Kelimeler & Kavramlar

İslam’da Güzel ve Çirkin Huylar

Güzel ve Çirkin Huylar Ömer Nasuhi BİLMEN (rh) İttiká: ALLAH Teâlâ’dan korkmak, haramdan ve şüpheli şeylerden sakınmaktır. Böyle bir hale “takva” da denir. Sahibine de “müttakî” denilir. Müttekî olan bir şahıs, emîn, itimada lâyık bir insan demektir ki, kendisinden hiç bir kimseye zarar gelmez. İslam dininde insanlar, esasen birbirine müsavi olup üstünlükleri ancak takva …

Devamını Oku »

“Vahidiyet”, “Vahdaniyet”, “Ehadiyet” ve “Ferdiyet” kavramları ve farkları

“Vahdâniyet ve Vâhidiyet kavramları temelde aynı manayı ifade eder. Arasında bazı nüans farkları vardır. Vahidiyet; bütün mevcudat birinindir ve birine bakar ve birinin icadıdır. Vahdaniyet ise; birlik, infirat, benzeri olmamak, tekessür ve tecezziden beri olmak anlamına Allah’ın bir sıfatıdır. Demek ki her ikisi de; bir olan Allah’ı kabul etme anlamına gelir. Ancak Risale-i Nur …

Devamını Oku »

Putperest kültüründen özenti yoluyla devşirilmiş bir kelime: İdol

İDOL: Yunancadan Latinceye, oradan da Fransızca ve İngilizceye geçmiş bir kelimedir. Asıl anlamı “put” demektir. İngilizcede mecaz olarak, taparcasına sevilen ve/veya örnek alınan kimse anlamına da kullanılır. Yanlış fikir, aldatıcı kavram mânâsına da gelir. Maalesef bu kelime son yıllarda Türkçemizde de bazı Batı mukallitlerinin gayretleri sonucunda kullanılmaya başlamıştır. Eğer bu kullanımda kastedilen …

Devamını Oku »

Edille-i Şer‘iyye nedir?

Şer’î deliller, şer’î hükümleri çıkarma yolları. Edille, delil kelimesinin çoğuludur. Delil de, kendisiyle, arzulanan bir amaca ulaşılan rehber, kaynak, dayanak demektir. Usûl-i Erbaa, Edille-i Erbaa da denir. Edille-i Şer’iyye, yahut şer’î deliller, en genel anlamda İslâm hukukunun kaynaklarını teşkil eder. Diğer bir ifadeyle, edille-i şer’iyye, hüküm çıkarmada başvurulan esaslar olarak …

Devamını Oku »

Hâfız: Kur’an ve Hadis Hâfızlığı Hakkında

Hâfız; koruyan, saklayan, muhâfaza eden anlamında Allah’ın güzel isimlerinden birisi. Koruyan, himâye eden, gözeten anlamlarına gelmek üzere Allahu Teâlâ hakkında kullanılır. Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, hâfızların (koruyanların) en hayırlısıdır” (Yusuf, 12/64) ve “O zikri (Kur’ân’ı) biz indirdik biz’ ve Onun koruyucusu da el bette biziz!”(el-Hicr,15/9) buyurulmaktadır. Kur’an-ı Kerîm Hâfızlığı  Kur’ân-ı Kerîm’in …

Devamını Oku »

Ticarette Gulüvv ve Narh Hakkında

Gulüvv ve Narh maddelerini okuduktan sonra “ihtikâr” konulu makaleyi de okumanızı tavsiye ederiz.  GULÜVV NEDİR?  Bir şeyde aşmak. Bir ticaret terimi olarak, piyasada fiyatların normalin üstünde artışını ifade eder. İslâm hukuku, alış-verişte kârı yasaklamadığı gibi, onun için bir sınır da koymamıştır. Ancak alış-verişlerde yalan, hile, malın kendisinde olmayan sıfatlarla övme …

Devamını Oku »

İ’tisâm: Allah’a Sarılmak

Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ  Allah’tan geldik ve O’na dönüyoruz”1 ilâhi fermânı, insanın bu dünyadaki varlık sebebinin Allah’a aidiyet ve O’na yönelmek olduğunu açıkça belirtmektedir. Ancak bu yönelişte iki yön vardır. İlki irâdî ve kalbî olan yöneliştir ki kulun Allah’a teslimiyetini O’nun emirlerine râm oluşunu, kalbini O’na rabt edişini ifade …

Devamını Oku »

Birbiriyle Karıştırılan 30 Kelime

Birbiriyle karıştırılan kelimeler Dilimizdeki bazı kelimelerin anlamları birbirine yakın olsa da ince detaylarla birbirlerinden ayrılır. Örneğin ivedi ve acele kelimelerinin ikisinde de çabukluk olsa da acele kelimesinde sabırsızlık gösterme gibi farkı bulunur. Sizler için bu kafa karıştıran kelimeleri derledik. Kıraat:Kur’an’ı belli kural ve işaretlere göre okuma anlamına gelen kıraat, sadece …

Devamını Oku »

Kadıyânîlik ve Kadıyânîler Hakkında

KADIYÂNÎLİK – KADIYÂNÎLER Mirza Gulam Ahmet Kadiyânî (d. 1835 ya da 1839- ö. 1908) tarafından Hindistan Pencap-Kadiyan’da XIX. yüzyılın sonlarına doğru kurulan dini hareket. Kıyamet’e dair haberler üzerine kurulan Kadiyânilik, Mirzaiye ve Kadiyaniye adlarıyla da anılmakla birlikte hem kurucu ve bağlıları, hem de resmi belgeleri esas alan araştırmacılarca Ahmediye adıyla …

Devamını Oku »

Bâbîlik ve Bahâîlik Hakkında

BÂBÎLİK Mirza Ali Muhammed Bâb’ın (1819-1850) kurmuş olduğu bãtıl mezhep. Mirza Ali Muhammed 1819’da Şiraz’da doğdu. Necef’te Seyyid Ali Reştî (ö. 1843)’den ders aldı. Seyyid Ali Reştî, ona ölümünden sonra yerine geçecek halife olmasını ve Mehdî olarak ortaya çıkmasını telkin etti ve buna ikna etti. Mirza, davetini 1844 de Şiraz’da …

Devamını Oku »

Sihizm ve Sihler Hakkında

SİHİZM: Sihizm, Sri Guru Nanak Dev Ji (1469-1539) tarafından kurulmuştur. İslam ve Hinduizm karışımı bir dini harekettir. Sihler Kuzeybatı Hindistan’ın Pencap bölgesinde yaşamaktadırlar. 1995 sayımına göre nüfusları 18.7 milyon idi. Bu da Hindistan nüfusunun % 1.9 unu teşkil etmekteydi. Ayrıca küçük gruplar halinde İngiltere, Kanada, ABD, Malezya ve Doğu Afrika’da bulunmaktadırlar. Günümüzde …

Devamını Oku »

Nusayrîlik Nedir?

NUSAYRÎLİK  Çoğunluğu Suriye’de yaşayan aşırı bir Şiî-Bâtinî fırkası. Bunlara günümüzde Numeyriler ismi de verilmektedir. Nusayri isminin ise geçmişte kalan bir isim olduğunu ve fırka kurucusuna nisbeten bu ismin verildiğini ileri sürerler. Fırkanın ismini, kurucusu olan Muhammed b. Nusayr en-Nemiri’ye (270/883) nisbeten aldığı bilinmektedir. Zaten itikadi fırkaların hemen hemen bir çoğunun …

Devamını Oku »

Dürzîlik ve Dürziler Hakkında

KISACA DÜRZÎLİK: Kelimenin aslı ‘Dürzî’ dir ve kelimeninin kaynağını Suriye-Lübnan bölgesinde ortaya çıkmış bir mezhep teşkil eder. Bu mezhebe “Dürzîlik”, bu mezhepe mensup olanlara da “Dürzi” denmektedir. Anadolu’da Dürzîlik pek yayılmamış ve halk arasında insanların birbirine söyledikleri bir küfür gibi algılanmıştır. Bunda Dürzîlerin görüşlerinin etkili olduğu muhakkaktır. Dürziler, Hristiyanlığa yakın bir İslam (Daha doğrusu Aleviliğin bir farklı …

Devamını Oku »

Başka Dillerde Tam Karşılığı Olmayan Bazı Kelime ve Deyimler

Türkçeden yabancı dillere çevrilmesi zor kelimeler Bin yıl gibi köklü bir geçmişe sahip olan dilimizde binlerce kelime bulunur. Fakat zengin bir ifade gücüne sahip bütünddillerde olduğu gibi Türkçedeki sözcüklerin de bazıları çevrilmek istense de kelimenin ruhunu yansıtmakta yetersiz kalır. İşte dilimizdeki çevrilmesi en zor kelimelerden… GÖNÜL Gönül, sevgi, istek, düşünüş, …

Devamını Oku »

Nafaka ve Çeşitleri Hakkında: Evlilik, Hısımlık, Usûl-Fürû vd

Nafaka Nedir?  İnfak edilen şey, azık, yiyecek, ev reisinin sağlamak zorunda olduğu yiyecek, giyecek, mesken ve benzeri şeyler. “Nafaka” kökünden infâk; hayır yolunda mal sarfetmek demektir. Nafakanın çoğulu “nafakât”tır. Bir terim olarak yiyecek, giyecek ve meskenden kişiye yetecek miktarı ifade eder. Nafaka genel olarak ikiye ayrılır: 1. Kişinin kendisine gerekli …

Devamını Oku »