Makaleler

Hasâisü’n-Nebî nedir?

Hasâis kelimesi, “bir şeye veya bir kimseye sadece onda bulunan bir özellikle üstünlük nisbet etmek” anlamındaki hass (husus) mastarından isim olan hâssıyyetin çoğulu olup “meziyetler ve üstün özellikler” demektir. (Lisânü’l-Arab, “hşş” md.) Hasâisü’n-Nebînin Kur’an ve Sünnet’te birçok delili vardır. Özellikle Ahzâb sûresinin yarısı (28-59) Resûl-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ait hükümlerden bahseder. Yine Resûlullah’a gece namazı kılmasını emreden âyette “sana mahsus …

Devamını Oku »

Mevlidin Dindeki Yeri ve Osmanlıda Mevlid Bayramı

Mevlidin Dindeki Yeri

Mevlid okumanın/okutmanın asıl amacı, Efendimiz'in dünyayı şereflendirmesinden ötürü duyulan sevinci ortaya koymaktır. Kainatın, yaratılmasından kıyamete kadar geçirdiği/geçireceği en önemli zaman dilimi olan bu günden ötürü sevinç duymanın ve bunu meşru bir yolla ortaya koymanın dinen bir sakıncası bulunmamaktadır.

Öyle zannediyoruz ki insanlık tarihinin hiç bir döneminde, günümüzde olduğu kadar kavram kargaşasına rastlanmamıştır.

Devamını Oku »

Manas Destanı’nın Vatanı: Kırgızistan

Yazan: Prof. Dr. Ahmet KAVAS İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Asya’nın merkezinde, Manas Destanı’nın doğduğu ülke olan Kırgızistan, 3000 yıllık tarihiyle Türk toplumları içerisinde en köklü geleneğe sahip olanların başında gelir. Kırgızların tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamakla birlikte genel hatlarıyla Asya’nın merkezinde yaşadıkları bilinmektedir. MÖ II. yüzyılda devletleştikleri, ancak …

Devamını Oku »

Felak Suresi Hakkında

Hakkında Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından Mekkî sûrelere benzediği görülür. Konusu Sûrede bazı …

Devamını Oku »

Bütün Melekler Günahsızdır

… Bazı âlimler ise, meleklerin masum olduğunu gösteren bu ve benzeri avdetlerin  sadece onlann peygamberlere ve Cenâb-ı Hakk’a yakın mertebede bulunanlarıyla ilgili olduğunu söylemişlerdir. Diğer meleklerin mâsum olmadığını söylerken de tarihçilerin ve müfessirlerin, meleklerin de günah işlediğine dâir zikrettiği bazı rivayetlere dayanmışlardır. İnşallah biz bu rivayetleri az sonra bu bahiste …

Devamını Oku »

Mü’minin şerefi; gece namazı

Müslümanlar Gece Namazlarıyla Ruhlarını Takviye Ederler Gecenin sükûna erdiği vakitte uykudan kalkıp Allah rızası için ibadet etmesi, Kur’an tilaveti yapması, tesbihatta bulunması ve dua ederek insanın rabbiyle iletişim kurması ve bunu hayatının her gününe yayarak içselleştirmesi kişinin yetişmesine, ruhen olgunlaşmasına, sabır ahlakı kazanmasına, küfre karşı direncinin artmasına ve gönül dünyasının …

Devamını Oku »

Ezan Hakkında

Yazar: Vehbi KARAKAŞ Ezanın Anlamı  “Ezan” du­yur­mak, çağırmak demektir. Ezan, na­maz va­kit­le­ri­ni bil­di­ren ve Müslümanları cemaatle namaz kılmaya davet eden söz­ler­dir. Meş­ru­iye­ti ki­tap[1] ve sün­net[2] ile sa­bit­tir. Ezan, Al­lah’ın son­suz bü­yük­lü­ğü­nü, Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v) O’nun el­çi­si ol­du­ğu­nu bildirmekte, tüm in­san­lı­ğı kâ­inat­ta en yük­sek ha­ki­kat olan ima­na, on­dan son­ra da na­ma­za da­vet etmektedir. …

Devamını Oku »

Gördüğünüz, Fakirliğimizdir

Yazar: Ahmet H. Çakıcı Safer Efendi, 1999 senesinde dar-ı bekaya göçmüş bir Cerrahi şeyhi. Vefatından kısa bir süre önce İtalya’dan bir heyet kendisine misafir olur: Heyetten biri, “Türkiye’ye başka düşünceler ile geldik. Ancak bambaşka bir hal bulduk.” diye serzenişte bulununca, Safer Efendi; “Eğer yüz sene önce İstanbul’a gelip bir ayakkabıcı dükkanı …

Devamını Oku »

İhlâs Sûresi Hakkında

Hakkında İhlâs Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. İhlâs Sûresi, 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İhlâs Sûresi’nin Nüzûlü Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci …

Devamını Oku »

Kur’an-ı Kerîm Mealleriyle İlgili Bir Değerlendirme

Yazar: Dr. Mehmet Sürmeli Meallerle İlgili Bir Değerlendirme Hz. Muhammed (s.), en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber de evrensel değildir. Mesajı da evrenseldir.1 Ondan sonra peygamber de kitap da gelmeyecektir. O’na gelen kitap, Kur’an-ı Kerim her türlü tahriften korunmuş ve korunacaktır. İlahi muhafaza altındadır. Bu kitap …

Devamını Oku »

Tebbet Sûresi Hakkında

Hakkında Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi …

Devamını Oku »

İslâmî Kimliğin Temel Nitelikleri

Dr. Mehmet Sürmeli Kimlik, toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin, belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bü­tünü, herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özellikler, bir şeyi tanı­maya, kime ve neye ait olduğunu bildiren ipuçlarıdır.[1] Tanımından da anlaşılacağı üzere; kimlik basit anlamda bir hüviyet değildir. Hüviyeti de …

Devamını Oku »

Ailesiz Toplum – 6: Kim Bunlar, Direnebilir miyiz?

Önceki Yazı: Ailesiz Toplum 5- Aileye ÖtenaziKim Bunlar? Prof Harari, “‘21. Yüzyılda ilerlemenin trenine yetişenler, yaratmanın ve yürütmenin ilahi kudretine ererlerken, geride kalanlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıyalar… Yeni Dünya, “Süper Seçkinler” ve “Gereksizler” arasında bir dünya olabilir” diyor. Sanırım söylemeye gerek yok; biz, “gereksizler” kısmındayız. “Süper seçkinler” de bu …

Devamını Oku »

Hadis naklederken, paylaşırken dikkat!

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in adına uydurulmuş sözlerin çok büyük vebali vardır. Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in bu husustaki ikazları çok şiddetlidir. Şöyle buyurmuşlardır: “Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem’e girsin!” (Buhârî, İlim, 38) Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz adına uydurulmuş bu tür sözlerin çok büyük vebali olduğu …

Devamını Oku »

Nasr Sûresi Hakkında

Hakkında Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX, 6234). Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet …

Devamını Oku »