Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 5)

İz Bırakanlarımız

Moldovancı Ali Paşa

Osmalı devlet adamı; sadrâzam, serasker ve vali. Kastamonu sancağına bağlı Daday kazasının Sorkun köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’a geldikten sonra Bostancı ocağına girdi. Dârüssaâde Ağası Ebûlmisk Anber Ağa tarafından binâ eminliğine getirildi. Bostancı ocağında bulunduğu sırada, İstanbul’da asâyişi bozan bâzı serserilerin cezalandırılmasına memur edildi. Kısa zamanda bunların hakkından gelerek …

Devamını Oku »

Neşâtî Beğ

NEŞÂTÎ, Neşâtî Beğ (d.?/?-ö.?/?) Kastamonu’da doğdu. Doğum ve ölüm tarihi belli olmayan Neşâtî 16. yüzyılda yaşadı. Sunullah Efendi’nin kethüdalığını yaptı. Tımar sahibi idi. Akranları içinde parmakla gösterilirdi. İlminden ziyade hattatlığı ile bilinir, hattın her çeşidinde üstat sayılırdı. Hoş edalı birçok şiiri, kaside ve tarihleri vardır. Eserlerinden Örnek Şevk-i la‘lünle dîde kan …

Devamını Oku »

Molla Şemsî-i Edvârî

ŞEMSÎ, Şemsî-i Edvârî (d.?/? -ö.?/? ) Kastamonulu kadı şairlerdendir. Fıkıh bilgini, fâzıl ve musahiptir. Kanûnî döneminde vefat etti. Mûsikîşinaslığıyla tanınmıştır. Halk arasında beğenilen pek çok beste sahibidir. Gazelde Necâtî’nin takipçisidir. Necâtî’nin gazellerinden bestelenen eserlerin çoğu ona aittir. Bu yüzden Necâtî kendisine Molla Şemsî-i Edvârî derdi. Eserlerinden Örnekler Matla’  Atma tîr-i gamzeni peykân-ı dilden jeng …

Devamını Oku »

Şemsî-i Hisarî

ŞEMSÎ, Şemsî Çelebi, Şemsî-i Hisarî (d.?/?-ö.?/?) divan şairi, müezzin Kastamonu’da doğdu. Adı geçen şehrin Hisarından olduğu için Şemsî-i Hisârî sanıyla tanındı. Camide muarref ve na’t okurdu. Kânûnî döneminin ilk zamanlarında vefat etti (İsen 1999: 427, İpekten 1988: 475). Mûsikî ilminin ustası ve eşsiz bestecisiydi. On iki makamı on iki burca, yedi …

Devamını Oku »

İnsanlık kadar eski; Hasan Usta’nın elleri

Bazı insanları tanımak şanstır ve sonsuz mutluluk verirken insana kendini ayrıcalıklı hissettirir. Ama aynı zamanda bu insanları tanımak biraz da hüzün salar insanların içine. Çünkü o insanlar köklü bir geleneğin hatta insanlığın tarihi, kültürün tarihi, zanaatin tarihi kadar eski bazı geleneklerin son temsilcileridir. İşte koca çınarlar misali köklerini topraktan çekmek …

Devamını Oku »

Mustafa Recâî Efendi

Mustafa Recâî Efendi (d.?/?-ö.Cemaziyelevvel 1075/Kasım-Aralık 1664) Müderris-divan şairi Recâî, Mustafa Recâî Efendi. Kastamonuludur. Hayatı ve eserleri hakkında kaynaklardaki bilgiler sınırlıdır. Müderrislik yaptığı bilgisinden hareketle düzenli bir medrese eğitimi aldığı sonucuna varılabilir. Cemaziyelevvel 1075/Kasım-Aralık 1664’te vefat etmiştir. Eserlerinden bugüne sadece bir beyti kalmıştır. Eserlerinden Örnekler Kâkülün gibi kerem kıl pâdişâhum virme …

Devamını Oku »

Seyrakzade Hafız Mustafa Efendi

Seyrakzade Hafız Mustafa Efendi (d.?/?-ö.1098/1696) Mustafa Efendi, Şair Sadî Efendi’nin oğludur. Kastamonuludur. Üsküdar kadılığı görevinde bulundu. Seyrakzâde Hafız’ı denmekle meşhurdu. 1098 /1696 yılında vefat etti. Eyüp’te Defterdar Camii haziresinde medfundur. Kaynakça Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.962. Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i …

Devamını Oku »

Cecelizâde Nureddin İbrahim Efendi

Kastamonulu Ceceli-zâde Nureddin İbrahim Efendi Kadiriyye şeyhlerinden faziletli bir zât olup “Cecelizâde” şöhretiyle meşhur bir Allah dostudur. Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Nûreddîn, babasının adı Mehmed’dir. Medrese öğrenimi gördü. Özellikle akaid ve kelam konusunda kendisini yetiştirdi.  Kâdirî şeyhlerindendi. Dergâhı Abana civarında ormanlar arasındadır ve bir ziyaretgâh olarak kabul edilmektedir. 1260/1844 yılında …

Devamını Oku »

Kastamonulu İki Mahvî

MAHVÎ (d.?/?-ö.988/1580) divan şairi Kastamonuludur. Kınalızâde Hasan Çelebi’ye göre üzerine titrediği bir oğlu vardı. İlim ve ferâsette akranları içinde öne çıkanlardandı. Farsça’ya hakimdi Âşıkâne şiirleri zamanının şiir üstatlarının beğenisini kazanmıştı ve âşıkların dillerinde dolaşırdı. 988/1580’de vefat etti. Eserleri hakkında bilgimiz yoktur. Eserlerinden Örnekler Sultan Murad’ın Cülusuna Târîh    Hâtif-i gâybi …

Devamını Oku »

Kâni’î

KÂNİ’Î (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi, müderris, hadis ve fıkıh âlimi Kastamonuludur. Bilginler zümresindendir. Müderris olup hadis ve fıkıh ilimlerinde üstattır. Latifî’ye göre değeri zamanında anlaşılmamış, bir hâmisi olmadığı için çok daha üst makamlara gelememiştir. Zamanında şiirleri rağbet görmemiş, halk arasında tanınmamıştır. Şu gazeli Necatî Bey’in gazeline naziredir: Câm-ı mey olursa leb-i cânâna berâber …

Devamını Oku »

Hamzazâde Kadı İbrahim Efendi

Hamzazâde İbrahim Efendi (d.?/?-ö.1183/1769-70) Adı İbrâhîm’dir. Kastamonulu müderris Hamza Efendi’nin en küçük oğludur. Şair ve hattat Mehmed Es‘ad Efendi’nin kardeşidir. Şairin en büyük kardeşi de Şam kadılığı görevini sürdürürken vefat eden Abdullah Efendi’dir (Erdem 1994: 10). Babasına nispetle Hamza-zâde sanıyla tanındı. Selanik kadılığı yaptı (Erdem 1994: 10). Üsküdar kadısı iken …

Devamını Oku »

Hâkî-i Kastamonî

Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendi divan şairi Kastamonuludur. Candaroğullarından İsmâîl Bey (beylik dönemi: 1443-1461) zamanında yaşamıştır. Verilen bilgiye göre Hâkî, dönemin vezirlerinden birine caize ümidiyle kaside sunmuş, fakat karşılık göremeyince makam sahibi kişilerin cömert olması gerektiğini anlatan şu kıt’ayı yazmıştır: Kerem ehli makâmıdur bu sadr Bu ululuk ya bî-sehâ nic’olur Gel …

Devamını Oku »

Fünûnî Çelebi

FÜNÛNÎ, Fünûnî Çelebi divan şairi Kastamonuludur. Ancak İstanbul’da yetişmiştir. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Şiir ve inşayı gereği gibi öğrenerek meclis meclis dolaşıp usulüne uygun olarak bunları okumuştur. Yaratılış itibarıyla nazik olmasına rağmen herkesin malında gözü olan hırslı biriydi. Gelibolulu Âlî, bu yüzden de Fünûnî mahlasını seçtiğini belirtir (İsen 1994: 321). …

Devamını Oku »

Mehmed Emîn Vahîd Efendi

Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendi 1240/1824 senesinde İstanbul’da doğdu. Mehmed Emîn adında bir kişinin oğludur. Büyük dedesi Kastamonu’da Solaklar Kethudâsı diye anıldığından Solaklar Kethudâsı-zâde sanıyla tanındı. Şiirlerinde Emîn ve Vahîd mahlaslarını kullandı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mâliye Aklâmı’na intisap etti. 1273/1856 senesinde Kastamonu eyaleti Mal Başkâtibi oldu. 1280/1863 yılında Trabzon …

Devamını Oku »

Dilirî

DİLÎRΠ(d.?/?-ö.?/?) Kastamonuludur. Latifî’nin verdiği Budin gazasında şehit olduğu bilgisinden hareketle 1541-1542 yıllarında vefat ettiği söylenebilir. Cesurluğu ve cömertliği ile tanınmış yiğit bir sipahi idi. Hayatı gazalarda geçti. Asker edası taşıyan gazelleri ve yiğitçe söylenmiş şiirleri vardır. Eserlerinden Örnekler Matla’ Arsa-i aşk ey gönül merdâneler meydânıdır Kelle topudur o meydânın kılıç …

Devamını Oku »