Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 3)

KASTAMONU

Taşköprülü Bekir Efendiler

BEKİR EFENDİ (Hacı İsmailoğlu) Ahmet Ağa’nın oğlu olup 1286 h. senesinde Taşköprü kazasının Bey karyesinde doğmuştur. İbtidaî’yi köyde ve rüştiyeyi kazada bitirdikten sonra 1304 hicrî senesinde İstanbul’a gelerek Bayezit dersiâmlarndan icâzetnâme ve aynı tarihte gümüş Liyâkat Madalyası almıştır. 24 Haziran 1318 tarihinden itibaren Taşköprü kazası Medresesine müderris tayin edilmiş ve …

Devamını Oku »

Şemsizâde Şeyh Ahmed Ziyâeddin Efendi

Yazar: Dr. Naile BALTACI  Kastamonu Hüma Hatun Kız Anadolu İHL Şemsizâde Ailesi Şemsizâde ailesi 1250’li yıllardan beri Kastamonu’da yaklaşık iki asırdır bilinen bir ailedir. Bu ailenin Bayramîlik konusundaki hizmetleri ve tesirleri çok büyük olmuştur. Ailenin fertleri sülaleden gelen bir görev aşkıyla hizmeti ayakta tutmaya gayret etmişlerdir. Abdülkerim Abdulkadiroğlu, bu aileden …

Devamını Oku »

Hatîb-i Ayasofya Mevlânâ Hamdullâh Hamdî Efendi

Müderris, Şeyhülkurrâ Ayasofya Hatîbi Mevlânâ Hamdullâh Hamdî Efendi Hayatı ve Eserleri Biyografik eserlerde doğum tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmayan Hamdullâh Hamdî, Kanûnî Sultan Süleyman devrinden itibaren kırk yıl kadar Ayasofya Camii’nde cuma hatipliği yaptığı için (Bağdatlı İsmail Paşa 1951: 334; Abdurrahmân Hibrî 1996: 36) “Hatîb-i Ayasofya” diye meşhur olmuştur. …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Said Efendi

AHMET SAİT EFENDİ (Kastamonulu) Kastamonu’da Nasrullah Kadı Medresesi’nde tedris-i ulûm ile meşgul sâbık Kastamonu Müftüsü Taşköprülüzâde Mehmet Zühtü Efendi’nin damadı, Hattat Ahmet Şevkî Efendi’nin oğlu olup 1277 h. yılında Kastamonu’da doğmuştur. Sibyan mektebi ile Rüştiyede mukaddemât-ı ulûm ve müretteb dersleri okuduktan sonra mektebce birinci addolunarak 10 Haziran 1290’da şehâdetnâme almıştır. …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Kırkbeşzâde Suleyman Ağa’nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinde doğmuştur. Kastamonu’da Numaniye Medresesi’nde müderris ve müftü Hâfız Abdullah Efendi’den ders görerek Zilhicce 1308’de icâzet almiştur. Şaban 1311’de Numaniye Medresesi Müderrisliği’ne tayin olunmuştur. 13 Muharrem 1328’de aynca Nasrullah El-Kadı Camii’nde Şifâ-i Şerif okutmaya başlamıştır.  İcâzet …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ahmed Hamdi Efendi ve Ahmed Efendi

AHMED HAMDİ EFENDİ (Kastamonulu) Boyacı Kadıoğlu demekle ma’ruf Mehmet Bey’in oğlu olup 1281 h. tarihinde Kastamonu’da doğmuştur. Kastamonu’nun Kuzyaka nâhiyesinde tahsil-i ibtidâiye ve hıfzı ikmâl ile sarf ve nahvi ikmâl ettikten sonra Dersaadet’e gelerek Bayezit dersiâmlarından Çarşambalı Hacı Ahmet Efendi’den ulûm-i ‘âliye ve âliyeyi ikmâl-i tahsil ile Cemâziyelevvel 1316 tarihinde …

Devamını Oku »

Hâfız Ahmed Hamdi Efendi

HÂFIZ AHMET HAMDİ EFENDİ Dersiâmdan Kastamonulu Mehmet Celâleddin Efendi’nin oğlu olup 1295 h. senesinde Azdavay kasabasında (o dönemde ilçe değil) doğmuştur. İlk mektebden sonra İstanbul’a gelmiştir. Pederi Bayezit Camii dersiãmlarından Celaleddin Efendi’nin derslerine devam ederek 25 Zilkãde 1325 tarihinde icâzetname almıştır. 27 Temmuz 1326 tarihinde ve dâhil olduğu Dârů’l-Fünûn-i Osmâni …

Devamını Oku »

Abdullah Hilmi Efendi

ABDULLAH HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Bakırcı Hasan Ağa’nın oğlu olup 1280 h. yılında Kastamonu’da doğmuştur. Sibyan mektebinde mukaddemât-ı ulûmu, Rüştiyede Arapça ve Farsça okumuş ve şehâdetnâme almıştır. 1295 h. yılında 15 yaşında iken Kastamonu Muhasebe kalemine mülâzemeten, 2 Rebiulâher 1297’de (1 Mart 1296) muhasebe refikliğine tayin edilmiş ve 1 Eylül 1297’de …

Devamını Oku »

Abdullah Hamdi Efendi

ABDULLAH HAMDİ EFENDİ (Dadaylı) Nüvvâb’tan İsmail Hakkı Efendi’nin oğlu olup 1285 h. yılında Kastamonu vilâyetine bağlı Daday kasabasında doğmuştur. Memleketinde mebâdi-i ulûmu ve Dersaadet’te Bayezit Camii dersiâmlarından Musa Kâzım Efendi’den ulûm-i ‘áliye ve áliyeyi tahsil ederek icazet almıştır. Kur’an-ı Kerîm hıfzına muvaffak olmuş olup, Türkçe okur yazardı. 1312 h. yılinda …

Devamını Oku »

Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi

Fehmeddin DEMİRCİ Müze Araştırmacısı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müd.  Şeyh Şabanı Veli Vakıf Müzesi Kastamonu’da aynı ismi taşıyan külliye içerisinde 4 Mayıs 2007 tarihinde hizmete açılmıştır. Külliye içinde bulunan kaynaklar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve 2009 yılında çevre düzenlemesi yapılmıştır. Konağın odalarında Şeyh Şaban-i Veli’nin kişisel eşyaları ile Halvetî …

Devamını Oku »

Tosya’da Yetim Bırakılan Vakfiye ve Unutulan Gelenek “Toyga”

Mer’aşî Abdurrahman Paşa Cami Vakfiyesi…. Meraşi Abdurrahman Paşa Camii Osmanlı’nın Tosya topraklarına vurduğu mühürdür. Sanatlı ve heybetli duruşuyla insanı cezbeder. Cami, 1584 tarihinde Abdurrahman Paşa’nın emri, hayrı ve gayretleriyle, Mimar Sinan’ın çıraklarının da emekleriyle yapılmıştır. Osmanlı döneminde Tosya’da adeta dini bir merkez statüsündedir bu güzide eser… Çevresinde saptayabildiğim üç medrese …

Devamını Oku »

Ölümsüz Yürekler Şehri Kastamonu

Yazar: Sena Teper  İstiklal madalyalı tek ilçe olan İnebolu’su, Karadeniz’in en uzun sahil şeridine sahip Cide’si, İstanbul’un Fethi’ndeki toplarda kullanılan bakır ve demirin temin edildiği Küre’siyle, 1919’da ilk Kadın mitingine şahit olan Kastamonu’dan bahsedeceğim sizlere. 150 bin yıllık geçmişiyle Kastamonu, Anadolu’da kurulan ilk Türk şehri. Kurtuluş Savaşı cephelerinden olmamasına rağmen, …

Devamını Oku »

Bu Ne Zenginlik? Kastamonu Kültür Envanteri

KASTAMONU KÜLTÜR ENVANTERİ – I ÜZERİNE “2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti” unvanlı Kastamonu’muzun neden böyle bir seçime layık olduğunu gözler önüne seren bir eserin basıldığını ve tanıtım toplantısının 6 Şubat 2019 tarihinde yapıldığını Kastamonu gazetemizde okuyunca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden rica ettim. Eksik olmasınlar süratle gönderdiler: Kastamonu Kültür Envanteri …

Devamını Oku »

Prof. Dr. Zekai ŞEN

Prof. Dr. Zekai ŞEN 25 Ekim 1947 yılında Kastamonu’nun Samancı Köyü’nde doğdu. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi Betonarme Dalı’ndan Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. TÜBİTAK NATO bursu ile gittiği İngiltere’den, 1972 yılında ”Imperial College of Science and Technology”den Su Bilimleri Dalı’nda Diploma of Imperial College (DIC) ve Master of Science …

Devamını Oku »