Şiirler

Kastamonu Şiirleri
Dini Şiirler

Alvarlı Efe Hazretlerinden Üç Ramazan Şiiri

NUTK-İ ŞERÎF Göründü hilâl-i mâh-ı Ramazân Rahmet-i Rahmân’a nihâyet mi var Temevvüc etmede deryâ-yı gufrân Kerem-i Kerîm’e bidâyet mi var   Yâ Rab ne se’âdet ne kerâmetdir Arşdan ferşe kadar ne şerâfetdir Nûr-i tevhîd ile münevver olan Ümmet-i Muhtâr’a zelâlet mi var   Dürre-yi tevhide hâmil olanlar Bu bahr-i tevhidde …

Devamını Oku »

Akif’ten Tevhid ve Ramazan Şiirleri

Akif’ten Bir Tevhid şiiri Takdîr-i sıfâtında melâik (melekler) bile hayran (şaşkın) Yâ Rab seni nasıl idrâke nasıl yol bulur insan Esrâr-ı ulûhiyette irfan ne yapsın Hep aczini derpîş ediyor gâyet-i irfan Her yerde tecellî kılıyor  şâhid-i feyrin (Seni gösteren deliller) Misbâh-ı cemalinle müşa’şa bütün ekvân (Senin güzelliğin ile her taraf …

Devamını Oku »

Endülüs Mersiyesi

Mersiyenin şairi Ebu’l-Bekâ er-Rundî Sâlih b. Yezîd b. Sâlih b. Şerîf, er-Rundî nisbesiyle, Ebu’l Bekâ (el-Makkarî,1968, II, 246; el-Makkarî, 1980, I, 47) ve Ebu’t-Tayyib (el-Ensârî, 1984: IV, 137) künyeleriyle şöhret buldu. 601/1204 yılında doğdu ve 688/1284 yılında vefat etti. İşbilye yakınlarında bulunan bir şehir olan er-Rund’e nisbesinin onun bu şehirde …

Devamını Oku »

Ya bildiğini eyit ya bir bilürden işit

1.Âşıklar ortasında sôfîlık satmayalar İhlâsıla bu ışka riyâyı katmayalar 2.Ya bildügünü eyit ya bir bilürden işit Teslîmlik ucını tut sözi uzatmayalar 3.Kur’an kelâmum didi gönüle evüm didi Gönül ev ıssın bilmez âdemden tutmayalar 4.Gönül sındı buludı hem Hakk’a yakınıdı Yine dikerem diyü bütüni yırtmayalar 5.Mumlu baldur şerî’at tortsuz yagdur tarîkat …

Devamını Oku »

Kastamonu Methi (Şiir)

Der medh-i Şehr-i Rengîn ü zîb ü Zengîn Kastamonı fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün Âlemün menba’-i verd-i teridür Kastamonı Gülşenün hem güli hem ‘anberidür Kastamonı Nice belde bulınur hûblugı medhe sezâ Mülk-i hüsnün hatem ü esferidür Kastamonı ‘Arz-i mihr itmege çıksun ko sipihr içre nücûm Bu sipihrün şeh-i mihr-enveridür Kastamonı Ana bâ’îs-i …

Devamını Oku »

Sefîne-i kalbin engine salma

Sefîne-i kalbin engine salma, Aşk bahrinde rüzgâr eser demişler. Gark olup girdâb-ı mihnete dalma, Gemisin kurtarmak hüner demişler. Rızkın için elem çekme âlemde, Rezzak ismi varken levh ü kalemde, Üsrün yüsrü vardır kalma elemde, Attan inen yine biner demişler. Sen hakkına razı olman mı Dertli, Çün geldin cihana ölmen mi …

Devamını Oku »

Düşmana Dua / Âşık Paşa (Şiir)

Her kim bana ağyâr ise Hak Tanrı yâr olsun ana Her kancaru döner ise bâğ u bahâr olsun ana Bana ağu sunan kişi şehd ü şeker olsun aşı Kolay gele müşkil işi eli erer olsun ana Ardumca kuyu kazanı Hak tahta ağdırsun anı Evvel bana taş atana güller nisâr olsun …

Devamını Oku »

Vesîletü’n-Necat (Mevlid) ve kısa açıklaması

Mevlid-i Şerif’in kısaca açıklaması ÖNSÖZ Bismillâhirrahmanirrahiym Süleyman Çelebi “Vesîletü’n-Necât” adı ile ilk defa mevlid-i şerif’i yazmıştır. Bursa’da Ulucami’de imam iken bir vaizin “Peygamberler arasında fark gütmeyiz” mealindeki ayet-i kerimeden, “Bütün peygamberler aynı büyüklüktedir” anlamını çıkarması ve söylemesi üzerine, sözlerinin “peygamberliklerine inanmak” açısından doğru, ancak dereceleri açısından yanlış olduğunu, “Ulü-l azm peygamberler ile diğerlerini bir tutmamak” gerektiğini ve …

Devamını Oku »

Rilke ve Peygamberimize (asm) yazdığı şiir

Rainer Maria Rilke Asıl adı “René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke” olan Rainer Maria Rilke, 4 Aralık 1875’te Böhmen’in Avusturya-Macaristan’a ait olduğu zamanlarda Prag’da doğdu. Zayıf karakterli ve hiçbir şeyden memnun olmadığı söylenen babası askerî kariyerini tamamlayamadı ve demiryolları memuru oldu. Annesi Sophie bir fabrikatör kızıydı ve etrafındaki insanlara …

Devamını Oku »

Edebiyatımızda Kerbelâ Mersiyeleri

Fuzûlî’nin Âl-i Abâ Mersiyesi 1 Mâh-ı Muharrem oldu şafakdan çıkup hilâl Kılmış ‘azâ döküp yüze hûn-birle eşk-i âl   Evlâd-ı Mustafâ’ya meded kılmamış Fırât Geçirmesin mi yerlere anı bu infi’âl   Çokdur hikâyet-i elem-i Şâh-ı Kerbelâ Elbette çok hikâyet olur mûcib-i melâl   İbretle bak gam-ı şühedâ şerhin etmeğe Her …

Devamını Oku »

Yazıcıoğlu Mersiyesi: “Vefâtü’l-Hasan ve’l-Hüseyn Radıyallâhü Anhümâ”

Yazıcıoğlu Hazretlerinin “VEFÂTÜ’L-HASAN VE’L-HÜSEYN RADIYALLÂHU ‘ANHÜM” başlığı ile yazdığı mersiyenin tam metni.  1 Rivâyetde gelir bir gün Resûlullâh olubdu şâd Ki dizinde oturmuşdu Hasan ile Hüseyn şehzâd 2 Hüseyn’i  öpdü boynundan Hasan ağzı dudağından İkisin bâb-ı şefkatde bu resme eyledi îrâd 3 İrişdi Cebrail derhal elinde var idi üç şâl …

Devamını Oku »

Ah Bu Nefis… (Şiir)

Âciz kaldım zalim nefsin elinden Şu dünyanın lezzetine doyamaz. Eğnine almıştır gaflet gömleğin Ömrü gelip geçtiğini bilemez. İlâhî gaflet gömleğin giyene, Müslüman der misin nefse uyana, Kazanır kazanır verir ziyana, Hak yoluna bir pulunu kıyamaz. İlâhî miskince âdem oğlanı, Varıp tutmaz bir mürşidin elini, Haram-helâl kazandığı malını, Ele nasip eder …

Devamını Oku »

Nefse Ders (Şiir)

NEFSE DERS Fâniye hiç göz atma, Gâyyaya sen de batma Derdine derdi katma O’dur Rahimi Şâfi İlâhî ente kâfi… O’dur her şeyde fâil, Ömrünü etme zâil, Rahmetten olma gâfil Gitsin gönül firâkı İlâhi ente bâkî… Elbet O’dur meded-res, Bîçâre sen sesin kes; Âlem bütün verir ders Kalbinden at merakı İlâhi …

Devamını Oku »

Tenhâ sokakta kaldım, oruçsuz ve neş’esiz…

“ATİK- VÂLDE’DEN İNEN SOKAKTA Nihad Sami Banarlı’ya İftardan önce gittim Atik-Valde semtine, Kaç def’a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine, Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti; Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler, Sessizce çarsıdan dönüyorlar birer birer; Bakkalda beklesen fıkarâ kızcağızları Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı. Meydanda …

Devamını Oku »

29 Mayıs’ta Hâlâ Mahzun Ayasofya

Ayasofya Hülya mı aceb!. Yoksa ki kâbus mu bu rüya? Eyvah! O ne zulmetde mi kaldın Ayasofya! Beş yüz sene tevhid ile inlerdi zemînin; Hüsranla yazık arşa çıkar şimdi enînin… Tevhide asırlarca makarrken ulu sinen, Matemzede bir lâhd mısın esnâma bugün sen… Göz yaşları matemle döker kalb-i sema rûy-i zeminler; …

Devamını Oku »