Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 20)

KASTAMONU

Hâfız-zâde Seyyid Mehmed Sa‘dî Çelebi

Sadî Çelebi’den bahseden kaynaklar onun nerede ve kaç tarihinde doğduğunu kaydetmemişlerdir. Ondan bahseden kaynaklarda hayatı ve sanatıyla ilgili kısa bilgiler yer almaktadır. Müderrisliğe 1096/1685 yılında başladığı dikkate alınırsa 1066/1655-1071/1660 yılları arasında doğmuştur. Asıl adı Seyyid Mehmed’dir. Nakîbüleşrâftan Es‘ad-zâde es-Seyyid Mehmed Sa‘îd Efendi’nin kız kardeşinin oğludur. Bağdatlı İsmail Paşa da Hediyetü’l-Ârifîn’inde Sa‘dî’den …

Devamını Oku »

Medine Müdâfii Kastamonulu Fahreddin Paşa: “Yâ Resûlallah! Biz seni bırakamayız!”

Peygamber Efendimiz’in türbesine gidip ağlaya ağlaya duâ ediyor, kutsal toprakların kurtuluşu için Allahu Teâlâ’ya yalvarıyordu. 1918 Nisanının ikinci Cuma günü Mescid-i Nebevî’de hutbeyi bizzat kendisi okudu. Bu O’nun son hutbesiydi. Başına beyaz sarığını, göğsüne Türk bayrağını sararak Peygamber mimberine çıkıp, tıpkı Peygamberimizin hitâbı gibi başlamıştı hutbesine. Ve bu son hutbesini …

Devamını Oku »

Seyyid Mehmed Efendi

Seyyid Mehmed Efendi (d.?/?-ö.1092/1681) Asıl ismi Mehmed’dir. Doğum tarihi bilinmeyen şair, Kastamonu’da doğdu. Hayatı hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Nisbesi Sahhâf Resûl Efendi birâderzâdesi Seyyid Mehmed Reşîd Efendi’dir. İyi bir eğitim alarak tahsilini tamamladı. İstanbul’a giderek Şeyhülislâm Minkârîzâde Efendi’den mülâzım oldu. Önce küçük derecedeki medreselerde görev yaptı. Daha sonra rütbesi yükseltilerek …

Devamını Oku »

Şehlâ Abdurrahman Efendizâde Mehmed Aziz Efendi

Şehlâ Abdurrahman Efendizâde Mehmed Aziz Efendi İstanbul’da doğdu. Tuhfe-i Nâ‘ilî‘de (Kurnaz, M. Tatçı 2001: 23) ise Kastamonulu olduğu yazılıdır. Asıl adı Mehmed’dir. Kadılık yapmış olan Şehla Abdurrahman Efendi’nin oğludur. Bu yüzden Şehlâ Abdurrahman Efendizâde Mehmed Aziz Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Râmiz (Erdem 1994: 224) ve Sâlim (İnce 2005: 504-505)’e göre bir …

Devamını Oku »

Hacet Dağı… Benli Sultan… Tekkeler… Gurbetteki halk Şairleri / Gülenay Pınarbaşı

Gezmek, yazmak ihtiyaçtır. Sizlere daha önce de bahsettiğim bir mekandan ve bu mekanların kısmen kaynaklık ettiği aşık edebiyatından bahsetmek istiyorum. Orayı o kadar özledim ki, bu özlem yazma ihtiyacını doğurdu. Benli Sultan, Kastamonu’ya 35 km uzaklıkta Ilgaz dağına yakın bir tekke ve türbe... *** Barınma, yiyecek, güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan toplumlar, manevi ihtiyaçları için …

Devamını Oku »

Kastamonu Şehrinde Kültür ve İnanç Turizmi

KASTAMONU ŞEHRİNDE KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ * Culture and Belief Tourism in Kastamonu ÖZET Kastamonu İli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel özellikleriyle, ülkemizde dört mevsim boyunca turizm faaliyetlerinin yapılabileceği nadir illerden biridir. Kastamonu’da, kıyı turizminden, kış turizmine, eko turizmden, inanç turizmine oldukça geniş bir turizm çeşitliliği olmasına rağmen, var …

Devamını Oku »

Gedik Hüsam Efendi

Gedik Hüsam Efendi (Hüsameddin, ö. 934/1527-1528) * Asıl adı Hüsâmeddin olup Gedik Hüsam diye meşhur olmuştur. Kastamonuludur. Buradaki ulemadan ilk tahsilini aldıktan sonra Muslihiddin-i Yarhisarî ve Hacı Hasanzâde’den dersler aldı. Mülâzemetten sonra Kütahya Medresesi, Bursa’da Kasım Paşa ve Manastır medreselerine tayin oldu. Ardından Trabzon’da müderrislik ve müftülük yaptı. Bu iki …

Devamını Oku »

TÜRKİYE SELÇUKLU VE BEYLİKLER DEVRİNDE KASTAMONU

TÜRKİYE SELÇUKLU VE BEYLİKLER DEVRİNDE KASTAMONU * Özet Kara Tekin Bey tarafından ilk defa Türk hakimiyetine alınan Kastamonu’nun idaresi, daha sonra Türkiye Selçuklu, Çobanoğulları ve Candaroğulları idaresinde yönetilmiştir. XI-XV. yüzyıllar arasını kapsayan bu dönemde Anadolu’nun diğer yörelerinde olduğu gibi Kastamonu da güçlü bir iskân siyaseti ile takviye edilmiştir. Böylece, kalıcı …

Devamını Oku »

Mevlânâ Âfitâbî

Âfitâbî’nin asıl adı ve ailesi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Şairin doğum yerini Latîfî (1314: 93) Amasya olarak yazmışsa da diğer tezkireciler Kastamonu Tosya olarak kaydetmiştir. Medrese öğrenimini tamamladıktan sonra tarikat yoluna girerek “ilm-i bâtın”ı da tahsil eden Âfitâbî, II. Bâyezîd Amasya’da şehzade iken ona intisap ederek yakınlık kurmuş ve şehzadenin …

Devamını Oku »

İmam-ı Sultanî Hüseyin Efendi

Hüseyin Efendi (İmam-ı Sultanî) Doğum tarihi belli olmayan Hüseyin Efendi, Kastamonu’dan İstanbul’a gelerek hüsnühattı Mehmed Râsim Efendi’den meşk edip izin aldıktan sonra Dergâh-ı Âlî Yeniçeri Ağalarından birinin imamlığı hizmetinde bulunmuş, ocak imamlığından emekli iken Torun Mehmed Efendi yerine saraya önce ikinci, sonra da birinci imam tayin edilmiştir. Sekiz senede medrese …

Devamını Oku »

Selçukludan Günümüze Kastamonu Eğitimine Genel Bir Bakış

Selçukludan Günümüze Kastamonu Eğitimine Genel Bir Bakış I. SELÇUKLU-BEYLİKLER VE KLASİK OSMANLI ÇAĞINDA KASTAMONU’DA EĞİTİM-ÖĞRETİM “Ula bolsa yol azmaz, bilig bolsa söz yazmaz.” Günümüzden 970 yıl önce, Türkistan’ın yetiştirdiği büyük Türk bilgini ve dilcisi Kaşgarlı Mahmud’un, ünlü eseri “Divan”ına kaydettiği bu özlü ve anlamlı “Ata Sözü”, alamet olsa yolda kaybolunmaz, …

Devamını Oku »

Altunuçokzâde Abdullah Abdî Efendi

Altunuçokzâde, Abdullah Abdî Efendi Âlim, divan şairi Altûnî veya Altunuçok-zâde Koca Abdî olarak tanındı. Mehmed Süreyya Sicill-i Osmânî‘de şairin künyesini Altunicizade Abdullah Efendi olarak kaydeder. Asıl adı Abdullah’tır. Babası Mehmet Ağa’dır. Mehmet Ağa Abdullah Paşa’nın kethudâsı idi. Altûnî veya Altunuçok-zâde Koca Abdî de Mehmed Ağa Kastamonu’da mütesellim iken doğdu ve küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim …

Devamını Oku »

İşte Dünyanın En Eski Dönerci Fotoğrafı

İşte fotoğrafı çekilen ilk Osmanlı dönercileri… Dünyaya döneri tanıtan Osmanlı’nın fotoğraflanmış en eski dönercisi 1855 yılında objektiflere gülümsemiş! Peki, nerede ve nasıl? İşte cevaplar… İşte fotoğrafı çekilen ilk Osmanlı dönercileri… Dünyaya döneri tanıtan Osmanlı’nın fotoğraflanmış en eski dönercisi 1855 yılında objektiflere gülümsemiş! Peki, nerede ve nasıl? İşte cevaplar… Türkiye’den dünyaya …

Devamını Oku »

Hacızâde Mehmed Zaîfî

ZA’ÎFÎ, Mehmed(d.?/?-ö.?/?) divan şairi, danişment Kastamonuludur. Asıl adı Mehmed olup Hacızâde lakabıyla tanınmaktadır. Latîfî tazkiresinde şairle olan dostluğundan bahsettiğine göre Za’îfî 953/1546’da hayatta idi. Bilginler zümresinden olup onların da dindarlarından ve tasavvufa yönelenlerindendir. Danişmentliği bırakıp Nakşibendi tarikatına girdi. Zekî, iyi huylu biriydi. Latîfî’nin yakın dostudur. Latîfî, “Ağzından kötü bir söz …

Devamını Oku »

Şâir Andelibî

ANDELÎBÎ (d.?/?-ö.?/?) divan şairi, imam, cüzhan Kastamonu’da doğdu. Asıl ismi Hasan’dır. Latifî’ye göre Fatih Sultan Mehmed’in (1432-1481) maiyetinde bulunan şairlerdendi. Gelibolulu Âlî, Şehzade Mahmud (1475-1506)’un mâdihlerinden olduğunu söyler. Âşık Çelebi’nin Andelîbî’nin şair Sebzî ile Kanûnî Sultan Süleyman (1494-1566)’ın Beykoz’da avlanması sırasında başlarından geçen bir olayı anlatması şairin Kanûnî döneminde de …

Devamını Oku »