Ana Sayfa / RİSALE-İ NUR & BEDİÜZZAMAN / Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Risale-i Nur Mesleğinin Esasları

Nur talebeleri cemiyet değildir!

Bediüzzaman Hazretlerinin vâris tayin ettiği talebeleri

Nur talebeleri bir cemiyet değildir. Aziz, fedakâr, sâdık ve nur mesleğine kanaatkâr kardeşlerimize; … Cemaati adına bir kararlar metni hazırlanıp neşredilmiş. Evvela hem bu metni hazırlayanlar ve muhatapları bilmelidirler ki bu metin … cemaatinin fikriyatını temsil etmez. Ancak fiilen, fikren, kalben bu metni ve emsalini kabul edenlere hitab eder. Nurculuk …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da “Mesleğimiz” (Derleme)

Mesleğimiz Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliye dir. 21. L: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. 21. Lem’a: 163 Mesleğimiz terk-i enâniyet ve uhuvvetdir. 13. Şua: 343 Mesleğimiz şükürdür. Ve her şey’de bir vech-i rahmeti, bir cihet-i ni’meti görmektir. Osm. Lem’alar: 672 Mesleğimiz halîliyedir. 21. Lem’a: 162 Mesleğimiz cadde-i kübrâ-yı Kur’âniyyedir. …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’dan İstifade Edebilmek Üzerine ( Derleme)

Nurlardan Müstefid Olmak İçin Risale-i Nur’un tezahürü, yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyac-ı manevî lisanıyla Kur’an’dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil; belki o tercümanın muhatabları ve ders-i Kur’an’da arkadaşları olan hâlis ve metin ve sadık zâtların o feyizleri ruhen istemelerive kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi …

Devamını Oku »

İman Hizmetinde Sebat ve Metanet Esası

Risale-i Nur Mesleğinde Sebat ve Metânet Esası Lügatte; Sebat: Yerinden oynamamak, dayanmak. Kararlı olmak. Sözde durmak, ahde vefâ etmek. İman ve İslâmiyete hizmette, Allah’a ibadet ve taatta sâbit ve berkarar olmak. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek. Metanet: Sağlamlık. Kavilik. Sözünden ve kararından dönmemeklik. İnsanın, fikrinde …

Devamını Oku »

Zübeyir Gündüzalp’ten Meslek ve Sadakat Dersleri

Birisinin sadakatsizlik veya bir vartasını görünce korkmak, ibret almak… Birgün birisinin bu hâlini görünce “Çok korkuyorum Üstadım” dedim. Üstad: “Korkmak ne demek, titre, titre!” dedi. *** Risale-i Nur’un hedefi ve maksadı iman ve ahirettir. Hizmet vasıtaları dersler ve dershanelerdir. Buralar, her fikri ve siyasi görüş ve düşünceye mensup her tabaka-i …

Devamını Oku »

Dershane-i Nuriye ve Dersler Üzerine (Risale-i Nur’dan derleme)

DERSLER MEDRESE-İ NURİYELER “Sen nasıl dünya işlerinde hasları tevkil ettin, erkânların meşveretlerine bıraktın ve isabet ettin. Aynen öyle de; uhrevî ve Kur’anî ve imanî ve ilmî işlerinde dahi Risale-i Nur’u veşakirdlerinin şahs-ı manevîlerini tevkil ile o hâlis, muhlis hasların şahs-ı manevîleri senden çok mükemmel o vazifeni kendi vazifeleriyle beraber yaparlar. Hem daima da şimdiye kadar …

Devamını Oku »

Nurculuk Nedir? Zübeyir GÜNDÜZALP (Kısa video ve metin)

Zübeyir Gündüzalp ağabeyin ifadeleriyle: Nurculuk nedir? ZÜBEYİR GÜNDÜZALP: NURCULUK DEMEK… Nurculuk demek, bugün aynen Resûl-ü Ekrem aleyhisselâtü vesselam efendimiz zamanında sahabe-i kiram hazeratı imana, islama, dine nasıl hizmet etmiş, işte o hizmetin bu zamanda bir numunesidir. Hem de nurculuk demek, Risale-i Nur’u okuyanlara verilen bir isimdir. Risale-i Nur mesleği ise …

Devamını Oku »

İttihad-ı İslam Öncesi Geniş Daire Hizmeti

İTTİHAD-I İSLAM ÖNCESİ GENİŞ DAİRE HİZMETİ YAPILIR MI? Risale-i Nur’da “İman Hayat Şeriat”denilen üç vazifeden ikinci ve üçüncü vazifelerin icrası İttihad-ı İslâm’a istinad edeceği yani İttihad-ı İslâm’dan önce bu vazifelere girme ve müsbet idarî icraata sahib olma müşkildir. Çünkü beyn-el milel cereyanın tasalutunu önlemek için büyük kuvvetin varlığını gerektirir. Evet, şu beyanlara dikkat …

Devamını Oku »

Geniş Daire Hizmetlerinde Bid’a ve Günahlardan Çekinmek

SEMPOZYUM VE KONFERANSLAR GİBİ GENİŞ DAİRE HİZMETLERİNDE BİD’ALAR VE GÜNAHLARDAN ÇEKİNİLMELİ Risale-i Nur mesleğinden bid’alar cihetiyle taviz verip, geniş dairedeki sempozyum ve konferanslardaki ünvanlı kişilerle hizmet beraberliği yapılsa, binler kişilerin hatta Diplomatların Risale-i Nur’a girip neşredecekleri halde, Risale-i Nur’da bir esas olan ihlas gibi meslek esaslarını değiştirmemeyi esas alan Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: …

Devamını Oku »

Niçin Kanaat Ediyorlar?

Risale-i Nur Talebeleri Risale-i Nur eserleriyle azami meşgul olmakta ve bu eserlere kanaat etmektedirler. Bunun sebebi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin aşağıdaki mektuplarından fehmettiğimiz manaları külliyatın çeşitli yerlerinde de vurgulamasıdır. Üstad hazretleri; “Ben yalnız iman üzerine mesaîmi teksif etmiş bulunuyorum.” (Tarihçe-i Hayat) diyerek Risale-i Nur’un esas mesleğinin imanları kurtarmak ve kuvvetlendirmek olduğunu, …

Devamını Oku »

BÜYÜK DOĞU MECMUASI VE NECİP FAZIL GİBİ ZATLARLA MÜNASEBETLER HAKKINDA

Büyük Doğu Gibi Mecmualar ve Necip Fazıl Gibi Zâtlarla Münasebetler Büyük Doğucular hususan Necip Fazıl Üstadın ve Risale-i Nur’un aleyhinde bulundular mı? diye sorulan soruya verilen cevaptır: İstibdad-ı mutlak devrinde gizli dinsizlerle amansız mücadele eden zındıkaya ve zındıka reislerine başeğmeyenlerden olan “Büyük Doğu” mecmuası ve onun sahibi ve başyazarı merhum Necip Fazıl …

Devamını Oku »

NUR CEMAATİ Mİ, RİSALE-İ NUR TALEBELERİ Mİ?

NUR CEMAATİ Mİ, RİSALE-İ NUR TALEBELERİ Mİ? ..Memleketimizde daha çok 1970’ten sonraları gruplaşmalar ve kutuplaşmalar arttığından ve dindarlar da siyasete girdiklerinden, dengeler bozulmuş ve hizibleşmeler artmıştır. O zamana kadar birlikte hareket eden “Ehl-i İman Cemaati” veya “İttihad-ı Ehli İman Cemaatı” vardır. O zamandan sonra her meslek hatta meşreb sahibi kendi …

Devamını Oku »

Risâle-i Nûr dâiresinde bulunanların eserleri, Risâle-i Nûr’a perde ve gölge olmamalıdır / Hulusi YAHYAGİL

İbrahim Hulusi Yahyagil Ağabeyden İhlâs, Sadakat Üzerine Mühim Bir Mektup Azîz kardeşim! Evvelâ hizmet-i Kur’âniyyenizde muvaffakiyetler diler, ihlâs ve sadâkatla istihdâm-ı Rabbâniyyeye nâiliyyeti, lütfu İlâhî’den niyâz ederiz. Sâniyen: Mektubta mühim bir mes’eleyi soruyor ve nûrlardan cevâbını istiyorsunuz. Ba’zı eserlerin R. Nûr’a perde olması mes’elesi senelerden beri çokların ma’nen ve kàlen …

Devamını Oku »

Geniş Daire Hizmetlerine Dâir

GENİŞ DAİRENİN ŞÂŞAALI HİZMETLERİNE DÂİR (Ve bihi nesteın) 1- KEMMİYET VE KEYFİYET VE TEBLİĞ MESELELERİ Risale-i Nur’da, dar ve haslar dairesi ile geniş dairelerden bahsedilir. Evet, Rivayetlerde müceddide ehemmiyet verilmesinin sebebi, has dairenin birinci vazifesi olan îman itibariyle olduğu halde, beşeri nazar, geniş daireyi daha ehemmiyetli görüp hata ettiğini beyan …

Devamını Oku »

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde Dar ve Geniş Daire Hizmetleri Esası

Risale-i Nur Hizmet Mesleğinde

Bediüzzaman Hazretleri Eski Said devresinde: 

1- «Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çı­ka­cak. Hattâ Hürriyetten evvel pek çok defa talebelere te­selli vermek için, “Bir nur çıkacak, gördüğümüz bü­tün fe­nalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek” di­yordu. İşte, kırk sene sonra Risale-i Nur o hakikati kör gözlere dahi gösterdi.

Devamını Oku »