Makaleler

Peygamberler Tarihi – 5: Hz. Hud (as): Hz. Nuh

Hz. Hud (a.s.) Kur’ân-ı Kerim’de kıssası geçen peygamberlerden biri. Âd kavmine gelen Allah’ın rasûlü A’raf, Hûd, Şuarâ ve Ahkâf sûrelerinde kendisinden bahsedilmektedir. Ad kavmine gönderilmiştir ki, Kur’ân dışında diğer mukaddes kitaplarda bu kavimden sözedilmemektedir (Abdulvahhab en-Neccâr, Kasasu’l-Enbiyâ, Beyrut, ty., s. 49). Âd kavmi Hz. Nûh tûfanından sonra putperestliğe dönen ilk …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi – 4: Hz. Nuh (as): Hz. Nuh

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Hz. Nuh Aleyhisselâm “Allah’a yemin olsun ki; senden önceki ümmetlere rasûller göndermiştik. Fakat şeytan, onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu, şeytan olacaktır. Onlar için acı  bir azap vardır.” (Nahl Sûresi 16/63) Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. …

Devamını Oku »

Akılcı Ahlak Nedir?

Akılcı ahlak, araçsal akıl tarafından kurulan değerler sisteminin ürünü olan ahlaktır ki, bu ahlak sistemi insanın sadece maddi tarafını dikkate alarak onu bir makine olarak kabul etmekte ve dünyadaki menfaatlerine uygun bir değerler sistemi oluşturmaktadır. Söz konusu değerler sisteminde insanın manevi yönü yok sayıldığı için karşılıksız sevgi, karşılıksız yardımlaşma, konukseverlik, …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi – 3: Hz. İdris (as)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Hz. İdris Peygamber(as) Kur’ân-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir. Şit Aleyhisselamın torunlarındandır. Babasının adı Yerd, annesinin adı Berre veya Eşvet’tir. Bâbil’de veya Mısır’da Mûnif denilen yerde doğduğu rivayet edilmiştir. İslam âlimlerinin belirttiğine göre, İdris’in asıl adı “Uhnuh”dur ki, Kitab-ı Mukaddes’te “Honuk” olarak geçer. Kur’ân-ı Kerim’de İdris …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -2 : Hz. Şît (Şis)

Hz. ŞİT (as) Şit Aleyhisselâmın babası, Âdem Aleyhisselâm, annesi de, Hz. Havvâ’dır.(1) Âdem Aleyhisselâmın oğlu Kabil, kardeşi Hâbil’i kıskanarak öldürdükten beş yıl sonra(2), Şit (Hibetullâh) Aleyhisselâm (3) doğdu. Cebrail Aleyhisselâm, Hz. Havva’ya: “Allah, bunu (Şit’i), sana, Hâbil’in yerine verdi” dedi.(4) (Hibetullâh)a: Arabça’da Şes, Süryancada Şas, İbrancada Şis denir.(5) Şit Aleyhisselâm, doğunca, Âdem …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -1 : Hz. Âdem

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları İlk Peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) son Peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar pek çok Peygamber gelip geçmiştir. Gönderilen Peygamberlerin sayısı konusunda Kur’an’da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bir hadiste Peygamberlerin sayısının 124.000 olduğu, bunlardan 315’ini resullerin teşkil ettiği haber verilmektedir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266). Fakat …

Devamını Oku »

Dünden Bugüne Batı`nın İnsan Hakları Algısı ve Bu Konuda Yapılan Hukukî Düzenlemeler

DÜNDEN BUGÜNE BATI’NIN İNSAN HAKLARI ALGISI VE BU KONUDA YAPILAN HUKUKÎ DÜZENLEMELER* *DİA’dan özetlenerek alınmıştır. Prof. Dr. Aslan GÜNDÜZ, “İnsan Hakları”, XII, s. 323-327 Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların geneline insan hakkı denilmektedir. İnsan hakları doktrini çerçevesinde insan, coğrafî …

Devamını Oku »

Ashab-ı Kiram arasındaki ihtilâflara toplu bir bakış

Yazan: Muhammed Salih Ekinci Burada şu hususu belirtmeliyiz ki, Ehl-i Sünnet âlimleri sahabe arasında vaki olan ihtilaflar hususunda tafsilatlı bir şekilde konuyu ele alıp bahsetmekten uzak durmanın gerekli olduğu noktasında görüş bildirmişlerdir. Bu konuda uzun uzun konuşmanın caiz olmadığını belirtmişler, ancak öğrenim maksadıyla, onları bu hususta ayıplayıp kusurlu görenlere cevap …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in Hayatından Adalet Örnekleri

Yazar: Mehmet Deri Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’in uyması gereken esaslardan bahsedilirken, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum” (Şûrâ, 15) buyrularak Hz. Peygamber’in adaleti tesis etmekle görevli olduğu bildirilmektedir. Allah Rasûlü mübarek hayatı boyunca, toplumda adaleti hâkim …

Devamını Oku »

Kur’ân’da Dinin Dünyevi Amacı

Yazan: Prof. Dr. Murat SÜLÜN Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakka, hukuka, güvenlik, esenlik, barış ve huzura susayan insanlık için gür ve berrak bir pınar olan Kur’ân’ın içeriği son derece sağlam, açık ve nettir: Allah katında yegâne din; “Allah’tan başka tanrı yoktur” diyerek sadece Hakk’a teslimiyet göstermek ve kendisini bağlayan her …

Devamını Oku »

İslam bilim tarihine adanmış ömür: Fuat Sezgin

Yazan: Prof. Dr. Özcan Hıdır     Türkiye’nin en büyük İslam bilim tarihçisi Fuat Sezgin önceki gün 94 yaşında aramızdan ayrıldı. Vefat haberi alınır alınmaz gerek devlet katlarında ve akademimizde gerekse Arap âlemi ve Batı’da hakkında çok şey söylendi; birçok kimse hoca ile olan hatıralarını, tanıklıklarını görsel, yazılı ve sosyal medya …

Devamını Oku »

Müslümanın Dünya ile İmtihanı

Yazan: Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Biz Allah’a aitiz. Ondan geldik, yine Ona döneceğiz. Bu dünya bizi asıl yurdumuza götüren bir köprüdür. Bütün köprüler gibi onun da başı ve sonu bellidir. Dünya hayatı neye benzer? Allah Teâlâ’nın benzetmesiyle; bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Asıl …

Devamını Oku »

Son Dönem Osmanlı Âlimleri

Bir ârif-i Rabbani zuhur eder de söndürür fitnelerini Ehl-i Sünnet her daim büyük isimler ile anıla gelmiştir. Hiç olmadık zaman diliminde Ehl-i Sünnet mezhebinin uleması, urefası ve sulehası, zamanın getirdiği fitneleri, mezhebin temel itikadi ve ameli umdelerinden kıl kadar taviz vermeden söndürmüşlerdir. Felsefenin ortalığı kasıp kavurduğu, kalpleri felsefeden doğan inkar …

Devamını Oku »

Evliyaullah’ın ahlâkı

Kur’an ve sünnete ölümüne bağlıydılar Allah kendilerinden razı olsun, onlar, bir gölgenin sahibini takip ettiği gibi Kur’an ve sünneti takip ederlerdi. Onlara göre gerçek sûfi, ilim üzere ihlâsla amel eden kimseydi. Bu tarifin dışında kalanlara hakiki manada sufi yada Allah dostu demezlerdi. Onlar, bir adamın havada bağdaş kurup oturduğunu görseler …

Devamını Oku »

Hz. Ömer (ra) Hakkında Bunları Biliyor muydunuz?

Yazan: Salih OKUR En meşhur rivayete göre Hz. Ömer (r.a)’in hicretten kırk sene evvel doğduğunu.(1) Hz. Ömer (r.a)’in validesi Hanteme bint-i Hâşim b. Mugîre‘nin, Ebû Cehl’in amcasının kızı olduğunu..(2) Taşköprülüzâde Ahmed Efendi’nin yazdığına göre ise, kızkardeşi olduğunu..(3) İmam Malik hazretlerinin de belirttiği üzere, Hz. Ömer (r.a)’in şekil ve suret olarak Hz. Halid bin Velid‘e (r.a) benzediğini..(4) Eski ve …

Devamını Oku »