Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 4)

KASTAMONU

İnebolu Müftüsü Ahmed Hamdi Efendi

İnebolu Müftüsü Ahmet Hamdi Efendi 1874 (1290)’te Kastamonu-Küre Kazası’nın Elmalı Tekke Köyü’nde doğdu. Müderris Hacı Salih Efendi’nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini İnebolu Sibyan Mektebi ve Rüştiyesi’nde tamamladı (4 Temmuz 1887). Bir süre İnebolu Hamidiye Medresesi’ne devam ederek babasının derslerine katıldı. 1892 yılında İstanbul’a gitti. Orada Ayasofya Dersiamlarından Şeyh Abdülkadir …

Devamını Oku »

Kastamonu’da Asa Suları

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Gülten KÜÇÜKBASMACI Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öz Su, hayatımızı idame ettirmede en önemli maddedir. Ayrıca ilk çağlardan beri şifalı suların kullanıldığı yapılan kazılarda görülmektedir. Kaplıca ve içmelerden başka şifalı olduğuna inanılan kutsal sular da vardır. Bu suların şifa verici etkileri inanışlara, …

Devamını Oku »

Dağ Köpekleri

İbrahim TENEKECİ Dağ köyleri için diyebileceğim ilk şey: Önce köpekler bozuldu. Baştan anlatayım: Köpek, birkaç aylık yavru iken alınıyor. “Gölbez” diyoruz buna. Karanlık ve küçük bir bölüme konuluyor. Hane halkını biliyor yalnız. Bir yaşına geldiği zaman çilesi doluyor. Artık özgür olabilir. Antik çağlardan çıkıp gelmiş gibi. Özgürlük ise bu: Sadece …

Devamını Oku »

Nahid Sırrı Örik’in 1941 Yılının Kastamonu’su

Dergileri karıştırırken karşımıza hoş sürprizler geliyor zaman zaman. Hikâyeci, romancı ve oyun yazarı Nahid Sırrı Örik’in (1895-1960) 1941 yılı Mayıs ayında Talât Mümtaz Yaman’ın (O tarihte Kastamonu Erkek Sanat Enstitüsünde tarih öğretmenidir.) daveti üzerine Kastamonu’ya yaptığı seyahatin notlarını daha önce kitap olarak okumuştuk: Kayseri, Kırşehir, Kastamonu, İstanbul 1955, 140 s., Kanaat …

Devamını Oku »

Belgeler Arasında Kısa Kısa Kastamonu Notları

Kastamonu Dãrü’l-hadîs Medresesi 1900’lü yılların başında Kastamonu Dar’ülhadis Medresesi, müderrisler ve bevvâb (kapıcı) Dar’ülhadis Medrese ve Kütüphanesi bugünkü Gazipaşa İkokulu çevresindeydi.Medrese sisteminde en üst seviyede bulunan darülhadislerde hadis ilimleri, kavli,fiili ve takriri sünnetler okutulurdu. Dãrülhadislerin ilk örneği Çankırı’da 1074 yılında açılmıştır. Bugün Taşmescit diye anılan Cemaleddin Ferruh Şifahânesi bünyesinde bulunuyordu.. …

Devamını Oku »

Tosya Vakıfları

VAKIFLAR TARİHİNDE TOSYA Hüseyin Sıdkı KÖKER Sanayi Bakanlığı Enerji Dairesi Reisliğinde Uzman . Tosya, vakıflar tarihi için zengin bir meşherdir. Yerüstü ve yeraltı âbide ve şâhideleri boldur. Roma ve Bizans kalıntılarından epeyceleri mevcuttur. Fakat, sosyal ve ekonomik gelişmelerde, tabiî âfetler sebebiyle sık ve çok değişiklikler olmuştur. Bu yüzden de tarihi …

Devamını Oku »

Vâli Eğinli Said Paşa’nın Hâtırâtında Kastamonu Camileri – 3

24 MUHARREM SENE 1296 VE 5 KĂNÚN-I SÂNİ SENE 1294 CUM’A Bugün cum’a namâzını Hisararkası’nda Şa’bán Veli’nin câmi’inde edâ ettim. Şa’bân Veli, Halvetiler’in bir şu’besinin pîri olup câmi’in yanında türbe-i mahsûsasında medfûndur ve halifelerinden işbu Kastamonu tekyesinde post-nişin olan on iki halifesi dahi mezbûr türbe derûnunda defn olunmuştur. El-yevm post-nişîn …

Devamını Oku »

Kastamonulu Ustanın Güğüme İşlediği Zarâfet

GÜĞÜME YANSIYAN ANADOLU İNCELİĞİ  İstanbul’da bulunan Ab-ı Hayat Su Medeniyeti Müzesi’nde sergilenen 19. Yüzyıl Osmanlı Dönemine ait Kastamonu işi bir bakır güğüm, görenleri oldukça etkiliyor. Hicri 1266 tarihinde Fetoğlu Hüseyin Ağa’ya gönderilen bakır güğümün üzerinde yazılanlara bakalım: Bu güğümden su içene şifalar olsun. Eğer dahi kâfir içerse İslam’la müşerref olsun. …

Devamını Oku »

Kastamonu Methi (Şiir)

Der medh-i Şehr-i Rengîn ü zîb ü Zengîn Kastamonı fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün Âlemün menba’-i verd-i teridür Kastamonı Gülşenün hem güli hem ‘anberidür Kastamonı Nice belde bulınur hûblugı medhe sezâ Mülk-i hüsnün hatem ü esferidür Kastamonı ‘Arz-i mihr itmege çıksun ko sipihr içre nücûm Bu sipihrün şeh-i mihr-enveridür Kastamonı Ana bâ’îs-i …

Devamını Oku »

Kastamonu Halk ve Evliya Dualarından Örnekler

Kastamonu Halk Dualarından Örnekler (Görüşmeler sırasında katılımcılardan elde edilmiştir) -Allah ne muradın varsa versin. -Allah gönlüne göre versin. -Allah’ım! İki gün yatak üçüncü gün toprak. –Allah komşuma beş bana da bir versin. -Allah’ım! Bahar güneşi kızımın, güz güneşi gelinimin olsun. -Allah zorda-darda bırakmasın. –Elin ayağın dert görmesin, kemik yalayasın. -Allah …

Devamını Oku »

Kastamonu Hapishanesi ve Hastanesi (Osmanlı)

Kastamonu Hapishanesi  2. Abdülhamid dönemi hapishane yapılarından günümüze ulaşabilen en iyi örneklerden biri Kastamonu hapishanesidir. Yapı, 1886 yılında mevcut olan hapishanenin yanmasından sonra dönemin Valisi Abdurrahman Paşa’nın emriyle 1888 yılında yeniden yapımına karar verilerek temeli atılmıştır. Yapı, hükümet konağının bulunduğu meydanda yer alıp iki katlı, orta kısım açık avlulu, kâgir …

Devamını Oku »

Kastamonu Vilayet Matbaası

Kastamonu’da ilk matbaa valilik bünyesinde 1868 yılında kurulmuş. Vilayetin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleriyle salnameler ve gazeteler basılmış. 1872 yılından itibaren haftalık resmî nitelikli Kastamonu gazetesi basılmış. Gazetenin yayını 1937’ye kadar sürmüş; sonra matbaa kapammış. Matbaa ilk önceleri kiralık binalarda faaliyet göstermiş; vali Abdurrahman Paşa kârgir yeni bir bina yapımına karar …

Devamını Oku »