Kelimeler & Kavramlar

Mezheplere göre: Farz, sünnet ve edepleriyle gusül abdesti

Hanefî Mezhebi’ne Göre Gusül Abdesti Gusül Ne Demektir? Sözlükte gusül (gasl ve gusl) “bir şeyi su ile yıkamayı”, fıkıh ilminde ise “bütün vücudun temiz su ile yıkanması şeklinde yapılan hükmî temizlik işlemi”ni ifade eder. Fıkıhta abdeste küçük temizlik, abdest almayı gerektiren hallere küçük kirlilik (hades-i asgar), gusle büyük temizlik, guslü …

Devamını Oku »

Müellefe-i Kulûb

MÜELLEFE-İ KULÛB Kalbleri ısındırılan, yumuşatılan kimseler. Bir terim olarak, müellefe-i kulûb; zekât verilmek sûretiyle kalpleri İslâm’a karşı yumuşatılmak, zararsız hale getirilmek veya dinde sebat ettirilmek istenen kimseleri ifade eder. Müslümanların sayısının az, güç ve kuvvetlerinin zayıf olduğu devirlerde bu sınıf, müşriklerin etkisiz hâle getirilmesinde, yeni müslüman olmuş zayıf inançlı kişilerin …

Devamını Oku »

Havâic-i Asliyye / Temel İhtiyaçlar

HAVÂİC-İ ASLİYYE / Temel İhtiyaçlar Hâcet, çoğulu Havâic; ihtiyaç. Aslî; temel, esas. Hâcet-i asliyye; temel ihtiyaç demektir. Bir zekât terim olarak; zekâttan muaf tutulan ve bir kimsenin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaç maddelerini teşkil eden şeylerdir. Zekât yükümlüsü hür, müslüman, âkıl-bâliğ ve nisap miktarı mala sahip olan …

Devamını Oku »

Şahs-ı Manevî nedir?

Yazar: Selahattin Altıntaş Bir kişinin şahs-ı manevisi; söylediği sözlerden, hâl ve durumundan ve yaptığı hareketlerden meydana gelir. Mesela: Mahallenize yeni bir komşu taşındı veya çalıştığınız işyerine yeni birisi geldi ve siz onu hiç tanımıyorsunuz. İşte bu kişinin sizin yanınızda şahs-ı manevisi yoktur. O yeni kişi yaptığı hareketlerle, konuşmaları ile, giyimi kuşamı ile …

Devamını Oku »

Hasene

İnsanın nefsinde, bedeninde, durumlarında kavuşmakla sevineceği her nimettir ki isim mânâsıyla güzel ve güzellik demektir. Esasen hasen yani güzel, sevince sebep olan ve arzu edilen herhangi bir şey demektir ki hüsün, güzellik onun nefsinde etkili olan özel bir hâldir. Buna göre hüsün (güzellik), aslında ortada bulunan bir iş olmakla beraber, …

Devamını Oku »

Kitap Terimleri Lügatçesi

Yazan: Abdullah Rüştü KİŞİ İmam-Hatip, Fatih Müftülüğü Bu yazıda bir kitabı tanımak ve tavsif edebilmek için evvel emirde bilinmesi gereken terimlerin bir araya getirilip klasik bir lügate göre daha tafsilatlı bir şekilde açıklanması amaçlanmaktadır. Maddeler seçilirken dergi makalesinin sınırlarını aşmamak için kitapla birinci dereceden ilgili ve daha şümullü olanlar tercih edilmiş, …

Devamını Oku »

Zarurat-ı Hamse nedir?

Korunması Şart Olan Beş Şey Yazar: Mehmed Kırkıncı 1. Hayatın Korunması İslâm nazarında beş şeyin korunmasında zaruret vardır. Bunlar; din, hayat, akıl, mal ve nesildir. Dünya ve ahretin nizam ve intizamı bunlara bağlıdır. Bütün semavi dinlerin ruhunda bu beş esasın muhafazası vardır. ••• İnsanın korumakla görevli olduğu değerlerden birincisi hayattır. Hayat, dünya ve ahiretin …

Devamını Oku »

Basîret, firâset, tevessüm, furkan, murâkabe

Allah’ın Nuruyla Bakmak; Basiret Yazar: Dr. Mehmet Sürmeli Allah’ın (c.c) bir ayeti olan dil[2] aracılığıyla insanlar nasıl anlaşıyorsa, kavram dili de inanç çerçevesinde bir anlaşma vasıtasıdır. Kur’an-ı Kerim ve sünnetteki binlerce kavram, müminlere zengin bir zihin dili kazandırmıştır. Bu kavramların bir kısmı Kur’an-ı Kerim’de yüzlerce defa kullanılmak suretiyle ‘odak kavram’ niteliğini …

Devamını Oku »

Propaganda nedir?

PROPAGANDA Bir ideoloji, düşünce, inanç ve benzeri fikri, başkalarına tanıtmak, benimsetmek ya da daha ileri giderek, onları kazanmak amacını güden söz, yazı, simge, gösteri vb. iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen örgütlü eylem. Çok kapsamlı bir tanım yapılmak istendiğinde, bunun zıddını da göz önünde bulundurmak gerekir. Bu bağlamda bir ideoloji, düşünce veya inancı …

Devamını Oku »

Kıyas ve Kıyas-ı Maal Fârık Nedir?

“Kıyas” sözlükte; takdir, eşitlik, bir şeyi diğer bir şey ile ölçmek mânasına gelir. Buna “mukayese” de denir. Terim anlamı, muhtelif suretlerde tarif edilmişlerdir. Bu tariflerin ikisini takdim ediyorum: Kıyas: Bir şer’i meselenin hükmünü esas alarak, o meseleye misil ve benzer diğer bir mesele hakkında hüküm ortaya koymaktır. Kıyas; şer’i hükmü malûm olmayan bir hâdiseyi; şer’î hükmü bilinen başka …

Devamını Oku »