İsmail Hakkı Efendi

Bunu paylaşınız

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Kastamonulu)

1326 senesinde ölen Abdurrahman Suzî Efendi’nin oğlu olup 1280 hicrî 
senesinde Kastamonu’nun Göl kazasında doğmuştur. Kastamonu’da bulunan Seyyid Efendi Medresesi’nde, sonradan Kastamonu Mebusu olan el-Hac Hâfız Ahmed Mahir Efendi’den okuyarak icâzet almıştır. 

On iki sene olmak üzere 1306 (1888) senesinde İnebolu kazasında Yahya Paşa Camii’nde imamlığa tayin edilmiştir. İnebolu Rüştiye Mektebi’nde de altı sene hüsn-ü hat muallimliği de yapmıştır. 1320 hicrî senesinde Ayasofya Camii’nin üçüncü imamliğının münhâl olduğunu haber alarak istanbul’a gelmiş ve Evkaf Nezaretinde teşekkül eden mümeyyizler huzurunda imtihanı
kazanarak üçüncü imam olmuştur. Bu ara seb’a, aşere ve takrîb ilimlerini Eyüp Sultan Devirhân Başısı ve sonradan Meclis-i Tetkik-i Müellefat azası olan el-Hac Hâfız Süleyman Efendi’den okumuştur.

Mısır tarîki ve Seyh Atâullah mesleği üzere Kur’an vecíhlerini takrîb tarîki ile başından sonuna kadar beş cild üzere tasvîr etmişse de, yazdıği bu kitab o tarihlerde (1326/1910) henüz basılmamıştı. 

Temmuz 1321’de Bayezit Camii Hatibi olmuştur. Bu esnada Bayezit mûciz dersiâmlarından ve mukarrirlerinden İstanbullu Mehmet Esat Efendi’nin
ders halkasına da dâhil olmuş ve icâzet almıştır. 1321 (1905) senesinde
Mekteb-i Sultanî Kur’an-ı Kerim ve Tecvid Muallimliği’ne de tayin edilmiştir. Üç sene sonra da Ayasofya Camii’nde okuttuğu derslere engel olduğu gerekçesi ile bu muallimliği bırakmıştır.

1325 (1909) senesi başında V. Mehmet Reşat’ın tahta çıkışı ile Padişahın ikinci imamı olmuştur. Bir yıl sonra da birinci imamı olmuştur. 

Muharrem 1328 (1910)’de padişah tarafından Bilâd-ı Hamse Bursa
páyesine nâil oldugu gibi Cumâdelûlâ 1328′ de Haremeyn-i Muhteremeyn
pâyesi tevcih olunmuştur. 

Muharrem 1325’de Ayasofya Camii dersiâmları arasinda bulunmuş ve burada talebelerine ders okumuştur. 18 Temmuz 1334’de yerine Besim Efendi’nin tayini ile padişahın birinci imamlığından ayrılmıştır.

17 Temmuz 1334’de İbtidâî Hâriç Medresesi Müderrisi olmuş ve 3 Mart
1337 (1921) tarihinde vefat etmiştir.

Sadık Albayrak 

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

MEHMET EFENDİ (Tosyalı) Şerifzâde Mehmet Bahaeddin Efendi, Sadık Efendinin oğlu olup Tesrînisânî 1283 (1867) tarihinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Şenpazarlı ve Dadaylı İsmail Hakkı Efendiler

İSMAİL HAKKI EFENDİ (Şenpazarlı) Rençber Mustafa Ağa'nın oğlu olup 1292 (1876) tarihinde Kastamonu'ya bağlı Cide …

Kapat