Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 20)

KASTAMONU

Neşâtî Beğ

NEŞÂTÎ, Neşâtî Beğ (d.?/?-ö.?/?) Kastamonu’da doğdu. Doğum ve ölüm tarihi belli olmayan Neşâtî 16. yüzyılda yaşadı. Sunullah Efendi’nin kethüdalığını yaptı. Tımar sahibi idi. Akranları içinde parmakla gösterilirdi. İlminden ziyade hattatlığı ile bilinir, hattın her çeşidinde üstat sayılırdı. Hoş edalı birçok şiiri, kaside ve tarihleri vardır. Eserlerinden Örnek Şevk-i la‘lünle dîde kan …

Devamını Oku »

Molla Şemsî-i Edvârî

ŞEMSÎ, Şemsî-i Edvârî (d.?/? -ö.?/? ) Kastamonulu kadı şairlerdendir. Fıkıh bilgini, fâzıl ve musahiptir. Kanûnî döneminde vefat etti. Mûsikîşinaslığıyla tanınmıştır. Halk arasında beğenilen pek çok beste sahibidir. Gazelde Necâtî’nin takipçisidir. Necâtî’nin gazellerinden bestelenen eserlerin çoğu ona aittir. Bu yüzden Necâtî kendisine Molla Şemsî-i Edvârî derdi. Eserlerinden Örnekler Matla’  Atma tîr-i gamzeni peykân-ı dilden jeng …

Devamını Oku »

“Dîvânu Lügat-it-Türk ve Dede Korkut Kitabından Kastamonu Ağzına (Bazı Kelime ve Deyimlerin Kullanımı)

DİVANÜ LÜGAT-İT TÜRK VE DEDE KORKUT KİTABI’NDAN KASTAMONU AĞZINA (BAZI KELİME VE DEYİMLERİN KULLANIMI) – Eyüp AKMAN* ÖZET Dil, bir milleti ayakta tutan dinamiklerden biridir. Asırlar önce oluşmuş ve sürekli gelişim göstermektedir. Biz de bu çalışmamızda Dede Korkut Kitabı ve Divanü Lügat-it Türk’te kullanılan bazı kelimelerin Kastamonu ağzında bugün de …

Devamını Oku »

18 Eylül 1880 Tarihli Bir Lâyihaya Göre Kastamonu Vilayeti / Esat AKTAŞ

18 EYLÜL 1880 TARİHLİ BİR LAYİHAYA GÖRE KASTAMONU VİLAYETİ * Özet Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın başından itibaren birçok sıkıntıyla karşılaşmış ve başta Sultan III. Selim olmak üzere tahta çıkan padişahlar çeşitli çözüm yolları aramışlardır. Tanzimat’ın ilanıyla birlikte siyasî askerî, idarî, malî ve sosyal alanların tamamında daha etkili bir şekilde yenilik …

Devamını Oku »

Şemsî-i Hisarî

ŞEMSÎ, Şemsî Çelebi, Şemsî-i Hisarî (d.?/?-ö.?/?) divan şairi, müezzin Kastamonu’da doğdu. Adı geçen şehrin Hisarından olduğu için Şemsî-i Hisârî sanıyla tanındı. Camide muarref ve na’t okurdu. Kânûnî döneminin ilk zamanlarında vefat etti (İsen 1999: 427, İpekten 1988: 475). Mûsikî ilminin ustası ve eşsiz bestecisiydi. On iki makamı on iki burca, yedi …

Devamını Oku »

İnsanlık kadar eski; Hasan Usta’nın elleri

Bazı insanları tanımak şanstır ve sonsuz mutluluk verirken insana kendini ayrıcalıklı hissettirir. Ama aynı zamanda bu insanları tanımak biraz da hüzün salar insanların içine. Çünkü o insanlar köklü bir geleneğin hatta insanlığın tarihi, kültürün tarihi, zanaatin tarihi kadar eski bazı geleneklerin son temsilcileridir. İşte koca çınarlar misali köklerini topraktan çekmek …

Devamını Oku »

II. Meşrutiyet Öncesi Kastamonu’da Bir Ayaklanma Girişimi

ÖZET II. Meşrutiyet öncesi Osmanlı Devleti’nin iktisadî ve malî durumu sebebiyle “Şahsî Vergi” ve “Hayvanât-ı Ehliye Rüsûmu” adlı ek vergiler konulmuştur. Kastamonu’da bu vergilerden birisi olan Şahsî Vergi’ye esnaf teşekkülleri karşı çıkmış ve bu verginin affı istenmiştir. Hükümet tarafından bu isteğin kabul edilmemesi üzerine Kastamonu’da bir ayaklanma girişimi olmuştur. Kastamonu’daki vergi ayaklanmasının ardında …

Devamını Oku »

Mustafa Recâî Efendi

Mustafa Recâî Efendi (d.?/?-ö.Cemaziyelevvel 1075/Kasım-Aralık 1664) Müderris-divan şairi Recâî, Mustafa Recâî Efendi. Kastamonuludur. Hayatı ve eserleri hakkında kaynaklardaki bilgiler sınırlıdır. Müderrislik yaptığı bilgisinden hareketle düzenli bir medrese eğitimi aldığı sonucuna varılabilir. Cemaziyelevvel 1075/Kasım-Aralık 1664’te vefat etmiştir. Eserlerinden bugüne sadece bir beyti kalmıştır. Eserlerinden Örnekler Kâkülün gibi kerem kıl pâdişâhum virme …

Devamını Oku »

Seyrakzade Hafız Mustafa Efendi

Seyrakzade Hafız Mustafa Efendi (d.?/?-ö.1098/1696) Mustafa Efendi, Şair Sadî Efendi’nin oğludur. Kastamonuludur. Üsküdar kadılığı görevinde bulundu. Seyrakzâde Hafız’ı denmekle meşhurdu. 1098 /1696 yılında vefat etti. Eyüp’te Defterdar Camii haziresinde medfundur. Kaynakça Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.962. Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i …

Devamını Oku »

Cecelizâde Nureddin İbrahim Efendi

Kastamonulu Ceceli-zâde Nureddin İbrahim Efendi Kadiriyye şeyhlerinden faziletli bir zât olup “Cecelizâde” şöhretiyle meşhur bir Allah dostudur. Kastamonu’da doğdu. Asıl adı Nûreddîn, babasının adı Mehmed’dir. Medrese öğrenimi gördü. Özellikle akaid ve kelam konusunda kendisini yetiştirdi.  Kâdirî şeyhlerindendi. Dergâhı Abana civarında ormanlar arasındadır ve bir ziyaretgâh olarak kabul edilmektedir. 1260/1844 yılında …

Devamını Oku »

MODERNLEŞME DÖNEMİ OSMANLI TAŞRA MEDRESELERİ: KASTAMONU MEDRESELERİ VE TAŞRADA MEDRESE HAYATI

MODERNLEŞME DÖNEMİ OSMANLI TAŞRA MEDRESELERİ: KASTAMONU MEDRESELERİ VE TAŞRADA MEDRESE HAYATI * Yazar: Yrd. Doç. Abdullah BAY Özet Osmanlı Devleti’nin önemli eğitim kurumlarından biri medreselerdir. Devletin kuruluşundan itibaren merkez ve taşrada önemli ve etkin görevler üstlenen medrese mensupları adalet, eğitim ve bürokrasi faaliyetlerini tekellerine almışlar; zamanla ilmiye sınıfı denilen ayrı bir zümreyi …

Devamını Oku »

Tosya’da Bıçkıcılık ve Bıçkı Yapım Teknikleri

TOSYA’DA BIÇKICILIK (ÇAKICILIK) VE BIÇKI YAPIM TEKNİKLERİ – I- Tarihsel, coğrafî, toplumsal ve ekonomik koşullar göz önüne alındığında Türkive halk kültürünün gerek mimarî, giyim-kuşam, mutfak, zanaat ve sanat gerekse halk edebiyatı, gelenek-görenekler, inançlar, halk oyunları ve seyirlik oyunlar, spor, halk hekimliği ve veterinerliği, halk takvimi vb. gibi kültür kümelerinden oluştuğu …

Devamını Oku »

Kurtuluş Savaşı Sırasında Kastamonu’da Kurulan Cemiyetler

Kuva-yı Milliye ile birleşmenin ertesi günü vali vekili Ferit Recai Bey’in idare makamlarına verdiği emirlerle, Kuva-yı Milliyeci vatanseverlerden Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri kuruldu. Kastamonu ilinde kurulan ilk müdafaa-i hukuk cemiyetleri kongreler yaparak yönetim kurullarını, bu kurullarda Başkanlarını, muhasip ve kâtiplerini seçtiler. Eser sahibinin, uzun araştırmalarla elde edebildiği kurul ve üye adları …

Devamını Oku »

Kastamonulu İki Mahvî

MAHVÎ (d.?/?-ö.988/1580) divan şairi Kastamonuludur. Kınalızâde Hasan Çelebi’ye göre üzerine titrediği bir oğlu vardı. İlim ve ferâsette akranları içinde öne çıkanlardandı. Farsça’ya hakimdi Âşıkâne şiirleri zamanının şiir üstatlarının beğenisini kazanmıştı ve âşıkların dillerinde dolaşırdı. 988/1580’de vefat etti. Eserleri hakkında bilgimiz yoktur. Eserlerinden Örnekler Sultan Murad’ın Cülusuna Târîh    Hâtif-i gâybi …

Devamını Oku »

Kastamonu Merdiyye Medresesi Konulu Bir Vakfiye (1827) / Doç.Dr. M. Serhat YILMAZ

Bilindiği gibi Osmanlı Devleti’nden medreseler 1924 yılına kadar eğitime devam etmişlerdir. Bu tarihe kadar Kastamonu merkezinde de çeşitli isimler altında medreseler faaliyet göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Kastamonu’da bulunan medreselerin isimleri şunlardır: Nasrullah Kadı, Atabeg Gazi, Münire (Bayraklı), Hacı Mahmud, Merdiye (Hibbetullah), İbn-i Fetih (İsfendiyar), Dârı Kurra ve Hadis, Koyunlu, …

Devamını Oku »