Makaleler

Şeytanları Bağlayalım!

Yazar: Soner Duman Mutlaka biliyorsunuzdur… Ramazan ayı ile ilgili “ilginç” bir hadis var. Allah Resûlü (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” (Buhârî, Savm 5, Müslim, Sıyâm 1) Bu hadiste tam olarak neyin kastedildiğini hiç düşündünüz mü? Hadiste sözü edilen üç şey; …

Devamını Oku »

Sahabe’nin Ramazan’ı

ASR-I SAADET’TE RAMAZAN NASIL İHYÂ EDİLİRDİ? Ashâb-ı kiram Ramazan’da çoşkulu bir ibâdet iklimine girerlerdi. Kendileri oruçlarına îtinâ ettikleri gibi yavrularının da bu şuurla yetişmesine gayret ederler, onları Ramazan’ın bereketinden istifâde ettirirlerdi. Nitekim Hz. Ömer, Ramazan’da sarhoş olan birini: “–Yazıklar olsun sana! Bizim çocuklarımız bile oruç tutmaktadır”, (Buhârî, Savm, 47) diye …

Devamını Oku »

Diğer Dinlerde Tesettür / Örtünme

Örtünme, bilhassa başı ve yüzü örtme âdeti eski devirlerden itibaren farklı medeniyet ve geleneklerde gerek soğuk veya sıcaktan korunma vasıtası ve süs aracı, gerek sosyal ve dinî bir gereklilik olarak değişik biçimlerde uygulanmıştır. Kıyafet ve baş örtüsü çoğu kültürde kişilerin cinsiyetini, medenî durumunu, dinini, mesleğini, konumunu ve yaşadığı bölgeyi belirten …

Devamını Oku »

Âlem-i İslâm’da Oruç İnkılâbı

Yazar: İhsan Şenocak ÂLEM-İ İSLÂM’DA ORUÇ İNKILÂBI On dört asır önce oruca çağrı, “İman edenler!”1  diye başladı; “Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” şeklinde devam etti; “Umulur ki müttakiler kadrosuna dahil olursunuz.” ifadesiyle sona erdi. Âyetin bu şekilde terkib edilmesinden murâd (Allah-u A’lem) şudur: “Müslümanlar, dikkat ediniz! Oruç, ancak …

Devamını Oku »

Sünnetin Kur’an’a arzına dair iki mesele

SÜNNETİN KUR’AN’A ARZINA DAİR İKİ MESELE Yazar: Soner DUMAN Günümüzde “Kur’an İslam’ı”, “İndirilmiş Din” gibi söylemleri benimseyen farklı kesimler sıklıkla “Hadislerin Kur’an’a arz edilmesi gerektiği” meselesini gündeme getirmekte ve buna da Hanefî usulünde “manevî inkıta” kapsamında yer alan “Kur’an’a arz” düşüncesini delil olarak göstermektedirler. Gerçekten de Hanefî usul düşüncesinde hadislerin …

Devamını Oku »

Daha Çok Tüketmek İçin Üreten Yeni İnsan

Modernliğin “hiper” ön eki; her türden aşırılığı, bütün isteklerin hemen/şimdi/burada karşılanması talebini, -bu noktada postmodernlikte kendisinden kurtulunmuş gibi görünen Freudizmin, her şeyi hemen/şimdi isteyen hayvan tabiatlı arsız idi geri dönüş gibi görünmektedir  kendini aşmayı, tüketim ve ticaretin egemenliğini ve de yeni bir tür evrimi ifade etmektedir. Peki ama bu üç …

Devamını Oku »

Gelin Buhari’yi eleştirelim

Murat PADAK Şanlıurfa Diyanet Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Buhari, eserini yazdıktan sonra hocası Ahmed bin Hanbel’e arz eder. Ahmed bin Hanbel bir kaç husus hariç eseri beğenir. Buhari’nin çağdaşı olan Müslim Buhari’nin “Ravilerin karşılaşmış olma (lika) şartına bazı eleştiriler yöneltir. Dönemin diğer muhaddisleri Ebû Dâvud, Nesai, İbni Mace gibi muhaddisler …

Devamını Oku »

İmam Gazzâlî’ye Göre İslâm’da Müsamaha

İslam’da Müsamaha İmam el-Gazzâlî GİRİŞ İmam âlim, fâzıl Ebû Mâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî (rahmetullâhi aleyh) der ki: İzzetine teslim olarak, nimetlerini tamamlamasını niyâz ederek, tevfîkini, yardımını ve tâatını ganimet bilerek, günahta ve sıkışık du­rumlarda kalmaktan korumasını ve bize nimetlerini bol bol ihsan etmesini dileyerek Allah Teâlâ’ya hamd ederim. Peygamberliğine …

Devamını Oku »

Emperyalizmin Klasik Çağı

Ellen Meiksins Wood Britanya kapitalizminin yükselişi kuşkusuz diğer önemli Avrupalı güçlerde, her ne kadar onların Britanya’daki iktisadi kalkınmayı sürükleyen içsel zorunlulukları olmasa da, sanayileşmeyi teşvik etmiştir. Ama bu etki ilk önce jeopolitik askerî rekabetin yerine iktisadi rekabetin geçmesini sağlamadı. 19. yüzyılda, klasik emperyalizm çağında, Avrupalı devletler daha da şiddetli sömürgeci …

Devamını Oku »

Ehl-i Sünnet Kaynaklarında On İki İmamın Rivayetleri

“Ehl-i Sünnet Kaynaklarında Şia’nın Oniki İmamının Rivayetleri * Makale: Dr. Faruk HAMÂDE Çevirenler: Hacı Musa ERKAYA, Murat GÖKALP Arş. Gör. Dr., Fırat Üniversitesi ilahiyat Fakültesi. Makaleyi yayınlandığı hâliyle (siteye alınırken dikkatten kaçan imlâ hataları vb olabilmektedir.) okumak için alttaki başlığı tıklayınız. Ehl-i Sünnet Kaynaklarında Oniki İmamın Rivayetleri Bütün Müslümanlar, Allah …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur’a Göre Tebliğ Esasları

Yazar: Muhammed Aydın Bediüzzaman Hazretleri, ayet ve hadislerle İslâmî ölçüler olarak emredilen esaslara göre tebliğ faaliyetini göstermiştir. Risâle-i Nurları mütalaa ve ondan istifade ederken müşahede ettiğimiz tebliğ esaslarının en mühimleri bize göre şunlardır: 1) Başta iman olarak işe temelden başlamak. 2) İman hakikatlerini akıl ve kalbin kabul edeceği ölçülerle açıklamak. …

Devamını Oku »

1924 Yılı Karadeniz Bölgesi “Pamuk İpliği Pazarı” Araştırma Raporu

Makale: Oya SİPAHİOĞLU Makalenin tamamını okumak için alttaki başlığı tıklayınız. 1924 Yılı Karadeniz Bölgesi “Pamuk İpliği Pazarı” Araştırma Raporu ÖZET Ege bölgesi 19. Yüzyıl başlarından itibaren pamuk üreticisi bir bölge ve buna bağlı olarak da pamuk ipliği ve pamuklu kumaş ticareti merkezlerinden biri olmuştur. İzmir’de 1800 lerde kurulan yabancı sermayeli iplik …

Devamını Oku »

Mübarek Mevsim Kavramı ve Berat Kandili

Kutsal Mevsim Kavramı ve Berat Kandili Yazar: Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz Tarih boyunca kutsallığın zamana, mekâna ve insanlara izâfe edilmesi husûsu hep tartışılagelmiştir. Mutlak anlamda zamanda, mekânda, insan ve eşyada kutsallık elbette söz konusu değildir. Ancak bazı sebep ve hikmetlere bağlı olarak Kur’an’ın zamana da, mekâna da eşyâya da …

Devamını Oku »

Modernitenin Avrupacı Evrenselliği (Euroversalism)

Modern, Avrupa’nın kuzeybatısında başlayan ve farklı çeşitlilik dü­zeyleri ile beraber tüm dünyaya yayılan tarihî bir süreç olarak değer­lendirilir (Wittock 2000; Eisenstadt 2002; Therborn 1992; Giddens 1990). Modern gelişmenin çeşitlilikleri modernite alanındaki çağdaş ilim insanları tarafından yeterince tanınsa da, tarihî ve bilimsel araş-tırma veçhesi büyük oranda Avrupamerkezcidir ve kurumsal açıdan birleştirilmiş …

Devamını Oku »

İbn Bâcce ve Said Nursi Ekseninde Âlim Tavrı

Makale: Takyettin Karakaya Özellikle 8. ve 12. yüzyıllar arasında yetişmiş İslam Medeniyetinin büyük âlimlerinin verdikleri eserler, günümüzün problemlerine bile ışık tutacak nitelikte olmaları hasebiyle “ölmez” sıfatını sonuna kadar hak etmektedirler. Buradaki âlim kavramını sadece dini ilimlerde uzman olmuş kişiler için kullanmadığımı özellikle belirtmek isterim. Zaten rahmetli Şakir Kocabaş (http://www.sakirkocabas.com/), Kur’an’daki “ilm” kavramının …

Devamını Oku »