dede)

Kastamonulu olup, Erzincan’a yerleşmiş velîlerdendir. İsmi İbrâhim bin Halil bin Muhammed Ali Bey’dir. 1828 (H.1244) senesinde İstanbul’da Kandilli’de doğdu. Bir hac seferinde Medîne’de vefât ettiği ve orada defnedildiği nakledilmiştir. Babası Muhammed Ali Ağadır. Dedesi Kastamonulu Uzun Halil Ağa demekle meşhûr bir zât olup, yeniçeri devrinde Anadolu Hisarında köy ağası gibi …

Devamını Oku »