Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Günümüzdeki Hadiselere Işık Tutan Mektuplar

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّهِ وَ بَرَكَاتُهُ Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin, Emirdağ Lahikası II’de neşrolmuş ve daha ziyade o zaman itibarıyla DP’yi ve muhaliflerinin durumlarını tahlil eden ve ne için DP’yi muhafazaya çalıştığını ifade eden birkaç mektubu günümüzdeki hadiselere ışık tutması arzusuyla neşrediyoruz. Cenab-ı Hak, memleketimizi ve …

Devamını Oku »

En Mühim Davamız

Kainatın büyük ve ihtişamlı nizamı içerisinde yerkürenin yerini tesbit etmek için üzerinde asırlardır yaşayan mahlukata bakmak yeterli. Bu kadar uçsuz bucaksız kainat sistemi Allah’ın varlığını ve birliğini ispat etmeye yetiyor. Ve bu kainat kitabının okuyucusu ve mütefekkiri insanın, akıl gibi bir nimetle donatılmış olması da başlıbaşına Allah’ın varlığının ve birliğinin …

Devamını Oku »

Nur Talebeleri Niçin Risale-i Nur Okuyorlar ve Okunmasını Tavsiye Ediyorlar?

Risale-i Nur Külliyatını Okumamızın ve Tavsiye Etmemizin Sebepleri وَبِهِ نَسْتَعِينُ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ A-RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINI AŞK İLE ŞEVK İLE SEBAT VE DEVAM İLE OKUMAK. 1) SUAL: BU ZAMANDA RİSALE-İ NUR’UN OKUNMASINA NEDEN İHTİYAÇ VARDIR. Cevap : Bu asr-ı …

Devamını Oku »

Risâle-i Nur Külliyatı Nasıl Okunmalı? (Derleme)

RİSALE-İ NUR’U OKUMA TARZI (İzah, Mütalâa, İstifade)  (Merhum Rüştü Tafral Ağabeyin (rha) 1985’te hazırladığı bir derleme dersidir.) KÜLLİYATI OKUMAK TARZI VE ANLAMAK VE İSTİFADE ETMEK MES’ELELERİYLE ALÂKALI PARÇALARDIR Risale-i Nur’un bazı icmalî olan yerlerini, yine Risale-i Nur’un alâkalı diğer parçaları ile izah etmek: Aziz, sıddık kardeşlerim! Onuncu Şua namında, yazdığınız …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’un Serâpâ Kur’anî Meslek ve Meşrebi Üzerine

Nur Talebelerinin serbest bir üniversiteye benzeyen tarzının ve cemaatinin kader hadisatı içerisinde bölünmüş gibi görünen yapısı üzerine hatırımıza gelen bazı esasları kaydetmeye çalışacağız. Önce Risale-i Nur’un mahiyetni Hazret-i Üstad Bediüzzaman’ın beyan ettikleri tarzda iyice bir kavramak lazım.  Necip ve muazzez Üstadımız’ın şu beyanları çok manidar ve emsalsiz bir ifade. Zaten …

Devamını Oku »

Nur talebeleri cemiyet değildir!

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur talebeleri bir cemiyet değildir. Aziz, fedakâr, sâdık ve nur mesleğine kanaatkâr kardeşlerimize; … Cemaati adına bir kararlar metni hazırlanıp neşredilmiş. Evvela hem bu metni hazırlayanlar ve muhatapları bilmelidirler ki bu metin … cemaatinin fikriyatını temsil etmez. Ancak fiilen, fikren, kalben bu metni ve emsalini kabul edenlere hitab eder. Nurculuk …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da “Mesleğimiz” (Derleme)

Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliye dir. 21. L: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. 21. Lem’a: 163 Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliyedir. 21. Lem’a: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan İstifade Edebilmek Üzerine ( Derleme)

Nurlardan Müstefid Olmak İçin Risale-i Nur’un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur’an’dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur’an’da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o feyizleri ruhen istemelerive kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi …

Devamını Oku »

İman Hizmetinde Sebat ve Metanet Esası

Risale-i Nur Mesleğinde Sebat ve Metânet Esası Lügatte; Sebat: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah’a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek. Metanet: Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’ten Meslek ve Sadakat Dersleri

Birisinin sadakatsizlik veya bir vartasını görünce korkmak, ibret almak… Birgün birisinin bu hâlini görünce “Çok korkuyorum Üstadım” dedim. Üstad: “Korkmak ne demek, titre, titre!” dedi. *** Risale-i Nur’un hedefi ve maksadı iman ve ahirettir. Hizmet vasıtaları dersler ve dershanelerdir. Buralar, her fikri ve siyasi görüş ve düşünceye mensup her tabaka-i …

Devamını Oku »

Dershane-i Nuriye ve Dersler Üzerine (Risale-i Nur’dan derleme)

DERSLER MEDRESE-İ NURİYELER “Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; uhrevî ve Kur’anî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur’u veşakirdlerinin şahs-ı manevîlerini tevkil ile o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar …

Devamını Oku »

Nurculuk Nedir? Zübeyir GÜNDÜZALP (Kısa video ve metin)

Zübeyir Gündüzalp ağabeyin ifadeleriyle: Nurculuk nedir? ZÜBEYİR GÜNDÜZALP: NURCULUK DEMEK… Nurculuk demek, bugün aynen Resûl-ü Ekrem aleyhisselâtü vesselam efendimiz zamanında sahabe-i kiram hazeratı imana, islama, dine nasıl hizmet etmiş, işte o hizmetin bu zamanda bir numunesidir. Hem de nurculuk demek, Risale-i Nur’u okuyanlara verilen bir isimdir. Risale-i Nur mesleği ise …

Devamını Oku »

İttihad-ı İslam Öncesi Geniş Daire Hizmeti

İTTİHAD-I İSLAM ÖNCESİ GENİŞ DAİRE HİZMETİ YAPILIR MI? Risale-i Nur’da “İman Hayat Şeriat”denilen üç vazifeden ikinci ve üçüncü vazifelerin icrası İttihad-ı İslâm’a istinad edeceği yani İttihad-ı İslâm’dan önce bu vazifelere girme ve müsbet idarî icraata sahib olma müşkildir. Çünkü beyn-el milel cereyanın tasalutunu önlemek için büyük kuvvetin varlığını gerektirir. Evet, şu beyanlara dikkat …

Devamını Oku »

Geniş Daire Hizmetlerinde Bid’a ve Günahlardan Çekinmek

SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR GİBİ GENİŞ DAİRE HİZMETLERİNDE BİD’ALAR VE GÜNAHLARDAN ÇEKİNİLMELİ Risale-i Nur mesleğinden bid’alar cihetiyle taviz verip, geniş dairedeki sempozyum ve konferanslardaki ünvanlı kişilerle hizmet beraberliği yapılsa, binler kişilerin hatta Diplomatların Risale-i Nur’a girip neşredecekleri halde, Risale-i Nur’da bir esas olan ihlas gibi meslek esaslarını değiştirmemeyi esas alan Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: …

Devamını Oku »

Niçin Kanaat Ediyorlar?

Risale-i Nur Talebeleri Risale-i Nur eserleriyle azami meşgul olmakta ve bu eserlere kanaat etmektedirler. Bunun sebebi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin aşağıdaki mektuplarından fehmettiğimiz manaları külliyatın çeşitli yerlerinde de vurgulamasıdır. Üstad hazretleri; “Ben yalnız iman üzerine mesaîmi teksif etmiş bulunuyorum.” (Tarihçe-i Hayat) diyerek Risale-i Nur’un esas mesleğinin imanları kurtarmak ve kuvvetlendirmek olduğunu, …

Devamını Oku »