Ana Sayfa / RİSALE-İNUR’DAN (Sayfa 30)

RİSALE-İNUR’DAN

Risale-i Nur’dan Hanımlara… (Derleme)

Hanımların Nur Hizmeti Risale-i Nur’un neşrinde, mübarek hanımlar da ehemmiyetli fedakârlıklara mazhar olmuşlardır. Hattâ, Hazret-i Üstad’a gelip, “Üstadım! Ben, efendimin göreceği dünyevî işleri de yapmaya çalışacağım; o senindir, Risale-i Nur’undur.” diyen ve erkeklerinin Risale-i Nur hizmetinde çalışmalarına daha fazla imkânlar veren kahraman hanımlar görülmüştür. Risale-i Nur’u yazan efendilerine geceleri lâmba …

Devamını Oku »

“Sanki Üstadımız İhtiyarlar Risalesi’ni gençlere, Hastalar Risalesi’ni sıhhatte olanlara yazmış”

Emirdağ Lahikası’ndan.. Çok sevgili, müşfik Üstadım Efendim Hazretleri! Evvela: Hem mübarek leyali-i aşerenizi hem kudsî bayramınızı ruh-u canımla tebrik eder, arz-ı hürmetlerimle Nur neşreden ellerinizden öper, kusuratımın affını istirham ederim. Sâniyen: Bu günahkâr, âdi, âciz, kusurlu, liyakatsiz, miskin, tembel talebenizi Risale-i Nur’un hakaik-i kudsiye-i imaniye ve Kur’aniyesine ve sevgili Üstadın …

Devamını Oku »

Dört çeşit manevî hastalık ve tedavi çareleri

HÂTİME Şu hâtime, dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci Hastalık: “Yeis”tir. Arkadaş! Amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yeise düşer. Böyle bir meyusun gözüne, dinî meselelere münafî edna ve zayıf bir emare, kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin sâikasıyla …

Devamını Oku »

Neyi Merak Etmeliyiz? / Zafer KARLI

 (Risale-i Nur’dan) Meraksa, ilme hocadır. İhtiyaçtır terakkînin üstadı. Sözler : Lemeât s. 667 Bilirsin ki, en ziyâde insanı tahrik eden meraktır. Mektubat : On Dokuzuncu Mektup s.197 Hakaik-ı îmaniye, herşeyden evvel bu zamanda en birinci maksat olmak ve sair şeyler ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalmak; ve Risale-i Nur’la onlara hizmet …

Devamını Oku »

Kastamonu Hüsrev’i Mehmed Feyzî’nin Üstadına Mektubu

Kastamonu’nun Küçük Husrev’i Mehmed Feyzî’nin mektubundan bir parçadır. بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ وَ اِنْ مِنْ شَئٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُٓ اَبَدًا دَٓائِمًا Çok sevgili Üstâdım, Bu ihtiyâr, sahtekâr bid‘akârlara mukābil, Risâle-i Nûr’dan tam ders alan münevver, takdîrkâr, bahtiyar gençlik dahi böyle söylüyor: Ma‘neviyât denizinin coşkun ve …

Devamını Oku »

Şu âlemin ihtilâli nedir?

(…) ”Şu âlemin ihtilâli nedir?” “Sa’yin sermaye ile mücadelesidir.” “Acaba ikisini barıştırmak çaresi yok mudur?” “Evet, vücub-u zekât ve hurmet-i ribâ, karz-ı hasen şerâit-i sulhiyedir. Şu ribâ taşını altından çeksen, şu zâlim medeniyet kasrı çökecektir.” “Gâvurlardaki iki cereyanları nasıl görüyorsun?” “Şimdilik biri necis, biri encestir. Tâhir-i mutlak yalnız desatir-i İslâmiyettir.” …

Devamını Oku »

Ölüm nasıl nimet olur ve ne sûretle (Kur’an’da) nimetlerin sırasına dâhil edilmiştir?

"Sual: Ölüm nasıl nimet olur ve ne sûretle (Kur'an'da) nimetlerin sırasına dâhil edilmiştir?

Cevap: Evvelâ: Ölüm, saadet-i ebediyeye mukaddemedir; bu itibarla nimet sayılabilir. Çünki nimetin mukaddemesi de nimettir. Nitekim vâcibin mukaddemesi, vâcib; haramın mukaddemesi, haramdır.

Sâniyen:

Devamını Oku »

Niçin her şey ona salât ediyor?

Niçin her şey ona salât ediyor?

Gördüm ki, gece âlemi, dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o âleme girdim. Hayalin fevkalâde inbisatından ve mahiyet-i insaniyenin bütün dünya ile alâkadarlığından, koca dünyayı, o gecede bir menzil gibi gördüm. Zîhayatlar ve insanlar o derece küçüldüler, görünmeyecek derecede küçüldüler.

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan Geniş Bir Marifet Dersi!

Risale-i Nur’dan Çok Geniş Bir Marifet Dersi! (Allah’ı Tanıma Sanatı

Hâlık-ı Kâinat’ı tanımak

ve O’na iman edip ibadet etmek…

ALLAH’I BİLMEK…

“…diyorlar ki: ‘Her millet, herkes Allah’ı bilir. Onu, daha yeni ders almaya ihtiyacımız çok yok’ diye mukabele etmek istiyorlar.

Hâlbuki Allah’ı bilmek,

*bütün kâinata ihata eden rububiyetine

*ve zerrelerden yıldızlara kadar cüz’î ve küllî herşey Onun kabza-i tasarrufunda ve kudret ve iradesiyle olduğuna kat’î iman etmek;

Devamını Oku »

Hadisata Nasıl Bakılmalı?

Hadisata Nasıl Bakılmalı? Geniş dairelerde meydana gelen bir takım hadiseler münasebetiyle gerek müsbet gerekse menfi cenahtan bir çok düşünce, fikir dünyamızda dolaşmakta. Bizler de  mevzu ile alakalı olarak Üstadımızdan yardım istedik. Mevzu ile bulabildiğimiz bazı bahisleri bir araya getirerek Kur’anî bir bakış açısının yakalanmasını arzu ediyoruz. Tevfik Allahtan… Üstadımız talebelerinden birisine …

Devamını Oku »

Riyaya Dair Üç Nokta (Risale-i Nur’dan)

Riyaya Dair Üç Nokta Aziz, sıddık, hâlis, muhlis kardeşlerim ve hizmet-i Kur’âniyede ciddî, hakikî arkadaşlarım, Riyaya dair Üç Nokta yazılacak Birincisi: Farz ve vaciplerde ve şeâir-i İslimiye’de ve sünnet-i seniyenin ittibâında ve haramların terkinde riya giremez; izharı, riya olamaz-meğer, gayet za’f-ı imanla beraber, fıtraten riyakâr ola.  Belki, şeâir-i İslâmiyeye temas …

Devamını Oku »

Zalimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek

Zâlimlerin satranç oyunlarına bakmakla vazife-i kudsiyelerine fütur vermemek (Çok ehemmiyetlidir.) Aziz, sıddık kardeşlerim! Bugünlerde gayet sadık ve dikkatli bir kardeşimizin ihtiyatsızlığından küçük bir tokat yemesi münasebetiyle hem bu dört ay müddetçe, binler adam kadar alâkadar olduğum halde; ahval-i âlemden, siyaset ve harpten kat’iyen bir haber almayıp ve istemeyip ve merak …

Devamını Oku »

Kur’an nedir? Tarifi nasıldır? / Risale-i Nur’dan

Kur’an nedir? Tarifi nasıldır? Elcevap: On Dokuzuncu Söz’de beyan edildiği ve sair Sözlerde ispat edildiği gibi KUR’AN, şu kitab-ı kebir-i kâinatın birtercüme-i ezeliyesi ve âyât-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedîsi ve şu âlem-i gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i İlahiyenin manevî hazinelerininkeşşafı ve sutûr-u hâdisatın altında …

Devamını Oku »

Kur’ân Âyine İster, Vekil İstemez!

Kur’ân Âyine İster, Vekil İstemez! Dinimizin uyulması gereken hükümlerinden ibaret olan şeriata dair kitapların da bu önemli kaide dikkate alınarak yazılması gerekir. Tâ ki avam tabakasının kaynaktaki kutsiyetten istifade etmeleri ve daha bir gayretle dine itaatleri sağlansın. İslâm şeriatındaki hükümlerin % 90’ı müsellemât veya zaruriyat-ı diniye denilen dinin esas ve …

Devamını Oku »