Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız (Sayfa 5)

İz Bırakanlarımız

Seyrakzade Hafız Mustafa Efendi

Seyrakzade Hafız Mustafa Efendi (d.?/?-ö.1098/1696) Mustafa Efendi, Şair Sadî Efendi’nin oğludur. Kastamonuludur. Üsküdar kadılığı görevinde bulundu. Seyrakzâde Hafız’ı denmekle meşhurdu. 1098 /1696 yılında vefat etti. Eyüp’te Defterdar Camii haziresinde medfundur. Kaynakça Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.962. Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i …

Devamını Oku »

Cecelizâde Nureddin İbrahim Efendi

Kastamonulu Ceceli-zâde Nureddin İbrahim Efendi Kadiriyye şeyhlerinden faziletli bir zât olup “Cecelizâde” şöhretiyle meşhur bir Allah dostudur. Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Nûreddîn, babasının adı Mehmed’dir. Medrese öğrenimi gördü. Özellikle akaid ve kelam konusunda kendisini yetiştirdi.  Kâdirî şeyhlerindendi. Dergâhı Abana civarında ormanlar arasındadır ve bir ziyaretgâh olarak kabul edilmektedir. 1260/1844 yılında …

Devamını Oku »

Kastamonulu İki Mahvî

MAHVÎ (d.?/?-ö.988/1580) divan şairi Kastamonuludur. Kınalızâde Hasan Çelebi’ye göre üzerine titrediği bir oğlu vardı. İlim ve ferâsette akranları içinde öne çıkanlardandı. Farsça’ya hakimdi Âşıkâne şiirleri zamanının şiir üstatlarının beğenisini kazanmıştı ve âşıkların dillerinde dolaşırdı. 988/1580’de vefat etti. Eserleri hakkında bilgimiz yoktur. Eserlerinden Örnekler Sultan Murad’ın Cülusuna Târîh    Hâtif-i gâybi …

Devamını Oku »

Kâni’î

KÂNİ’Î (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi, müderris, hadis ve fıkıh âlimi Kastamonuludur. Bilginler zümresindendir. Müderris olup hadis ve fıkıh ilimlerinde üstattır. Latifî’ye göre değeri zamanında anlaşılmamış, bir hâmisi olmadığı için çok daha üst makamlara gelememiştir. Zamanında şiirleri rağbet görmemiş, halk arasında tanınmamıştır. Şu gazeli Necatî Bey’in gazeline naziredir: Câm-ı mey olursa leb-i cânâna berâber …

Devamını Oku »

Hamzazâde Kadı İbrahim Efendi

Hamzazâde İbrahim Efendi (d.?/?-ö.1183/1769-70) Adı İbrâhîm’dir. Kastamonulu müderris Hamza Efendi’nin en küçük oğludur. Şair ve hattat Mehmed Es‘ad Efendi’nin kardeşidir. Şairin en büyük kardeşi de Şam kadılığı görevini sürdürürken vefat eden Abdullah Efendi’dir (Erdem 1994: 10). Babasına nispetle Hamza-zâde sanıyla tanındı. Selanik kadılığı yaptı (Erdem 1994: 10). Üsküdar kadısı iken …

Devamını Oku »

Hâkî-i Kastamonî

Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendi divan şairi Kastamonuludur. Candaroğullarından İsmâîl Bey (beylik dönemi: 1443-1461) zamanında yaşamıştır. Verilen bilgiye göre Hâkî, dönemin vezirlerinden birine caize ümidiyle kaside sunmuş, fakat karşılık göremeyince makam sahibi kişilerin cömert olması gerektiğini anlatan şu kıt’ayı yazmıştır: Kerem ehli makâmıdur bu sadr Bu ululuk ya bî-sehâ nic’olur Gel …

Devamını Oku »

Fünûnî Çelebi

FÜNÛNÎ, Fünûnî Çelebi divan şairi Kastamonuludur. Ancak İstanbul’da yetişmiştir. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Şiir ve inşayı gereği gibi öğrenerek meclis meclis dolaşıp usulüne uygun olarak bunları okumuştur. Yaratılış itibarıyla nazik olmasına rağmen herkesin malında gözü olan hırslı biriydi. Gelibolulu Âlî, bu yüzden de Fünûnî mahlasını seçtiğini belirtir (İsen 1994: 321). …

Devamını Oku »

Mehmed Emîn Vahîd Efendi

Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendi 1240/1824 senesinde İstanbul’da doğdu. Mehmed Emîn adında bir kişinin oğludur. Büyük dedesi Kastamonu’da Solaklar Kethudâsı diye anıldığından Solaklar Kethudâsı-zâde sanıyla tanındı. Şiirlerinde Emîn ve Vahîd mahlaslarını kullandı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mâliye Aklâmı’na intisap etti. 1273/1856 senesinde Kastamonu eyaleti Mal Başkâtibi oldu. 1280/1863 yılında Trabzon …

Devamını Oku »

Dilirî

DİLÎRΠ(d.?/?-ö.?/?) Kastamonuludur. Latifî’nin verdiği Budin gazasında şehit olduğu bilgisinden hareketle 1541-1542 yıllarında vefat ettiği söylenebilir. Cesurluğu ve cömertliği ile tanınmış yiğit bir sipahi idi. Hayatı gazalarda geçti. Asker edası taşıyan gazelleri ve yiğitçe söylenmiş şiirleri vardır. Eserlerinden Örnekler Matla’ Arsa-i aşk ey gönül merdâneler meydânıdır Kelle topudur o meydânın kılıç …

Devamını Oku »

Salâ Makamında Nurlu Bir Hayat: Ziya DİLEK / Mustafa ORAL

SALÂ MAKAMINDA NURLU BİR HAYAT: ZİYA DİLEK (1901-1979) İnebolu Nur talebelerinin en önemli simalarından Ziya Dilek 1901 yılında İnebolu’nun Karaca Mahallesinde dünyaya gelir. Eşraftan ve memur kesiminden abid ve abide bir şahsiyettir. Rüştiye mezunu, kibar, beyefendi, ilim ve irfan sahibi biridir. İbrahim Fakazlı’nın ifadesiyle güzel hattıyla Risale-i Nur’u yazan ve …

Devamını Oku »

Yazar Hüseyin TUNÇ

​1968 yılında Kastamonu’da dünyaya geldi. Karabük Endüstri Meslek Lisesi’ni ve İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni dönem birincisi olarak bitirdi. Bankacılık mesleğine 1989 yılında Töbank’da Müfettiş Yardımcısı olarak başladı ve aynı bankada 1992 yılına kadar çalıştı.  yılları arasında T. Halk Bankası Kastamonu Şubesi’nde görev yaptı. 1995 yılı Şubat ayında Albaraka Türk Katılım Bankası’na …

Devamını Oku »

Kastamonulu Şânî

Kastamonulu âlim şairlerden tanınmış biridir. Kemalpaşazâde’den mülazım olmuştur. Bağdat seferine katılmış ve canını Kasr-i Şirin’de vermiştir. Nükteci bir mizaca sahip olan şairin şiirlerinde de bu özellik gözlenmektedir. Kaynakşarda seçkin ve yetenekli bir danişmend olarak anılır. Güzel sesiyle söylediği şarkılarla meşhurdur. Şirin’in hikayesini nazmettiği Ferhatnâme adlı bir esri bulunmaktadır. Eserlerinden Örnek: Gazel: …

Devamını Oku »

Âşık Çeşmî

19. yüzyılda yaşayan ve asıl adı bilinmeyen Çeşmî, Kastamonuludur. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Yoksul ve perişan bir hayat sürdüğü ve gezgin bir âşık olduğu bilinmektedir (Şenel 1995: 49). Çeşmî, saz çalan âşıklar arasında yetişti. Rivayete göre bir gün saz şairleri kendisine mahlas vermek için Fuzulî’nin Divanı’ndan beyit açarlar; “Defter-i a’mâlimin hattı hatandır …

Devamını Oku »

Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa‘dî Çelebi

Sadî Çelebi’den bahseden kaynaklar onun nerede ve kaç tarihinde doğduğunu kaydetmemişlerdir. Ondan bahseden kaynaklarda hayatı ve sanatıyla ilgili kısa bilgiler yer almaktadır. Müderrisliğe 1096/1685 yılında başladığı dikkate alınırsa 1066/1655-1071/1660 yılları arasında doğmuştur. Asıl adı Seyyid Mehmed’dir. Nakîbüleşrâftan Es‘ad-zâde es-Seyyid Mehmed Sa‘îd Efendi’nin kız kardeşinin oğludur. Bağdatlı İsmail Paşa da Hediyetü’l-Ârifîn’inde Sa‘dî’den …

Devamını Oku »

Medine Müdâfii Kastamonulu Fahreddin Paşa: “Yâ Resûlallah! Biz seni bırakamayız!”

Peygamber Efendimiz’in türbesine gidip ağlaya ağlaya duâ ediyor, kutsal toprakların kurtuluşu için Allahu Teâlâ’ya yalvarıyordu. 1918 Nisanının ikinci Cuma günü Mescid-i Nebevî’de hutbeyi bizzat kendisi okudu. Bu O’nun son hutbesiydi. Başına beyaz sarığını, göğsüne Türk bayrağını sararak Peygamber mimberine çıkıp, tıpkı Peygamberimizin hitâbı gibi başlamıştı hutbesine. Ve bu son hutbesini …

Devamını Oku »