Makaleler

Güneydoğu Anadolu’da Seyyidler

Yazar: Abdurrahman ADAK 1 Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Güneydoğu Anadolu’da gelenekçi yapı son zamanlara kadar hüküm sürmüş, seyyidler de bu yapının önemli öğelerinden birini teşkil etmiştir. Modern yaşam tarzına daha erken dönemde adapte olduğu için seyyidlik olgusuna da daha az rastlanan Batı Anadolu’nun aksine, Güneydoğu Anadolu’daki baskın seyyidlik olgusu …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin (a.s) Gelecekle İlgili Verdiği Haberlerin Doğru Çıkması

Peygamber Efendimiz (a.s.m), Allah’ın bildirmesiyle gelecekle ilgili pek çok konuda haberler vermiştir. Verdiği haberler ise aynen bildirdiği gibi vücuda gelmiştir. Sahih rivayetlerden bir kısmını kaynaklarıyla beraber nakledeceğiz. Sahabelerine demiş: “Şu benim oğlum Hasan, seyyiddir. Allah onun vasıtasıyla Müslümanların iki büyük ordusunu barıştıracaktır.”[1] Bu rivayetten tam kırk sene sonra Hazreti Hasan (r.a)’ın …

Devamını Oku »

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ olayı nasıl oldu?

Hz. Hüseyin’in şehit edildiği Kerbelâ olayı nasıl oldu? 10 Muharrem, yani Aşure günü yaklaşıyor.  Hz. Hüseyin’in şehit edilmesini hatırladığımız gün. Alevilikte ve Ehl-i Sünnette çok büyük önem taşıyan bu günü, Kerbela olayını, Doç. Dr. İlyas Üzümcü anlattı. Hicrî takvimle 10 Muharrem 61, miladi takvimle 10 Ekim 680 yılında cereyan eden …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -18 : Hz. Süleyman (as)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Hz. Süleyman Aleyhisselâm İbrânice Şlomo (Salomon). Hz. Davud (as)’ın oğlu, O’ndan hemen sonra İsrailoğullarının peygamberi, “akl-ı selim” ve “nazik” manalarına gelen “selim”in eş anlamlısı. Kitab-ı Mukaddes’e göre Hz. Süleyman (as), İsrailoğullarının icraatlar yapmış büyük peygamber ve hükümdardır. Kur’ân-ı Kerim, Hz. Süleyman (as)’ın bir İsrailoğulları …

Devamını Oku »

Zikrin Önemi

Zikrin Ehemmiyeti Yazar: Mehmed Kırkıncı (rha)  Zikir; kelime manasıyla “hatırlamak” demektir. Istılahta ise Cenab-ı Hakk’ın esmasını, kibriya ve ulûhiyetini kalben ve lisanen anmaktır. Evet, zikir, Allah ile kul arasında irtibatı ve münasebeti kuracak en önemli vasıtalardan biridir. Zikir; ibadetin özü ve özetidir. Zikir, kalpten gaflet perdesini kaldırır, kişiyi Allah’a yaklaştırır ve O’na dost eder. …

Devamını Oku »

Bir Cihan Soyu Olarak Ehl-iBeyt *

Yazan: Gülgûn UYAR Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Soy kütüğü anlamına gelen neseb (çoğulu ensâb), bir kişinin aile geçmişini bildiren kimlik bilgisidir. İslâmiyet, soyla övünmeyi yasaklayıp asabiyet duygusunu besleyen soy üstünlüğü düşüncesini reddetmekle birlikte, fertlerin sadece belli bazı sebeplerle soy ağaçlarını bilmelerini gerekli görmüştür. Nesebin bilinmesini lüzumlu kılan sebepler …

Devamını Oku »

Peygamber Efendimizin yaptığı savaşlar hakkında

Peygamber Efendimizin (asm) yaptığı savaşların nedenleri nelerdir? Malum olduğu üzere, savaşların pek çok sebebinden söz edilebilir. Tespitlerimize göre Hz. Peygamber (asm)’in savaşları, aşağıdaki sebep ve hikmetlerle meydana gelmiştir: 1. Düşmanla mücadele edecek güce sahip olduklarını hissettirme. Hz. Peygamber (asm)’in bazı savaşları, özellikle Bedir Savaşı’ndan önce yapılan seriyyeler, Medine’de İslâm’a ve müntesiplerine …

Devamını Oku »

Türk Edebiyatının İlk Maktel-i Hüseyin’i ve Kastamonulu Şâdî/Şâzî

MAKTEL-İ HÜSEYN KERBELA HADİSESİ ŞÂDÎ MEDDÂH (14. yy.) Yayına Hazırlayanlar Erdoğan Erbay – Selahattin Tozlu Editörler Alemdar Yalçın – Gıyasettin Aytaş Yazının tamamını indirerek okumak için tıklayınız Not: Yazının sonuna Maktel-i Hüseyn metinden bazı bölümler eklenmiştir.  (…) TÜRK EDEBİYATI’NDA MAKTEL-İ HÜSEYNLER Kerbela hadisesi ve Hz. Hüseyin ile beraberindekilerin çoğunun eziyet ile şehit edilmesi …

Devamını Oku »

Hz. Peygamberin (asm) Dilinden Ehl-i Beyt

KUTLU PEYGAMBER’iN DiLiNDEN EHL-i BEYT Yazar: Yusuf AÇIKEL Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fak. Ehl-i Beyt’in Tanımı ve Tespiti “Ehl” ve “beyt” kelimelerinden oluşmuş bir terkip olan Ehl-i beyt kavramının, zorlama yorumlara sapmadan Cahiliye ve Hz. Peygamber döneminde “ev halkı, aile” anlamında kullanıldığı, ilgili ayet1 ve hadislerin2 de …

Devamını Oku »

Peygamberler Tarihi -17 : Hz. Dâvud (as)

Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler ve Hayatları Hz. Davut Aleyhisselâm Hz. Davud (a.s.) Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen İsrailoğulları peygamberlerinden biri. Yahuda kabilesinden İsa (Yasa)’nın sekizinci oğludur. İnsanoğlu yoldan çıkıp da bataklığa düştükçe, yüce Allah, onlara peygamberler göndermiştir. Onlar bu peygamberler vasıtasıyla uyarılmıştır. İsrailoğullarına da peygamberler gönderilmiştir. Onlar, umumiyetle bu peygamberlere isyan, …

Devamını Oku »

“Babasının Annesi”

“Babasının Annesi”: Hz. Fâtıma* Yazar: Cihan AKTAŞ Vahyin ışığında yetişmiş bütün müslüman kadınlar, bir açıdan bakıldığında, tek kişi gibi görünüyorlar. Daha yakın bir incelemede ise her birinin yetişme şartlarından, mizaçlarından kaynaklanan kişilik özelliklerini ayırt edebiliyoruz. Hz. Hatice’yi, kendinden on beş yaş küçük bir erkeğe evlenme teklifi edebilecek kadar kendine güvenen, …

Devamını Oku »

Rönesansla Başlayan Devrimler

Yazar: Süleyman Hayri Bolay Max Weber, yeni putlar ve Rönesans Rönesans’a kadar bu üçlü ilah anlayışı gelmekle beraber Rönesans’tan itibaren eski Yunan ilahlarımn hortlatılmasıyla insanın Allah ile münasebeti kesilerek politeist, panteist, ateist ve deist anlayışlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Meşhur Alman sosyologu Max Weber (ö.1923), modern bilim anlayışının insana ahlaki sorunlar …

Devamını Oku »

Belâ ve Musibetlerin Altındaki Rahmet Cilveleri

Yazar: Mehmed KIRKINCI (rha)  Musibet, kuraklık, kıtlık, hâsılat veya hayvanata arız olan afetler, arazi zayiatı ve zelzele gibi her türlü zararlara şâmildir. Ayrıca, ölüm, hastalık, açlık ve yoksulluk gibi canlara taalluk eden acılardır. Bir ayette mealen şöyle buyrulur: “Andolsun biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme …

Devamını Oku »

İslam Krallığından Budist Zulmüne: PATANİ

Yazar: Kadir Ariğ Dünya üzerinde, tarihten gelen ve ne yazık ki günümüzde de devam etmekte olan birçok zulüm, baskı, tahakküm ve katliamlara tanık olmaktayız. Filistin, Irak, Suriye, Mısır, Tunus, Libya gibi birçok ülke, az da olsa kamuoyunun dikkatini çekebilmekte ve en azından haber konusu olabilmektedir. Fakat adını bile duymadığımız, bilmediğimiz zulüm …

Devamını Oku »

Millet Kütüphanesinin Kısa Tarihi

Yazar: Dursun GÜRLEK Kaleme aldığı birbirinden değerli eserleri kültür dünyamızı hayli zenginleştiren merhum Ekrem Hakkı Ayverdi, insanlar gibi binaların da kendilerine mahsus dilleri olduğunu ve o dille konuştuklarını söylerdi. Bendeniz de buna küçük bir ilavede bulunmak istiyorum ve diyorum ki, binaların, özellikle tarihi yapıların  dillerinin  yanı sıra, kaderleri de söz …

Devamını Oku »