Ramazanlık

Hasâisü’n-Nebî nedir?

Hasâis kelimesi, “bir şeye veya bir kimseye sadece onda bulunan bir özellikle üstünlük nisbet etmek” anlamındaki hass (husus) mastarından isim olan hâssıyyetin çoğulu olup “meziyetler ve üstün özellikler” demektir. (Lisânü’l-Arab, “hşş” md.) Hasâisü’n-Nebînin Kur’an ve Sünnet’te birçok delili vardır. Özellikle Ahzâb sûresinin yarısı (28-59) Resûl-i Ekrem aleyhissalatü vesselama ait hükümlerden bahseder. Yine Resûlullah’a gece namazı kılmasını emreden âyette “sana mahsus …

Devamını Oku »

Felak Suresi Hakkında

Hakkında Medine döneminde inmiştir. 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından Mekkî sûrelere benzediği görülür. Konusu Sûrede bazı …

Devamını Oku »

Mü’minin şerefi; gece namazı

Müslümanlar Gece Namazlarıyla Ruhlarını Takviye Ederler Gecenin sükûna erdiği vakitte uykudan kalkıp Allah rızası için ibadet etmesi, Kur’an tilaveti yapması, tesbihatta bulunması ve dua ederek insanın rabbiyle iletişim kurması ve bunu hayatının her gününe yayarak içselleştirmesi kişinin yetişmesine, ruhen olgunlaşmasına, sabır ahlakı kazanmasına, küfre karşı direncinin artmasına ve gönül dünyasının …

Devamını Oku »

Ezan Hakkında

Yazar: Vehbi KARAKAŞ Ezanın Anlamı  “Ezan” du­yur­mak, çağırmak demektir. Ezan, na­maz va­kit­le­ri­ni bil­di­ren ve Müslümanları cemaatle namaz kılmaya davet eden söz­ler­dir. Meş­ru­iye­ti ki­tap[1] ve sün­net[2] ile sa­bit­tir. Ezan, Al­lah’ın son­suz bü­yük­lü­ğü­nü, Hz. Mu­ham­med’in (s.a.v) O’nun el­çi­si ol­du­ğu­nu bildirmekte, tüm in­san­lı­ğı kâ­inat­ta en yük­sek ha­ki­kat olan ima­na, on­dan son­ra da na­ma­za da­vet etmektedir. …

Devamını Oku »

İhsan!

Yazar: Kürşad İMANLI Hayata ibretli bir nazarla baktığımızda, Allah’ın ihsânının çoğu defa kalbi kırık, mahzun, garip ama bir o kadar da kalpleri doğruluk ve sâfiyetle yoğrulmuş olan ve yüreklerinden samimiyet çiçekleri açan bahtiyarlara isabet ettiğini görebiliriz. Ne gariptir şu dünyanın halleri. Ne aciptir Rahmân’ın icraatları. Kişi kendini bilmemeli ve bir …

Devamını Oku »

İhlâs Sûresi Hakkında

Hakkında İhlâs Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. İhlâs Sûresi, 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. İhlâs Sûresi’nin Nüzûlü Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci …

Devamını Oku »

Kur’an-ı Kerîm Mealleriyle İlgili Bir Değerlendirme

Yazar: Dr. Mehmet Sürmeli Meallerle İlgili Bir Değerlendirme Hz. Muhammed (s.), en son ve evrensel tek peygamberdir. Kendinden önceki hiçbir peygamber de evrensel değildir. Mesajı da evrenseldir.1 Ondan sonra peygamber de kitap da gelmeyecektir. O’na gelen kitap, Kur’an-ı Kerim her türlü tahriften korunmuş ve korunacaktır. İlahi muhafaza altındadır. Bu kitap …

Devamını Oku »

Tebbet Sûresi Hakkında

Hakkında Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214) Hz. Peygamber Safâ tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi …

Devamını Oku »

Hadis naklederken, paylaşırken dikkat!

Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in adına uydurulmuş sözlerin çok büyük vebali vardır. Rasûlullâh (s.a.v) Efendimiz’in bu husustaki ikazları çok şiddetlidir. Şöyle buyurmuşlardır: “Benim ağzımdan yalan uydurmayınız! Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem’e girsin!” (Buhârî, İlim, 38) Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz adına uydurulmuş bu tür sözlerin çok büyük vebali olduğu …

Devamını Oku »

Nasr Sûresi Hakkında

Hakkında Medine döneminde inmiştir. 3 âyettir. Nasr, yardım demektir. Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX, 6234). Sûrenin Vedâ haccı esnasında Mina’da indiği rivayet …

Devamını Oku »

Kâfirûn Sûresi Hakkında

Hakkında Mekke döneminde inmiştir. 6 âyettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir. Nuzül Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de …

Devamını Oku »

Kureyş Suresi Hakkında

KUREYŞ SURESİ HAKKINDA BİLGİLER Kureyş Sûresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. Kureyş, Peygamber Efendimiz’in mensup olduğu kabilenin adıdır. Kureyş Suresi’nin Nüzûlü Mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kureyş Suresi’nin Adı/Ayet Sayısı Sûre adını 1. âyette geçen “Kureyş” kelimesinden …

Devamını Oku »

Fil Suresi Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 5 âyettir. Sûre, fillerle donanmış ordusuylaKâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır. Nüzul Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Konusu Sûrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle …

Devamını Oku »

İhlâs

Yazar: Kaplan ÜSTÜNER Giriş Tasavvufun kâl değil hâl ilmi olduğu söylenir. Bu söylemle, tasavvufun konuşarak ve yazarak değil yaşanarak anlaşılabileceği kastedilir. Bununla birlikte tasavvufun dile getirilen ve yazıya dökülen bir yönü olduğu da anlatılır. Konumuz tasavvuf değil. Dilimizde kullandığımız bazı kelimeler vardır. Herkes tarafından dillendirilir ama anlamı fazla bilinmez. Belki …

Devamını Oku »

Kevser Sûresi Hakkında

KEVSER SURESİ’NİN ÖZELLİĞİ Yazar: Zehra Eriş Kevser Sûresi (İnnâ A’taynâ) üç âyettir. Kur’ân-ı Kerim’in en kısa sûresi olduğunda ittifak vardır. Peygamberimiz’in (s.a.v.) nübüvvetinin ilk yıllarında, tebliğ esnâsında pek çok zorluk çekerken tesellî vermek için inmiş sûrelerden birisidir. KEVSER SÛRESİNİN MEÂLİ  1- Şüphesiz biz Sana Kevser’i verdik. 2- O hâlde Rabbin …

Devamını Oku »