Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 4)

KASTAMONU

Kastamonu ve Kasabaköy’deki İki Eseriyle Nakkaş Abdullah bin Mahmud ve Sanat Tarihimizdeki Yeri

Yazan: Z. Kenan BİLİCİ  Ortaçağ Anadolu Türk Sanatı’nda oldukça bol ve çeşitlilik gösteren bir malzeme ile karşımıza çıkan ahşap işçiliği. hem başlıbaşına ilmî katkı getirici bir alan hem de özel bir ilgi ve araştırma konusu hâline gelmiştir. Anadolu’da Selçuklu devri ile başlayan ve giderek malzeme ve çeşitli tekniklerle orijinal bir …

Devamını Oku »

Gurbetten sılaya doğru

Yazar: İbrahim TENEKECİ  Yola çıkmak, niyet etmek anlamına geliyor. Varmak, birinci değil, ikinci işimiz. Bir Hadis-i Şerif: “Sıla-i rahim, ömrü uzatır.” (Kaynak: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli, sayfa 465.) Çifte bayram için atalar yurduna doğru yola çıkıyoruz. Gerede’den Karabük istikametine dönmeyeceğiz. Bu kez Ilgaz Tüneli’ni kullanacağız. Madem yapılmış. Çankırı …

Devamını Oku »

Kastamonu ilinin nüfus gelişimi ve Türkiye nüfus hareketleri içerisinde yeri (1927-1990)

Yazar: Dr. Nuran TAŞLIGİL* ÖZET Türkiye nüfusu II. Dünya Savaşını izleyen yıllardan itibaren hızla artmaya başlamıştır. Bu artış illere göre değişmekte, geneljkle ülkenin batısındaki illerin nüfusları bir taraftan doğal artışta, diğer taraftan aldıkları göçlerle hızla artmaktadıdar. Geri kalanların nüfusları ya çok yavaş artmakta hatta bazılarınınki azalmaktadır. Kastamonu Türkiye’nin batı yarısında …

Devamını Oku »

Kastamonu Terakkî-i Zirâiyye Şirket-i Osmaniyyesi

Kastamonu Terakki-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi (14 Mart 1909)  Kastamonu Rehber-i Terakkî Şirketi, Kastamonu Terakkî-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi, Ziraat ve Ticaret Şirketi, Kastamonu İslâm Teavün Şirketi, Kastamonu Vesait-i Nakliye Şirketi, Türk Kazanç Yurdu Şirketi, Kastamonu Millî Ticaret Anonim Şirketi, Kastamonu Kendir Şirketi, İpekçilik-Arıcılık Şirketi… Yukarıda adı geçen şirketler Osmanlı döneminde Kastamonu’da …

Devamını Oku »

Kastamonu Taşköprü’de Mâni Söyleme Geleneği

TAŞKÖPRÜ’DE (KASTAMONU) MÂNİ SÖYLEME GELENEĞİ Yazan: Sagıp ATLI ÖZET Hızlı bir şekilde değişen zamana ve gelişen olaylara bağlı olarak hem yazılı hem de sözlü kültür dönem dönem belirli seviyede değişime uğramaktadır. Bu farklılaşmalar neticesinde bazı geleneksel yapılar değişik şekillerde sürekliliğini devam ettirirken bazıları da zamanla işlevini yitirmektedir. Bu değişim ve …

Devamını Oku »

Dîvan Şairi Tosyalı Ahmed Hicrî Efendi

Şair Ahmet Hicri Efendi 1875 yılında Tosya’da dünyaya geldi. Babası Hasan Rüşdî Efendi aslen Devrekâni’nin Çalyaka Köyü’nden olup Kastamonu’da Atabey ve Semhiyye medreselerinden icazet aldıktan sonra Tosya’ya yerleşerek Abdürrezzak Camii’nde imamlık ve medresede müderrislik görevini surdürmüştür. Kendileri Kutlu sülalesinin ata dedeleridir.. Ahmet Hicri Efendi iyi bir eğitim aldıktan sonra.Babasının vefatı …

Devamını Oku »

Hoca Abdülmecid Efendi

Bu yazımızda ilim irfan adamı Tosyalı Hoca Abdülmecid Efendi Hakkında bilgiler sunacağız. Abdülmecid Efendi Tosya’da doğmuştur. Tam olarak ismi, Abdülmecîd b. eş-şeyh Nasûh b. İsrail et-Tosyavî el-Amasyavî er-Rumî el-Hanefî es-Sûfî’dir. Kastamonu Vilayet Salnamelerinde “Hoca Abdülmecid” olarak geçer. Müellifin Babası Şeyh Nasuh’tur. Şeyh Nasuh, Şeyh Tacüddin-i Karamanî’den icazet almış olup Zeynîlik …

Devamını Oku »

Hâfız Hüseyin el-Kastamonî et-Tosyavî el-Halvetî ve Ravzatü’ş-Şühedâ Adlı Eseri

HÂFIZ HÜSEYİN EL-KASTAMONÎ ET-TOSYAVÎ EL-HALVETÎ’NİN RAVZATÜ’Ş-ŞÜHEDÂ ADLI ESERİ Yazar: Dr. Müslüm Yılmaz İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enst.  (….) Müellifin Hayatı Tezkire ve biyografi içerikli eserlerde rastlayamadığımız Hâfız Hüseyin el- Kastamonî’nin hayatı hakkında eserinden yola çıkarak bazı bilgilere ulaşmaktayız. Kendisini “Hâfız Hüseyin-i Halvetî” diye tanıtan müellifin eserinin girişinde künyesi Hâfız Hüseyin El-Kastamonî …

Devamını Oku »

Ahilerin Efendisi Zahreddin Resul veya Ahi Şorba

Yeni Bulunan Vakfiyenin Işığında: AHİLERİN EFENDİSİ ZAHREDDİN RESUL veya AHİ ŞORBA Yazan: Tuncay SAKALLIOĞLU Ahi Şorba adını belki ilk defa duydunuz, O İslâm ahlakı temeline ve köklü milli hasletlerimize dayanan esnaf teşkilatımız olan Ahilik kurumunun Kastamonu’daki ve Anadolu’daki en kadim temsilcilerinden biridir. Gelelim konumuza: Vakfiyemiz bir metre boyunda bir yorgun kâğıt …

Devamını Oku »

Abdülmecîd B. Şeyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhiru’l-Kur’ân ve Zevâhiru’l-Furkân Adlı Tefsir Risâlesi

Hayatı ve Eserleriyle Abdülmecîd B. Şeyh Nasûh Tosyevî ve Cevâhiru’l-Kur’ân ve Zevâhiru’l-Furkân Adlı Tefsir Risâlesinin İlmî Değeri Ufuk Hayta Yüksek Lisans Öğrencisi, U.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü Abdülhamit Birışık Doç. Dr., U.Ü., İlahiyat Fakültesi Özet XVI. yüzyıl Osmanlı ulemâsından olan Abdülmecîd b. Şeyh Nasûh et-Tosyevî, başta tefsir olmak üzere çeşitli ilim dallarında …

Devamını Oku »

Kastamonu Adının Ortaya Çıkışını Anlatan En Eski Kaynak: Saltuknâme

Makale yazarı: Cevdet YAKUPOĞLU Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,  ÖZET Şehzade Cem Sultan’ın emri ile Ebû’l-Hayr-ı Rûmî tarafından 1473-1480 M. yılları arasında kaleme alınan Saltuknâme adlı destanî eserde, Kastamonu’nun Türkler tarafından fethine büyük yer ayrılmıştır. Atabey Gazi, Muzaffereddin Gazi, Ali Bey, Süleyman Paşa gibi Türk beyleri …

Devamını Oku »