Ana Sayfa / KASTAMONU (Sayfa 42)

KASTAMONU

SIRLI ŞEHİR

SIRLI ŞEHİR / Turhan KARADERE Eski şehirlerin çoğunda vardır bu sır aslında; göründüklerinden farklI olmak. Şatafatlı görünmezler ilk bakışta, göstermezler içlerindeki cevheri. Bizim insan tipimiz böyledir zaten. Tevazuları yüzünden “zamane” hemen keşfedemez insanımızı. Öyle halkın gözünde olmak gibi dertleri yoktur zira. Bu insan tipi kendisiyle meşgul olmadığı için; reklâm, cila …

Devamını Oku »

RİSALE-İ NUR’DA KASTAMONU

Hatırlatma: Aşağıya alınan bölümler, Risalelerdeki bahislerin -makam münasebetiyle -sadece Kastamonu’yla alakadar kısımlarını iktibas etmemiz sebebiyle yer yer manalara zarar vermiş olabiliriz. Elbette bu risalelerde asıl maksat Kastamonu’dan bahsetmek değildir. İnşallah bu alınan kısımlar, asıl manaya teveccühe vesile olur ve bu bölümleri okuyanlar, bahislerin tamamını ilgili risalelerden okurlar. RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI’NDA …

Devamını Oku »

BEDİÜZZAMAN VE KASTAMONU

 BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ VE KASTAMONU BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ’NİN KASTAMONU HAYATI Ben, Risâlei Nur hesâbına âhir ömrüme kadar Nur ve gül dairesindeki sebatkâr ve metîn ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakârlar ile ebeden müteşekkirâne iftihar ediyorum ve onlarla bütün zâlimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli nokta-i istinad ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem, …

Devamını Oku »

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE İSAMEDDİN AHMET EFENDİ

TAŞKÖPRÜLÜZÂDE İSAMEDDİN AHMET EFENDİ 1495 yılında Bursa’da doğmuş 1561 yılında İstanbul’da ölmüştür. Candaroğulları zamanında Taşköprü’de müderrislik yapan dedesi Hayrettin Halil Efendi dolayısıyla Taşköprülüzâde adıyla meşhur olmuştur. Babası Muslihiddin Mustafa ve amcası Kıvameddin Kasım Efendiler devrinin ileri gelen âlimlerindendir. İlk ilim tahsilini babası ve amcasından almıştır. Medrese tahsilinin ardından 1525’te Dimetoka …

Devamını Oku »

ŞEYH İSMAİL RUMİ

ŞEYH İSMAİL RUMÎ [K.S] Osmanlılar zamanında yetişen velîlerden. Zamânındaki, Kâdiriyye yolu büyüklerindendir. İsmi İsmâil olup, Rûmî nisbesiyle meşhûr olmuştur. Babası, Çoban Ali isminde bir kimsedir. Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Bansa köyünde dünyâya geldi. Doğum târihi bilinmemektedir. 1631 (H.1041) senesinde İstanbul’da vefât etti. Şeyh İsmail Rûmi hz Türbesi İlk tahsilini Tosya’da …

Devamını Oku »

ŞEYH ŞABAN-I VELİ

EVTÂD-I ERBAADAN Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Velî Hazretleri “Âşıkânın kâbesidir bu makam Kim ki nakıs gelse bunda olur tamam” Bu Şa’bân-ı Velîdir ki Muktedâ-yı feyz ü irfânın Huzûr- ı Pîre yüz sür İ’tilâ ister ise vicdânın Süleyman Nazif Külliyeden bir bölüm Şeyh Şaban-ı Velî Hazretleri (k.s.), Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyaya …

Devamını Oku »

SEYYİD AHMED SÜNNETİ

SEYYİD AHMED SÜNNETÎ (K.S) Mustafa Aşkar’ın ‘Tasavvuf Tarihi Literatürü’ adlı eserinden öğrendiğimize göre, ‘Menakıb-ı Şeyh Şaban-ı Veli’, menakıbnameler içersinde en sağlıklı olanlarından biridir. Bunda eserin müellifi Ömer Fuadi’nin ilmi kişiliğinin de katkısı olduğu kabul edilir. Ali Okumuş tarafından 1998’de yüksek lisans tezi olarak, Latin alfabesine çevrilmiş olan eserin üçüncü bölümünde, …

Devamını Oku »

SEYYİD AHMED HİCÂBÎ

SEYYİD AHMED HİCÂBÎ Kastamonu velîlerinin büyüklerinden. Soyu Resûlullah efendimize uzanmaktadır. Büyük velî Seyyid Ahmed Siyâhî hazretlerinin oğludur. 1826 (H.1242) senesinde dünyâya geldi. Henüz ana karnında iken, şânı yüksek pederlerine bütün kemâlâtı kendisinde toplayacak bir oğul ihsân olunacağı işâret olunmuştu. Altı aylık iken beşiğine aks eden parıltıyı kapmak için mâsumâne bir …

Devamını Oku »

ÖMER FUÂDÎ

ÖMER FUÂDÎ Anadolu velîlerinden. On altıncı yüzyılın sonlarında ve on yedinci yüzyılın başlarında yaşamıştır. Kastamonu’da yetişen büyük velî Şeyh Şâbân-ı Velî hazretlerinin kurduğu Şâbâniyye yoluna mensuptur. 1559 (H.966) senesinde Kastamonu’nun Mûsâ Fakih mahallesinde doğdu. 1636 (H.1046) senesinde Kastamonu’da vefât etti. Kabri Kastamonu’da Şâbân-ı Velî Türbesi içindedir. Ömer Füâdî’nin çocukluğu Kastamonu’da …

Devamını Oku »

MÜFESSİR ALAEDDİN

MÜFESSİR ALAEDDİN HAZRETLERİ 13. yüzyıl Kastamonu ulema ve evliyasındandır. Aslen Belh veya Buhara’dandır. Hac için Mekke’de bulunduğu sırada manevî bir işaretle(rüyada Hz Ebubekir’in kendisini ikazı suetiyle vuku bulan bir işaret olduğu rivayet edilir), Medine’de bulunan evini vakfederek Kastamonu’ya gelmiştir. Çobanoğulları döneminde Kastamonu’da yaşamış, Müfessir Alâeddin Hazretlerinin çeşitli eserleri olduğu nakledilmektedir. …

Devamını Oku »

KARABAŞ-I VELİ

KARABAŞ-I VELİ (Ali Alâeddin Etval) Karabaş-ı Velî’nin Makamı bulunan Kastamonu Aycılar Camii 1020’de (1611) Arabgir’de doğdu. Asıl adı Ali’dir. Boyu uzun olduğu için Atval, siyah Halveti sarığı sardığı için Karabaş ve pek çok kerâmeti olduğu için Veli lakâbını almış ve bunların birleşmesiyle Karabaş-ı Veli diye meşhur olmuştur. Dindeki yüksek mertebesine …

Devamını Oku »

SEYYİD AHMED SİYAHİ

SEYYİD AHMED SİYAHİ On dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. Nakşibendiyye’nin Hâlidiyye kolunun Kastamonu’da kurucusu oldu. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin halifelerindendir (Son halifesi olduğu rivayet edilmektedir). Sadî tarîkatı dervişlerinden Demirci Ahmed Baba’nın oğludur. Siyah sarık sardığı için Siyâhî diye anılmıştır. 1777 (H. 1191) senesinde Kastamonu’da doğdu. 1874 (H. 1291) senesinde Kastamonu’da vefât etti. …

Devamını Oku »

BENLİ SULTAN

BENLİ SULTAN XVI. yüzyılın büyük velilerinden, asıl adı Mehmed Muhyiddin olan Benli Sultan Hazretleri, Ilgaz dağlarının eteğindeki Ahlat (halk arasındaki adı Tekke Köyü) Köyü’ndeki muhteşem Külliye içindeki türbesinde yatmaktadır. Yanağındaki bene nispetle Benli Muhyiddin Efendi, Benli Sultan olarak tanınmıştır. Doğduğu yer olarak Merkez Ahlat köyü kabul edilmekle beraber, Tosya veya …

Devamını Oku »

ABDÜLFETTÂH-I VELÎ

ABDÜLFETTÂH-I VELÎ Kastamonu merkezinde Nasrullah Câmii yakınında bulunan ve tekkelerin kapatılmasından evvel Kâdirî dergâhı olarak kullanılan Yılanlı Darüşşifası içindeki türbede medfun büyük bir zattır. Abdülkadir Geylanî hazretlerinin evlâdındandır. Kâdirî şeyhi olduğu bilinen Abdülfettâh-ı Velî’nin on üçüncü yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Bağdat’ta padişah zulmünden dolayı bin kişilik bir toplulukla kastamonu’ya hicret …

Devamını Oku »

TAŞKÖPRÜLÜ SADIK BEY (DEMİRELLİ)

Sadık DEMİRELLİ Plevne kahramanı ve Mirliva Sadık Paşa’nın torunu(Sâdık Paşanın kabri Şeyh Şaban-ı Velî Külliyesi içindedir), binbaşı Mehmed Bey’in oğlu olan bu zat, 1902 senesinde Taşköprü’de doğdu. Asil ve eğitimli bir aileden gelen Sadık Bey, Kastamonu’da ahbabı Hilmi bey vasıtasıyla said Nursî hazretlerini tanır ve o günden itibaren tam bir …

Devamını Oku »