Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar

Müdafaalar & Cevaplar

Bediüzzaman’a İftira Atan Vatan Hainlerine Cevap

Said Nursi’ye İftira Atan Vatan Hainine Belgelerle Cevap Yazan: Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Son zamanlarda ve özellikle de 15 Temmuz İhanet Darbesi sonrası, bazı vatan hainleri ve Kemalistler, Bediüzzaman’a saldırmaya başladılar. Binlerce dolar vererek akademik ünvanlar satın aldığı iddia edilen sahte bir şeyhin vatan haini olan bir müridi, tıpkı 1923-1986 …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’in Kaleminden Madde Madde Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri

Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin Notlarında; Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri 1. Millete ve neslimize bir gaye ve hedef vermek elzemdir. Mefkûresiz ve hedefsiz bir cemiyet, iki ayaklı cenazelerden başka birşey değildir. Bizim, ecdattan evlada devretmiş ve kökleşmiş olan en birinci gaye ve maksadımız; “İMAN VE İSLAMİYET’TİR” 2. Risale-i Nur; …

Devamını Oku »

Risale-i Nurları Tenkid Eden Bazı İlâhiyat Hocalarına!

Bediüzzaman Hazretleri 1948-1950 Afyon Hapishanesinde yargılanır iken eserleri de yargılanmakta idi. Mahkeme, eserleri bilirkişiye göndermiş ve bu bilirkişiler de bir kısım İlahiyatçılardan teşekkül etmişti. İşte şimdiki bazı İlahiyatçıların anlayamadıkları veya İslam dünyasında ehl-i sünnet vel cemaatin dışındaki gurupların da kabul etmedikleri bazı hakikatları şimdi de kabul etmeyen muterizler vardı. Risale-i …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’dan Devlet Erkânına Yedi Mektup ve Nasihatler

Bediüzzaman’dan 7 Mektup İttihad İlmî Araştırma Heyeti Tarafından Hazırlanmıştır. İstanbul/1997 1. SULTAN ABDÜLHAMiD HAN’A TAVSiYELER (1908) 2. M. KEMAL PAŞA’YA VERİLEN BİR İKAZ DERSİ (1923) 3. BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE VERİLEN BİR BEYANNAME (1923) 4. İSMET İNÖNÜ’YE GÖNDERİLEN MEKTUP (1947) 5. C. H. P. GENEL SEKRETERİ HİLMİ URAN’A VERİLEN MEKTUP (1947) 6. BAŞBAKAN ADNAN …

Devamını Oku »

Sünuhat ve İlham Üzerine

Risale-i Nurların  SÜNÛHAT VE İLHAMEN  Yazılma Meselesi Üzerine وَ بِهِ نَسْتَعِينُ (Yanlış ve yersiz bazı tenkidlere cevabdır) ÖNSÖZ Mevzua girmeden önce bazı noktaları nazara almak gerekiyor. Sonra cevablar verilecektir. Şöyle ki: Çoklar tarafından biliniyor ki, bir asra yaklaşan bu son devrede, beyn-el milel ifsadatta bulunan nifak cereyanı herkesden daha çok, …

Devamını Oku »

Risale okumanın zamanı geçti mi?

“Risale okumanın zamanı geçti.”, şeklindeki eleştiriler haklı mı? Bir şahıs için İslamî ilimleri, süreklilik ve devamlılık bakımından iki kısma ayırabiliriz: Birisi, her anda ve her şartta lüzumlu olan ilimlerdir ki; bunlar imana ve marifete dair ilimlerdir. Bir insan bu ilimlere ömrünün son anına kadar muhtaçtır. Bu iman ve marifet ilimlerinde bir sınır, …

Devamını Oku »

Hüsrev Altınbaşak Ağabeyin Afyon Mahkemesi Müdafaası

Hüsrev’in Müdafaasıdır Afyon Ağır Ceza Mahkemesine, Makam-ı iddia iddianamesinde biri küllî, diğeri hususi olarak iki cihetle beni itham ediyorlar. Küllî ithamı, Risale-i Nur’a hizmetim ve Üstadımın mevhum suçuna iştirakimdir. Hususi itham ise gayet cüz’î ve ehemmiyetsiz ve hakikatte hiçbir suç teşkil etmeyen inziva ile geçen hayatıma ve hususat-ı şahsiyeme ait hallerdir. …

Devamını Oku »

Risâle-i Nûr dâiresinde bulunanların eserleri, Risâle-i Nûr’a perde ve gölge olmamalıdır / Hulusi YAHYAGİL

İbrahim Hulusi Yahyagil Ağabeyden İhlâs, Sadakat Üzerine Mühim Bir Mektup Azîz kardeşim! Evvelâ hizmet-i Kur’âniyyenizde muvaffakiyetler diler, ihlâs ve sadâkatla istihdâm-ı Rabbâniyyeye nâiliyyeti, lütfu İlâhî’den niyâz ederiz. Sâniyen: Mektubta mühim bir mes’eleyi soruyor ve nûrlardan cevâbını istiyorsunuz. Ba’zı eserlerin R. Nûr’a perde olması mes’elesi senelerden beri çokların ma’nen ve kàlen …

Devamını Oku »

Geniş Daire Hizmetlerine Dâir

GENİŞ DAİRENİN ŞÂŞAALI HİZMETLERİNE DÂİR (Ve bihi nesteın) 1- KEMMİYET VE KEYFİYET VE TEBLİĞ MESELELERİ Risale-i Nur’da, dar ve haslar dairesi ile geniş dairelerden bahsedilir. Evet, Rivayetlerde müceddide ehemmiyet verilmesinin sebebi, has dairenin birinci vazifesi olan îman itibariyle olduğu halde, beşeri nazar, geniş daireyi daha ehemmiyetli görüp hata ettiğini beyan …

Devamını Oku »

“Ri­sa­le-i Nur’un tar­zı­na sa­da­kat ye­mi­ni…”

Bayram Yüksel Ağabey Anlatıyor: “Ri­sa­le-i Nur’un tar­zı­na sa­da­kat ye­mi­ni…” “Üs­tad’ımız si­ze sa­da­kat ders­le­ri­ni na­sıl ve­rir­di? Sa­da­kat na­sıl ol­ma­lı? Üs­tad si­ze na­sıl sada­kat ye­mini et­ti­rir­di?”  “Üs­tad’ımız ba­zı ve­si­le­ler­le bi­ze sık sık sa­da­kat der­si ve­rir­di. Şef­kat­le sa­da­kat der­si veril­mez; ba­zen dö­ve­rek, kı­za­rak, ko­va­rak ders ve­rir­di. Üs­tad’ımız şöy­le der­di: ‘Kar­deş­le­rim! Eğer Şeyh Ab­dül­ka­dir-i …

Devamını Oku »