Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Müdafaalar & Cevaplar

Müdafaalar & Cevaplar

Nur talebeleri cemiyet değildir!

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur talebeleri bir cemiyet değildir. Aziz, fedakâr, sâdık ve nur mesleğine kanaatkâr kardeşlerimize; … Cemaati adına bir kararlar metni hazırlanıp neşredilmiş. Evvela hem bu metni hazırlayanlar ve muhatapları bilmelidirler ki bu metin … cemaatinin fikriyatını temsil etmez. Ancak fiilen, fikren, kalben bu metni ve emsalini kabul edenlere hitab eder. Nurculuk …

Devamını Oku »

Bediüzzaman’ın Risale-i Nurları, Kur’an-ı Kerim ile bir tuttuğu iftirası

İddiacı, Said Nursi’nin “Kur’ân’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.” ifadelerini delil göstererek, Risalelerinin, Kur’an’ın geldiği yerden geldiğini ifade ettiğini iddia etmektedir. İddiacı, ne yazık ki, sadeleştirme perdesi altında, Bediüzzaman Hazretlerinin sözlerini çarpıtmaktan ve iftira etmekten çekinmemiştir. Bu şekilde asıl niyetini bir kere daha ortaya koymuştur. İfadelerin orijinali …

Devamını Oku »

İşarî Tefsir ve Cifir İlmi Konusunda Bediüzzaman’a Edilen İtirazlara Cevap

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, bazı çevrelerin Bediüzzaman Said Nursi hazretleri’nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur külliyatına karşı yapmış oldukları eleştirilere cevap verdi. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz’ün cevabı şöyle; Kemalist Rejim, Bediüzzaman’ı adli, askeri ve mülki tedbirlerle bertaraf edemeyince, yeni bir yol denemişlerdir. O da yanlarına çekebildikleri, din alimleri ve bazı …

Devamını Oku »

Akşam Yazarı: Fitnecilerin Amacı Müslümanları Risale-i Nur’dan Uzak Tutmak!

‘Dellâl-ı Kur’an’ olan Bediüzzaman ile ‘Ulu Hakan’ Abdülhamid Han arasındaki fitneciler!.. Bediüzzaman Said Nursi her daim tartışılan, sürekli gündemde olan ve birileri tarafından “kasten” olumsuzluklarla nazarlarda tutulmak istenilen bir şahsiyettir. Bediüzzaman’ın kişiliği, karakteri ve inancı hakkında, kendi sözüne ve beyanlarına “itibar” edilmeyerek;  ne idüğü belirsiz kişiler tarafından o zat-ı muhtereme …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 12

(Mahkemeye verilen son tahliye dilekçesi) Afyon Ağırceza Başkanlığına, Aleyhimizdeki bütün itham sebepleri ve mahkumiyet amilleri yüksek yargıtayın müdellel bozma kararına göre cürüm, mevzu haricinde kalmıştır. Mevkufiyet ve mahkumiyetimizin imkanı Eskişehir ve Denizli’de ki gibi icra kılınmış mevaddan maadasının bulunulup çıkarılmasına vabestedir (bağlıdır). Ortada mevkufiyet ve mahkumiyeti mucip sarih ve kati …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 11

BAZI ARKADAŞLARIN HAPİS SIKNTISINDAN MÜTEESSİR OLARAK BİR NEVİ İŞTİKA TAVRI TAKINMALARINA VE BAZI KARDAŞLARIN EF’AL VE HAREKÂTINI HAPSE SEBEBİYET GİBİ TELÂKKİ ETMELERİNE BİNAEN YAZILMIŞ BİR HASBİHAL VE AFYON MÜCAHADESİNİN BİR TASVİRİDİR… Muhterem Kardaşlarım! Afyon müdafa-i dilîrânesi (cesur) فَقَاتِلْ وَلاَ تَخْشَ   (1948) kudsi fermanının bir tezâhürüdür ve nazar-ı hakikatta kıymeti çok …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 10

Sayın Hakimler; Acaba müşârünileyh sırf kıymet-i ilmiye ve kemâlât-ı ahlakıyyesi sebebiyle vâki’ olan bu Türkiyemizin bir siyaset meselesi addedilmesine imkan var mıdır? Hakaik-i diniyyeden ve icabat-ı imaniyeden olan dinin ilme verdiği yüksek paye ve şerâfet ve kemalât-ı ahlakıyeye tanıdığı üstün itibar meydanda değil midir? Ruh-u faziletten ilham alan ve nebean …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 9

İLK KÜÇÜK MÜDAFAANIN TEVSİ EDİLMİŞ VE ÜSTADIN FEVKALÂDE TAKDİR VE TASVİBİNE MAZHAR OLMUŞ BİR RİSALE-İ NUR MEDHİYESİ VE BİR MÜDAFAADIR. Bize tevcih edilen ithamların en başta geleni “Risale-i Nur’a niçin bu kadar kıymet veriyorsunuz? Veya onun müellifine niçin bu derece tazim ediyor ve müşarünileyhi tekrim ve tevkır ile karşılıyorsunuz?” ithamıdır. …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 8

İKİNCİ KÜÇÜK MÜDAFAA (Bundan evvelki küçük müdafaa ile beraber duruşmanın ilk günü mahkemeye verilmiştir.) BİSMUHU SUBHÂNEHU Takdim ettiğimiz Denizli iddianamesinden anlaşılacağı vecihle bu dava, muhasebesi görülmüş bir davadır. Beşinci Şua ve emsali âsar orada tedkik edilmiş ve neticede kazanılan beraat kaziye-i muhkeme halini almıştır. Bu aciz tarafından te’lif edilen Maidetü’l …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 7

(YUKARIDAKİ) AFYON MÜDAFAASINDAN SONRA AHMED FEYZİ’NİN HAZRET-İ ÜSTADA YAZDIĞI MEKTUPTUR. Sevgili ve Muazzez Üstadım! El ve ayaklarınızı hasretle ve hürmetle öperim. Mahkemeden evvel arzına imkan bulunmayan ve mahkemede müsveddelerden okuduğum müdafaların bakiyesini de şimdiye kadar tebyiz ederek huzur-u muallalarına takdim ediyorum. Lakin sevgili ve muazzez Üstadım! Mahkemeden beri içimi parçalayan …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 6

“-Mevzu ile ilgisi olmadığı halde-” Millî inkılâbın bazı tariklerini göstermek isteyen Said-i Kürdi, hükümetin kanunlarına tecavüz etmeyi ve milli inkılabı dinsizlik gibi göstermeyi hedef tutmak sûretiyle hareket eden Said-i Kürdi. İnkılab hareketlerini münafıklık, zındıklık, dinsizlik ve zâlim olarak tavsif eden ve yurdumuzda böyle bir zümre olduğunu ileri süren Said-i Kürdi…ilh..” …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 5

Cevab: Lafzatullahın adedi karşılığı 66 rakamıdır. Bunu ikiye katlayınca 132 çıkar ki: Yukarıdan beri izah edildiği şekilde ism-i pâk-i Muhammed (asm)’dir. Sayın savcı iyi dikkat buyursunlar, şimdi bu şayan-ı hayret tevafukun bulunmasıyla Peygamberi Âlişan Efendimiz –hâşâ- Zat-ı Ecelli Â’laya mı benzetilmiş oluyor? Lafzatullah yazılı bir levhayı âyinenin karşısına koyar isek …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 4

Sayın Savcı son mütalaasını iki bölüme ayırmıştır. Bunlardan birincisi: Bizi behemehal (herhalde) cemiyetçi yapmak ve o suretle cezalandırabilmek gayret ve hırsı ile bir araya topladığı özenişlerinin yekûnu… Diğeri de: Bizim bu memleket ve millete muzır fikirlere sahib olduğumuzu isbat edebilmek kaygısıyla serd ettiği delâil… Birinci kısımda Sayın Savcı, çeşitli muğalataları …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevî Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 3

Sayın Hakimler! Huzurunuzda bulunanlar müfsit ve idlâlkâr değildirler. Memleketin emniyetine su-i kast eden bozguncular değildirler. Dini alet yaparak makasıd-ı süfliye peşinde koşan sahtekarlar değildirler. Devletle ve idare ile mübarezeye kalkışmış ve milletin huzurunu selbedecek fenalıkları millete telkin etmiş anarşi unsuru değillerdir. Onların böyle süfli şeylerle alakaları yoktur. Onlar böyle mülevves …

Devamını Oku »

“Nurun Mânevi Avukatı Ahmet Feyzi Kul” Ağabeyin Son Afyon Müdafaaları – 2

Sayın Hakimler! Hazine-i Kur’aniye ve cevahir-i hadisiyeden sırf bir kaç numune olarak sıraladığım bu misalleri teemmül buyurduktan sonra Nur Talebeleri arasındaki tesanüdün ve üstadlarına karşı gösterdikleri hakiki alâkanın manasını tamamen anlamış olursunuz ki bu serapa bir rabıta-i imaniye ve bir tesanüd-ü diniyedir. Ve böyle bir tesanüd ve rabıta dinimizin evamir-i …

Devamını Oku »