Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Feyizli Sözler & Kıssalar & Dualar

Hadislerle ‘Söz’: Tesiri, Önemi ve Sorumluluğu

“Kullarıma söyle: En güzel (söz) ne ise onu söylesinler…”  (İsrâ Sûresi, 53) “Ey inananlar! Allah’a karşı saygılı olun ve özü-sözü doğru olanlarla beraber bulunun.” Tevbe sûresi (9), 119 *** “Doğru sözlü, doğru özlü erkek ve kadınlara Allah, bağışlanma ve büyük ecir hazırlamıştır.”    Ahzâb sûresi (33), 35 *** “Güzel söz ve …

Devamını Oku »

Nefis Hakkında Bazı Hadîs-i Şerîfler

Fedâle b. Ubeyd’in naklettiğine göre, Resûlullah (sav) Veda Haccı’nda şöyle buyurmuştur: “…Mücahid, Yüce Allah’a itaat yolunda nefsinin isteklerine karşı mücadele eden kimsedir.” (HM24465 İbn Hanbel, VI, 22; T1621 Tirmizî, Fedâilü’l-cihâd, 2) *** Şeddâd b. Evs’ten rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm …

Devamını Oku »

İbnü’l Cevzî Sözlerinden

Tefsir, hadis ve tarih âlimi vâiz, müderris.. Ebü’l-Ferec İbnü’l Cevzî’nin vasiyetine uygun olarak mezar taşına şöyle yazılmıştır: “Ey günahı çok olana karşı affı bol olan Allah’ım, Günahkâr, işlediği suçlardan bağışlanmak için sana geldi. Ben bir misafirim, misafire ancak ikram yaraşır.” Oğluna Vasiyeti İbnü’l Cevzî, Leftetü’l-Kibed İlâ Nasîhati’l-Veled isimli eserinde oğluna …

Devamını Oku »

Üç Aylarda Hizb-i Kur’ân ve Hizb-i Nûriyeyi okumak…

Üç Aylarda Hizb-i Kur’ân ve Hizb-i Nûriyeyi okumak… Aziz, sıddık kardeşlerim, Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam’ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’ân’ın en sevaplı âyetlerini ihtivâsı, hem Risâle-i Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya fırsat bulamayan ve Hafız …

Devamını Oku »

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’den Basralı Âlim Osman el-Bettî’ye Mektup

Hamd Âlemlerin Rabbine, Salât ve Selâm Efendimiz Hz. Muhammed’in Bütün Âl ve Ashabına Olsun. İmam Husamu’d-Din b. el-Huseyn b. el-Haccac es-Seğnâkî, Hâfızuddin Muhammed b. Muhammed el-Buharî’den; o, Şemsu’l-Eimme Muhammed b. Abdü’s-Settar el-Kerderi’den; o, Burhanüddin Ebi’l-Hasan Ali b. Ebi Bekr b. Abdi’l-Celil el-Merginânî’den; o, Ziyâuddin Muhammed b. el-Huseyn b. Nasır el-Yersûhî’den; …

Devamını Oku »

Resulullah, komşusunun davetine niçin “Hayır” dedi?

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) kimsenin davetini geri çevirmez; kim çağırırsa, ayırım yapmaksızın icabet eder ve davet sahibinin hatırını kırmazdı. Fakat bir defasında komşusunun ısrarlı davetini ısrarla reddetti. Sonunda tatlıya bağlanan bu hadiseyi, Resulullahın hizmetinde bulunan Enes bin Malik’ten (r.a.) dinliyoruz: *** Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: Resulullahın (s.a.v.) çok güzel çorba pişiren …

Devamını Oku »

Ahmed Cevdet Paşa’dan: Münâzara Âdâbı

ÂDÂB-I MÜNÂZARA BEYÂNINDADIR. Meclis-i münâzarada mûris kelâl ve melâl (yorgunluk ve bıkkınlığa sebep) olacak mertebe itnâb-ı mekâl (sözü uzatma) etmemelidir. Lakin fehm-i manaya (mananın anlaşılmasına) halel verecek mertebe ihtisâr-ı kelâmdan (sözü kısaltmak) dahi ictinab etmelidir. Hele tefehhüm-ü manada tereddüdü câlib olan (mananın anlaşılmasında tereddüde sebep olan) lafz-ı mücmel ve teassür-i …

Devamını Oku »

Cümel-i Hikemiyye Kitabından 20 Hikmetli Söz

Hikmetli Cümleler Kitabından 20 Alıntı Hazırlayan: dost41 Hicri 1306  ‘1888’ tarihinde Salih SAİM Efendi tarafından kaleme alınan Cümel-i Hikemiyye (Hikmetli Cümleler) eseri, içerisinde bir çok meseleye dair barındırdığı kıymetli ibarelerle dikkatle tahkik edilmeyi hak etmektedir. Eserin orijinalinde yer alan 90 civarında sözden 20 tanesini sizler için hazırlayıp istifadenize sunuyoruz.  1. Edeb Edeb, nefsin ahlak-ı hasene ( iyi-güzel …

Devamını Oku »

Bir Dua Bereketi

ŞABAN-I VELİ Hazretleri 16. asırda Kastamonu’da yaşamış bir gönül ehli… Halkın derdiyle dertlenen, sıkıntılarına derman olan, imkânı ölçüsünde ihtiyaçlarını karşılayan, kalbi kadar eli de açık, ağzı dualı bir Hak dostu idi.. Birgün kapısını bir ihtiyaç sahibi çaldı. Boynu bükük, mahzun bir haldeydi. Çaresiz, ümitsiz ve o nisbette ihtiyaç içinde kıvranıyordu. …

Devamını Oku »

Kastamonu Halk ve Evliya Dualarından Örnekler

Kastamonu Halk Dualarından Örnekler (Görüşmeler sırasında katılımcılardan elde edilmiştir) -Allah ne muradın varsa versin. -Allah gönlüne göre versin. -Allah’ım! İki gün yatak üçüncü gün toprak. –Allah komşuma beş bana da bir versin. -Allah’ım! Bahar güneşi kızımın, güz güneşi gelinimin olsun. -Allah zorda-darda bırakmasın. –Elin ayağın dert görmesin, kemik yalayasın. -Allah …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyatı’ndan İktibas Dualar – 9

TARİHÇE-İ HAYAT’tan İktibas  Edilen Dualar ve İnkişaf  Eden Dualar: (Sayfa numaraları Envar Neşriyat’a göredir.) 8- Ya Rabbi, imanımızı  dağlardan daha sağlam, denizlerden daha derin, semalardan daha yüksek ve geniş  eyle amin. 9- Ya Rabbi, bizi Muhsinlerden eyle, Seni görür gibi ibadet eden  mücahidlerden eyle amin. 9- Ya Rabbi, gönlümü, ruhumu, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Külliyatı’ndan İktibas Dualar – 8

İŞARAT-Ü L  İ’CAZ’dan İktibas Edilen Dualar ve İnkişaf  Eden Dualar: (Sayfa numaraları Envar Neşriyata göredir) 13- Ya Rabbi,  dünyadaki işimiz  olan, o Saadet-i Ebediye  yollarını temin etmekle, re’s-ül-malımız  olan istidatlarımızı       nemâlandırmayı, hem âzamî ve daimi ve kıyamete kadar  nemâlandırmayı nasib-i müyesser eyle amin, manilerini def eyle       lazımlarını celb eyle amin …

Devamını Oku »

Çok Yemekle Gelen 6 Belâ

Çok Yiyen 6 Bela ile Karşılaşır Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Açlık, bulut gibidir. Kişi az yemeye riâyet edince, kalbi hikmet yağmurları yağdırmaya başlar.” [1] Tefekkür, ibret ve hikmet; açlık ve hüzün hâlinde daha kolay elde edilir. Zira mide fazla dolunca, tefekkür âdeta uyuşur, gönlün hassâsiyet ve rikkati körelir. Şu hâdise, açlık …

Devamını Oku »