Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 2)

KASTAMONU

Çörekçizâde Mehmed Emin Efendi ve Taşköprülü Mehmed Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) Çörekçizåde Hüseyin Rifat Efendi’nin oğlu olup 1285 (1869) tarihinde Kastamonu’nun Isfendiyar Mahallesi’nde doğmuştur. Babası Isfendiyar Mahallesi’nde bulunan İbni Fetih Medresesi müderrisi idi ve Ramazan 1293’de vefat etmiştir. Mahallesindeki sibyan mektebinde ilk bilgileri okuduktan sonra Kastamonu’da Semhiyye (Sumhiye) Medresesi’ne girmiştir. Burada müderris bulunan dayısı Hoca Hacı Muhammed …

Devamını Oku »

Musa Beyoğlu Mehmed Emin Efendi ve Tiftikçizâde Mehmed Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) Müderris Hacı Mehmet Zühtü Efendi’nin oğludur. Nüfusta Musa Beyoğlu şöhreti ile bilinirlerdi. Büyük babası (dedesi) ulemâdan Hiretli (Doğrusu Sırtlı) Ali Senâî Efendi‘dir. Annesi Reisu’l-Küttâb Hacı Mustafa Âşir Efendi’nin evlâdındandır. Kânunisâni 1295 (Ocak 1880) tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Kastamonu’da Server İbtidãi mektebi ile askerî rüştiye’de okumuştur. Mart 1307’de …

Devamını Oku »

A’mâzâde Mehmet Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) A’mâzâde Mehmet Emin Efendi, Kastamonu’da Şeyhü’l-Kurrã Hâfız  Mustafa Efendi’nin oğlu olup 1255’de (1839) Kastamonu’nun Bey Çelebi mahallesinde doğmuştur. On yaşında iken Kastamonu’da bulunan Münîre Medresesi’ne girmiştir. İki sene sonra Nasrullah el-Kadî Medresesi ile Numaniye Medreseleri’ne nakil etmiş olan ulemâdan Kastamonu müftüsü Hoca Hafiz Abdullah Hilmi Efendi’den …

Devamını Oku »

Mehmed Emin Efendi

MEHMET EMİN EFENDİ (Kastamonulu) Çörekzâde Mehmet Efendi’nin oğlu olup 1243 (1827) tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. İlk tahsilinden sonra İstanbul’a gelip 1260’da (1844) Süleymaniye Dârü’l-Hadis Medresesi’ne kaydolduktan sonra Bayezit Camii’nde meşhur dersiâm Ayaşlı Mustafa Efendi’den okumaya başlamıştır. 1278 (1862) tarihinde hocasından icâzet almıştır.  Kânunievvel 1285 (1869) tarihinde Fetvâhâne Pusula Odası’na dâhil  olmuş …

Devamını Oku »

Mehmed Cemâleddin Efendi ve Mehmed Emin Efendi

MEHMET CEMÂLEDDİN EFENDİ (Cideli) Cide müftüsü iken ölen ve İstanbul Müderrisliğini hâiz bulunan Mehmet Râgip Efendi’nin oğlu olup 1286 (1870) tarihinde Kastamonu’ya bağlı Cide kasabasının Celallı köyünde doğmuştur. 1305’de (1889) İstanbul’a gelerek Sultanahmet Medresesi’nde ikámetle Ayasofya dersiámlarından Mustafa Efendi’nin ders halksına Ayasofya Camii’nde dâhil olarak icâzet almıştır. Bu sıralarda Nuruosmaniye …

Devamını Oku »

Azdavaylı Mehmed Celaleddin Efendi

MEHMET CELALEDDİN EFENDİ (Azdavaylı) Gök Ahmetoğlu Hüseyin Ağa’nın oğlu olup 1274’de (1858) Daday kazasına bağlı Azdavay nahiyesinin Evlek köyünde doğmuştur. 1289 (1873) tarihinde Azdavay medresesine girmiş ve altı yıl tahsilden sonra İstanbul’a gitmiştir. Bayezit civarında Mimar Hüseyin Ağa Medresesi’ne kaydolup 1312 senesi zelzelesine kadar bu medresede ilim tahsil etmiştir. Bu …

Devamını Oku »

Mehmed Adnan Efendi ve Mehmed Ârif Efendi

MEHMED ADNAN EFENDİ Hacı Muharrem oğullarından Hasan Ağa’nın oğlu olup Temmuz 1261 (1855) tarihinde Kastamonu’nun Göl kasabasında doğmuştur. Köyünde bir müddet okumuş ve İstanbul’a gelerek Sinan Paşa Medresesi’ne kaydolmuştur. Bayezit dersiâmlarından Aydınlı Hafız Ali Rıza Efendi’nin ders halkasına dahil olup kendisinden ders görmüştür. Sıla kasdiyle memleketine gitmiş ve geri dönemediğinden …

Devamını Oku »

Mehmed Ârif Efendi

MEHMET ÂRİF EFENDİ (Kastamonulu) Nakşibendî Tarikatının Hâlidî hulefâsından Şeyh Hacı Ahmet Efendi’nin torunu, İsmail Bey Medresesi müderrisi, mevâlîden, İzmir payesini hâmil Mehmet Abdülaziz Efendi’nin oğludur. Temmuz 1270 (1854) tarihinde Kastamonu’nun Cebrail Mahallesi’nde doğmuştur. İlk mektebten sonra mülkiye Rüştiyesi’ni bitirmiştir. 1288 (1872) senesinde Merdiyye Medresesi’nde müderris Seyyid Ahmed Hicabî Hazretlerinden zâhirî …

Devamını Oku »

Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

MEHMET EFENDİ (Tosyalı) Şerifzâde Mehmet Bahaeddin Efendi, Sadık Efendinin oğlu olup Tesrînisânî 1283 (1867) tarihinde Kastamonu’nun Tosya kasabasında doğmuştur. Tosya’da bulunan Abdürrezzak Efendi Medresesi’nde tahsil görerek icâzet almıştır. 1309’dan (1893) 1314’e (1898) kadar Tosya kazası İdare Meclisi âzâlığında  bulunmuş ve akabinde iki yıl kadar Kaza A’şar Emaneti Memurluğunda hizmet görmüştür. …

Devamını Oku »

Evliyalar Diyarının Pîri

Mustafa Cambaz Evliyalar şehri Kastamonu’nun tarihi ve kültürel dokusunun en önemli değerlerinden biri Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’dir. Hz. Pîr’i ağırlayan mekânın taşı toprağı Mekke’ye, suyu zemzeme benzetilir.  . Dergâhın sırtını yasladığı tepenin taşlık yapısı Mekke kayalıklarına benzetiliyor. .  Şeyh Şaban-ı Veli Dergâhı’nın giriş kapısı. .  Yaz kış, haftanın yedi günü …

Devamını Oku »

Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’ndeki El Yazmaları ve Matbu Eserler

Yazar: Sühendan ARIKAN Kültür mirasımızın önemli ürünleri olan el yazma eserler; tarih, din, dil, felsefe, coğrafya, fen bilimleri gibi çeşitli konularda, yazıldığı dönem ve yere ait temel bilgileri bünyesinde toplayan, bilim ve sanat dünyasının ilk elden kaynaklarını oluşturmaktadır. Ülkemizde en eskileri 10. yüzyıla kadar uzanan eserler, yaklaşık 900 yıllık bir …

Devamını Oku »

Kastamonulu Mehmed Efendiler

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu) Mustafa Kalbî Efendi’nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu’nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) mahallesinde doğmuştur. Köseoğlu Mehmet Hasip Efendi şöhreti ile bilinirdi. Once Taşmektep (Şaban Hoca) Mektebi’nde Kur’an’ı ezberlemiş ve Mülkiye Rüştiyesi’ne girmiştir. Dört yıl sonra Mülkiye mektebinden şehadetnâme almıştır. Eylül 1284 (1868) tarihinde Abdülbaki Medresesi’nde müderris A’mâzâde …

Devamını Oku »

İsmail Hakkı Efendi

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Kastamonulu) 1326 senesinde ölen Abdurrahman Suzî Efendi’nin oğlu olup 1280 hicrî  senesinde Kastamonu’nun Göl kazasında doğmuştur. Kastamonu’da bulunan Seyyid Efendi Medresesi’nde, sonradan Kastamonu Mebusu olan el-Hac Hâfız Ahmed Mahir Efendi’den okuyarak icâzet almıştır.  On iki sene olmak üzere 1306 (1888) senesinde İnebolu kazasında Yahya Paşa Camii’nde imamlığa …

Devamını Oku »

Kim ki nâkıs gelse Kastamonu’da olur tamam..

Kim nákıs gelse tamam olur Kastamonu’da Yazar: Cihad MERİÇ  Kastamonu etrafı dağlarla çevrili doğal kale şehir. Eski çağlardan beri kavimler Gökırmağın açtığı bu vadide hayat bulmuş. Su varsa hayat vardır. İnsanoğlunun tabiat ve fıtrat ile uyumlu yaşadığı dönemlerde, şehir planlaması için zamanlara meydan okuyan bir ufku varmış. Tüm çağlarda şehir …

Devamını Oku »

II. Bayezid’in Oğlu Şehzâde Mahmud’un Kastamonu’daki Faaliyetleri

II. Bayezid’in Oğlu Şehzâde Mahmud’un Hayatı ve Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ÖZET Osmanlı tarihinde Sultan II. Mehmed (1451-1481)’in vefatını müteakip, oğullarından Şehzade Cem ve Şehzade Bayezid arasında vuku bulan taht mücadelesini Bayezid kazanmış ve sekizinci Osmanlı hükümdarı olarak ülke yönetiminde söz …

Devamını Oku »