Nurdan Hatıralar

Hulusi Yahyagil’den Bazı Hatıralar

YAĞMURDA ISLANMAMAK  Selahaddin Eryavuz bey anlatıyor. Bir gün Bediüzzaman hazretlerinin yakın talebelerinden Hulusi Yahyagil ağabeye dedim ki: ‘Üstadımızın hatırasını anmak onun muhabbetini tazelemeye vesile oluyor. Biliyorum, hoşunuza gitmez. Fakat madem ki hatıralardan buyurdunuz, semeresi de muhabbet tazeleniyor, unutulmasına mani oluyor. Müsaade ederseniz bir şey isteyeceğim. Anlatılmasını istemediğinize bildiğim halde bir …

Devamını Oku »

“Ho­cae­fen­di, sen Be­di­üz­za­man’a ra­por yaz­ma­mış­sın; sen med­hi­ye yaz­mış­sın”

Said Öz­de­mir Ağa­bey An­la­tı­yor: “Di­ya­net’te­ki bü­yük âlim­ler, ona hay­ran kal­dı­lar” “Ah­met Fey­zi Kul Ağa­bey za­man za­man An­ka­ra’ya ge­lir ve biz­ler­le soh­bet eder­di, bir­kaç gün de kalırdı. Bir gün onu bü­yük âlim­le­rin bu­lun­du­ğu Di­nî Eser­le­ri İn­ce­le­me Ku­ru­lu’na götür­düm. Ora­da Hasan Feh­mi Ba­şoğ­lu, Ha­san Hüsnü Er­dem, Ko­a­med­din Bos­tan, Şe­hit Oral gi­bi bü­yük …

Devamını Oku »

Hüsnü Bayramoğlu Ağabey Anlattı: Kadir Mısıroğlu’nun iddiası ve işin aslı!

Hüsrev Altınbaşak Kadir Mısıroğlu ve Meselenin Hakikatı Anahtar Üstadımızın Yed-i Emini Ağabeyimiz Hüsnü Bayramoğlu’nda… Mevzu, Kadir Mısıroğlu’nun bir kitabında Hüsrev Altınbaşak Ağabeyle beraber hapis kaldığı dönemde, kaldıkları koğuşta konuştuklarını iddia ettiği meseleden çıkıyor. İddiaya göre Hüsrev Ağabey diyor ki: “Bediüzzaman’da Sultan Reşad’dan kalma Medresetüzzehra’nın inşaat parası vardı ve bununla yaşadı.” …

Devamını Oku »

‘Şu câzibedar siyaset hadiseleri biraz tevakkuf etse, birden beşer nazarı Kur’an’a çevrilecek’

Merhum Mustafa SUNGUR Ağabey’den Bazı Hâtıralar: “Si­zin köy­den se­nin ye­ni hâ­li­ni gör­me­den ölen var mı?” “Üs­tad ba­na sor­du: ‘Si­zin köy­den se­nin bu ye­ni ha­li­ni gör­me­den ölen var mı?’ Bi­raz düşün­dük­ten son­ra ‘Ha­yır Üs­tad’ım, yok’ de­dim. Üs­tad de­rin bir ne­fes alıp, ‘El­ham­dü­lil­lah! Senin es­ki ha­li­ni gö­rüp ye­ni ha­li­ni gör­me­den vefat eden …

Devamını Oku »

Abdullah Yeğin: Münafıklar Darbe yapacaklar, ama Allah muhafaza edecek.’

 Aslen Siirtli ve Bilâl-i Habeşî neslinden olup uzun yıllar Diyarbakır Ulu Cami imam-hatipliği yapan, Üstad Bediüzzaman’ı da görmüş son şahitlerden Hafız Ali Mülâyim Ağabeyin Abdullah Yeğin Ağabey’le ilginç bir hatırası: Umre için bulunduğu Medine-i Münevvere’den, 15 Temmuz gecesinde geldiği Bitlis’in Ahlat ilçesinde cemaate sabah namazını kıldırarak Fetih Sûresini okuyan Hafız …

Devamını Oku »

Sâfikalp Ahmet Köroğlu’nun Keçe Duası (Hatıra)

Sâfikalp Ahmet Köroğlu’nun keçe duası Denizli maznunlarından Ziya Dilek Bey, İnebolu seyahatlerimizden birinde anlatmıştı: “Üstad Hazretlerinin cebinde yüz elli lirası varmış, bu parayı bir casus çalmış. Üstad bunu bize bildiriyordu. ‘Benim cinsimden olan bir casus, cebimdeki hacca gitmek için, telifattan kalan paramı çalmış. (Ziya Dilek Bey, benim cinsimden dediği, Şarklı bir hemşerisini Üstadın yanına …

Devamını Oku »

“Si­zin için bir şey­den kor­ka­rım…” / Ömer ÖZCAN

Merhum Bayram YÜKSEL Ağabeyimiz, Üs­tad’ın ve­fa­tın­dan son­ra 1962’de An­ka­ra’da, is­miy­le müsem­ma Ha­cı­ Ba­ram ci­va­rın­da­ki “27 Nu­ma­ra” de­ni­len eve yer­leş­ti. 1975’e ka­dar An­ka­ra’da kal­dı, üni­ver­si­te­li Nur ta­lebe­le­ri­nin kal­dı­ğı yüz­ler­ce “ders­ha­ne-i Nu­ri­ye” aç­tı. Ders­ha­ne hiz­met­le­ri­nin, Üs­tad’ın­dan gördü­ğü tarzda Ana­do­lu’ya ör­nek ola­cak şekil­de ya­yıl­ma­sın­da tam bir reh­ber ol­du; san­ki Üs­tad’ın o yö­nü­nü ta­şı­yor …

Devamını Oku »

Üstad’ın Hassasiyeti

Merhum Ali Uçar, Almanya’daki bir sohbette şu hatırayı anlatıyor: “Risalelerde (husussan Barla Lahikas’ında) adı geçen bir merhum Mustafa Çavuş amcamız vardı. Onun oğlu Ahmed Efendi, Üstadla alakalı bir hatırasını bize anlatmıştı. Bediüzzaman hazretleri Barla’ya ilk geldiği günlerde Eğirdir gölünün suyunu içmiş. Gölün suyu çok güzel. Su getirme vazifesi de Ahmed ağabeyde imiş. Diyor ki; “Testiyi …

Devamını Oku »