Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge / Kastamonu ili Merkez ve güney ilçelerindeki orun ve bazı cadde, sokak adları üzerine bir inceleme

Kastamonu ili Merkez ve güney ilçelerindeki orun ve bazı cadde, sokak adları üzerine bir inceleme

Bunu paylaşınız

KASTAMONU İLİ MERKEZ VE GÜNEY İLÇELERİ’NDEKİ ORUN VE BAZI CADDE, SOKAK ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hazırlayan: Elif BULUT

Onomastik’in (ad bilim) iki önemli kolundan biri yeradbilim(toponimi)dir.
Yeradbilim insan topluluklarının yaşadıkları, geçtikleri veya kısa süre kaldıkları yerlere çeşitli özellikler kullanarak verdikleri adları anlam ve yapı olarak inceler.
Tezde Kastamonu İli ve Güney İlçelerindeki orun ve bazı cadde ve sokak adları leksik / semantik ve yapısal olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı Kastamonu İli’nin güney ilçelerinde yeradı vermedeki özellikleri ve bundan yola çıkarak yörenin kültürünün yansımalarını ortaya koymaktır. Tez beş bölümden oluşmuştur. Yeradları türleri açısından ayrılmış, anlam olarak değerlendirilmiş ve son olarak yapısal özellikleri ele alınmıştır. Kastamonu’da eski kültürün unutulmadığı, özellikle köy adlarında bunun yansıtıldığı ve yeradları verilirken Türkçenin inceliklerinin kullanıldığı belirlenmiştir.

 

ÖNSÖZ

Yeradları ait olduğu milletin dilinin, kültürünün, geçmişe dair izlerinin ve o yerin coğrafi özelliklerinin somut bir göstergesidir. Yeradbilimi de bunu ortaya çıkaracak çalışmaların yapıldığı bir bilim dalıdır.

Bu çalışmada Kastamonu’da yeradlarının kuruluşunda dikkat edilen
unsurlar başlıklar halinde sıralanmıştır. Orunadları leksik/ semantik açıdan ve yapı olarak ele alınmıştır.Bu amaçla daha önce yeradbilimiyle ilgili olarak yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Eserlerde yeradlarının sınıflandırılması ile ilgili ayrıntılar dikkatle ele alınmıştır.

Yeradlarında boy, aşiret ve cemaat adlarına fazlaca yer verildiği için özellikle Cevdet TÜRKAY, Cevdet YAKUPOĞLU ve Yusuf HALAÇOĞLU’nun kitapları kaynak olarak kullanılmıştır. Adların anlamları ve veriliş sebepleriyle ilgili olarak köy muhtarları veya bu konuda bilgisine güvenilen kişilerle irtibata geçilerek fikir edinilmiştir. Elde edilen bilgilerle yeradbilimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Çalışmamda vakit ayırıp bana yardımcı olan Kastamonu Üniversitesi tarih bölümü başkanı Doç. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU’ na, Daday Çok Programlı Lisesi Müdürü Halil Serdar BIYIKLI’ya, Fazıl ÇİFTÇİ’ ye teşekkür ederim.

Özellikle verdiği destek, ayırdığı zaman ve mesafelerin uzaklığına rağmen sağladığı kolaylıklar için tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Ahmet AKÇATAŞ’a teşekkürlerimi sunarım.

Son olarak da bu uzun ve yorucu dönemde bana her türlü desteği sağlayan aileme, eşime ve asıl sabır gösteren oğlum Mehmet Erdem’e sonsuz teşekkürler.

 

GİRİŞ
Yeradbilimi, ad bilimin önemli iki kolundan biridir. Yeradbilimi her türlü adı yapı, köken ve anlam olarak inceler. Böylece çalışmaların yapıldığı yerlerle ilgili geçmişle bağlantılı olarak yöre insanının kültürel özelliklerine ulaşılabilir. Dilin saf halini görmek açısından da önem arz etmektedir.
Çalışmada öncelikle yeradbilimin tanımı, konusu, önemi ve bu yönde yapılmış dünyadaki ve bizdeki çalışmalara değinilmiştir. Bu bilgilerin ışığında yeradı çalışmalarında ve özellikle tasnif konusunda eksikliğin olduğu görülmüştür. Ayrıca henüz terimler açısından da bir ortaklık kurulamamıştır.

Kastamonu milattan önceki yıllardan itibaren çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir yerleşim yeridir.1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türk akınlarına uğramıştır. Danişmendliler Beyliği, Çobanoğulları Beyliği, Candaroğulları Beyliği burada hüküm sürmüştür. En son Osmanlı İmparatorluğu hakimiyet sağlamıştır. Osmanlı zamanında önemli bir “uc” olarak yer edinmiştir. Bu tarihsel süreç yeradlarında da varlığını hissettirmiştir. Kastamonu’da yeradlarının verilişinde bu tarihî süreç önemli yer tutmuştur.
Kastamonu yeradlarının incelemesinde sadece orunadları seçilmiştir. Köy adlarının verilişindeki hassasiyetin cadde ve sokak adlarında gösterilmediği anlaşılmıştır. Bu konuda dilimizin güzelliklerini, inceliklerini yansıtacak titizliğe ulaşılmalıdır.

Yeradlarının leksik/semantik tasnifinin ardından yeradları yapı yönünden incelenmiştir. Yeradlarının yapısı ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Elimizde olan yapı incelemelerinden biri İbrahim Şahin’in yaptığı diğeri de Levent Kurgun’un yaptığı incelemedir. Çalışmada İbrahim Şahin’in “Türkçe Yeradlarının Yapısı Üzerine” adlı makalesi esas alınmıştır.
Yeradları dilimizin kültür mirası sayılır. Yapılan bu çalışma da Kastamonu’da yeradlarının kuruluşundaki öncelikler belirlenmiştir.Sonuçları itibariyle geçmişiyle bağını koparmamış adların çokluğu dikkat çekmiştir.. Ayrıca çalışma ile yerad bilimin diğer bilimlerle olan ilişkisi de ortaya konmuştur.

Kastamonu’daki orunadlarının bir bölümü bu çalışma ile sınıflandırılmış ve gramer yönünden incelenmiştir. Konuyla ilgili yapılacak çalışmalara örnek olması için çalışılmıştır.

1. TEZDE KULLANILAN YÖNTEM VE SINIRLILIKLAR
1.1. TEZDE KULLANILAN YÖNTEM
Çalışmada Kastamonu İli ve güney ilçeleri orunadları ile bazı cadde ve sokak adları incelenmiştir. Bu incelemelerde o yörede yaşayan kişiler seçilmiş ve en başta muhtarlarla irtibata geçilmiştir.Cadde ve sokak adlarında da Belediye’ de ad vermede görevli kişilerden bilgi alınmıştır. Sonrasında özellikle boylar, aşiretlerle ilgili kitaplar incelenmiştir.
Giriş bölümünde Kastamonu tarihi ile ilgili bilgi verilmiştir. Bu bilgiler bölgenin yaşadığı yere ad verme konusundaki hassasiyetleri ifade etme açısından önemli bir yere sahiptir.
Tezin birinci bölümünde “Yerad Bilim” başlığı altında bu bilimin önemi, bilimle ilgili dünyada ve bizde yapılan çalışmalara değinilmiştir. Böylece yerad biliminin genel değerlendirmesi yapılmıştır.
İkinci bölümde “Yeradlarının Türleri” başlığında incelenecek yeradlarının türleri sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmadaki terimler için İbrahim Şahin’in “Türkiye Yeradbiliminde Terim ve Tür Sınıflandırması Sorunları” adlı makalesinden yararlanılmıştır.
Üçüncü bölümde “Leksik/Semantik İnceleme” başlığı altında yeradları anlam yönünden incelenmiştir. Bunun için yörede yaşayanlarla ve bu konuda bilgisi olanlarla görüşülmüştür. Ayrıca Derleme Sözlüğü , Türkçe Sözlük, Tarama Sözlüğü ile Cevdet Türkay’ın, Cevdet Yakupoğlu’nun ve Yusuf Halaçoğlu’nun kitaplarından yararlanılmıştır.
Dördüncü bölümde “Yeradlarının Gramer Yapısı” başlığında yeradları gramer bakımından incelenmiştir. Özellikle türemiş yeradlarında İbrahim Şahin’in “Türkçe Yeradlarının Yapısı Üzerine” adlı makalesinden yararlanılmıştır.
Beşinci bölümde “Sözlük ve Sonuç ” başlıkları yer almıştır. Sözlük başlığı altında bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir.Sonuç başlığı altında yapılan çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

1. 2.TEZDEKİ SINIRLILIKLAR
Tezde yeradlarında oykonimler başlığı altında astionimler (il ve ilçe adları), komonimler (köy adları) ve urbonimler başlığı altında yolakadları(cadde ve sokak adları) incelenmiştir. Yerad biliminin içinde yeradlan diğer adlara yer verilmemiştir.
2. KASTAMONU İLİ’NİN TARİHİ
Kastamonu ve çevresinin ilk oturanları Gasgas adını taşıyan Türklerdir. Gasgaslar Etilerin Anadolu’da hüküm sürdükleri devirlerde, Kızılırmak’ın sol sahilinde Ilgaz Dağı ile Karadeniz arasındaki yerde büyük bir sahayı işgal etmişlerdir. Gasgaslar’a dair bilgiler Eti Hükümdarlarının bırakmış oldukları Kitabe şeklindeki vesikalara dayanmaktadır.

Bunlardan birisi Subbiluliuma’nın diğeri de oğlu Mursil II’nin annallarıdır. Vesikalarda Gasgaslara ait bazı şehir adları yer almaktadır. Bunlar: Knrustamma, Halilas, Tumanna, Duddusgas, Durmitta, İshupitta, Tibija, İstihara.Ojen Kavenyak’ın 1932’de neşrettiği “Cart edu Monde Hittite” adlı haritada Tumannna şehri bugünkü Kastamonu şehri yerinde gösterilmiştir .Bu vesikalar Gasgasların M.Ö 1400-1390 senelerine ait durumlarını göstermektedir.
Eti Hükümdarı Mursil zamanında yapılan savaşlar neticesinde Gasgas şehirleri yıkılmış ve Gasgaslar ortadan kaldırılmıştır. Mursil’in ölümünden sonra oğullarından Muvattala’nın hükümdarlığı zamanında diğer oğlu Hatusil Karadeniz vilayetlerini dolayısıyla Kastamonu ve çevresini idare etmiştir.(M.Ö 13201265).M.Ö 1200’lerde Eti İmparatorluğu özellikle garptan gelen Muhaceret Dalgasına maruz kalarak beklenmedik bir şekilde ortadan kalkmıştır.
Eti İmparatorluğu’nun sona ermesinden sonra Etilerin himayesinde olan Küçük Asya’nın muhtelif yerlerine yayılmış olan Türk kabileleri, yerlerinde müstakil birer küçük devlet haline gelmiştir. Bu Türk kabileleri Firikyalılıar, Bitinyalılar, Lidyalılar, Paflagonyalılar, Muşhiler, Komgenlerdir. Bu kavimlerin hepsine Trak kavmi denmiştir. Paflagonya kıtası doğuda Kızılırmak ,batıda Sakarya nehri, güneyde Firiçya ve Galatı memleketleriyle sınırlıydı. Kuzeyde Karadeniz; yani şimdiki Kastamonu, Sinop, Çankırı’nın tamamıyla Samsun, Bolu ve Zonguldak’ın bir kısmı vardı.
Paflagonya’ya ait şehirler Amastris (Amasra), Teiyum (Sinop), Pompeiyopolis (Taşköprü), Germanikopolis (veya Yermanikopolis-Boyabat) olarak kaydedilmiştir. Paflagonya kısa bir süre müstakil bir devlet olabilmiştir. Daha sonra sırasıyla Firikya, Lidya İran, Yunan ve Makedonyalı İskender tarafından istila edilmiştir. Büyük İskender’in ölümünden sonra Paflagonya Kumandan Ömen’in hissesine düşmüştür. M.Ö 301’de tekrar müstakil bir devlet olmuştur. Daha sonra bir süre Pont hakimiyetine girmiştir.

M.Ö 64 yılında Paflagonya’nın arazisinde de yer alan şehirler Roma valilerine verildi. Bu olaydan sonra Paflagonya Roma’ya tabi bir eyalet halini aldı.(M.Ö 63 yılından M.S 330).630 yılında Paflagonya İran tarafından ele geçirildi. 715’te Arap (Şam) hakimiyetine girdi. 922 yılında Bizanslılar Anadolu’dan Arapları kovdu ve Kastamonu havalisi de bu tarihten sonra Bizans İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline geldi.
Bizans İmparatorlarından Andronik Komnenüs’ün varisi Aleksi Komnen kardeşi Davit’in de yardımıyla Paflagonya ve Marmara sahillerini istila ederek bir Trabzon İmparatorluğu kurdu.(1204-1222). Kastamonu da Oğuz Türklerinin eline geçene kadar bu imparatorluğa tabi bir eyalet oldu ve Kommen ailesi tarafından idare edildi.

26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nin ardından Anadolu’nun büyük bir kısmı Kastamonu da dahil olmak üzere Selçuk Türklerinin hakimiyeti altına girmeye başlamıştır.1074’ten itibaren Türk akıncıları Kastamonu’dan Ereğli’ye kadar olan topraklarda fetih hareketlerinde bulunmuşlardır.

Kastamonu’nun fethi 1074’lerden itibaren Emir Danişment Gazi ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilmiştir. Kastamonu ve çevresi Danişment Ahmet Gazi’nin oğlu Gümüş Tegin zamanında Danişment idaresine geçmiştir.1132 tarihinde Bizans İmparatoru, Kastamonu’yu zapt etti ise de Melik Gazi Gümüş Tegin ertesi sene içinde Rumları oradan çıkarmıştır. Daha sonraki yıllarda da Bizans ve Danişmentliler arasında bu bölge el değiştirmiştir.
Selçuklu Sultanı I. Mesut Danişmentlerin zayıflamasından istifade ederek bu devletin bölgedeki üstünlüğüne son vermiştir. I. Mesut Konya tahtına II. Kılıç Arslan’ı aday göstermiş, küçük oğlu Şahinşah’ı ise Ankara, Çankırı ve Kastamonu bölgelerinin melikliğine atamıştır.
II. Kılıç Arslan döneminde Bizans ile çekişmeler devam etmiştir. Bizans bölge topraklarından 1176’daki Mirfyokefalon Muharebesiyle zaferiyle kesinlik kazanmıştır. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan memleketini on bir oğlu arasında taksim etmiştir. Kastamonu, Eskişehir, Ankara, ve Çankırı’ya oğlu Muhyiddin Mesud’u melik tayin etmiştir.
Selçuklular İlk devirlerinden itibaren Çankırı-Kastamonu havalisinde bir “uc” teşkilatı oluşturmaya çalışmışlardır. Çobanoğlulları Beyliği’nin atası kabul edilen Hüsamettin Çoban Bey Kastamonu ve havalisinin fatihi olarak bilinmektedir. Hüsamettin Çoban Bey ve neslinden gelenler XIII. Yüzyıl sonlarına kadar bölgede hakimiyetlerini sürdürmüştür. Hüsamettin Çoban Bey ölümüne kadar Selçuklu Sultanlarının metbuluğunu kabul etmiştir.
Hüsamettin Çoban’dan sonra yerine oğlu Alp Yürek geçmiştir. Bu dönemde Kösedağ Bozgunu(1243) yaşandığı için Türkiye Selçukluları Devleti Moğollara tâbi bir il durumuna düşmüş ve Çobanoğlulları hanedanı da bunu kabullenmek zorunda kalmıştır. Ondan sonra beyliğin başına sırasıyla Muzaferettin Yavlak Arslan ve Emir Nasıreddin Mahmud Bey geçmiştir. Mahmud Bey babası ve dedesinin başlattığı geleneği devam ettirerek devrinde ilim adamlarını himaye etmiştir.Onun adına eserler kaleme alınmıştır. XIV. yüzyıl başlarında Çobanoğulları Beyliği sona ermiştir.

Çobanoğullarına bağlı Türkmenleri yanına alarak isyan etmiş olan Selçuklu Şehzadesi Kılıç Arslan ile yapılan Dernet Savası’ında yenilen ve Türkmenlere esir düşen Selçuklu Sultanı II. Mesut’un kurtarılmasında Şemseddin Yaman Candar’ın da hizmeti görüldüğü için Kastamonu ve havalisi Kendisine tımar olarak verilmiştir.
Fakat bu bölgede Nasıreddin Mahmud Bey olduğu için kendisi Eflani’de ikamet etmiş ve burada vefat etmiştir. Oğlu Süleyman Paşa 1309’dan önceki bir tarihte Çobanoğlu Mahmud Bey’i bertaraf ederek Kastamonu merkezli Candaroğulları Beyliği’ni kurmuştur.
Süleyman Paşa ilk başlarda İlhanlıların yüksek hakimiyetini tanımak zorunda kalmıştır. Daha sonra İlhanlı Hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın ölümünün ardından, adına para bastırarak tam bağımsızlık elde etmiştir. Ancak bu durum uzun sürmemiştir; çünkü Sinop’u yöneten oğlu İbrahim Bey isyan ederek Kastamonu’yu ele geçirmiştir.
İbrahim Bey’in ölümü üzerine yerine Adil Bey geçmiştir. Onun ölümü üzerine yerine Celaleddin Kötürüm Bayezid Bey geçmiştir. Bu dönemde ilk zamanlar Osmanlı Devleti ile dostane münasebetler kurulmasına rağmen sonraki yıllarda I. Murad zamanında iki devletin araları açılmıştır. Kendisinden sonra tahtı oğlu İskender’e bırakmasına içerleyen Süleyman Paşa(II) kardeşi İskender’i öldürmüş ve Osmanlı destekli ordusuyla Kastamonu’yu ele geçirmiştir. Süleyman Paşa Yıldırım Bâyezid tarafından yenilgiye uğratılmış ve Candaroğulları’nın Kastamonu kolu geçici olarak Osmanlı’nın eline geçmiştir.(1392)
Kötürüm Bâyezid’in sağlığında Sinop valiliğinde bulunan oğlu İsfendiyar Bey 1392’den sonra Yıldırım Bâyezid’e tâbi olarak beyliğini devam ettirmiştir. Yıldırım Bâyezid’in 1402 Ankara Muharebesi’nde Timur’a yenilmesinden sonra İsfendiyar Bey bizzat Timur’dan alığı fermanla Kastamonu, Sinop, Çankırı, Tosya ve Kalecik gibi yerlere sahip olarak eski Candaroğlu topraklarını yeniden ihya etmiştir. İsfendiyar Bey kısa sürede Anadolu’da Osmanlılara rakip ,önemli bir beylik konumuna yükseltmeyi başarmıştır. Oğlu Kasım Osmanlı desteğini alarak isyan ederek Kastamonu’yu ele geçirmiştir.
İsfendiyar Bey 1423’te II. Murad’la yaptığı savaşı kaybederek Osmanlı ile anlaşma yoluna gitmiştir. Ayrıca torununu II. Murad’a eş olarak vermiş ve onun iki kız kardeşini oğulları Kasım ve İbrahim Beylere alarak anlaşmayı pekiştirmiştir.(1425) İsfendiyar Bey’in vefatından sonra yerine oğlu İbrahim Bey geçmiştir. Daha sonra yerine oğlu İsmail Bey geçmiştir.
İsmail Bey devri daha çok imar faaliyetlerinin ve ilim çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönemdir. Siyasi açıdan ise Osmanlı ile gizli bir rekabet devam etmektedir. Fatih Sultan Mehmet zamanında İsmail Bey savaş istemediği için Candaroğulları topraklarını Osmanlılara teslim etmiştir. Yönetimi için de İsmail Bey’in kardeşi Kızıl Ahmet Bey vali olarak görevlendirilmiştir.(1461)Bu dönemde Kastamonu Osmanlı sancak şehirlerinden kabul edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in
oğlu Şehzade Cem bir süre Kastamonu’da valilik(sancak beyliği) yapmıştır.

Osmanlı imparatorluğu döneminde, idari taksimat bakımından, geçmişten gelen bir yönetim merkezi olma özelliğini sürdüren Kastamonu Sancağı, doğuda Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik ve kuzeydeki doğal sınırı olan Karadeniz sahili ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak, cumhuriyete kadar bir idari merkez konumunu sürdürmüştür.

Kastamonu Milli Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle Ankara’ya İneboluKastamonu yoluyla yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır. Ve Kurtuluş Savaşı’nda cepheye en çok asker gönderen ildir.
Çanakkale Savaşları ile birlikte Milli Mücadele’de de çok önemli rol oynayan Kastamonu, bu savaşın kazanılmasında önemli bir etken olan İnebolu-
Ankara lojistik hattında, İnebolu mavnacılarından başlayarak, kağnı kollarını çeken Şerife Bacılar( kışla önünde donan kahraman Türk Anası), Halime Çavuşlar, Necibe Nineler ve 10 Aralık 1919 tarihinde Anadolu’nun ilk kadınlar mitingini yapan kadınlarına kadar anıtsallaşan isimlere ve efsaneleşen olaylara da imza atmıştır.
Türk egemenliğine geçtikten sonra hiç düşman istilasına uğramamış olan Kastamonu, Çanakkale ve İstiklâl savaşında en fazla şehit veren illerimizden biridir.
İl, Çanakkale Savaşında 2.527 şehit vermiştir. Meşhur “Çanakkale Türküsü”, Kastamonulu Aşık Yorgansız Hakkı’ya aittir.
(…)
Türkiye’de bir ilk ve tek olarak T.B.M.M. tarafından 9 Nisan 1924 tarihinde İnebolu ilçemiz Mavnacılar Loncasına verilmiş olan Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ve Vesikası da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilimize vermiş olduğu yüksek onurlardan bir diğeridir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yapılan yeni değişikliklerle Kastamonu 12 ilçe ile birlikte, bir il olma özelliğini korumuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM

YERADBİLİM

(…)

İKİNCİ BÖLÜM

YERADLARININ TÜRLERİ
Yeradlarının türleri bölümünde Oykonimler başlığı altında Astionimler, Komonimler ve Urbonimler başlığı altında da bazı, cadde ve sokak adları değerlendirilmiştir.
1.OYKONİMLER
Oykonimler bütün yerleşim birimlerinin özel adıdır . Bizde bu terim orunadı terimiyle karşılanmaktadır.
1.1. ASTİONİMLER
Astionimler, “şehirlerin özel adıdır . Çalışmada il ve ilçe adı derlenmiştir.
Bu başlıkta 1 il, 6 ilçe olmak üzere toplam 7 tane astionim yer almıştır.
1.2.1. İl Adları
1 tane il adı derlenmiştir.
Kastamonu İli.
1.2.2. İlçe Adları
6 tane ilçe adı derlenmiştir.
Araç , İhsangazi,Taşköprü, Tosya, Daday, Devrekâni.

1.2. KOMONİMLER
“Bütün köy yerleşmelerinin özel adıdır .”
1.2.1. Köy Adları
Kastamonu’da toplam 613 köy adı derlenmiştir. Köyler bağlı oldukları
ilçelere göre aşağıda sıralanmıştır:
MERKEZ İLÇE’NİN KÖYLERİ
Ahlatçık, Ahlatköy, Ahmetbey, Akçakese, Akçataş , Akdoğan, Aksinir,
Alçıcılar, Alpağut, Alparslan, Alpı, Arız, Aşağıİsmailli, Aşağıakça, Aşağıbatak,
Aşağıelyakut, Aşağıyuva, Ayvalar, Bahadır, Ballık, Baltacı, Baltacıkuyucağı,
Başköy, Başören, Bayındır, Bostanköy , Bozoğlak, Budamış , Bulacık , Burhanlı ,
Bükköy , Bürme , Cambaz, Cebeci, Civciler, Çakıllı, Çatalçam, Çatören, Çavundur,
Çavundur, Çerçiköy, Çevreli, Çıbanköy, Çiğil, Çorumlu, Darıbükü, Dayılar,
Demirci, Dereberçin, Dereköy, Dokuzkat, Dursunlar, Duruçay, Eceoğlu, Elmayakası,
Emirköy, Emirler,Emirler, Emirli, Esenler, Esenli, Eşen,Etyemez, Evciler, Eymir,
Gelinören, Geyikli, Girdallı, Göcen, Gödel, Gökçekent, Gökçukur, Gölköy, Gömeç,
Gömmece,Gülef, Hacıbey, Hacıilyas, Hacı, Hacımuharrem, Hacışaban, Hacıyusuf,
Halaçlı, Halife, Halifekuyucağı, Hamitköy, Hasköy, Hatipköy, Hatipli,
Hatipoğlu,Haydarlar,Hoca,Hüseyinli,İbişler,İbrahimli,İmamköy,İnceboğaz,İslamköy,
İsmailli,İsmailli, Kadıoğlu, Karaçomak,Karaevli, Karakuz, Karamukmolla, Karaş,
Kasaba, Kasabaörencik, KaşçılarKavakköy, Kavalca, Kayalı, Kayı, Kemerler,
Keremli, Kırcalar, Kırık, Kırışoğlu, Kıyık, Kıyık, Kızılkese, Kirenli, Konukça,
Koruköy, Köklü, Köseoğlu, Kurtgömeç, Kurtkayı, Kurucaören, Kurusaray, Kuşkara,
Kuzyaka, Küçüksu, Mescitköy, Mollaköy, Musallar, Nalcıkuyucağı, Numanlar,
Obruk, Oğulköy, Omcular, Ortaboğaz, Ortaköy, Ömerli, Örencik, Örenyeri,
Pehlivan, Sada, Sahip, Sapaca, Saraycık, Sarıca, Sarıömer, Seremettin,
Sırasöğütler,Sipahi,Subaşı,Sulusökü,Şeyhköy,Talipler,Tarlatepe,Taşlık,Tekke,Terzi, Tepeharman,Uzunoluk,Ümitköy,Üyücek,Yaka,Yarören,Yenikavak,YılancıYolkonak, Yukarıbatak,Yukarıelyakut,Yukarıkuyucak,Yunusköy, Yürekveren.

ARAÇ İLÇESİ’NİN KÖYLERİ
Aktaş, Alınören, AşağıOba, Aşağıİkizören, AşağıYazı, Avlacık, Akıncılar, Avlağıçayır, Başköy, Bektüre, Belkavak, Boğdam, Cevizlik, Çukurpelit, Çal, Dereçatı, Doğanca, Ekinözü, Fındıklı, Gölcük, Gemi, Gökçeçat,Haliloba,Huruçören,
Kavacık, Kızılsaray, Olucak, Özbel, Ömersin, Pelitören, Sarpun, Sıragömü, Serdar,Tatlıca, Tuzaklı, Toygaören, Yurttepe, Yenice, YukarıOba, Yukarıİkizören, YukarıYazı, Alakaya, Bahçecik, Çavuş, Çerçiler, Doruk, Doğanpınar, Güzlük, Kayaören, Karacık, Kavak, Kemerler, Boyalı, Kirazlı, Kovanlı, Köklüdere, Hatip,Muratlı, Okluk, Palazlar, Sarıhacı, Susuz, Sümenler, Tavşanlı, Ahatlar, Akgeçit, AşağıIlıpınar, Aksu, AşağıÇobanözü, Balçıkhisar, Belen, Celepler,
Çubukludere, Güzelce, Çaykaşı, Çamaltı, Damla, Deretepe, Değirmençay, Erekli, Eskiiğdir, Gergen, Gülükler, Gökçesu, Hanözü, İğdir, İğdirKışla, İhsanlı, Karacalar, Şiringüney, Karcılar, Kayabaşı, Kıyan, Kızılören, Kıyıdibi, Köse, Köklüyurt, Kayaboğazı, Karakaya, Müslimler, Okçular, Oycalı, Üçpınar, Pınarören, Recepbey, Samatlar, Saltuklu, Sofcular, Şehrimanlar, Şenyurt, Taşpınar, Tellikoz, Terke, Tokatlı, Uğur,YukarıIlıpınar, YukarıGüney, YukarıÇobanözü, Yeşilova.
DEVREKANȊ İLÇESİ’NİN KÖYLERİ
Ahlatçık, Akçapınar, Akdoğan, Akmescit, Alaçay, Alçılar, Alınören,
Arslanbey, Asarcık, Balabanlar, Baltacak, Başakpınar, Başakpınartepe, Belovacık,
Bıngıldayık, Bozarmut, Bozkoca, Bozkocatepe, Çatak, Çavuşlu, Çontay, Çorbacı,
Çörekçi, Doğuörcünler, Elmalıtekke, Erenler, Fakılar, Göynükören, Habeşli, Hasırlı,
İncigez, Kadıoğlu, Kanlıabat, Karaçam, Karayazıcılar, Kasaplar, Kınık, Kızacık,
Kurt, Kuz, Laçin, Örenbaşı, Pınarözü, Saraydurak, Sarıyonca, Sarpunalınca,
Selahattin, Sinantekke, Şenlik, Şeyhbali, Tekkekızıllar, Ulamış, Yazıbelen,
Yazıhisar.

DADAY İLÇESİ’NİN KÖYLERİ
Akılçalman, Akpınar, Aktaştekke, Alipaşa, Arabacılar, Bağışlar, Basta,
Bayır, Bayramlı, Beykoz, Bezirgan, Bolatlar, Boyalıca, Boyalılar, Budaklı,
Çamkonak, Çamlıbel, Çavuşlu, Çayırlı, Çayözü, Çölmekçiler, Davut, Değirmencik, Değirmenözü, Demirce, Dereköy, Dereözü, Elmayazı, Ertaş, Fasıllar, Gökören Görük, Hasanağa, Hasanşeyh, İnciğez, Kapaklı, Karaağaç, Karacaağaç, Karacaören, Karamık, Kavakyayla, Kayabağı, Kayı, Kızılörencik, Kızsini, Koçcuğaz, Köşeler Küten, Okluk, Örencik, Sarıçam, Sarpun, Selalmaz, Siyahlar, Sorkun, Sorkuncuk, Tüfekçi, Uzbanlar, Üyükören, Yazıcımeydan.
İHSANGAZİ İLÇESİ’NİN KÖYLERİ
Akkaya, Akkirpi, Bedirgeriş, Belençal, Bozarmut, Çatalyazı, Çiçekpınar, Dağyolu, Enbiya, Görpe, Sepetçioğlu, Haydarlar, Hocahacip, İnciğez, Kapaklı, Kayapınar, Kızıleller, Koçcuğaz, Obruk, Örencik, Sarıpınari Sünlük, Yarışlar.
TAŞKÖPRÜ İLÇESİ’NİN KÖYLERİ
Abay, Abdalhasan, Afşar, Akçakese, Akdeğirmen, Akdoğan, Akdoğantekke, Akseki, Alamabatak, Alamakayış, Alamaşişli, Alasökü, Alatarla, Alibeşe, Alisaray, ArmutluArslanlı, Aşağıçayırcık, Aşağıçit, Aşağıemerce, Aşağışehirören, Ayvalı, Badembekdemir, Bademci, Bekdemirekşi, Bekirli, Bey, Boyundurcak, Bozarmut, Böcü, Bük, Celep, Çambaşı, Çaycevher, Çaykirpi, Çaylaklar, Çekiç ,Çetmi, Çevik, Çiftkıran, Çiftlik, Çit, Çoroğlu, Çördük, Dağböleren, Dere , Derebeysibey, Derekarağaç, Dilek, Donalar, Doymuş, Duruca, Erik, Ersil, Esenlik, Eskiatça, Eskioğlu, Garipşah, Gündoğdu, , Güneykalınkese, Hacıali, Hamzaoğlu, Hasanlı, Hoca, İmamoğlu, İncesu, Kabalar, Kadı, Kapaklı, Karacakaya, Karacaoğlu, Karadedeoğlu, Karapürçek, Karnıaçık, Karşı, Kayadibi, Kayapınar, Kaygunca, KeseKılıçlı, Kıran, Kırha, Kızılcaören, Kızılcaörhen, Kızılkese, Kirazcık, Koçanlı, Kornapa, Köçekli, Kuyluş, Kuzkalınkese, Küçüksu, Masatlar, Obrucak, Olukbaşı, Orta, Ortaöz, Oymaağaçseki, Ömerli, Örhen, Örhenli, Paşa, Pirahmetli, Samanlıören, Sarıkavak, Sarıseki, Sarpun, Şahinçatı, Şehirören, Taşçılar,
Tavukçuoğlu, Tekeoğlu, Tepedelik, Tokaş, Urgancı, Uzunkavak, Vakıfbelören, Yavuç , Yavuçkuyucağı, Yazıhamit, Yeniler, Yeşilyurt, Yoğunoluk, Yukarı çayırcık, Yukarıemerce, Yukarışehirören.

TOSYA İLÇESİ’NİN KÖYLERİ
Ahmetoğlu, Akbük, Akseki, Aşağıberçin, Aşağıkayı, Aşağıdikmen, Bayat, Bürnük, Büyüksekiler, Büyükkızılca, Çakırlar, Çaybaşı, Çaykapı, Çeltikçi, Çepni, Çevlik, Çifter, Çukur, Dağardı, Dağçatağı, Dedem, Ekincik, Ermelik, Gökçeöz, Gökomuz,Gövrecik, İncebel, Karabey, Kargın, Kayaönü, Keçeli, Kilkuyu, Kınık, Kösen,Kuşçular, Küçükkızılca, Küçüksekiler, Mısmılağaç, Musa, Ortalıca,Özboyu,
Karasapaca, Sapaca, Sevinçören, Sofular, Suluca, Şarakman, Yağçılar, Yenidoğan, Yukarıberçin, Yukarıkayı, Yukarıdikmen, Zincirlikuyu

2.URBONİMLER
Urbonim, şehir içindeki tüm topografik unsurların müstakil bina adlarının , kentlikeladlarının özel adıdır .
2.1. Yolakadı(Godonim)
Yolakadı “şehirdeki çizgisel unsurların( cadde, sokak, alt geçit, üst geçit, köprü, ara sokak, bulvar vb. )” özel adıdır
Cadde ve sokak adları bu bölümde değerlendirilmiştir. Kastamonu Merkezde 83 tane cadde adı derlenmiştir. 743 tane de sokak adı derlenmiştir.
KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ CADDE ADLARI
Gökdere(2 tane), Bakımevi, Barbaros, Çengeller(2 tane), Safalan, Şehit Şerife Bacı(3 tane), Tosya, Yalçın(2 tane),125.Yıl Atatürk(3 tane), Cumhuriyet(5 tane), Eski Ankara, Şeyh Şabanı Veli(5 tane), Hakkı İnan, Miralay Halit Bey, 10.Aralık(2 tane), Hükümet, Şube, Plevne, Kırkçeşme, Esentepe, Yıldırım Beyazıt, Adalet, Belediye(3 tane),İnönü, Mehmet Feyzi Efendi(2 tane), Sakarya, Honsalar, Topçuoğlu, Alparslan Türkeş(2 tane), Arnavutoğlu(2 tane),Hacı Mustafa Kaya, Halil
Rıfat Paşa, İnebolu(2 tane), Nail Tan, Rauf Denktaş(2 tane), Dumlupınar, Kışla, Kırkçeşme , Tosya, 57.Alay, Kamil Demircioğlu, Kazım Karabekir, Metehan,
Miralay Halit Bey, Orgeneral Atilla Ateş Paşa, Vali Aydın Arslan, Şehit Bülent Gider, Ankara, Araç,Bilal Civcioğlu, Halime Çavuş , Hoca Ahmet Yesevi , İhsangazi, Sanatokulu, Stadyum, Utku, Dumlupınar, Tahtakale, Topçuoğlu,Vali Enis Paşa.
KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİ SOKAK ADLARI
Acem Hanı, Açık Maslak, Araba Pazarı, Ballık, Başveren, Çankırı, Çatal Maslak, Çatlak Kapı, Çıtlak, Demir, Demirci, Döngel, Durmuş, Dutdibi, Engin Çeşme, Eski Çeşme, Göçmen Evleri, Hayat, İbrikli, Kale, Kale Arkası, Kale
Çıkmazı, Kale Hamamı, Kaymak Çeşme, Kefeli(3 tane), Kesikba, Kırkodalı, Kızılbayır, Koç, Koyun Ağzı, Koyunlu Çeşme, Kuzu, Mağara Önü, Okul Önü, Pazar, Şimşek, Yeni, Yukarı Pazar, 23 Ağustos, Acısu, AcısuÇıkmazı, Ak, Akdoğanlı, Arkayol, Ayıcılar, Batı, Bolayır, Bölen, Bölünmez, Budaktepesi, Çalıkuşu, Camii, Candost, Çengel, Çevre, Çevrim, Çiftlik, Çinili, Derepınar, Deveciler, Erturan, Estergon, Ezgi, Fakülte, Geçitbaşı, Güdül, Güzel, Hamam, HastaneÜstü, Horuzoğlu, İnceyol, Kafadar, Karagöz, Karakum, Kaynak, Koçak, Kurna, Kuyulu Kavak, Oba,
Oğuzeli ÖrgüÇıkmazı, Sarıkaya SarıkayaÇıkmazı, Sarmaşık, Seheryeli, Şehitler, Selçuk, Şener Çıkmazı, Şenkal Çıkmazı, Serenler, Soğukçeşme, Tepe, Tunalı, Uzun,
Yeşiloğlu, Atabey, Atlanbaç, Derebaşı, İbnineccar(3 tane), Kale, Kalealtı,
KaleHamamı, Kaplan, Kaplanlı, Kınalı(3 tane), Kırkkızlar, Pazarbaşı, Ankara, Başar, Gayipler, Hacıdede, Horozoglu, Konak, Kumru, Sabah, Satı Kahya, Yankı, Yonca, 57.Alay, Alparslan Türkeş, Bal, Çalışkan, Emek, Nakkaş, Piyade, Şehit Abdullah Çoban, Şehit Cevdet Üstündağ, Şehit Cihan Gülmez, Şehit Emin Emiroğlu, Şehit Er Cihan Namlı, Şehit Hayrettin Taşdelen, Şehit İdris Hınık,Şehit Jand.Ulaştırma Er Muttalip ÇevikŞehit Jandarma Er Adem Akman, Şehit Jandarma Er Faruk Karagöz, Şehit Jandarma Er Hakkı Özkan, Şehit Jandarma Er İrfan Tekin, Şehit Jandarma Er Mehmet Aslan, Şehit Jandarma Er Murat Motuz, Şehit Jandarma Er Nihat Çendik, Şehit Jandarma Er Rahmi Yılmazer, Şehit Jandarma Er Sait Teke, Şehit Kemal Kahveci, Şehit Komando Onbaşı Ahmet Baş, Şehit Murat Güler, Şehit Mustafa Güneş, Şehit Necmi Yıldırım, Şehit Nurettin Seki, Şehit Piyade Er Ayhan Kaplan, Şehit Piyade Er Cemal Duygu, Şehit Piyade Er Ersin Yener, Şehit Piyade Er İrfan İdrisoğlu, Şehit Piyade Er Mahir Demir, Şehit Piyade Er Orhan Cengiz Karaçam,
Şehit Piyade Er Yüksel Yılmaz, Şehit Piyade Jandarme Er Selahattin Tokat, Şehit Piyade Komando Er Muharrem Demirtaş, Şehit Ramazan Akkaya, Şehit Sabri
Çadırcı Şehit Satı Yanaşoğlu, Şehit Serkan Meşe,Şehit Şevki Sakaoğlu, Şehit Tanju Turhan, Şehit Uğur Bozacı, Şehit Zeki Bayrak, Şehit Zeki Öz, Şeritçiler, Siper,
Şüheda, Topçu, Toptancılar, Ulaş, Ulubat, Yağız, Yaylagül, Yeşiltepe, Yıldıztepe, Barutçu, Bay, Coruk, Çuhadar, Derviş, Göbelek, Gülal, Gülbahçesi, Güldamlası,
Güzel, İhsan Ozanoğlu, İzbe, Kırkçeşme, Köknar, Korkut, Kuleli, Kuyulu, Saray, Saray Camii, Şehit Cemal Tepeli, Şehit Yavuz Çelikoğlu, Şehitler, Selçuk, Simsar, Tabakoğlu, Uzun, Yarbay, Yıldırım, Alp, Ark, Armağan, Arslan, ArslanAğzı, Arslan Bey, Aşan, Aşiyan, Aşkın, Asya, Atak, Atlas, Attar, Bahar, Burçak, Çağdaş, Çağla, Çağlar, Çağrı, Çakıllı Çakmaklı, Çalı, Çalım, Çamkoru, Çamlıca, Çapraz, Çatalkaya, Dolu Testi, Dumrul, Eylül, Hurma, Karaüzüm, Kuşkonmaz, Mehtap, Özlem,Saygı, Sebil, Şerefli, Uzun Selvi, Zincirli, 75.Yıl Cumhuriyet, Ağaimaret, Akdeli, Aktarlar,Alaca mescit, Alacamescit Aralığı, Atabey, Bakırcılar, Çifte Hamam,
Çilingirle, Derebaşı, Eflanili, Engel, Erenler, İçaralık, İçterziler, İplikçiler,
Kazancılar, Kekik, Kendir Hanı, Keten, , Kömür Pazarı, Küpcügez, Mahkeme Altı,
Maymun Çeşme, Merkez Yol, Münire, Mutaflar Çarşısı, Nalburlar, Omuzlu, Ovalı Pazarı, Pirinç Pazarı, Şamlıoğlu, Saraçlar, Sarraflar, Sinan Bey(2 tane), Sinanbey
Çıkmazı, Taban, Ticaret Odası, Yılanlı, Yıldız, Alparslan, Aşağıyol, Aslan, Bocutoğlu, Cemre Çıkmazı, Ceylan, Çıtlak, Derbent Yolu, Dereçeşmeyolu, Direk, Felek, Geçitbaşı, Gümüş, Hisarardı Hamamı, Kale yolu, Kargaşık, Kerpiçlik, Küllük, Kurt, Odabaşı, Şahin, Şeyh, Top, Türbe, TürbeAralığı, Ulu, Açıkbaş, Ahlat, Çınar, Daday, Döğücüler, Hızıroğlu, Kale Kapısı, Keçeciler, Kesikbaş, Köklü, Kümbet,
Küpeli, Kuruoğlu, Mağara(2 tane), Püre, Samur, Şanlı, Tarakçılar, Taşmektep, Tevser Tufan, Türbe yolu, Tüysüz, Uygar, Yakamercan1., 10., 11., 12., 13., 14. ,
15. , 16., 17., 18., 19., 2. , 20., 21., , 22. 24. 25., 26., 3., 4., 5., 6., 60., 7., 8., 9.,
Afşin Bey, Akyol, Alataş, Alaz, Altay, Aralık, Ardıç, Aşık Yorgansız, Aydın, Barış,
Bereket, Bilge, Binay, BoğaçHan, Buğra, Çağrı Bey, Candaroğulları, Cevher, Çulluk, Defne, Deste, Doruk, Ecem, Elçin, Erdemli, Faruk Nuhoğlu, Fedakar, Harmancık, Hacı Nimet Darende, Horuzoğlu, İbrişim, İğdeli, Ihlamur, Ilgaz, Irmak, Kelebek, Ketenoğlu, Kılavuz, Kömürkara, Öğretmenevi, Onur, Orhan Şaik Gökyay, Ormancı, Özeflanili, Sarıçam, Şeker Evleri, Serçe, Sıla, Sırma, Sürmeli, Terece, Vefa, Yaba, Yığın, Zambak, Zümrüt, Avar, Çimenli, Dalgıç, Dikkaldırım, Durak, Dursun, Gayipler, Güğümcü, Gürpınar, İbrikçi, İsfendiyar, Kaybılar, Kırlangıç Korkut, Köşeli, Külcü, Müze, Poyraz, Samancı, Saray Hamamı, Seyran, Toklu Durak, Alemdar, Alptekin, Aşağı İmaret, Bayraktar, Darende, Hacı Mustafa Kaya,
Hacı Nedime Kaya, Hamam, Harmankaşı, Hasat, İzmitli, Kanarya, Kandil, Kırgız, Kutlugün, Molla Hoca, Nuhoğlu, Okmeydanı, Petek, Sakin, Salkım, Şan Şehit Ertan Sivrioğlu, Şeker Ağa, Silahtar, Taşçeşme, Tenekeci, Ufuk, Ulubey, Urgancı, Yapıt, Acısu, Baba, Budaktepesi, Büklüm, Camii, Çardak, Cevizli, Derepınar, Eski Tosya
Yolu, İkioluk, Karaağaçlık, Kavakaltı, Kavaklı Çıkmazı, Kislik, Köşebaşı, Kuyucak, Kuyucak Çıkmazı, Kuyulu, Kuyulu Kavak, Melek, Nakış, Nigar, Nişancı, Nişancı, Rıfat Ilgaz, Savun, Selçuk, Şentepe, Seymen, Tenekeci, Tepeyol, Tutlu, Yol, 22., 24., 26., 28., 32., 34., 36., 38., 40., 42., 44., 48. , 50. , 58., Akarsu, Akcaağaç, Akçadağ,
Akıncı, Akkoç, Akyüz, Alacalı, Alınteri, Alkış, Arat, Aybala, Beşik, Beştepe,
Beyazgül, Beyler, Bilgin, Binici, Birlik, Bülten, Burcu, Çaka Bey, Ceren, Cumhur, Dildar, Ekin, Elmas, Elvan, Emin, Ender, Erdem, Erdi, Erdiren, Ergenekon, Ergül, Ersin, Esgin, Gazel, Gaziler, Gonca, Harman, Hızır, İlker, Kağnı, Kahraman, Kalbur, Kalender, Karadeniz, Karadut, Kartopu, Kayın, Kuzeykent, Mekik, Melike, Meriç, Mertler, Meşeli, Mesnevi, Müdafa, Mutlu, Nadir, Nar, Narlı, Özbey, Şahinler,
Serhat, Solmaz, Sorgun, Sülün, Sümer, Turna, Üstün, Yaren, Yayla, Yiğitler,
Mehmet Akif Ersoy, Bahadır, Bülbül, Cem, Esen, Eyüp Ağa Cami, Fetih, Feyiz, Feza, Fidan, Gelincik, Giray, Göktürk, Görgülü, Günaydın, Gündüz, Güvercin,
Hasret, Hayri Darende, Hazar, Hilal, Hisar, Hürkan, İnci, İpek, Işık, Karaca, Karanfil, Kardelen, Kartal, Kayı, Kevser, Kınık, Kumru, Lale, Leylak, Mehmet Akif,
Malkoç, Mehtap, Menekşe, Mercan, Mert, Muratlı, Narin, Neyzen, Nilüfer, Ömür, Önder, Övünç, Perçem, Pınar, Reyhan, Sabır, Şahinli, Seçkin, Sedef, Selvi, Sepetçioğlu, Şeref, Servet, Şirin, Şölen, Sümbül, Tura, Uğur, Ülkü, Umut, Umut1., Yağmur, Yakut, Yalçın,, Zakkum, Aşkaroğlu, Balaban, Bayındır Çağlayan,
Çuhadaroğlu, Doğa, Efe, Elçi, Emir, Esinti Gayret, Giriş, Gözcü, Güçlüler, Gülistan, Güllüce, Güven, Hacıdede, Hastane, Huzurevi, Huzurlu, Koru, Kumrulu, Mimar
Vedat Tek, Muzafferettin, Nazar, Platin, Saka Şehit Burhan Camcı, Şehit Çetin Kök, Şehit FarukAkkuş, Şehit Hasan Çelik, Şehit Zekai Yıldız, Şelale, Seyran, Sezin, Tepe, Tezel Tüfekçi, Tuğla Ocakları, Yadigar, Yüce, Yücebıyık, Yurt, Akay, Banka, Çukur çeşme, Doğan, Ecevit, İzbeli, Kale Kapısı, Karanlık Camii, Köstekli, Kuyumcular, Mutaflar, Onay, Rençber, Reşit Esen, Saçaklı Çeşme, Saraçlar, Şeker, Semer, Semerci, Topçuoğlu, Topçuoğlu Ecevit, Yeni Haliçi, 75.Yıl Cumhuriyet, Eligüzel, Eligüzel Çıkmazı, Kübra, Maymun Çeşme, Ömer Ağa, Onurlu, Saçaklı Köprü, Şamlıoğlu.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LEKSİK/SEMANTİK İNCELEME
Leksik/ semantik inceleme bölümünde Kastamonu İli ve belirlenen ilçelerindeki orunadları ile bazı mahalle, cadde ve sokakların adları anlam olark incelenmeye çalışılmıştır.Burada kullanılan başlıklar İbrahim ŞAHİN’in “Yeradı Bilimi Araştırmalrında Mikrotoponimin Yeri, Önemi ve Araştırma Yöntemi:Tırnak Köyü (İçel/Gülnar) Örneği” adlı makalesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.
İncelenen yeradlarının anlamlarıyla ilgili olarak orada yaşayan insanlarla görüşülmüştür. Anlamıyla ilgili bilgi edinilemeyen yeradları için sözlüklerden yardım alınmış ve buna göre tahminlerde bulunulmuştur. Köy adlarının eski adları da parantez içinde verilmiştir.
Yeradları iki ana başlık ve yirmi alt başlıkta incelenmiştir.
“İnsan Ve İnsan Faaliyetleriyle Coğrafȋ Objeler Arasındaki Bağı Doğrudan Yansıtan Yeradları” ana başlığı altında; Antropotoponimler, Etnotoponimler,
Fitotoponimler, Zootoponimler, Topotoponimler, Hayvancılıkla İlgili Yeradları, Ziraatla İlgili Yeradları, Madencilikle İlgili Yeradları, Kurum/Kuruluş Ve Yapı/Yapıt Adlarına Dayalı Yeradları, Alet/Edevat İle İlgili Yeradları, Bir Olaya Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Ve Hatıraya Dayanan Yeradları, Din Ve Dinȋ Hayat İle İlgili Yeradları,Zannaatla İlgili Yeradları, Sosyal Hayat ve Aktiviteye Dayanan
Yeradları olarak sınıflandırılmıştır.
“İnsan Ve İnsan Faaliyetleriyle Coğrafȋ Nesneler Arasındaki Bağı Dolaylı Olarak Yansıtan Yeradları” başlığı altında; Coğrafȋ Terim Ve Coğrafȋ Terim Niteliğindeki Sözcüklerle Kurulu Yeradları, Yerin Konumuna Bağlı Olarak Kurulan Yeradları, Renklerle Kurulu Yeradları, Sayılarla Kurulan Yeradları, Coğrafȋ Nesnelerin Görünümüne Ve Yapısına Göre Kurulan Yeradları, Leksik/Semantik Açıdan Anlamı Tespit Edilemeyen Yeradları olarak sınıflandırılmıştır.

1. İNSAN VE İNSAN FAALİYETLERİYLE COĞRAFȊ OBJELER
ARASINDAKİ BAĞI DOĞRUDAN YANSITAN YERADLARI
1.1. ANTROPOTOPONİMLER
Antropotoponimler bölümünde adını ad, soyad, unvan ve lakaplardan alan orun adları yer almıştır. İncelenen orunadlarının 440 tanesi antropotonim olarak değerlendirilmiştir.
Abayköyü < Abay köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adı Abay soyadlı aileden gelmektedir.
Abdalhasanköyü < Abdal+Hasan köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı Abdal Hasan adlı akıncı birlikler komutanından almıştır.
AfşinBey < Afşin+Bey sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Ahmetbeyköyü <Ahmet+Bey köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür. Köyün adı Ahmet Bey adlı bir kişiden gelmektedir.
Ahmetoğluköyü < Ahmet+oğlu köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Adını kişiden almıştır.
Akaysokağı < Akay sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Akdelisokağı < Akdeli sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Akıncısokağı < Akıncı sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır. Adını soyaddan almıştır.
Akkoçsokağı < Akkoç sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır. Adını soyaddan almıştır.
Akyüzsokağı < Akyüz sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır. Adını soyaddan almıştır.
Alacalısokak < alacalı sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır. Adını soyaddan almıştır.
Aksokağı < Ak sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır. Ak soyadlı aile sokağa adını vermiştir.
Akyolsokağı < Akyol sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Alazsokağı < Alaz sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Alçıcılarköyü < Alçıcılar köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür. Yöreden alınan bilgiye göre alçı işiyle uğraşan aileden dolayı köye bu ad verilmiştir.
Alemdarsokağı < Alemdar sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.
Alipaşaköyü(Honsalar) < Ali+paşa köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı Ali Paşa adlı kişiden gelmektedir.
Alibeşeköyü(Alipaşa) < Ali+Beşe(Paşa) köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Ali paşa adlı kişiden gelmektedir.
Alparslanköyü < Alparslan köy+ü : Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı
Alparslan adlı bir ileri gelenden gelmektedir. Bu adın farklı yerlerde de kullanılması Alparslan adlı kişiye tâbi bir Türk topluluğunu düşündürmektedir .
Alparslansokağı < Alparslan sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
AlparslanTürkeşcaddesi < Alparslan Türkeş cadde+si: Kastamonu Merkez
İnönü Mahallesinin caddesidir,
AlparslanTürkeşcaddesi < Alparslan Türkeş cadde+si: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin caddesidir.
AlparslanTürkeşsokağı < Alparslan Türkeş sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Alpıköyü < Alpı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adının Alpı adlı bir kişiden gelme ihtimali vardır. Selçuklular zamanında bu ada fazlaca rastlanmaktadır41.
Alpsokağı < Alp sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Alptekinsokağı < Alptekin sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Altaysokağı < Altay sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Aralıksokağı < Aralık sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Armağansokağı < Armağan sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
Arslansokağı < Arslan sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Arslanbeyköyü <Arslan+bey köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Candaroğullarındaki beylerden biri olan Arslan Bey adından almıştır.
Arslanbeysokağı < Arslan+bey sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
Arslanlıköyü < Arslanlı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı
kişi kaynaklıdır.
Aslansokağı < aslan sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
Aşağıelyakutköyü < aşağıelyakut köy+ü : Kastamonu Merkez köyü. Köyün adını Yakut Arslan adlı bir kişiden aldığı düşünülmektedir.42.
Aşansokağı < Aşan sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Sokağın aynı soyadlı aileden gelmektedir.
AşıkYorgansızsokağı < AşıkYorgansız sokak+ı: Kastamonu Merkez
İnönü Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı Kastamonulu Aşık Yorgansız Hakkı Çavuş adlı saz şairinden dolayı verilmiştir.

41 Yakupoğlu , a.g.e., s.99.
42 Yakupoğlu , a.g.e., s.466.
Aşkınsokağı < Aşkın sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Sokağın aynı soyadlı aileden gelmektedir.
Asyasokağı < asya sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Sokağın aynı soyadlı aileden gelmektedir.
Atabeysokağı < Atabey sokak+ı: Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır. Adını Çobanoğulları Beylerinden olan Atabey Gazi’den almıştır.
Atabeysokağı < Atabey sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Ataksokağı < Atak sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Sokağın aynı soyadlı aileden gelmektedir.
Atlanbaçsokağı < Atlanbaç sokak+ı: Kastamonu Merkez
Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır. Atlanbaç Kastamonu’nun ileri gelenlerinden olan “Atlanbaç Hoca” diye tanınan Hoca Mercanzâde Hâfız Tevfik Efendi’nin eşidir.
Atlassokağı < atlas sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Sokağın aynı soyadlı aileden gelmektedir.
Attarsokağı < attar sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Sokağın aynı soyadlı aileden gelmektedir.
Aybalasokak < aybala sokak : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Aydınsokağı < Aydın sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Ayıcılarsokağı < Ayıcılar sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.Sokak adını aileden almaktadır.
Babasokağı < Baba sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Bademciköyü <Bademci köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı bir aileden gelmektedir.
Bağışlar(Beyazlar) < Bağışlar köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü.Bağışlar soyadlı aileden gelmektedir.
Baharsokağı < Bahar sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Sokağın aynı soyadlı aileden gelmektedir.
Balabansokağı < Balaban sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar
Mahallesinin sokağıdır.
Ballıkköyü < ballık köy+ü: Kastamonu merkez köylerindendir. Köyün
adının Ballık soyadlı aileden geldiği ifade edilmiştir.
Balsokağı < Bal sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı aileden gelmektedir.
Barbaroscaddesi < Barbaros cadde+si : Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin caddesidir.
Barışsokağı < Barış sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Barutçusokağı < Barutçu sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır. Adını bir aileden almıştır.
Başarsokağı < Başar sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin sokağıdır.
Bayındırsokağı < Bayındır sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Bayraktarsokağı < Bayraktar sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Baysokağı < Bay sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Bekdemirekşiköyü < Bekdemirekşi köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden kaynaklanmıştır.
Bekirliköyü < Bekirli köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.Köyün adı kişiden gelmektedir.
Bektüreköyü < Bektüre köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Kişi adından dolayı bu ad verildiği düşünülmektedir.
Bereketsokağı < Bereket sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Beyköyü < Bey köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Candaroğulları Beylerinden burada yaşayanlar olduğu için bu adı almıştır.
Beylersokağı < Beyler sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Bezirganköyü < bezirgan köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Bezirgan “ tüccar” anlamına gelmektedir.
BilalCivcioğlucaddesi < Bilal Civcioğlu cadde+si: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin caddesidir. Bilal Civcioğlu Kastamonulu bir işadamıdır.
Bilgesokağı < Bilge sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Bilginsokağı < Bilgin sokak+ı: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Binaysokağı < Binay sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Binicisokak < binici sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
BoğaçHansokağı < Boğaçhan sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin sokağıdır.
Bolayırsokağı < Bolayır sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Bozkocaköyü < Bozkoca köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adını bu
lakaplı kişiden almıştır .
Buğrasokağı < Buğra sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Bürmeköyü < Bürme köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adının “Candaroğulları devrinde yöredeki vakıf hizmetlerinde zikri geçen ileri gelenlerden biri olan Süleyman Bey’in babası veya atası olarak gösterilen Bürme adlı şahıstan geldiği tahmin edilmektedir” .
Cebeciköyü < cebeci köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Cebeci “Yeniçeri ordusunda silah yapan, onaran ve bakımı ile görevli bulunan, savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran yaya kapıkulu ocaklarından bir sınıf asker” anlamındadır. Köyün adının da bu görevde bulunmuş bir kişiden geldiği düşünülmektedir.
Celepköyü < Celep köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Celep lakaplı kişiden gelmektedir.
Celeplerköyü < Celepler köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Celep
“koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvan alım satımı yapan kişi” demektir. Bununla uğraşan kişiler köye adını vermiştir.
Cemsokağı < Cem sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Cerensokak < ceren sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Cumhursokağı < Cumhur sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Çağlarsokağı < Çağlar sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
ÇağrıBeysokağı < ÇağrıBey sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin sokağıdır.
Çağrısokağı < Çağrı sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
ÇakaBeysokağı < Çakabey sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Çakmaklısokağı < Çakmaklı sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır. Adını bir aileden almıştır.
Çalışkansokağı < Çalışkan sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır.
Çavuşköyü < Çavuş köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı kişiden gelmektedir.
Çeltikçiköyü < Çeltikçi köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden gelmektedir.
Çengelsokağı < Çengel sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
Çerçiköy < çerçi köyü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Köyün adı çerçilik yapan baba ve oğullarından gelmektedir. Çerçi “ köy, pazar vb. yerleri dolaşarak tuhafiye eşyası satan kimsedir.”
Çerçilerköyü(Çerçe) < Çerçiler köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Çerçilerden dolayı bu adı almıştır.
Çevikköyü < Çevik köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Çevik soyadlı aileden gelmektedir.
Çıbanköyü < Çıban köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı Çoban adlı bir şahıstan gelmektedir. Sözcük sonra Çıban şekline dönmüştür.
Çıtlaksokağı < Çıtlak sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
Çifterköyü <çifter köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adıyla ilgili farlı rivayetler vardır. Kişi kaynaklıdır.
Çontayköyü < Çontay köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişi adından gelmiştir .
Çömlekçilerköyü < Çömlekçiler köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyde çömlek yapma ile uğraşanlar olduğu için bu ad verilmiştir.
Çuhadarsokağı < Çuhadar sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin sokağıdır.
Dadayilçesi < Daday ilçe+si: Kastamonu’nun ilçesi. Daday sözcüğü Kırgız veya Kıpça Beylerinden birinin adıdır. İlçenin adı da bu kişiden gelmiş olabileceği düşünülmektedir .
Dadaysokağı < Daday sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
Dalgıçsokak < dalgıç sokak: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Darendesokağı < Darende sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır. Darende ailesinden dolayı bu ad verilmiştir.
Davutköyü <Davut köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı Davut adlı kişiden gekmektedir.
Dedemköyü < Dedem köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Recep Dede ve Hasan Dede adlı kişilerden gelmektedir.
Derebeysibeyköyü < derebeysi+bey köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden gelmektedir.
Dervişsokağı < Derviş sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Doğansokağı < Doğan sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu
Mahallesinin sokağıdır.
Dumrulsokağı < Dumrul sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
Durmuşsokağı < Durmuş sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Dursunsokağı < Dursun sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar
Mahallesinin sokağıdır.
Ecemsokak< ecem sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Ecevitsokağı < Ecevit sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu
Mahallesinin sokağıdır.
Efesokağı < efe sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Elçinsokak < elçin sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Elçisokağı < Elçi sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Eligüzelsokağı < Eligüzel sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan
Selim Mahallesinin sokağıdır. İbnineccar Camisi aynı zamanda Eligüzel Camisi olarak da bilinir. Sokağın adı bu soyadlı aileden gelmektedir.
Emeksokağı < Emek sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır.
Erdemlisokak < erdemli sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Erenlerköyü <Erenler köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı aileden gelmektedir.
Erenlersokağı < Erenler sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Ergülsokağı < Ergül sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Ermelikköyü < Er+melik köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Melik adlı kişiden gelmektedir.
Ersinsokağı < Ersin sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Ertaşköyü < Ertaş köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Ertaş soyadlı aileden
dolayı bu ad verilmiştir.
Erturansokağı < Er+Turan sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Esensokak < Esen sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Esginsokak < Esgin sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
FarukNuhoğlusokağı < Faruk Nuhoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır. Eski belediye başkanı Faruk Nuhoğlu’nun adı verilmiştir.
Garipşahköyü < Garipşah köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Garipşah adlı kişiden gelmektedir.
Gayiplersokağı < Gayipler sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Gayiplersokağı < Gayipler sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin sokağıdır.
Gazilersokağı < Gaziler sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Giraysokağı < Giray sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Göbeleksokağı < Göbelek sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin sokağıdır. Adını bir aileden almıştır.
Görgülüsokağı < Görgülü sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Gözcüsokağı < gözcü sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Güçlülersokağı < Güçlüler sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Gülalsokağı < Gülal sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Gümüşsokağı < Gümüş sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı
Mahallesinin sokağıdır.
Günaydınsokağı < günaydın sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Gündüzsokağı < Gündüz sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Güvensokağı < güven sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Hacıdedesokağı < Hacı+dede sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Güzelsokağı < Güzel sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı Güzel soyadlı bir aileden alınmıştır.
Güzelsokağı < Güzel sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Habeşliköyü < Habeş+li köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı kişiden kaynaklıdır.
Hacıaliköyü < Hacı+Ali köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden kaynaklıdır.
Hacıbeyköyü < Hacı+Bey köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eski adı
Gevur Köyü’dür. Daha sonra kişi adıyla değiştirilmiştir.
Hacıdedesokağı < Hacı+Dede sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin sokağıdır.
Hacıilyasköyü < Hacı+İlyas köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını
İlyas adlı kişiden almıştır.
Hacıköyü < Hacı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını Hacı lakaplı bir kişiden almıştır.
Hacımuharremköyü < Hacı+Muharrem köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köy adını Muharrem adlı kişiden almıştır.
HacıMustafaKayacaddesi < Hacı+Mustafa Kaya cadde+si: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin caddesidir.
HacıMustafaKayasokağı < Hacı Mustafa Kaya sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır. Kastamonulu bir işadamıdır.
HacıNedimeKayasokağı < Hacı Nedime Kaya sokak+ı: Kastamonu
Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır. Hacı Mustafa Kaya’nın eşidir.
HacıNimetDarendesokağı< Hacı Nimet Darende sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır. Hacı Nimet Darende Kastamonu’nun
tanınmış esnaflarında Hacı Hayri Darende’nin eşidir.
Hacışabanköyü < Hacı+Şaban köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını aban adlı kişiden almıştır.
Hacıyusufköyü < Hacı+Yusuf köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını
güvenilir ve genç yaşta hacı olan Yusuf adlı kişiden almıştır.
Hakkıİnancaddesi < Hakkı İnan cadde+si: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin caddesidir. Hakkı İnan Kastamonulu bir ressamdır.
HalilRıfatPaşacaddesi < Halil Rıfat+Paşa cadde+si: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin caddesidir.
HalimeÇavuşcaddesi < Halime Çavuş cadde+si: Kastamonu Merkez
Saraçlar Mahallesinin caddesidir. Halime Çavuş Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir Kastamonuludur.
Hamitköyü < Hamit köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı Hamit adlı kişiden almaktadır.
Hasanağaköyü < Hasan+ağa köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy adını Hasan Ağa adlı kişiden almıştır.
Hasanşeyhköyü < Hasan+Şeyh köyü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy adını Hasan Şeyh adlı tekke şeyhinden almıştır. Köyde türbe de vardır.
Hasırlıköyü < Hasırlı köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adını kişiden
almıştır.
HayriDarendesokağı < Hayri Darende sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Hazarsokağı < Hazar sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Hızırsokağı < Hızır sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Hilalsokak < hilal sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
HocaAhmetYesevicaddesi < Ahmet Yesevi cadde+si: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin caddesidir.
Hocahacipköyü < Hoca+Hacip köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı Hoca Hacip denilen kişiyle bağlantılıdır.
Hocaköyü <Hoca köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişi kaynaklıdır.
Hocaköyü < Hoca köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını Hoca
unvanlı kişiden almıştır.
Honsalarcaddesi < Honsalar cadde+si: Kastamonu Merkez Honsalar
Mahallesinin caddesidir. Honsâ(Hondsâ) İsfendiyar Bey’in vezirinin kullandığı
unvandır .
Hürkansokağı < Hürkan sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Işıksokak < ışık sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
İbnineccarsokağı < İbnineccar sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
İbnineccarsokağı < İbnineccar sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan
Selim Mahallesinin sokağıdır.
İhsan Ozanoğlusokağı < İhsan Ozanoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez
Cebrail Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı saz şairi İhsan Ozanoğlu’ndan gelmektedir.
İhsangazicaddesi< İhsan+Gazi cadde+si: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin caddesidir.
İhsangaziilçesi < İhsan+gazi İlçesi: Kastamonu ilçesidir. İlçe adını İhsan Gazi adlı kişiden almıştır.
İhsanlıköyü < İhsan+lıköy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını kişiden almıştır.
İlkersokak < ilker sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
İmamköyü < İmam köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını köyde yaşamış İmamdan almıştır.
İmamoğluköyü < İmam+oğlu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı burada imamlık yapan kişiden gelmektedir.
İnönücaddesi < İnönü caddesi: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin caddesidir. İsmet İnönü Kastamonu’ ziyaret etmiştir. Bu nedenle adı bu ad verilmiştir.
İpeksokak < ipek sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
İsfendiyarsokağı < İsfendiyar sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır. Candaroğulları Beylerindendir.
İzbelisokağı < İzbeli sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır. İzbeli ailesinden dolayı bu ad verilmiştir.
İzmitlisokağı < İzmitli sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.
Kadıköy < Kadı köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden gelmektedir.
Kafadarsokağı < Kafadar sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
KamilDemircioğlucaddesi < Kamil Demircioğlu cadde+si: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin caddesidir. Kastamonu’da iki kez valilik yapmış bir kişidir.
Kaplanlısokağı < Kaplanlı sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi
Mahallesinin sokağıdır.
Kaplansokağı < Kaplan sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi
Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı Kaplan soyadlı aileden kaynaklıdır.
Karabeyköyü < Kara+Bey köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Kara Bey lakaplı bir kişiden gelmektedir.
Karagözsokağı < Karagöz sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Karamukmollaköyü < karamukmolla köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köy adını kişiden almıştır.
Karaşköyü < Karaş köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını Karaş adlı bir kişiden almıştır
Kaybılarsokağı < Kaybılar sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
KazımKarabekircaddesi < Kazım Kara Bekir cadde+si: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin caddesidir.
Metehancaddesi < Metehan cadde+si: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin caddesidir.
Kefelisokağı < Kefeli sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin
sokağıdır. Adını bir aileden almıştır.
Kefelisokağı < Kefeli sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Kefelisokağı < Kefeli sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin
sokağıdır.
Kılavuzsokağı < Kılavuz sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Kınalısokağı < Kınalı sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Kınalısokağı < Kınalı sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin
sokağıdır.
Kınalısokak < kınalı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Kırışoğluköyü < Kırışoğlu köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını
kişiden almıştır.
Kıyıkköyü < Kıyık köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy, adını Çobanoğulları Beylerinden Nasıreddin Mahmud Bey’in kardeşi Ali Bey’in oğlu Kıyak Bey’den almaktadır .
Kıyıkköyü < Kıyık köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy, adını Kıyak Bey’den almaktadır.
Koçaksokağı < Koçak sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Koçsokağı < Koç sokak+ı: Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır. Adını bir aileden almıştır.
Korkutsokağı < Korkut sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar
Mahallesinin sokağıdır.
Korkutsokağı < Korkut sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Kornapaköyü < Kornapa köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adını
kişiden almıştır49.
Köklüsokağı < Köklü sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
Köseköyü < köse köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köy adını kişiden almıştır.
Kösenköyü < Kösen köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişi adı kaynaklıdır .
Kösteklisokağı < Köstekli sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Kurtsokak < kurt sokak: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
Kutlugünsokağı < Kutlugün sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı aileden gelmektedir.
Kübrasokağı < kübra sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Külcüsokağı < külcü sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin
sokağıdır.
Küpelisokağı < Küpeli sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar
Mahallesinin sokağıdır.
Laçinköyü < Laçin köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı bir aileden gelmektedir.
MehmetAkifErsoysokağı < Mehmet Akif Ersoy sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır. Mehmet Akif Ersoy1920 yılında Nasrullah Camisi’nde vaaz vermiştir.
Bahadırsokak < bahadır sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
MehmetAkifsokağı < Mehmet Akif sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet
Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Malkoçsokağı < Malkoç sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
MehmetFeyziEfendicaddesi < Mehmet Feyzi+Efendi caddesi: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin caddesidir.
MehmetFeyziEfendicaddesi < Mehmet Feyzi+Efendi cadde+si: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin caddesidir.
Mehtapsokak < Mehtap sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
Melikesokak < melike sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Mercansokağı < Mercan sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Meriçsokak < meriç sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Mertlersokağı < Mertler sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Mertsokağı < Mert sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
MimarVedatTeksokağı < Mimar Vedat Tek sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
MiralayHalitBeycaddesi < Miralay Halit Bey cadde+si: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
MiralayHalitBeycaddesi < Miralay HalitBey cadde+si: Kastamonu Merkez
Kuzeykent Mahallesinin caddesidir.
OrgeneralAtillaAteşPaşacaddesi < Orgeneral Atilla Ateş Paşa cadde+si: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin caddesidir.
ValiAydınArslancaddesi < Vali Aydın Arslan cadde+si: Kastamonu
Merkez Kuzeykent Mahallesinin caddesidir.
MollaHocasokağı < Molla Hoca sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Mollaköyü < Molla köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı kişi kaynaklıdır.
Musaköy < Musa köy: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Musa adlı kişiden gelmektedir.
Mutlusokak < mutlu sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Muzafferettinsokağı < Muzaffereddin sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Müniresokağı < Münire sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır. Vilayet Mektupçusu Fuat Bey’in eşidir.
Nadirsokak < nadir sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
NailTancaddesi < Nail Tan cadde+si: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin caddesidir.
Neyzensokağı < Neyzen sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Nişancısokağı < Nişancı sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Oğulköyü < Oğul köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı kişi kaynaklıdır.
Okçularköyü < Okçu+lar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Adını eskiden burada yaşamış olan okçulardan almıştır.
Omuzlusokak < omuz+lu sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Onaysokağı < Onay sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Onursokağı < Onur sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
OrhanŞaikGökyaysokağı < Orhan Şaik Gökyay sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır. Orhan Şaik Gökyay Kastamonulu bir şairdir.
Ormancısokağı < Ormancı sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin sokağıdır.
ÖmerAğasokağı < Ömer Ağa sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Ömürsokağı < Ömür sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Öndersokak < önder sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Örhenköyü < Örhen köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden gelmektedir.
Örhenliköyü < Örhen+li köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden gelmektedir.
Özbeysokağı < Özbey sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
ÖzEflanilisokağı < ÖzEflanili sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin sokağıdır.
Özlemsokak < Özlem sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Paşaköyü(Beşe) < Paşa köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adını Paşa unvanlı bir kişiden almıştır.
Pehlivanköyü < Pehlivan köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı köyde yaşamış Pehlivan lakaplı kişiden geldiği düşünülmektedir.
Pirahmetliköyü < Pirahmetli köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy
adını Pirahmet adlı kişiden almıştır.
Piyadesokağı < Piyade sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Poyrazsokağı < Poyraz sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar
Mahallesinin sokağıdır.
Püresokak < Püre sokak: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
RaufDenktaşcaddesi < Rauf Denktaş cadde+si: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin caddesidir.
RaufDenktaşcaddesi < Rauf Denktaş cadde+si: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin caddesidir.
ŞehitBülentGidercaddesi < Şehit Bülent Gider cadde+si: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin caddesidir.
ŞehitŞerifeBacıcaddesi < Şehit Şerife+Bacı cadde+si: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin caddesidir.
Recepbeyköyü < Recep+Bey köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını Recep adlı kişiden almıştır.
Rençbersokağı < Renber sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu
Mahallesinin sokağıdır.
ReşitEsensokağı < Reşit Esen sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
RıfatIlgazsokağı < Rıfat Ilgaz sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır. Rıfat Ilgaz Kastamonulu bir yazardır.
Sakinsokağı < Sakin sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin
sokağıdır.
Samancısokağı < Samancı sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Sarıhacıköyü < Sarı+Hacı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı Sarı Hacı lakaplı bir kişiden gelmektedir.
Sarıömerköyü < Sarı+Ömer köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı
Ömer adlı kişiden gelmektdir.
SatıKahyasokağı < Sarı Kahya sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin sokağıdır.
Saygısokağı < Saygı sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Seçkinsokağı < seçkin sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Sedefsokağı < sedef sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Selahattinköyü < Selahattin köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. <köyün adı kişiden gelmektedir.
Selçuksokağı < Selçuk sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Selçuksokağı < Selçuk sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Selçuksokağı < Selçuk sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Semercisokağı < semerci sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu
Mahallesinin sokağıdır.
Sepetçioğlusokağı < Sepetçioğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır51.
Serdarköyü < Serdar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Adını Serda r unvanlı bir kişiden almıştır.
Seremettinköyü < Seremettin köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adının kesin olmamakla birlikte kişi adından geldiği düşünülmektedir.

51 “Sepetçioğlu Osman Efe’dir. İhsan Ozanoğlu’ndan alınan bilgiye göre Sepetçioğlu Gülplü Dağında yaşayan Araç ve Daday’ı haraca bağlamış , zenginden alıp fakire dağıtan bir efedir.” Elvan YALÇINKAYA, Avşar Türkmenlerinin Kastamonu Çevresindeki İzleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011,Sayı:
59.s. 97-98( Bilgi bu makaleden alınmıştır.).
Serenlersokağı < Serenler sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Serhatsokağı < Serhat sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Servetsokağı < servet sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Seymensokağı < Seymen sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Sırmasokak < sırma sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Silahtarsokağı < Silahtar sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Simsarsokağı < Simsar sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.
SinanBeysokağı < SinanBey sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Sinanbeysokağı < SinanBey sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır. Burada Sinan Bey Camii vardır. Camiyi 1571’de Sinan Bey yaptırmıştır.
Solmazsokak < solmaz sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Sümersokağı < Sümer sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Sürmelisokağı < Sürmeli sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Şahinsokak < şahin sokak: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
Şanlısokağı < Şanlı sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
Şehit AbdullahÇobansokağı < Şehit AbdullahÇoban sokak+ı:Kastamonu
Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Şehit Cevdet Üstündağsokağı < Şehit CevdetÜstündağ sokak+ı: Kastamonu
Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Şehit Cihan Gülmezsokağı < Şehit CihanGülmez sokak+ı: Kastamonu
Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitEminEmiroğlusokağı < : Şehit EminEmir sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitErCihanNamlısokağı < Şehit Er Cihan Namlı sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitBurhanCamcı < Şehit Burhan Camcı sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitCemalTepelisokağı < Şehit Cemal Tepeli sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitÇetinKöksokağı < Şehit Çetin Kök sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitErtanSivrioğlusokağı < Şehit Ertan Sivrioğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitFarukAkkuşsokağı < Şehit Faruk Akkuş sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitHasanÇeliksokağı < Şehit Hasan Çelik sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitZekaiYıldızsokağı < Şehit Zekai Yıldız sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.

ŞehitHayrettinTaşdelensokağı < Şehit Hayrettin Taşdelen sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitİdrisHınıksokağı < Şehit İdris Hınık sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErAdemAkmansokağı < Şehit Jandarma Er Adem Akman:
sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErFarukKaragözsokağı:Şehit Jandarma Er Faruk Karagöz sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErHakkıÖzkansokağı < Şehit Jandarma Er Hakkı Özkan sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErİrfanTekinsokağı < Şehit Jandarma Er İrfan Tekin sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErMehmetAslansokağı < Şehit Jandarma Er Mehmet Arslan sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır. ŞehitJandarmaErMuratMotuzsokağı < Şehit Jandarma Er Murat Motuz sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErNihatÇendiksokağı < Şehit Jandarma Er Nihat Çendik sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErRahmiYılmazersokağı < Şehit Jandarma Er Rahmi
Rahmi Yılmaz sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaErSaitTekesokağı < Şehit Jandarma Er Sait Teke
sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitJandarmaUlaştırmaErMuttalipÇeviksokağı < ŞehitJandarma Ulaştırma Er Muttalip Çevik: sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitKemalKahvecisokağı < Şehit Kemal Kahveci sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitKomandoOnbaşıAhmetBaşsokağı < ŞehitKomando Onbaşı Ahmet Baş sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitMuratGülersokağı < Şehit Murat Güler sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Şehitlersokağı < Şehitler sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Şehitlersokağı < Şehitler sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
ŞehitMustafaGüneşsokağı < Şehit Mustafa Güneş sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitNecmiYıldırımsokağı < Şehit Necmi Yıldırım sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitNurettinSekisokağı < Şehit Nurettin Seki sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErAyhanKaplansokağı < Şehit Piyade Er Ayhan Kaplan
sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErCemalDuygusokağı < Şehit Piyade Er Cemal Duygu
sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErErsinYenersokağı < Şehit Piyade Er Ersin Yener sokak+ı:
Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErİrfanİdrisoğlusokağı < Şehit Piyade Er İrfan İdrisoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErMahirDemirsokağı < Şehit Piyade Er Mahir Demir sokak+ı:
Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErOrhanCengizKaraçamsokağı < Şehit Piyade ErOrhan
Cengiz Karaçam sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErYükselYılmazsokağı < Şehit Piyade Er Yüksel Yılmaz sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeErJandarmaErsokağı < ŞehitPiyade Er Selahattin Tokat sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitPiyadeKomandoErMuharremDemirtaşsokağı<Şehit Piyade
Komando Er Muharrem Demir sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitRamazanAkkayasokağı < Şehit Ramazan Akkaya sokak+ı:
Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitSerkanMeşesokağı < Şehit Serkan Meşe sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitSabriÇadırcısokağı < Şehit Sabri Çadırcı sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitŞevkiSakaoğlusokağı < Şehit Şevki Sakaoğlu sokak+ı: Kastamonu
Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitSatıYanaşoğlusokağı < Şehit Satı Yanaşoğlu sokak+ı: Kastamonu
Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitŞerifeBacı < Şehit Şerife Bacı sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitŞerifeBacıcaddesi < Şehit+Şerife+Bacı caddesi : Kastamonu Merkez
Aktekke Mahallesinin caddesidir. Kurtuluş Savaşı’na katılmış ve şehit düşmüş bir Kastamonuludur.
ŞehitŞerifeBacıcaddesi < Şehit Şerife Bacı cadde+si: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin caddesidir.
YıldırımBeyazıtcaddesi < Yıldırım Bayezıt cadde+si: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin caddesidir.
ŞehitTanjuTurhan sokağı < Şehit Tanju Turhan sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitUğurBozacısokağı < Şehit Uğur Bozacı sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitYavuzÇelikoğlusokağı < Şehit Yvuz Çelikoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.

ŞehitZekiBayraksokağı < Şehit Zeki Bayrak sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
ŞehitZekiÖzsokağı < Şehit Zeki Öz sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Şekerağasokağı < Şeker Ağa sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Şekersokağı < Şeker sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Şeyhbaliköyü < Şeyhbali köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişiden gelmektedir.
Şeyhsokağı < Şeyh sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
ŞeyhŞabanıVelicaddesi < Şeyh Şaban Veli caddesi : Kastamonu Merkez
Beyçelebi Mahallesinin caddesidir. Şeyh Şaban Veli , Halveti tarikatının Şabaniye kolunun kurucusudur ve Pir olarak anılmaktadır.
ŞeyhŞabanıVelicaddesi < Şeyh+Şaban+Veli caddesi: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin caddesidir.
ŞeyhŞabanıVelicaddesi < Şeyh+Şaban+Veli cadde+si: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin caddesidir.
ŞeyhŞabanıVelicaddesi < Şeyh+Şabanı+Veli cadde+si: Kastamonu
Merkez Saraçlar Mahallesinin caddesidir.
ŞeyhŞabanıVelicaddesi < Şeyh+Şabanı+Veli cadde+si: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Şimşeksokağı < Şimşek sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır. Adını bir aileden almıştır.
Şirinsokak < şirin sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Şühedasokağı < Şüheda sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Tabansokak < taban sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Taşçılarköyü < Taşçı+lar köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı
Taşçılar soyadından gelmektedir.
Tavukçuoğluköyü < Tavukçu+oğlu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köy adını Tavukçuoğlu lakaplı Mehmet Efendi’den almıştır.
Tenekecisokağı < Tenekeci sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Tenekecisokağı < Tenekeci sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Terziköyü < Terzi köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.Köyün adı kişi kaynaklıdır.
Tokaşköyü < Tokaş köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Tokaş/Tutaş adlı kişiden gelmektedir.
Topcusokağı < Topçu sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır. Soyaddan dolayı verilmiştir.
TopçuoğluEcevitsokağı < Topçu+oğlu Ecevit sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Toptancılarsokağı < Toptancılar sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır. Soyaddan dolayı verilmiştir.
Tosyacaddesi < Tosya cadde+si: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Tufansokağı < Tufan sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
Tunalısokağı < Tunalı sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Tüfekçiköyü < Tüfek+çi köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı tüfek yapanlardan dolayı verilmiş olabilir.
Tüysüzsokağı < Tüysüz sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Ufuksokak < ufuk sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin
sokağıdır.
Uğurköyü < uğru+köy köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı kişi adı kaynaklıdır.
Uğursokağı < Uğur sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Ulaşsokağı < Ulaş sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır. Soyaddan dolayı verilmiştir.
Ulubatsokağı < Ulubat sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır. Soyaddan dolayı verilmiştir.
Ulubeysokağı < Ulu+Bey sokak: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.
Ulusokağı < ulu sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
Umut1.sokak < Umut+birinci sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Umutsokağı < Umut sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Urgancıköyü < Urgancı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.Köyün adı kişi kaynaklıdır.
Urgancısokağı < Urgancı sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.
Uygarsokak < uygar sokak: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
UzunSelvisokağı < Uzunselvi sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
Uzunsokağı < Uzun sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı Uzun ailesinden gelmektedir.
Uzunsokağı < Uzun sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.
Ülküsokak < ülkü sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Ümitköy < ümit köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı burada yaşayan kişiden gelmektedir.
Üstünsokak < üstün sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
ValiEnisPaşacaddesi < Vali+Enis+Paşa cadde+si: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin caddesidir.
Yadigarsokağı < yadigar sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar
Mahallesinin sokağıdır.
Yağızsokağı < Yağız sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır. Soyaddan dolayı verilmiştir.
Yaylagülsokağı < yaylagül sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır. Soyaddan dolayı verilmiştir.
Yakamercansokağı < yakaMercan sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar
Mahallesinin sokağıdır. Kastamonu’nun seçkin alimlerindne biri Hoca Mercanzade Hafız Tevfik Efendi’dir.
Yakutsokağı < Yakut sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Yalçıncaddesi < Yalçın caddesi: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin caddesidir. Cadde adını Yalçın soyadlı aileden almıştır .
Yalçıncaddesi < Yalçın cadde+si: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin caddesidir.
Yalçınsokağı < Yalçın sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Yarbaysokağı < Yarbay sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Yavuçköyü < Yavuç köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kişi kaynaklıdır.
Yazıhamitköyü < yazı+Hamit köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adını Hamit adlı kişiden almıştır.
Yılanlısokağı < Yılanlı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Yıldırımsokağı < Yıldırım sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin sokağıdır.
Yıldızsokak < yıldız sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Yiğitlersokağı < yiğitler sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Yukarıelyakutköyü < yukarıelyakut köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köyün adı Yakut Arslan’dan gelmektedir.
Yunusköyü < Yunus köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür. Kişi adından kaynaklı köy adıdır.
Yücebıyıksokağı < Yüce+bıyık sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Yücesokağı < Yüce sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin
sokağıdır.

1.2. ETNOTOPONİMLER
Etnotoponimler bölümünde adını boy, aşiret, oymak, cemaat (topluluk) ve
sülalelerden alan orun adları yer almıştır. 223 tane yeradı etnotoponim kaynaklıdır.
Afşarköyü < Afşar köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Oğuz boylarından olan Afşar Boyu’ndan adını almıştır .
Ahatlarköyü < Ahatlar köy+ü :Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı Ahatlar cemaatinden gelmektedir .
Akçakeseköyü(Akçakise) < akça+ kese(kilise) köy+ü: Kastamonu
Merkez köylerindendir. Köyün adı Akça / Akçakilise adlı bir Yörük cemaatinden gelmektedir .
Akdoğanköyü < Akdoğan köy+ü : Kastamonu Merkez köylerindendir.
Köyün adı Akdoğan cemaatinden gelmektedir .
Akdoğanköyü < Akdoğan köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaatten gelir.
Akdoğanköyü < Akdoğan köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Akdoğan cemaatinden adını almıştır57.
Akdoğanlısokağı < Akdoğanlı sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır. Adı Akdoğan cemaatinden gelmiştir.
Akılçalmanköyü < Akılçalman köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı
Çalman adlı sülaleden gelmektedir .
Akıncılarköyü(Daprak) <Akıncılar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Köyün adı bir topluluktan gelmektedir.
Aksekiköyü < Ak+seki köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaat adıdır.
Aksekiköyü <ak+seki köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Seki adlı Yörük cemaatinden gelmektedir59.
Aktaş köyü < Aktaş köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy Aktaş soyadında sülaleden gelmektedir.
Alçılarköyü < Alçılar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adını Alçılar cemaatinden almıştır .
Alpağutköyü < Alpağut köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Köy adını Alpağut cemaatinden almıştır .
Arabacılarköyü < Arabacı+lar köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü.Köyün adı aynı adı taşıyan bir sülaleden gelmektedir.
Armutluköyü(Boşnakköy) < armut+lu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Ankara Sancağına bağlı Armutlu cemaatiyle bağlantılıdır .
Arnavutoğlucaddesi < Arnavut+oğlu cadde+si: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin caddesidir.
Arnavutoğlucaddesi < Arnavut+oğlu cadde+si: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin caddesidir.
Aşağıakçaköyü < aşağı+ akça köy+ü: Kastamonu Merkez Köylerindendir. Köyün adı cemaat adından gelmektedir.
Aşağıyuvaköyü < aşağı+yuva köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Oğuz boylarından olan Yuva boyu bu köyün adını oluşturmuştur .
Aşkaroğlusokağı < Aşkar+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Avarsokağı < Avar sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Ayvalıköyü < Ayva+lı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaate dayalıdır64.
Badembekdemirköyü < Badembekdemir köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Bahadırköyü < Bahadır köy+ü: Kastamonu merkez köylerindendir. Köyün adının cemaatten geldiği düşünülmektedir .
Balabanlarköyü < Balabanlar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Balabanlar Yörük cemaati adını vermiştir .
Ballıksokağı < Ballık sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin
sokağıdır. Adını bir sülaleden almıştır.
Baltacıköyü < Baltacı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı Baltacı adlı sülaleden gelmektedir.
Baltıcakköyü < Baltıcak köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Eski adı Balcıcak/ Balçıcak şeklindedir. Adını bir sülaleden almış olduğu düşünülmektedir.
Bastakköyü < Bastak köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Bastak Yörük cemaatidir .
Bayatköyü < Bayat köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Oğuz Boylarından
biridir
Bayındırköyü < Bayındır köy+ü: Kastamonu Merkez köylerinden. Köyün adı cemaat adından gelmektedir .
Bayramlıköyü < Bayramlı köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü.Bayramlı Yörük cemaatlerinden biridir70.
Bocutoğlusokağı < Bocut+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Bolatlarköyü < Bolatlat köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy adını bu soyadlı bir sülaleden almıştır.
Boyalıcaköyü < Boyalıca köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı
Boyalıca cemaatinden almıştır .
Boyalılarköyü < Boyalılar köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü.Köy adını Boyalı cemaatinden almıştır72.
Böcüköyü < Böcü köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adını Böcü sülalesinden almıştır.
Budaklıköyü < Budaklı köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Adını Budaklı cemaatinden almıştır.
Burhanlıköyü < Burhanlı köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir.
Köyün adı cemaat adıyla ilgilidir .
Bürnükköyü < Bürnük köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaatten gelmektedir75.
Cambazköyü < Cambaz köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı
Cambaz adlı bir cemaatten gelmektedir .
Candaroğullarısokağı < Candaroğulları sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır. Adını Candaroğulları Beyliği’nden almıştır.
Civcilerköyü < Civci+ler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı sülaleden kaynaklıdır.
Çakırlarköyü < Çakırlar köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Çakırlar cemaatinden dolayı bu ad verilmiştir .
Çatakköyü < Çatak köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adı bir Yörük cemaatinden gelmiştir.78
Çavundurköyü < Çavundur köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir.
Çavundur Oğuz boylarından biridir 79.
Çavundurk öyü < Çavundur köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir.
Çavundur Oğuz boylarından biridir.
Çavuşluköyü < Çavuşlu köyü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Aynı adlı sülaleden adını almıştır.
Çavuşluköyü(Çiğleneçavuşlu) < Çavuşlu köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü.
Çavuşlu cemaatiyle bağlantılı olabileceği düşünülmüştür80.
Çengellercaddesi < Çengeller caddesi : Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin caddesidir. Adını sülaleden almıştır.
Çengellercaddesi< Çengeller cadde+si: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin caddesidir. Bir sülaleden dolayı bu ad verilmiştir.
Çepniköyü < Çepni Köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Çepni cemaatinden gelir.
Çetmiköyü < Çetmi köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adının Çepni Boyundan aldığı düşünülmektedir.
Çıtlaksokağı < çıtlak sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adı sülaleden gelmektedir.
Çiğilköyü < Çiğil köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Çiğil Oğuz boylarından veya aynı adı taşıyan bir cemaat adıdır .
Çorbacıköyü < Çorbacı köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Çorbacı sülalesinden dolayı bu ad verilmiştir.
Çoroğluköyü < Çoroğlu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Çorumluköyü < Çorumlu köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Çorumlu bir oymak adıdır84.
Çöplüceköyü< Çöplüce köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Adını Çöplüce cemaatinden almaktadır .
Çörekçiköyü< Çörekçi köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adını Çörekçilerden almıştır.
Çuhadaroğlusokağı < Çuhadar+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Dayılarköyü(Dailer) < Dayılar+köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını Dailer cemaatinden almıştır86.
Demirceköyü < Demirce köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adının bir sülaleden gelebileceği düşünülmektedir.
Demirciköyü < Demirci köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Türkmen
Yörükân Taifesine bağlı bir cemaat köye adını vermiştir.
Demircisokağı < Demirci sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Demirsokağı < Demir sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır. Demir sülalesi sokağa adını vermiştir.
Devecilersokağı < Deveciler sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır. Adını Deveci sülalesinden almıştır.
Doğancaköyü< Doğanca köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını cemaat adında almaktadır .
Doğuörcünlerköyü < Doğuörcünler köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı cemaat kaynaklıdır .
Donalarköyü < Donalar köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaatten gelmektedir .
Döğücülersokağı < Döğücüler sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar
Mahallesinin sokağıdır.
Dursunlarköyü < Dursunlar köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Aslen bir Çeçen köyüdür. Adını Dursun adlı aileden almış olduğu düşünülmektedir.
Eceoğluköyü < Eceoğlu köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı Ece adlı şahıslarla, lakaplarıyla veya bir toplulukla bağlantılı olabilir.Ece eski Türk unvanlarından biridir. Eceoğlu Köyü’nün mazisi de XIII. Yüzyıl başlarına yani Hüsamettin Çoban Bey devrine kadar uzanmaktadır .
Emirköyü< Emir+ köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.Adı cemaat adından gelmektedir.
Emirlerköyü < Emirler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Adı cemaat adından gelmektedir.
Emirlerköyü < Emirler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Aynı adlı birden çok köy adı mevcuttur. Emir cemaatinden kaynaklı bir köy adı olduğu düşünülmüştür .
Emirliköyü < Emirli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Adı cemaat adından gelmektedir.
Emirsokağı < Emir sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Esenlerköyü < Esenler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı cemaat adında gelmektedir.
Esenlikköyü(Şeyhşimşir) < Esenlik köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı Esenli cemaatiyle bağlantılı olabilir.
Esenliköyü < Esenli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı cemaat adından gelmektedir92.
Eskioğluköyü < Eski+oğlu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden kaynaklıdır.
Eşenköyü < Eşen köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eşenli/Esenli Yörük cemaatinden kaynaklı, bu adı almış olabilir93.
Etyemezköyü < Etyemez köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı cemaat adından veya bir ailenin soyadından gelmektedir .
Evcilerköyü < Evciler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını bir sülaleden almaktadır.
Eymirköyü < Eymir köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eymir Çorum
Sancağına bağlı bir cemaat adıdır.
Fakılarköyü < Fakılar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Fakılar bir Yörük cemaatidir95.
Göcenköyü< Göcen köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Göcen adında Yörük cemaatinden köyün adının geldiği düşünülmüştür. Aynı ada Eskişehir ve Çorum’da da rastlanmıştır. Ayrıca Göcen sözcüğü Kastamonu’da tavşan yavrusu anlamına da gelmektedir .
Güdülsokağı < Güdül sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.Adını cemaatten almıştır.
Halaçlıköyü < Halaçlı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Halaçlı adlı
cemaatten dolayı bu adı almıştır.
Halilobaköyü < Halil+oba köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı Halilobası adlı cemaatten gelmektedir99.
Hamzaoğluköyü < Hamza+oğlu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı sülaleden alınmıştır.
Hasanlıköyü <Hasanlı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Hasanlı cemaatinden gelmektedir .
Hatipköyü < Hatip köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı Hatipli / Hatipler adlı Yörükan Taifesinden bir cemaatten gelebilir .
Hatipköyü < hatip+köy köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı cemaatten gelmektedir.
Hatipliköyü < Hatipli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını cemaatten almıştır.
Hatipoğluköyü < Hatip+oğlu köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını cemaatten almıştır.
Haydarlarköyü < Haydarlar köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı bir sülalaeden gelmektedir.
Haydarlarköyü < Haydarlar köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köy adını bir sülaleden almıştır.
Hızıroğlusokağı < Hızıroğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Horozoglusokağı < Horozoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin sokağıdır.
Horuzoğlusokağı < Horuzoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Horuzoğlusokağı < Horuzoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Hüseyinliköyü < Hüseyinli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı aynı adlı cemaatten gelmektedir .
İbişlerköyü < İbişler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adının bir sülaleden gelebileceği düşünülmüştür.
İbrahimliköyü < İbrahimli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı aynı adlı cemaatten gelmektedir .
İğdirköyü < İğdirköy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Oğuzların 12 boyundan biri olan İğdir boyundan adını almıştır104.
İnciğezköyü < İnciğez köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. İnciğez adı Devrekani ve İhsangazi’de de vardır. Bu adı taşıyan cemaatten dolayı köyün adı verilmiştir .
İnciğezköyü < İnciğez köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı bir
Yörük cemaatinden gelmektedir.
İnciğezköyü< İnciğez köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köy adını cemaatten almıştır.
İsmailliköyü < İsmailli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köye adını aynı adlı cemaat vermiştir .
İsmailliköyü < İsmailli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köye adını aynı adlı cemaat vermiştir.
Kabalarköyü < Kabalar köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Kadıoğluköyü < Kadı+oğlu köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.Köy adını sülaleden almıştır
Kadıoğluköyü < Kadıoğlu köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı Kadıoğlu adlı bir sülaleden aldığı düşünülmektedir.
Kanlıabatköyü < Kanlıabat köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adının
Kañlı/ Kanglı boyundan geldiği düşünülmektedir107.
Kapaklıköyü < Kapaklı köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı Kapaklı cemaatinden gelmektedir .
Kapaklıköyü < Kapaklı köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı Kapaklı cemaatinden gelmektedir.
Kapaklıköyü < Kapaklı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Kapaklı cemaatinden gelmektedir.
Karacakayaköyü < karaca+kaya köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adını aynı adlı cemaatten almıştır .
Karacalarköyü< Karacalarköy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı Karacalar adlı Yörük cemaatinden gelmektedir .
Karacaoğluköyü < Karaca+oğlu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Karacasokağı < Karaca sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Karaçomakköyü < Karaçomak köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.Köy adını cemaatten almıştır .
Karadedeoğluköyü < Kara+dede+oğlu köyü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Karaevliköyü < Karaevli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adının Oğuz boylarından biri olan Karaevli’den geldiği düşünülmüştür.
Karapürçekköyü < kara+pürçek köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.Karabürçek cemaatinden adını almıştır113.
Karasapaçaköyü < Kara+sapa+ca köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.Köyün adı Sapaca cemaatinden gelmektedir.
Karayazıcılarköyü < Karayazıcılar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı sülaleden gelmiştir.
Karcılarköyü(Kadarta) < karcılar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köy adını Karcıoğlu sülalesinden almaktadır.
Kargınköyü < Kargın köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köy adını Oğuzların Kargın Boyu’ndan almıştır .
Kasaplarköyü < Kasaplar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adını
Yörük cemaatinden almıştır115.
Kavalcaköyü < Kavalca köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adının Kovalca olduğu söylenmektedir. Kovalca Kafkaslarda yaşayan bir toplulukla bağlantılıdır.
Kayıköyü < Kayı köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı Kayı boyundan gelmektedir116.
Kayıköyü < Kayı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.Köyün adı Oğuz boyundan gelmektedir 117.
Kayısokağı < Kayı sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Keçecilersokağı < Keçeciler sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Keçeliköyü < Keçeli köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Keremliköyü < Keremli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adının cemaatten geldiği düşünülmektedir.
Kırcalarköyü < Kırcalar köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı cemaat adından gelmektedir118.
Ketenoğlusokağı < Keten+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Kılıçlı(Kılınçlı)köyü < Kılıçlı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaat adından gelmektedir119.
Kınıkköyü < Kınık köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Kınık Boyu’ndan adını almıştır.
Kınıkköyü < Kınık köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Kınık
Boyu’ndan gelmektedir.

115 “Devrekâni Kazası Kastamonu Sancağı Türkmen Taifesinden bir cemaat adı .” Türkay,a.g.e.,s.494 116 Oğuzların 12 boyundan biridir. Türkay, a.g.e., s.12. 117 Yakupoğlu; a.g.e. s.92.
118 “Bozulus Aşiretine bağlı bir cemaat adı. Türkay,a.g.e.,s.519. 119 Halaçoğlu,a.g.e., s.1410.
Kınıksokağı < Kınık sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Kırgızsokağı < Kırgız sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Kırhaköyü < Kırha köy+ü. Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Adını Kırka/Kırkalı cemaatinden aldığı düşünülmüştür .
Kızılcaköyü < Kızılca köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Kızılca cemaatinden gelmektedir .
Kızılcaörenköyü < Kızılca+ören köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Kızıl/ Kızılca cemaatiyle bağlantılıdır. Bu adla kurulmuş başka köyler de vardır.
Kızılcaörhenköyü < Kızılca+Örhen köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı cemaatle bağlantılıdır.
Kızılellerköyü < Kızıl+el+ler köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı Kızıl cemaatinde gelmektedir.
Koçcuğazköyü < Koçcuğaz köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köy adını cemaatten almıştır.
Koççuğazköyü < Koçcuğaz köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Aynı ad İhsangazi İlçesi’nde de vardır. Bu nedenle aynı sülaleyi temsil edebilir.
Köçekliköyü < Köçekli köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Avşar Boyunun Köçekli cemaatinden gelmektedir . 123) < Köklü köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün
Köklüköyü(Araplı
adı Yörüklere bağlı bir cemaatten gelmektedir .
Köseoğluköyü < Köse+oğlu köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adı sülaleden kaynaklıdır.
Köşelerköyü < Köşeler köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Bir Yörük cemaatinden dolayı bu ad verilmiştir125.
Kurtkayıköyü(Merzüklar) < Kurt+Kayı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.Köyün adı Kayı boyundan gelmektedir.
Kurtköyü < Kurt köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Kurtoğlu sülalesinden gelmektedir.
Kuruoğlusokağı < Kuru+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Kuşçularköyü < Kuşçular köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Kuşçular cemaatinden gelmektedir126.
Kuzyakaköyü (Kürdeşe) < kuz+yaka köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.Köy adını Kuzyaka Yörüklerinden almıştır .
Masatlarköyü < Masatlar köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Muratlıköyü < Muratlı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Adını bir cemaatten almaktadır128.
Muratlısokağı < Muratlı sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Müslimlerköyü < Müslimler köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı bir sülaleden gelmektedir.
Nuhoğlusokağı < Nuhoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Numanlarköyü < Numanlar köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Numan
Aşireti bu köye adını vermiştir .
Oğuzelisokağı < Oğuzeli sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır. Oğuzlardan dolayı bu ad verişmiştir.
Omcularköyü < Omcular köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı
aynı adlı bir sülaleden almıştır.
Oycalıköyü < Oycalı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. köyün adı Boyacılar aşiretinden gelmiştir.
Oymaağaçsekiköyü < oyma+ağaç+seki köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaatten gelir.
Ömerliköyü < Ömerli köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Ömerli cemaatinden adını almıştır131.
Ömerliköyü < Ömerli köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Adı Ömerli cemaatiyle bağlantılıdır132.
Palazlarköyü <Palazlar köy^+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı Palazlar sülalesinden gelmektedir.
Saltukluköyü < Saltuklu köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adının Saltuklu cemaatinden geldiği düşünülmektedir
Samatlarköyü < Samatlar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Samatlar
Yörük Taifesine bağlı bir cemaattir .
Sapacaköy < Sapaca köyü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün ilk oturanları Malatya’dan göçle buraya gelmiştir. Sapaca/Sabaca adlı cemaatle bağlantıları olma ihtimali vardır135
Sapacaköyü < Sapaca köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı
Sapacalardan gelmektedir.
Saraçlarsokağı < Saraçlar sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır. Saraç Yörük topluluğu vardır.
Saraçlarsokağı < Saraçlar sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Sarıcaköyü < Sarıca köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını cemaatten
almıştır136.
Sarısekiköyü < sarı+seki köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı cemaatten gelmektedir.
Sarpunalıncaköyü < sarpunalınca köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Sarpun cemaatinden gelir.
Sarpunköyü < sarpun köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Sarpun Daday , Taşköprü ve çevre ilçe ve illerde de karşılaşılan bir addır. Bu nedenle sülale veya cemaat adı olduğu düşünülmüştür.
Sarpunköyü < sarpun köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy adını sülale veya cemaatten almıştır.
Sarpunköyü <sarpun köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülale veya cemaatten gelmektedir.
Sipahiköyü < Sipahi Köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını cemaatten almıştır137.
Sipahilerköyü < Sipahiler köy+ü İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı topluluktan almıştır.
Siyahlarköyü < Siyahlar köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adının sülaleye bağlı olarak verildiği düşünülmektedir.
Sofçularköyü < Sofçular köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Adını Cemaatten almıştır138.
Sofularköyü < Sofular Köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı aynı
adlı topluluktan gelir.
Sorgunsokağı < Sorgun sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Sorkuncukköyü <Sorkuncuk köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı cemaat adında gelmektedir.
Sorkunköyü < Sorkun köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı cemaat adında gelmektedir139.

136 “Reyhanlı Aşiretine bağlı bir cemaat adı.” Türkay,a.g.e.,s.648.
137 “Yörükan Taifesine bağlı bir cemaat adı.” Türkay,a.g.e.,s.676. 138 Bir cemaat adı. Yakupoğlu , a.g.e.,s. 193.
Sümenlerköyü < Sümenler köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı aynı addaki bir sülaleden gelmektedir.
Sünlükköyü < Sünlük köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı Sünlü/Sünlük cemaatinden gelmektedir .
Şahinçatıköyü < Şahin+çat+ı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Şahin adlı cemaatten gelmektedir .
Şahinlersokağı < Şahinler sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Şahinlisokağı < Şahinli sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Şamlıoğlusokağı < Şamlı+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Şamlıoğlusokağı < Şamlı+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır. Adı Şamlıoğlu ailesinden gelmektedir.
Şehrimanlarköyü < Şehrimanlar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını bir sülaleden almış olabilir.
Şenlikköyü < Şenlik köy+ü. Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı
Şenlik sülalesinden gelmektedir.
Tabakoğlusokağı < Tabakoğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin sokağıdır.
Taliplerköyü < Talipler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Adını Yörük cemaatinden almıştır .
Tarakçılarsokağı <Tarakçılar sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar
Mahallesinin sokağıdır.
Tekeoğluköyü < Teke+oğlu köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Tatlıcaköyü (Süzey) < Tatlıca köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür .Köy adını cemaatten almıştır .
Tavşanlıköyü < Tavşanlı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür .Tavşanlı topluluğuyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir144.
Tokatlıköyü < Tokatlı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Adını aynı adlı bir sülaleden aldığı düşünülmektedir.
Topçuoğlucaddesi < Topçu+oğlu cadde+si: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin caddesidir.
Topçuoğlucaddesi < Topçu+oğlu cadde+si: Kastamonu Merkez
Topçuoğlu Mahallesinin caddesidir. Topçuoğlu sülalesinden dolayı bu ad verilmiştir.
Topçuoğlusokağı < Toğçu+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Tuzaklıköyü < Tuzaklı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Tuzaklı adlı cemaatle bağlantılı olduğu düşünülmektedir .
Ulamışköyü < Ulamış köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.Köyün adı Avşar Türkmenlerinden gelmektedir146.
Uzbanlarköyü < Uzbanlar : Daday İlçesi’nin köyü. Oğuzbalabanlar veya Özbalabanlar” sözcüklerinin değişmiş şeklidir
Yağcılarköyü < Yağcılar köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Adını Yağcılar adlı Yörük cemaatinden almıştır .
Yarışlarköyü <Yarışlar köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı sülaleden gelmektedir.
Yeşiloğlusokağı < Yeşil+oğlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Yılancıköyü< yılan+cı: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı Yılancı/-lu , Yılanlu/-ca cemaatiyle bağlantılı olabilir .

1.3. FİTOTOPONİMLER
Fitotoponimler bölümünde ağaçlardan ve yabanî bitki adlarından kurulu orun adları yer almıştır. Yeradlarının 88 tanesi fitotoponim olarak değerlendirilmiştir.
Ahlatçıkköy < ahlat+çık köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı meyveden gelir.
Ahlatçıkköyü < ahlat+çık köy+ü :Kastamonu Merkez köyüdür. Köyün adı ahlat denilen “ yaban armudu” ndan gelmektedir.
Ahlatköyü < ahlat+ köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür. Köy adını ahlattan almaktadır.
Ahlatsokak < ahlat sokak: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
Akbükköy(Cige) < ak+bük köy:Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı büklerden gelmektedir.
Akcaağaçsokak < ak+ağaç sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Ardıçsokak < ardıç sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Ayvalarköyü < ayva+lar köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını meyveden almaktadır.
Belkavakköyü < bel+kavak köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Kavak ağaçlarından dolayı bu adı almıştır.
Beyazgülsokak < beyaz+gül sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Beykozköyü < bey+koz köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Adını koz – cevizden almıştır.
Bozarmutköyü < boz+armut köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı meyveden gelmektedir.
Bozarmutköyü< boz+armut köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köy adını meyveden almıştır.
Burcusokak < burcu sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Burçaksokağı < burçak sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
Bükköy < bük köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı büklerden gelmektedir.
Bükköy < bük köy : Kastamonu Merkez köyü. Bük “ova ve dere kenarlarındaki diken ve çalı topluluğudur.” Köy de adını büklerden almıştır.
Büklümsokak < büklüm sokak: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Cevizlikköyü(Uğna) < ceviz+lik köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı
köydür.Cevizin fazla olmasından dolayı bu ad verilmiştir.
Cevizlisokak < ceviz+li sokak: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Çağlasokağı < Çağla sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Çalısokak < çalı sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Çamlıcasokak < çamlıca sokak: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Çatalçamköyü(Ülyan) < çatal+çam köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Köye adını çam ağaçları vermiştir.
Çınarsokağı < çınar sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
Çördükköyü < çördük köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Çördük “ yabani armut, ahlat” demektir.
Çukurpelitköyü < çukur+pelit köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını meşe palamudundan almıştır.
Darıbüküköyü < darı+bük+ü köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyde darı yetiştiği için bu ad verilmiştir.
Defnesokak < defne sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Derekaraağaçköy <dere+kara+ağaç köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı dere kenarındaki ağaçlardan gelmektedir.
Döngelsokağı < döngel sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Ekincikköy < ekin+cik köy: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı ekinden gelir.
Ekinsokağı < ekin sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Erikköy < erik köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı erik ağaçlarında gelmektedir.
Fındıklı(İlksornaz) < fındık+lı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı bir köydür.
Fidansokağı < fidan sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Gelinciksokak < gelincik sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Goncasokak < gonca sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Gülefköyü < gülef köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Gülef: Bir çeşit kırmızı gül. anlamındadır .
Güllücesokak < güllü+ce sokak: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Hurmasokak < hurma sokak: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Ihlamursokak < ıhlamur sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
İğdelisokak < iğdeli sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Karaağaçköyü < kara+ağaç köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı ağaçlardan kaynaklıdır.
Karaağaçlıksokak < karaağaçlık sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Karacaağaçköyü < karaca+ağaç köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı ağaçlardan kaynaklıdır.
Karaçamköyü < kara+çam köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı çamlardan gelmektedir.
Karadutsokağı < karadut sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Karamıkköyü < karamık köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı karamık bitkisinden gelmektedir151.
Karanfilsokak < karanfil sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Karaüzümsokak< kara+üzüm sokak: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
Kardelensokak < kardelen sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Kavacıkköyü < kava(k)+cık köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köyün ormanlık kısmında kavak ağaçları vardır.
Kavakköy < kavak+köy köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı kavak ağaçlarında gelmektedir.
Kavakköyü < kavak köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.Kavak ağaçları köyün adını oluşturmuştur.
Kayınsokağı < kayın sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Kekiksokak < kekik sokak: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Ketensokak < keten sokak: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Kirenliköy < kiren+li köy: Kastamonu Merkez köyü. Köyde fazlaca kiren yetiştiği için bu ad verilmiştir .
Koçanlıköy < koçan+lı köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı bitkiyle
ilgilidir.
Köknarsokağı < köknar sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.
Kuşkonmazsokak < kuş+konmaz sokak: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
KuyuluKavaksokağı < kuyulu+kavak sokak+ı: Kastamonu Merkez
Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
KuyuluKavaksokak < kuyulu+kavak sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Lalesokak < lale sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Leylaksokağı < leylak sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Menekşesokağı < menekşe sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Meşelisokak < meşe+li sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Mısmılağaçköyü < mısmıl+ağaç köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Mısmıl ağacı: Mürver ağacı .
Narsokağı < nar sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Narlısokak < narlı sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Nilüfersokağı <nilüfer sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Reyhansokağı < reyhan sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Sarıçamköyü(Gülen) < sarı+çam köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı çamlardan gelmektedir.
Sarıçamsokak < sarıçam sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Sarıkavakköyü < sarıkavak köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kavaklardan gelmektedir.
Sarıyoncaköyü (Keydanlar) < sarı+yonca köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı yoncalardan gelir.
Sarmaşıksokağı < sarmaşık sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Selvisokağı < selvi sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Sırasöğütlerköyü (Tekkeşin) <sırasöğüt+ler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Adını söğütlerden almıştır.
Sümbülsokak < sümbül sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Tellikoz köyü < telli+koz köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Koz “ ceviz” demektir.
Uzunkavakköyü < uzun+kavak köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kavak ağaçlarının çokluğundan dolayı verilmiştir.
Yenikavakköyü (Arazyakavak) < yeni+kavak köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı kavak ağacından gelmektedir.
Yoncasokağı < yonca sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin
sokağıdır.
Zakkumsokak < zakkum sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Zambaksokak < zambak sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.

1.4. ZOOTOPONİMLER
Zootoponimler bölümünde hayvan adlarından kurulu orun adları yer
almıştır. 26 tane yeradı burada değerlendirilmiştir.
Bozoğlakköyü < boz+oğlak köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Küçük baş hayvancılık yapıldığından bu adı almıştır. Oğlak “ keçi yavrusu”dur.
Bülbülsokak < bülbül sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Ceylansokağı < Ceylan sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Coruksokağı < Coruk sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Çalıkuşusokağı < Çalıkuşu sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Çaykirpiköyü <çay+kirpi köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyde fazlaca kirpi olduğu için bu ad verilmiştir.
Çaylaklarköyü < çaylak+lar köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Çaylak bir kuş çeşididir. Burada da olduğu için köy adını bundan almıştır.
Çulluksokak < Çulluk sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.Çulluk “ hindi” demektir.
Görpeköyü < görpe köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Görpe yeni doğmuş, oğlak, kuzu ve benzeri hayvan yavrusu” anlamındadır.
Akkirpiköyü < ak+kirpi köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı kirpilerden dolayı verilmiştir.
Görükköyü < görük köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Görük
“at,eşek,beygir,katır vb. yük taşıyan ve binilen hayvan” anlamındadır155.
Gülüklerköyü < gülük+ler köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Gülük “hindi” demektir.
Güvercinsokak < güvercin sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Kanaryasokağı < kanarya sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Kartalsokak < kartal sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Kelebeksokak < kelebek sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Kırlangıçsokak < kırlangıç sokak: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Kumrulusokağı < kumrulu sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Kumrusokağı < kumru sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi
Mahallesinin sokağıdır.
Kumrusokak < kumru sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Kuzusokak < kuzu sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin
sokağıdır.
Sakasokağı < saka sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Samursokak < samur sokak: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Serçesokağı < Serçe sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Sülünsokak < sülün sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Turnasokak < turna sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.

1.5. TOPOTOPONİMLER
Topotoponimler bölümünde kalıcı toponim oluşturamamış sözcüklerle
kurulu orun adları ele alınmıştır. 60 tane yeradı topotoponim olarak alınmıştır.
Alınörenköyü < alın+ören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını ören sözcüğünden almıştır.
Arabapazarısokağı < araba+Pazar+ı sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Arkayolsokağı < arka+yol sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Başörenköyü < baş+ören köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Ören
Kastamonu’da hem yerleşim kalıntısı hem de şehir anlamlarında kullanılmaktadır .
Başverensokağı < baş+veren sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Çambaşıköyü(Meye) < çam+baş+ı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Çatörenköyü(Besti) < çat+ören köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir.
Ören sözcüğü köyün adını oluşturmuştur.
Çaybaşıköyü < çay+baş+ı köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köy çayın başında kurulmuştur.
Çiftlikköy < çiftlik köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Dağbelörenköyü < dağ+bel+ören köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı ören adından gelmektedir.
DerbentYolusokağı < derbent+yol+u sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
DereçeşmeYolusokağı < dere+çeşme+yolu sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Devrekâniilçesi < Devrekâni ilçe+si :Kastamonu’nun İlçesidir. İlçenin adıyla ilgili farklı görüşler vardır. Biri buranın “Devletlüler Mekanı” anlamında kullanıldığıdır. Candaroğulları zamanında burası geçici han olarak kullanılmıştır.Diğeri de Bilge Umar’ın tespitidir. Ona göre de devr” kökü “kükürt, kükürtlü su, demir” anlamlarına gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in annesi Hüma Hatun buralıdır. Birincisine göre Topotoponim kategorisinde değerlendirildi.
Alınörenköyü < alın+ören köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köy adını örenden almıştır.
EskiTosyaYolusokağı < eski+Tosya +yol+u sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Gelinörenköyü < gelin+ören köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı eski yerleşim kalıntısından gelmektedir.
Gökçekentköyü(Gülam) < gökçe+kent köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Gökörenköyü < gök+ören köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı ören sözcüğünden gelmektedir.
Göynükörenköyü < göynük+ören köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı ören sözcüğünden gelir.
Huruçörenköyü(Huruçveran) < huruç+ören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Huruç “göç” anlamındadır.
İnceyolsokağı < ince+yol sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
İnebolucaddesi < İnebolu caddesi: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin caddesidir.
İnebolucaddesi < İnebolu cadde+si: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin caddesidir.
KaleYolusokağı < kale+yol+u sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Karacaörenköyü < karaca+ören köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı ören sözcüğünden gelmektedir.
Kasabaköyü(Ilısu) < kasaba köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eski adı Ilısu olan bu köyün 14. Yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar kalabalık, bayındır ve önemli bir yerleşim yeri olarak kaldığından Kasaba adı verilmiştir.17. yüzyıla kadar 25 bin civarında nüfusu olan bir yerleşim merkezi iken zamanla yerleşimin terk edilmesi sebebiyle köy durumuna gelmiştir .
Kasabaörencikköyü < kasaba+ören+cik köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köyün adı ören sözcüğünden gelmektedir.
Kayaörenköyü(Generte) < kaya+ören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Kızılörencikköyü < kızıl+ören+cik köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Kızıl/ Kızılca Yörük cemaatinin yaşadığı yeri ifade ettiği için bu ad verilmiştir.
Kızılörenköyü < kızıl+ören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Kızsiniköyü < kız+sin+i köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı sin – mezar sözcüğünden gelmektedir.
Köklüyurtköyü (Vakfıgürne) <köklü+yurt köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
KömürPazarısokağı < kömürpazarı sokak+ı: Kastamonu Merkez
Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Kurucaörenköyü < kuruca+ören köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı harabe anlamındaki ören sözcüğünden gelmektedir.
Kuzeykentsokağı < kuzeykent sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
MerkezYolsokağı < merkez+yol sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Olukbaşıköyü(Masıroğlu) < oluk+baş+ı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
OvalıPazarısokağı < Ovalı+Pazarı+ sokak+ı: Kastamonu Merkez
Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Örenbaşıköyü < ören+baş+ı köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köy adını konumundan dolayı almıştır.
Örencikköyü < ören+cik köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy adını ören sözcüğünden almıştır.
Örencikköyü < ören+cik köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı ören sözcüğünden gelir.
Örencikköyü < ören+cik köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Şehir kalıntısı anlamındaki ören kelimesi köyün adını oluşturmuştur.
Örenyeriköyü(Arazyakel) < ören+yeri köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Pazarsokağı < Pazar sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin
sokağıdır.
Pelitörenköyü < pelit+ören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı ören sözcüğüden kaynaklıdır.
Pınarörenköyü(Mirigüme) < pınar+ören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Şehir kalıntısı anlamındaki ören sözcüğüyle köyün adı oluşturulmuştur.
PirinçPazarısokağı < pirinçPazar sokak+ı: Kastamonu MerkezHepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Samanlıörenköyü < samanlı+ören köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı şehir kalıntısı anlamındaki ören sözcüğünden gelmektedir.
Sevinçörenköyü < Sevinç+ören köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Sevinç cemaatinin yaşadığı yerden gelmektedir.
Şehirörenköyü(Şehirviranderesi)< şehir+ören köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Ören sözcüğü köyün adını oluşturmuştur.
Şenyurtköyü < şen+yurt köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Tepeyolsokağı < tepeyol sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Toygaörenköy < toyga+ören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Eski bir yerleşim yeri olduğundan bu adı almıştır.Toyga adının nereden geldiği bilinmemektedir.
TürbeYolusokağı < türbeyolu sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Üyükörenköyü(Üyükveran) < üyük+ören köy+ü : Daday İlçesi’nin köyü.
Köyün adı ören sözcüğünden gelmektedir.
Vakıfbelörenköyü <vakıfbel+ören köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Adını ören sözcüğü oluşturmuştur.
Yarörenköyü < yar+ören köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını ören sözcüğünden almıştır.
YeniHaliçisokağı < Yenihaliçi sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
159) < yeşil+yurt köyü: Taşköprü İlçesi’nin Yeşilyurtköyü(Serçimen köyüdür.
YukarıPazarsokağı < yukarıPazar sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Yurtsokağı < yurt sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Yürekverenköyü (Yürekviran) < yürek+veren köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür. Köyün adı aslında veren değil “viran” dır. Viran sözcüğü “ harap, yıkık” anlamındadır.

159Yakupoğlu ,a.g.e.,s.144.
1.6. HAYVANCILIKLA İLGİLİ YERADLARI
10 tane yeradı bu başlık altındadır.
Avlacıkköyü <avla+cık köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Avla “ ağıl” demektir.
Erekliköyü < erek+li köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Erek otlakta hayvanların toplandığı yer, dinlendiği yer .
Gömeçköyü < gömeç köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eskiden arıcılık yaygın olduğu için bu ad verilmiştir. Gömeç: Bal peteği anlamına gelmektedir161.
İğdirkışlaköyü < İğdir + kışla köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Kışla “koyun ve keçi sürülerinin barındığı kapalı ağıl” demektir.
Kışlacaddesi < kışla caddesi: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin caddesidir.
Kışlaköyü < kışla köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Kışla “ koyun ve keçi sürülerinin gecelediği ya da kışın barındıkları kapalı ağıl” demektir.
Kovanlıköy(Memeç) < kovan+lı köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Arıcılıktan dolayı bu ad verilmiştir.
Kurtgömeçköyü < kurt+gömeç köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Arıcılıkla
ilgilenildiği için bu adı almıştır.
Kütenköyü < küten köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Küten “güt-” sözcüğünden gelmiştir.
Peteksokağı < Petek sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.

1.7. ZİRAATLE İLGİLİ YERADLARI
10 tane yeradı bu başlık altındadır.
Bozarmutköyü < boz+armut köy+ü Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adını armut çeşidinden almıştır.
Destesokak < deste sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Girdallıköyü < girdal+lı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eski adı “Çukurviran veya Çukurhan”dır.”Görüştüğümüz kişilerce verilen anlamı : Farsça ceviz anlamındaki sözcükten türetilmiştir. Köyde ceviz ağacı fazladır.” Sözlükte Farsça ceviz anlamına gelen kelimeler “girdgân veya girdû” dur. Birebir benzemese de bu sözcüklerin değişmiş şekli diye düşünülebilir.
Gömmeceköyü < gömme+ce köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Tarımla uğraşıldığı için bu ad verilmiştir.
Güzlükköyü< güz+lük köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Güzlük “sonbaharda ekilen tahıl” demektir.
Hasatsokağı < hasat sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Kirazcıkköyü < kiraz+cık köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı meyveden gelmektedir.
Kirazlıköy < kiraz+lı köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Kiraz ağaçları köyün adını oluşturmuştur.
Salkımsokak < salkım sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.

1.8. MADENCİLİKLE İLGİLİ YERADLARI
5 tane yeradı madencilikle ilgilidir.
Cevhersokak < cevher sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Çaycevherköyü < çay+cevher köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.Çayın kenarındaki verimli toprakları ifade etmek için cevher sözcüğü kullanılmıştır.
Elmassokak < elmas sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
İncisokak < inci sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Zümrütsokak < zümrüt sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.

1.9. KURUM/KURULUŞ VE YAPI/YAPIT ADLARINA DAYANAN
YERADLARI
114 tane yeradı bu başlık altındadır.
Acemhanısokağı < Acem+han+ı sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır. Adını handan almıştır.
Açıkbaşsokağı < Açık+Baş sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır. Burada Açıkbaş Sultan Türbesi vardır.
Adaletcaddesi < adalet caddesi: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin caddesidir. Burada Adalet Sarayı vardır.
Ağaimaretsokağı < aşağı+imaret sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Akçakeseköyü(Akçakise) < akça+kese(kilise) köy+ü : Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyde kilise kalıntısı vardır.
Akdeğirmenköyü(Gavraz) < ak+değirmen köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı değirmenden gelmektedir.
Akdoğantekkeköyü < Akdoğan+tekke(si) köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı Yavaşça Sultan Türbesi’nden gelmektedir.
Elmalıtekkeköyü < elmalı+tekke köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı tekkeden gelmektedir.
Akmescitköyü < ak+mescit köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı mescitten gelir.
Aktarlarsokağı < aktar+lar sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Aktaştekkeköyü < aktaş+tekke(si) köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı tekkeden gelmektedir.
Alacamescitsokağı < alacamescit sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Alisarayköyü < Ali+saray köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy adını şu anda cami olarak kullanılan Alilerin Sarayından almıştır.
Asarcıkköyü < (hisar) asar+cık köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Adını köydeki hisar kalıntısından almıştır.
Aşağıİmaretsokağı < Aşağıimaret sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.
Aşiyansokağı < Aşiyan sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Bu sokakta Aşiyan Konağı vardır.
Bakımevicaddesi < bakıevi caddesi :Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin caddesidir. Bu sokakta Rehabilitasyon Hastanesi vardır.
Balçıkhisarköyü < balçık+hisar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Adını eskiden olan hisardan almıştır.
Bankasokağı < banka sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Belediyecaddesi < belediye caddesi: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin caddesidir. Burada eski belediye binası vardır.
Belediyecaddesi < belediye cadde+si: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin caddesidir.
Belediyecaddesi < belediye cadde+si: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin caddesidir.
Camiisokağı < camii sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Camiisokak < Camii sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
Çamkonakköyü(Kürtköy) < çam+konak köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy adını konak sözcüğünden almıştır.
Çardaksokak < çardak sokak: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
ÇifteHamamsokağı < çiftehamam sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır. 1514 yılında Yavuz Sultan Selimin Hocası Halim Çelebi tarafından yaptırılmış hamam vardır.
Çiftliksokağı < çiftlik sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
ÇukurÇeşmesokağı < çukurçeşme sokak+ı: Kastamonu Merkez
Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Değirmencikköyü < değirmen+cik köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı değirmenden gelmektedir
Dikkaldırım < dikkaldırım sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar
Mahallesinin sokağıdır.
Direksokağı < direk sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
Dokuzkatköyü < dokuz+kat köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy kurulduğunda dokuz haneden oluştuğu için bu ad verilmiştir. Kat sözcüğü evi ifade ettiği için yapı olarak düşünülmüştür.
Duraksokağı < durak sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar
Mahallesinin sokağıdır.
Eflanilisokağı < Eflanili sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır. Merkezde Eflanili Konağı bulunmaktadır.
Enginçeşmesokağı < enginçeşme sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Eskiçeşmesokağı < eskiçeşme sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
EyüpAğaCamisokağı < Eyüpağacami sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Fakültesokağı < fakülte sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır. Burada Kastamonu Üniversitesi’nin fakültesi vardır.
Geyikliköyü < geyik+li köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını burada bulunan Geyikli Türbesinden almaktadır. Rivayete göre türbede yatan kişi Benli Sultan’ın kardeşidir.
Göçmenevlerisokağı < göçmenevleri sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Hamamsokağı < hamam sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.
Hamamsokak < hamam sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
Hastanesokağı < hastane sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar
Mahallesinin sokağıdır.
HisarardıHamamısokağı < hisarardıhamam+ı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Hisarsokağı < hisar sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Huzurevisokağı < huzurevi sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Hükümetcaddesi< hükümet cadde+si: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin caddesidir.
İbnineccarsokağı < İbnineccar sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi
Mahallesinin sokağıdır. Bu sokakta İbnineccar Camisi de vardır. Kitabesinde adı geçen ve caminin banisi olan kişi İbnineccar Hacı Nusret bin Murat’tır.
Kalehamamısokağı < kalehamam+ı sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Kalehamamısokağı < kalehamam+ı sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır.
KaleKapısısokağı < kalekapısı sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Kalesokağı < kale sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır. Kastamonu Kalesi buradadır.
Kalesokağı <kale sokak+ı: Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır. Kastamonu Kalesi’nden dolayı bu adı almıştır.
KaranlıkCamiisokağı < Karanlık+Camii sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Kaymakçeşmesokağı < kaymak+çeşme sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Kemerlerköyü < kemer+ler köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Kemerlerköyü < kemer+ler köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını su kemerinden almaktadır.
KendirHanısokağı < Kendirhanı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır. 1730 yılında Yanıkoğlu Hacı İsmail Ağa tarafından ticaret hanı olarak yaptırılmış bir han vardır.
Keseköy < kese(kilise): Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Kilise kalıntısından dolayı bu ad verilmiştir. Sözcük zamanla değişime uğramıştır.
Kesikbaşsokağı < Kesikbaş sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır. Adını Kesikbaş Efendi adlı kişiden almıştır ve türbesi de vardır.
Kesikbaşsokağı < Kesikbaş sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Kırkçeşmecaddesi < kırkçeşme cadde+si: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin caddesidir.
Kırkçeşmecaddesi< kırkçeşme sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin caddesidir.
Kırkçeşmesokağı < kırkçeşme sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin sokağıdır.
Kırkodalısokağı < kırkodalı sokak+ı: Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır. Burada Kırkodalı Konak adlı yapı da vardır. Koyunluçeşmesokağı < koyunluçeşme sokak+ı : Kastamonu Merkez
Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Kızılkeseköyü <Kızıl+kese köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy kilise kalıntısından dolayı bu adı almıştır.
Kızılkeseköyü(Kızılkilise) < kızıl+kese köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köydeki kilise kalıntılarından dolayı bu ad verilmiştir.
Kızılsarayköyü < kızılsaray köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Konaksokağı < konak sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi
Mahallesinin sokağıdır. Burada Sirkeli Konağı vardır.
Kulelisokakğı < kuleli sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Kurusarayköyü <kuru+saray köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı köydeki kervansaraydan gelmektedir.
Kuyumcularsokağı < kuyumcular sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır. Kuyumcuların bulunduğu sokak olduğundan bu adı almıştır.
Kümbetsokağı < kümbet sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar
Mahallesinin sokağıdır.
Mağarasokağı < mağara sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey
Mahallesinin sokağıdır.
Mağarasokak < mağara sokak: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin
sokağıdır.
MaymunÇeşmesokağı < maymunçeşme sokak+ı: Kastamonu Merkez
Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
MaymunÇeşmesokak < maymunçeşme sokak: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Mescitköyü < mescit köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını köydeki mescitten almıştır.
Musallarköyü < musalla+(la)r köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını musalla taşlarından almıştır.
Mutaflarsokağı < mutaflar sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır. Mutafların bulunduğu sokak olduğundan bu adı almıştır.
Müzesokağı < müze sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Öğretmenevisokağı < öğretmenevi sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Ömersinköyü < Ömer+sin(i) köy+ü. Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Ömer adlı kişinin mezarından dolayı köy bu adı almıştır .
SaçaklıÇeşmesokağı < saçaklıçeşme sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
SaçaklıKöprüsokağı < saçaklıköprü sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
SanatOkulucaddesi < sanatokulu cadde+si: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin caddesidir.
Saray Camiisokağı < Saraycamii sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin sokağıdır.
Saraycıkköyü < saray+cık köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını yapıdan almıştır.
Saraydurakköyü < saray+durak köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı saray sözcüğünden gelmektedir.
SarayHamamısokağı < sarayhamam sokak+ı: Kastamonu Merkez
İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Saraysokak < saray sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Sarraflarsokağı < Sarraflar sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Sebilsokağı < sebil sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Sıragömüköyü < sıra+gömü(t) köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köyün adı mezarlıktan gelmektedir.
Sinantekkeköyü < Sinan+tekke köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyde Sinan Tekke Türbesi vardır.
Soğukçeşmesokağı < soğukçeşme sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Stadyumsokağı < stadyum sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar
Mahallesinin sokağıdır.
ŞekerEvlerisokağı < Şekerevleri sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Şeyhköyü < Şeyh köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Şeyh Mehmet Efendi
Türbesi’nden dolayı köye bu ad verilmiştir.
Şubecaddesi < şube cadde+si: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin caddesidir. Emniyet Müdürlüğü binasından dolayı bu adı almıştır.
Tahtakalecaddesi < tahtakale cadde+si: Kastamonu Merkez Topçuoğlu
Mahallesinin caddesidir.
TaşÇeşmesokağı < taşçeşme sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Taşköprüİlçesi < taş+köprü ilçe+si: Kastamonu ilçesidir. İlçedeki köprüden dolayı bu ad berilmiştir.
Taşmektepsokak < Taşmektep sokak: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin sokağıdır.
Tekkekızıllarköyü < Tekke+Kızıllar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı köydeki türbeden gelmektedir.
Tekkeköy < tekke köy: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı tekkeden gelmiştir.
Terecesokak < terece sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Tevsersokağı < Tevser sokak+ı: Kastamonu Merkez Honsalar
Mahallesinin sokağıdır. Adını buradaki Müfessir Alaüddin Türbesi’nden almıştır.
TicaretOdasısokağı < ticaretodası sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır. Burada Ticaret ve Sanayi Odası’nın binası vardır.
TokluDuraksokağı < tokludurak sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
TuğlaOcaklarısokağı < tuğlaocakları sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Türbesokağı < türbe sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin
sokağıdır.
Yapıtsokağı < yapıt sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Yazıhisarköyü < yazı+hisar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köy adını hisar kalıntısından almıştır.

1.10. ALET/EDAVAT İLE İLGİLİ YERADLARI
23 tane yeradı bu bölümde değerlendirilmiştir.
Beşiksokak < beşik sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Boyundurcakköyü < boyundur(uk)+cak köyü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Boyunduruk “ öküzlerin boyunlarına takılan aygıt” anlamındadır.
Çekiçköy < çekiç köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Dolutestisokağı < dolu +testi sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
Gergenköyü < Gergen köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Gergen tahta raf demektir .
İbriklisokak < ibrikli sokak: Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin
sokağıdır.
İbrişimsokak < İbrişim sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Kağnısokağı < kağnı sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Kalbursokak < kalbur sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Kandilsokak < kandil sokak: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Kurnasokağı < kurna sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Küpcügezsokağı < küpcüğez sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
MutaflarÇarşısısokağı < mutaflarçarşısı sokak+ı: Kastamonu Merkez
Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır. Mutaf ; “keçi kılından hayvan çulu, yem torbası vb. dokuyan kimse” demektir.
Nalburlarsokağı < nalburlar sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Nalcıkuyucağıköyü < Nalcı+kuyucak+ı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Kuyucak sözcüğü burada halı yapımında kullanılan insan gücüyle çalışan makine adıdır.
Oklukköyü < ok+luk köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı okluk adlı torbanın burada yapımından dolayı verilmiştir.
Oklukköyü < ok+luk köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Okluk okların konduğu torbadır.
Semersokağı < semer sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Şarakmanköyü < şarakman köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Şarakman “üzüm çiğnenen tekne” anlamındandır .
Topsokağı < Top sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Yabasokak < yaba sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Zincirlisokak < zincirli sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.

1.11. BİR OLAYA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN VE HATIRAYA
DAYALI YERADLARI
36 tane yeradı burada yer almıştır.
10.Aralıkcaddesi < Onuncuaralık cadde+si: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır .
10.Aralıksokağı < Onuncuaralık sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail
Mahallesinin caddesidir.
125.yılAtatürkcaddesi < Yüzyirmibeşinciyıl Atatürk cadde+si: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
125.YılAtatürkcaddesi < YüzyirmibeşinciyılAtatürk sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin caddesidir. Hatıra amaçlı verilmiştir.
125.YılAtatürkcaddesi < yüzyirmibeşinciyıl Atatürk caddesi : Kastamonu
Merkez Beyçelebi Mahallesinin caddesidir. Hatıra amaçlı bu ad verilmiştir.
23Ağustossokağı < Yirmiüçağustos sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır. 23 Ağustos Kıyafet İnkılâbının başlangıç tarihidir. Bu inkılâb Kastamonu’da başlatılmıştır.
57.Alaycaddesi < elliyedinciialay cadde+si: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin caddesidir.
57.Alaysokağı < Elliyedincialay sokak+ı:Kastamonu Merkez
Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır. Çanakkale’deki 57. Alayı hatırlatmak amacıyla bu ad verilmiştir.
75.YılCumhuriyetsokağı < yetmişbeşinciyıl cumhuriyet sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
75.yılCumhuriyetsokağı < Yetmişbeşincicumhuriyet sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Ankaracaddesi < Ankara caddesi : Kastamonu Merkez Beyçelebi
Mahallesinin caddesidir. Hatıra amaçlı bu ad verilmiştir.
Ankaracaddesi < Ankara cadde+si: Kastamonu Merkez Saraçlar
Mahallesinin caddesidir.
Budamışköyü < budamış köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Rivayete göre, eskiden burada yaşayan Hristiyanların kovulmasıyla köye bu ad verilmiştir.
Buğdamköyü < Buğdam köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy
sakinlerinden aldığımız bilgiye göre; köydeki yabancılar-Bizanslılar tuzakla (Dâm-
Farsça kökenli tuzak demek) köyden çıkarılmıştır. Bu nedenle “Buğdam “ adı verilmiştir.
Cumhuriyetcaddesi < Cumhuriyet caddesi : Kastamonu Merkez Beyçelebi
Mahallesinin caddesidir. Hatıra amaçlı bu ad verilmiştir.
EskiAnkaracaddesi < eski+Ankara caddesi : Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin caddesidir. Hatıra amaçlı bu ad verilmiştir.
Cumhuriyetcaddesi < cumhuriyet caddesi: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin caddesidir.
Cumhuriyetcaddesi < cumhuriyet cadde+si: Kastamonu Merkez
Topçuoğlu Mahallesinin caddesidir.
Cumhuriyetcaddesi < Cumhuriyet cadde+si: Kastamonu Merkez
İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Cumhuriyetcaddesi < cumhuriyet cadde+si: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin caddesidir. Hatıra amaçlı bu ad verilmiştir.
Cumhuriyetsokağı < cumhuriyet sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu Mahallesinin sokağıdır.
Çankırısokağı < Çankırı sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Doymuşköyü < doymuş köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Kıtlık zamanı bir kişinin burada doyurulmasından kaynaklı olarak bu ad verildiği söylenmektedir.
Dumlupınarcaddesi < Dumlupınar cadde(s)+i: Kastamonu Merkez
İsmailbey Mahallesinin caddesidir.
Dumlupınarcaddesi < Dumlupınar cadde+si: Kastamonu Merkez
Topçuoğlu Mahallesinin caddesidir.
Ergenekonsokağı < Ergenekon sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Estergonsokağı < Estergon sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır. Bu ad Estergon Kalesi düşünülerek verilmiştir.
Fetihsokak < fetih sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Göktürksokağı <Göktürk sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Kırkkızlarsokağı < kırk+kızlar sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır.
Plevnecaddesi < Plevne cadde+si: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin caddesidir.
Sakaryacaddesi < Sakarya caddesi: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin caddesidir.
Terkeköy < terk+e köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Eşkiyalar köye rahatsızlık vermediği için terk edilmeyi düşünülmüş bir köydür. Bu nedenle Terke adını almıştır.
Tosyacaddesi < Tosya caddesi :Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
Tosyaİlçesi < Tosya İlçe+si: Kastamonu’nun ilçesidir. Tosya’yı Türk
topraklarına katan kişi İran’ın Tûs şehrinden geldiği ve ilçenin adının da bu nedenle verildiği düşünülmektedir .

1.12. DİN VE DİNȊ HAYATLA İLGİLİ YERADLARI
Bu başlık altında 4 tane yeradı bulunmaktadır.
Enbiyaköyü < Enbiya köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü.
Halifeköyü < Halife köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı köyde bulunan Halife Sultan Türbesinden gelmektedir.
İslamköyü < İslam köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Kevsersokak < kevser sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
1.13. ZANAATLA İLGİLİ YERADLARI
Zanaatla ilgili 11 tane yeradı bulunmaktadır.
Bakırcılarsokağı <bakırcı+lar sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Çilingirlersokağı < çilingirler sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Çinilisokak < çinili sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Güğümcüsokağı < Güğümcü sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
İbrikçisokağı < İbrikçi sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
İplikçilersokağı < iplikçiler sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır. İplik işiyle uğraşan işyerleri buradadır.
Kaşçılarköyü < kaş+çı+lar köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Kaş semer gerecidir. Bu işle uğraşan kişilerin çok olması sebebiyle bu ad verilmiştir.
Kazancılarsokağı < kazancılar sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
Nakışsokak < nakış sokak: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin
sokağıdır.
Nakkaşsokağı < Nakkaş sokak+ı:Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Şeritçilersokağı < Şeritçiler sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır.

1.14. SOSYAL HAYAT VE AKTİVİTEYE DAYANAN YERADLARI
Bu bölümde 32 tane yeradı bulunmaktadır.
Alınterisokak < alın+teri sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Alkışsokak < alkış sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Birliksokak < birlik sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Elvansokak < elvan sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Candostsokak < candost sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Çağdaşsokak < Çağdaş sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
Çalımsokak < çalım sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
Eminsokak < emin sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Endersokak <ender sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Erdemsokak < erdem sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Erdisokak < erdi sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Erdirensokak < erdiren sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Eylülsokak < eylül sokak: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
Ezgisokak < ezgi sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Fedakarsokak < fedakar sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Feleksokak < felek sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Feyizsokak < feyiz sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Hasköy < has+köy: Kastamonu Merkez köyü. Köy Candaroğulları zamanında vakıf arazisidir. Fakat zamanla hükmünü yitirmiş ve buradaki halka pay
edilmiştir. Köyün adı buradan gelmektedir.
Hayatsokağı < Hayat sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Kahramansokak < kahraman sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Konukçaköy < konuk+ça köy: Kastamonu Merkez köyü. Köyün misafirperverliğinden dolayı bu ad verilmiştir.
Mekiksokak < mekik sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Müdafasokağı < müdafa sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Sadaköy < sada köy: Kastamonu Merkez köyü. Sada adı ses yankısıyla bağlantılı olarak verilmiştir.
Sahipköy < sahip köy: Kastamonu Merkez köyü. Köye sahip çıkıp onu yabancılardan alma anlamında bu ad verilmiştir.
Seyransokak < seyran sokak: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin
sokağıdır.
Sılasokak < Sıla sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
Şansokak < Şan sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin
sokağıdır.
Şereflisokağı < Şerefli sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Şölensokağı < şölen sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Vefasokak < vefa sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Yankısokağı < yankı sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin sokağıdır.

2. İNSAN VE İNSAN FAALİYETLERİYLE COĞRAFȊ NESNELER ARASINDAKİ BAĞI DOLAYLI OLARAK YANSITAN YERADLARI
2.1. COĞRAFȊ TERİM VE COĞRAFȊ TERİM NİTELİĞİNDEKİ
SÖZCÜKLERLE KURULU YERADLARI
168 tane yeradı bu bölümde değerlendirilmiştir.
AcısuÇıkmazısokağı < acısuçıkmazı sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Acısusokağı < acısu sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Acısusokağı < acısu sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
AçıkMaslaksokağı < açıkmaslak sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır. Maslak “ su yolu üzerindeki su haznesi” anlamındadır.
Akarsusokağı < akarsu sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Akçadağsokağı < akçadağ sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Akçapınarköyü < akça+pınar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köy adını pınardan almıştır.
Akçataşköyü < akça+taş köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Coğrafî olarak taşlık olması sebebiyle bu adı almıştır.
Akgeçitköyü < ak+geçit köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını geçit sözcüğünden almıştır.
Akkayaköyü < ak+kaya köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı kayalıktan gelmektedir.
Akpınarköyü < ak+pınar köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı su kaynaklarından gelmektedir.
Aksuköyü(Dotla) < ak+su köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını köydeki sudan almıştır.
Alaçayköyü(Kızılkilise) < ala+çay köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köy adını çaydan almıştır.
Alakayaköyü(Dırvana) < ala+kaya köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı kayalıkla bağlantılıdır.
Alamabatakköyü < alama+batak köyü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Adını bataklıktan almıştır.
Alasöküköyü < ala+sökü köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı sökü sözcüğünden gelmektedir.
Alatarlaköyü(Gavrastekke) < ala+tarla köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Alataşsokağı < Alataş sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Arksokağı < ark sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır. Ark “ su kanalı “ anlamındadır.
Arslanağzısokağı <Arslan+ağzı sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
Bahçecikköyü(Andıraz) < bahçe+cik köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Baltacıkuyucağıköyü < Baltacı + kuyu+cak(ğ)+ı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köye adını veren kuyu sözcüğüdür.
Başakpınarköyü < başak+pınar köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Adını köyün su ihtiyacını karşılayan su kaynağından almıştır.
Başakpınartepeköyü < başak+pınar+tepe köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı tepeden gelmektedir.
Bedirgerişköyü < bedir+geriş köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı gerişten gelir. Geriş “ dağ ve tepelerin üst kısmı, sırt” anlamındadır.
Belençalköyü < belen+çal köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adını arazi yapısından almıştır.
Belenköy< belen köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy sarp yamaçta
kurulduğu için bu adı almıştır.
Belovacıkköyü < bel+ova+cık köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köy ovada kurulmuştur.
Beştepesokak < beş+tepe sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Bınkıldayıkköyü < bıngılda+y+ık köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Bıngıldayık “kaynak, pınar” anlamındadır .
Bostanköyü< bostan köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir. Bostan “sebze bahçesi” anlamındadır.
Bozkocatepeköyü < Bozkocatepe köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı tepeden gelmektedir.
Budaktepesisokağı < budaktepesi sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Budaktepesisokağı < budaktepesi sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Bulacıkköyü < bula(k)+cık köy+ü: Kastamonu Merkez köylerindendir.
Bulak sözcüğü “subaşı, pınarbaşı” anlamındadır.
CemreÇıkmazısokağı < Cemreçıkmazı sokak+ı: Kastamonu Merkez
Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Çağlayansokağı < Çağlayan sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Çamkorusokağı < çam+koru sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe
Mahallesinin sokağıdır.
Çatalkayasokak < çatalkaya sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin sokağıdır.
Çatalmaslaksokağı < çatalmaslak sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Çatalyazıköyü (Arazyaimam-imamköy) < çatal+yazı köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü.Köydeki yazı köy adını oluşturmuştur.
Çatlakkapısokağı < çatalkapı sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Çaykapıköyü < çay+kapı köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Çaykaşıköyü(Kesüt) < çay+ kaş+ı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Kaş sözcüğü “suyun kaynağı” anlamındadır.
Çevlikköy < çev(ri)lik köy: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün etrafı dağlarla çevrili olduğundan bu ad verilmiştir.
Çiçekpınarköyü(Siredik) < çiçek+pınar köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü.
Su kaynakları köyün adını oluşturmuştur.
Çiftkıranköy < çift+kıran köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün kayalık yerde kuruludur.
Çitköy < çit köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Çit “bahçelerin çevresini çalı veya ağaç dallarından çekilen duvar tarzı engel” anlamındadır.
Çubukludereköyü(Döğenle) < çubukludere köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Dağçatağıköyü < dağ+çatak+ı köyü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Çatak “ iki dağ yamacının birleştiği yerdeki dere yatağı” anlamına gelir.
Dağyoluköyü(Çirişmez) < dağyol+u köy+ü : İhsangazi İlçesi’nin köyü.
Köyün bulunduğu yerden dolayı bu ad verilmiştir.
Damlaköyü < damla köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı su
damlasından almıştır.
Değirmençayköyü(Mugamlar) < değirmen+çay köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı köydeki çaydan gelmektedir.
Değirmenözüköyü(Aşağı Cörümveran) < değirmen+öz+ü köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı özden gelmektedir.
Derebaşısokağı < derebaşı sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır.
Derebaşısokak < derebaşı sokak: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Dereberçinköyü < dere+berçin köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Berçin “ bahçe, etrafı çevrilmiş tarla” anlamındadır.
Dereçatıköyü(Mirzek) < dere+çat+ı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Çat iki derenin birleştiği yerdir.
Dereköy < dere köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy derenin kenarında kurulmuştur.
Dereköyü < dere köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy Ballıdağ ’dan gelen akarsu kenarına kurulduğu için bu adı almıştır.
Dereköyü < dere köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı köydeki dereden gelmektedir.
Dereözüköyü < dereözü köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy derenin özünde kurulmuştur.
Derepınarsokağı < derepınar sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Derepınarsokağı < derepınar sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Deretepeköyü < dere+tepe köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Dere ve Tepe mahallelerinden bu adı almıştır.
Doğanpınarköyü(Gülferen) < doğan+pınar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Adını pınardan alır.
Doğasokağı < doğa sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Dorukköy < doruk köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy yüksekte olduğundan bu adı almıştır.
Doruksokak < doruk sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Duruçayköyü(Kemah) < duru+çay köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köyün adı çaydan gelmektedir.
Ekinözüköyü(Dergünez) < ekinözü köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Öz sözcüğü köyün adını oluşturmuştur.
EligüzelÇıkmazısokağı < Eligüzelçıkmazı sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Elmayazıköyü(Peşman) < elma+yazı köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köy adını yazıdan almıştır.
Esentepecaddesi < esen+tepe cadde+si: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin caddesidir.
Geçitbaşısokağı < geçit+baş+ı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Geçitbaşısokak < geçit+baş+ı sokak: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Gödelköyü < gödel köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı. Köyün adı köyde bulunan Gödel Tümülüs’ünden gelmektedir.
Gökçeçatköyü(Gemet) <gökçe+çat köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köyün adı çat sözcüğünden gelir.
Gökçeözköyü < Gökçe+öz köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köy adını özden almaktadır.
Gökçesuköyü(Moğsu) < gökçe+su köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Köydeki su köye adını vermiştir.
Gökderecaddesi < gökdere caddesi: Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin caddesidir. Adını şehrin içindeki Gökırmak deresinden almıştır.
Gökderecaddesi < Gökdere cadde+si: Kastamonu Merkez Honsalar Mahallesinin caddesidir.
Gölcükköyü < göl+cük köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Su birikintisinden dolayı bu adı almıştır.
Gölköy(Nefsigölköy) < göl köy : Kastamonu Merkez köyü. Kastamonu’da göl bulunmamaktadır. Göletler olduğundan bu ad verilmiştir.
Gülbahçesisokağı < gülbahçesi sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.
Gürpınarsokağı < gürpınar sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Halifekuyucağıköyü < Halife+kuyucak+ı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köyün adı öz anlamındaki kuyucaktan gelmektedir.
Hanözüköyü(Geley) < han+öz+ü köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy adını handan almaktadır.
Harmankaşısokağı < hamamkaşı sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Harmansokağı < harman sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
Ilgazsokağı < llgaz sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
Irmaksokağı < ırmak sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
İkioluksokağı < ikioluk sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
İncebelköyü(Nigel) < ince+bel köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı bel sözcüğünden gelmektedir.
İnceboğazköyü < ince+boğaz köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eski adı Acuş’tır. Daha sonra coğrafî olarak boğaz sözcüğü köyün adını oluşturmuştur. Boğaz sözcüğü “geçit” anlamındadır.
İncesuköyü < ince+su köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.Köyün adı köydeki sudan gelmektedir.
Kaleçıkmazısokak < kale+çıkmaz+ı sokak: Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
KaleKapısı < kalekapısı sokak+ı: Kastamonu Merkez Topçuoğlu
Mahallesinin sokağıdır.
Karadenizsokağı < Karadeniz sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Karakayaköyü(Zirze) < kara+kaya köy+ü Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köyün adı kayalardan gelmektedir.
Kartopusokak < kartopu sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
KavaklıÇıkmazısokağı < kavaklıçıkmazı sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Kavakyaylaköyü < kavak+yayla köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı yayladan kaynaklıdır.
Kayabağköyü(Kâhyar) < kaya+bağ köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı bağlardan gelmektedir.
Kayabaşıköyü < kaya+baş+ı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köyün konumunda dolayı bu ad verilmiştir.
Kayaboğazıköyü < kaya+boğaz+ı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Boğaz sözcüğü köyün adını oluşturmuştur.
Kayalıköy < kaya+lı köy: Kastamonu Merkez köyü. Köy kayalık olduğu için bu adı almıştır.
Kayaönüköyü(Aspıraz) < kaya+ön+ü köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı köyün girişindeki kayadan dolayı verilmiştir.
Kayapınarköyü(Gerze) < kaya+pınar köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.Köyün adı pınardan gelmektedir.
Kayapınarköyü(Süflü) < kaya+pınar köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü.Köy adını su kaynağından almıştır.
Kaynaksokağı < kaynak sokak+ı: Kastamonu Merkez AktekkeMahallesinin sokağıdır.Obasokağı < oba sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Kırıkköy < kır+ık köy: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı coğrafyasıyla
ilgilidir .
Kızılbayırsokak < Kızıl+bayır sokak : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Kilkuyuköyü < kil+kuyu köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyde kil
çıkarılan kuyular vardır.
Koruköyü < köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Koru küçük orman anlamındadır. Köyün adı buradan gelir.
Korusokağı < koru sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Koyunağzısokak < koyunağzı sokak: Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Köklüdereköyü(Mendik) < köklü+dere köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
KuyucakÇıkmazısokağı < Kuyucakçıkmazı sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Kuyucaksokağı < Kuyucak sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Kuyulusokak < kuyulu sokak: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Kuyulusokak < kuyulu sokak: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin
sokağıdır.
Küçüksuköyü < küçük+su köy+ü. Kastamonu Merkez köyü. Köydeki su köyün adını oluşturmuştur.
Küçüksuköyü <küçük+su köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün üst tarafındaki sudan dolayı bu ad verilmiştir.
Obrucakköyü < obru(k)+cak köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Obruk sözcüğü köyün adını oluşturmuştur.
Ortaözköyü < orta+öz köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adını öz oluşturmuştur.
Obrukköyü < obruk köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adı obruktan oluşmuştur.
Obrukköyü < obruk köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Obruk “ içinde su biriken doğal kuyu” anlamındadır.
Odabaşısokağı < odabaşı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
OkMeydanısokağı < okmeydanı sokak+ı: Kastamonu Merkez İsmailbey Mahallesinin sokağıdır.
Olucakköyü < olu(k)+cak köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Oluk “pınar” anlamındadır. Köye adını veren oluktur.
Ortaboğazköyü < orta+boğaz köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Eski adı İmidci Köyü’dür. Adını köydeki İmidci Dede Türbesinden almıştır. Daha sonra boğaz sözcüğü köyün adını oluşturmuştur.
ÖrgüÇıkmazısokağı < örgüçıkmazı sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Özbelköy(İksife) < öz+bel köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı bel sözcüğünden gelir. Bel “ yamaç” anlamındadır.
Özboyuköyü(Yarekin) < Öz+boy+u köy+ü: Köyün adı kurulduğu yer ile
ilgilidir.
Pınarözüköyü(Muzrup) < pınar+öz+ü köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kaynatan gelmektedir.
Pınarsokağı < pınar sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Sabahsokağı < sabah sokak+ı: Kastamonu Merkez Beyçelebi Mahallesinin sokağıdır. Sokağın adının veriliş sebebi bilinmemektedir.
Safalancaddesi < Safalan caddesi : Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin caddesidir.
SarıkayaÇıkmazısokağı <sarıkayaçıkmazı sokak: Kastamonu Merkez
Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Sarıkayasokağı < sarıkaya sokak: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Sarıpınarköyü(Siçvan) < sarı+pınar köy+ü: İhsangazi İlçesi’nin köyü. Köyün adını su kaynağı oluşturmuştur.
Seheryelisokağı < seheryeli sokak: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Sulusöküköyü < su+lu+sök+ü köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Sökü “ormandan ağaçları sökmek suretiyle açılan tarla” anlamındadır .
Tarlatepeköyü (Fadrasofular) <tarla+tepe köy+ü: Kastamonu Merkez
köyü.
Şelalesokağı < şelale sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
ŞenerÇıkmazısokağı < Şenerçıkmazı sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
ŞenkalÇıkmazısokağı < Şenkalçıkmaz+ı sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Şentepesokağı < şentepe sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Taşpınarköyü < taş+pınar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köydeki
pınardan dolayı bu ad verilmiştir.
Tepeharmanköyü(Eytabi)< tepe+harman köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Harman “biçildikten sonra tahılların başaklarından ayrıldığı yer” anlamındadır.
Tepesokağı < tepe sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Tepesokağı < tepe sokak+ı: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
Uzunolukköyü (Ceval) < uzun+oluk köyü: Kastamonu Merkez köyü. Oluk “çay ve dereden küçük akarsu” anlamına gelmektedir .
Üçpınarköyü (Maşlar) < üç+pınar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Köydeki pınarlardan bu adı almıştır.
Üyücekköyü < (h)üyü(k)+cek köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Höyük, büyük, yığma toprak tepe gelmektedir .
Yağmursokağı < yağmur sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Yakaköy < yaka köy: Kastamonu Merkez köyü. Yaka “ sırt, bayır” anlamındadır.
Yavuçkuyucağıköyü < Yavuç+kuyucak+ı köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kuyucak sözcüğünden gelmektedir.
Yaylasokağı < yayla sokak+ı : Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Yazıbelenköyü < yazı+belen köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kurulduğu yerin özelliğinden gelmektedir.
Yazıcameydanköyü < yazıca+meydan köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü.
Köydeki meydandan dolayı bu ad verilmiştir.
Yeşilovaköyü < yeşil+ova köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy ovada olduğundan bu adı almıştır.
Yeşiltepesokağı < yeşiltepe sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları
Mahallesinin sokağıdır.
Yıldıztepesokağı < yıldıztepe sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Yoğunolukköyü < yoğun+oluk köyü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı oluklardan gelmektedir.
Yolkonakköyü (Mudrup) < yol+konak köy+ü: Kastamonu Merkez
köyü.Köy yol üstünde kurulu olduğu için bu adı almıştır.
Yolsokağı < yol sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Yurttepeköyü(Giremez) < yurt+tepe köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.Köy tepelerden dolayı bu almıştır.
Zincirlikuyuköyü < zincirli+kuyu köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyde bulunan kuyudan dolayı bu ad verilmiştir.

2.2. YERİN KONUMUNA BAĞLI OLARAK AD ALAN YERADLARI
63 tane yeradı burada değerlendirilmiştir.
Alacamescitaralığısokağı < alaca+mescit+aralığı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Araçcaddesi < Araç cadde+si: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin caddesidir.
Araçilçesi < Araç ilçe+si: Kastamonu’nun ilçesidir.İlçe Karadeniz ile iç bölgeler arasında yol güzergâhında kurulmuştur. Adını da bu konum itibariyle aldığı düşünülmektedir
Aşağıbatakköyü < aşağı+ batak köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür. Adını
bataklıktan almıştır.
Aşağıberçinköyü < aşağı + berçin köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köy adını konumundan dolayı almıştır.
Aşağıçitköyü < aşağı+çit köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Çit Köyünün aşağısında olduğu için bu adı almıştır.
Aşağıçobanözüköyü(Aşağı Karabüzey) <aşağı+çoban+öz+ü köy+ü : Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adı konumuyla ilgilidir.
Aşağıdikmenköyü < aşağı+dikmen köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köy adını konumundan dolayı almıştır.
Aşağıemerceköyü < aşağı+emerce(Ömer)köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Ömerli Köyü’nün aşağısında olduğundan bu adı almıştır.
Aşağıılıpınarköyü(Aşağı Buğsup) < aşağı+ılıpınar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köydeki pınara olan konumundan dolayı bu adı almıştır.
Aşağıikizörenköyü < aşağı+ikizören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. İkiz sözcüğünün asıl şekli “Öküz”dür.Daha sonra değiştirilmiştir. Öküz adında Kastamonu Sancağında Ekrâd Yörükanı Taifesinden bir cemaat vardır .Köy İkizörene konumunda dolayı bu adı almıştır.

Aşağıİsmailliköyü <aşağı+İsmailli köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür.
Köy , adını İsmailliköy’üne konumundan dolayı almıştır.
Aşağıkayıköyü < aşağı+Kayı köyü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı konumuyla ilgilidir.
Aşağıobaköyü < aşağı+oba köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Oba “ göçebelerin konaklama yeri” anlamındadır. Köy konumunda dolayı bu adı almıştır.
Aşağışehirörenköyü(Aşağışehirviran) < aşağı+şehir+ören köy+ü Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy Şehirören Köyüne olan konumundan dolayı bu adı almıştır.
Aşağıyazıköyü < aşağı+yazı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Yazı “ düz yer, ova” anlamlarına gelmektedir. Yazının aşağı kısmında kurulduğundan bu adı almıştır.
Aşağıyolsokağı < aşağıyol sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Başköy < Baş+köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün yerinden dolayı bu ad verilmiştir.
Başköy< baş+köy: Kastamonu Merkez köyü. Köy konumundan dolayı bu adı almıştır.
Batısokak < batı sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Çamaltıköyü(Ovza) < çam+alt+ı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Köyün adını mevki belirlemiştir.
Çamlıbelköyü < çam+lı+bel köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı bel sözcüğünden gelmektedir. Bel “ yamaç, dağ eteği” anlamındadır.
Çayözüköyü(Yukarıcörümveran) < çay+öz+ü köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü.ııl Köyün adı öz sözcüğünden gelmektedir.
Dağardıköyü(Göbene) < dağ+art+ı köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köy kurulduğu yer itibariyle bu adı almıştır.
Dutdibisokak < dut+dip+i sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Girişsokağı < giriş sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Gündoğduköyü < gün+doğdu köy+ü : Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy ilçenin doğusunda kalmaktadır.
Güneykalınkeseköyü < güney+kalın+kese(kilise) : Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı kilise kalıntısına göre güneyde olduğundan bu adı almıştır.
HastaneÜstüsokak < hastaneüstü sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
İçAralıksokağı < içaralık sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler
Mahallesinin sokağıdır.
İçTerzilersokağı < içterziler sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Kalealtısokağı < kalealtı sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır.
Kalearkasısokak < kalearkası sokak : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin sokağıdır.
Karakuzköyü < kara+kuz köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy yönü itibariyle bu adı almıştır.
Karşıköy < karşı köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı konumuyla
ilgilidir.
Kavakaltısokağı < kavakaltı sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Kayadibiköy < kaya+dip+i köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Kayanın yanında olduğunda bu adı almıştır.
Kıyıdibiköyü < kıyı+dip+i köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Kuzkalınkeseköyü < kuz+kalın+kese köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı konumundan dolayı verilmiştir. Kese Köyünün kuzeyinde kurulmuştur.
Kuzköy < kuz köy: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köy konumundan dolayı bu adı almıştır.
Mağaraönüsokağı < mağaraönü sokak+ı: Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
MahkemeAltısokak < mahkemealtı sokak: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Okulönüsokağı < okulönü sokak+ı : Kastamonu Merkez Akmescit
Mahallesinin sokağıdır.
Ortaköy < orta köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı konumundan dolayı verilmiştir.
Ortaköy < orta+köy : Kastamonu Merkez köyü.Köy konumu itibariyle adlandırılmıştır.
Pazarbaşısokağı < Pazarbaşı sokak+ı:Kastamonu Merkez Atabeygazi Mahallesinin sokağıdır.
SinanbeyÇıkmazı < SinanBeyçıkmazı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin sokağıdır.
Subaşıköyü < su+baş+ı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Konumu itibariyle bu adı almıştır.
TürbeAralığısokağı < türbearalığı sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Yukarıbatakköyü < yukarı+batak köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını bataklığa olan konumundan almaktadır.
Yukarıberçinköyü < yukarı+berçin köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı konumundan dolayı verilmiştir.
Yukarıçayırcıkköyü < yukarı+çayır+cık köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köy konumundan dolayı bu adı almıştır.
Yukarıçobanözüköyü (Yukarı Karabüzey) < yukarı+çoban+öz+ü köy+ü:
Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy konumundan dolayı bu adı almıştır.
Yukarıdikmenköyü < yukarı+dikmen köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Köy adını konumundan dolayı almıştır.
Yukarıemerceköyü < yukarı+emerce köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Ömerli Köyü’nün yukarısındadır.
Yukarıgüneyköy < yukarı+güney köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy yönü itibariyle bu adı almıştır.
Yukarıılıpınarköyü (Yukarı Buğsup) < yukarı+ılıpınar köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy yukarıda olduğunda bu adı almıştır.
Yukarıobaköyü < yukarı+oba köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy yukarıda olduğunda bu adı almıştır.
Yukarıikizören < yukarı+ikizören köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy yukarıda olduğunda bu adı almıştır.

Yukarıİsmailliköyü <yukarı+İsmailli köy+ü: Kastamonu Merkez köyüdür.
Köyün adı İsmailli köyüne olan konumunda dolayı almıştır.
Yukarıkayıköyü < yukarı+Kayı köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köy adını konumundan dolayı almıştır.
Yukarıkuyucakköyü < yukarı+kuyucak köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Kuyucak köyüne olan konumundan bu adı almıştır.
Yukarışehirörenköyü < yukarı+şehir+ören köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.Şehirören Köyü’nün yukarısındadır.
Yukarıyazıköyü < yukarı+yazı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy yukarıda olduğunda bu adı almıştır.

2.3. RENKLERLE KURULU YERADLARI
3 tane yeradı renklerle kurulmuştur.
Karacıkköyü < kara+cık köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Kömürkarasokak < kömürkara sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü
Mahallesinin sokağıdır.
Kuşkaraköyü < kuş+kara köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adını renk adı oluşturmuştur.

2.4. SAYILARLA KURULU YERADLARI
39 tane yeradı burada değerlendirilmiştir.Özellikle sokak adlarında numara vermenin öne çıktığı görülmüştür.
1.sokak < birinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
2. sokak < ikinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır. 3.sokak < üçüncü sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
4.sokak < dördüncü sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
5.sokak < beşinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
6. sokak < altıncı sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
7.sokak < yedinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
8. sokak < sekizinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
9.sokak < dokuzuncu sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
10.sokak < onuncu sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
11.sokak <on birinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
12.sokak < on ikinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
13.sokak < on üçüncü sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
14.sokak <on dördüncü sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
15.sokak < on beşinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
16.sokak < on altıncı sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
17.sokak < on yedinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
18.sokak < on sekizinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
19.sokak < on dokuzuncu sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
20.sokak < yirminci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
21.sokak < yirmi birinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
22.sokak < Yirmikinci sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
22.sokak < yirmi ikinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
24.sokak < Yirmidördüncü sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
24.sokak < yirmi dördüncü sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
25. sokak < yirmi beşinci sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.
26.sokak < Yirmialtıncı sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
26.sokak < yirmi altıncı sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
28.sokak < Yirmisekizinci sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
32.sokak < Otuzikinci sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
34.sokak < Otuzdördüncü sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
36.sokak < Otuzaltıncı sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
38.sokak < Otuzsekizinci sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
40.sokak < Kırkıncı sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
42.sokak < Kırkikinci sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
44.sokak < Kırkdördüncü sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
48.sokak < Kırksekizinci sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent
Mahallesinin sokağıdır.
50.sokak < Ellincisokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
58.sokak < Ellisekizinci sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
60. sokak < altmışıncı sokak: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.

2.5. COĞRAFȊ NESNELERİN GÖRÜNÜMÜNE VE YAPISINA GÖRE AD ALAN YERADLARI
54 tane yeradı coğrafî nesnelerin görünümü ve yapısına göre adlandırılmıştır.
Aksinirköyü < ak+sinir köy+ü: Kastamonu Merkez köylerinden. Sinir sözcüğü “sınır, hudut” anlamında kullanılmıştır.
Alamakayışköyü < alama+kayış köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Kayış “kemer” anlamındadır.
Alamaşişliköyü < alama+şişli köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Alama “ yumruk büyüklüğünde taş” anlamındadır.
Aşağıçayırcıkköyü < aşağı+çayır+cık köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür.
Köyün adı konumu itibariyle bu adı almıştır.
Avlağıçayırıköyü < avla+ğı+çayır+ı köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Köyün adı çayırlıkla ilgilidir.
Bayırköy (Karadinköy) < bayır+köy: Daday İlçesi’nin köyü. Köy yokuşta olduğundan bu adı almıştır.
Bölensokak < Böl+en sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin sokağıdır.
Bölünmezsokak <böl+ün+mez sokak: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Büyükkızılcaköyü <Büyü+k+Kızılca köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Büyüksekilerköyü < Küçük+Sekiler köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Çakıllıköyü < çakıl+lı köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köyün adı çakıl taşlarından gelmektedir.
Çakıllısokak < çakıllı sokak: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Çalköy< çal köy : Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy kıraç bir araziye sahiptir. Bu nedenle adını çal sözcüğünden almıştır.
Çaprazsokak < çapraz sokak+ı: Kastamonu Merkez Esentepe Mahallesinin
sokağıdır.
Çayırlıköy < çayır+lı köy: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün çayırlı olmasından dolayı bu ad verilmiştir.
Çevreliköy < çevre+li köy: Kastamonu Merkez köylerindendir. Etrafı çevrilmiş anlamında bu ad verilmiştir.
Çevresokak < çevre sokak: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
Çevrimsokak < çevrim sokak+: Kastamonu Merkez Aktekke Mahallesinin
sokağıdır.
Çimenlisokak < çimen+li sokak: Kastamonu Merkez İsfendiyar Mahallesinin sokağıdır.
Çukurköy < çukurköy: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı köyün çukurda olmasından gelir.
Damlaçayköyü (Timzan) < damla+çay köy+ü: Kastamonu Merkez köyü.
Köyün adı köydeki çaydan gelmektedir.
Durucaköy(İregür) < duru+ca köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı duruluktan gelmektedir.
Engelsokak < engel sokak+ı: Kastamonu Merkez Hepkebirler Mahallesinin
sokağıdır.
Eskiatçaköyü < Eskiatça köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Atça sözcüğünün neden verildiği bilinmemektedir.
Eskiiğdirköyü (Nefsiiğdir) < eski+ iğdir köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. İğdir köyünün eskiden olduğu yeri ifade eder.
Gökçukurköyü < gök+çukur köy+ü: Kastamonu Merkez köyü. Köy adını coğrafî özelliğinden almıştır.
Gökomuz(Gökoğuz) < gök+omuz köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Eski adı Gökoğuz, sonra coğrafî şekilden dolayı omuz olmuş.
Güldamlasısokağı < gül+damla+(s)ı sokak+ı: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.
Gülistansokağı < gülistan sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Harmancıksokak < harman+cık sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin sokağıdır.
İzbesokak < İzbe sokak: Kastamonu Merkez Cebrail Mahallesinin sokağıdır.
Karakumsokak < kara+kum sokak: Kastamonu Merkez Aktekke
Mahallesinin sokağıdır.
Kargaşıksokak < kargaşık sokak: Kastamonu Merkez Hisarardı
Mahallesinin sokağıdır.
Kaygıncaköy < kaygın+ca köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün
yapısıyla ilgili olarak bu ad verilmiştir.
Kerpiçliksokak < Kerpiçlik sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı Mahallesinin sokağıdır.
Kıranköy< kıran köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adı yapısıyla
ilgilidir.
Kıyanköyü < kıyan köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Kıyan “dağdan hızla inen sel” anlamına gelmektedir .
Kisliksokak < kis+lik sokak: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin
sokağıdır. Kis “ taşlı toprak” anlamındadır.
Köşelisokak < köşe+li sokak+ı: Kastamonu Merkez İsfendiyar
Mahallesinin sokağıdır.
Kuyluşköyü < Kuyluş köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Kuyluç “derelerin derin aktığı yer” demektir. Sözcüğün değişmiş hali olarak düşünülebilir.Köyün yakınından Gökırmak nehri geçmektedir.
Küçükkızılcaköyü <Küçük+Kızılca köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Küçüksekilerköyü < Küçük+Sekiler köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Küllüksokak < küllük sokak+ı: Kastamonu Merkez Hisarardı
Mahallesinin sokağıdır.
Selalmazköy < sel+almaz köy: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adı yapısıyla
ilgilidir.
Sipersokağı < siper sokak+ı: Kastamonu Merkez Candaroğlulları Mahallesinin sokağıdır.
Sulucaköy(Oduske) < sulu+ca köy: Tosya İlçesi’nin köyüdür. Köyde iki tane su yolu vardır.
Susuzköy < su+suz köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür .Eskiden su kaynaklarının sınırlı olmasından dolayı bu ad verilmiştir.
Şiringüneyköyü < şirin+güney köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köy konumundan dolayı bu adı almıştır.
Taşlıkköy < taş+lık köy: Kastamonu Merkez köyü. Köyün yapısı taşlık olduğunda bu adı almıştır.
Tepedelikköy < tepe+delik köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köye içme suyu getirmek için tepe delinmiştir. Adı buna dayanır.
Yeniceköy < yenice köy: Araç İlçesi’ne bağlı köydür.
Yenidoğanköy(Çakalköy) < yeni+doğ+an köy: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Köy yeniden kurulduğu için bu adı almıştır.
Yenilerköyü < yeni+ler köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün eski yeri yanmış ve köy yeni bir yere kurulmuştur.
Yenisokak < yeni sokak : Kastamonu Merkez Akmescit Mahallesinin
sokağıdır.
Yığınsokak < yığın sokak+ı: Kastamonu Merkez İnönü Mahallesinin
sokağıdır.

2.6. LEKSİK/SEMANTİK AÇIDAN ANLAMI TESPİT EDİLEMEYEN YERADLARI
Bu bölümde anlamı ve veriliş sebebi bilinmeyen yeradları yer almıştır. Özellikle sokak adlarındaki sözcükler anlam olarak bilinse de sokak adı olarak seçilmelerinde herhangi bir özellik düşünülmediği için bu bölümde değerlendirilmiştir.
Aratsokak < Arat sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Bültensokak < bülten sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Dildarsokak < dildar sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Ersilköyü < ersil köy+ü: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adıyla ilgili bir rivayet vardır .Fakat ersil sözcüğünün neden verildiğine dair bilgi edinilememiştir.
Esintisokağı < esinti sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Fasıllarköyü< Fasıllar köy+ü: Daday İlçesi’nin köyü. Köyün adının niçin verildiği bilinmemektedir.
Fezasokak < feza sokak: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Gayretsokağı < gayret sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Gazelsokak < gazel sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.
Gemiköyü < gemi köy+ü: Araç İlçesi’ne bağlı köydür. Köyün adının
anlamıyla ilgili bilgi yoktur. Sadece şekilce gemiye benzediği ifade edilmiştir. Fakat yeterli bilgi olmadığından leksik/ semantik yönden anlamı tespit edilemeyenler arasında değrlendirilmiştir.
Gövrecikköyü(Gövdecik) < gövre+cik köy+ü: Tosya İlçesi’nin köyüdür.
Adının neden verildiği bilinmemektedir.
Hasretsokağı < hasret sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Huzurlusokağı < huzurlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar
Mahallesinin sokağıdır.
Kalendersokak < kalender sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Karnıaçıkköy < karnıaçık köy: Taşköprü İlçesi’nin köyüdür. Köyün adının veriliş sebebi bilinmemektedir.
Kastamonuili < Kastamonu il+i: Kastamonu adıyla ilgili farklı görüşler vardır. Gasgaslar veya Bizans dönemine aittir görüşleri vardır. Talat Mümtaz Yaman
Kastamonu Tarihi adlı kitabında bu farklı görüşleri belirtmiştir . Kesinlik kazanmadığı için burada leksik/ semantik açıdan anlamı tespit edilemeyenler arasına alıyoruz.
Kızacıkköyü < Kızacık köy+ü: Devrekâni İlçesi’nin köyüdür. Köyün adının nereden geldiği bilinmemektedir.
Mehtapsokağı < mehtap sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Meleksokağı < melek sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme
Mahallesinin sokağıdır.
Mesnevisokak < mesnevi sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin sokağıdır.
Narinsokak < narin sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Nazarsokağı < nazar sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Nigarsokağı < Nigar sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin
sokağıdır.
Onurlusokağı < Onurlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesinin sokağıdır.
Övünçsokağı < övünç sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy
Mahallesinin sokağıdır.
Perçemsokağı < perçem sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Platinsokağı < platin sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Sabırsokağı < sabır sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Savunsokak < savun sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Seyransokağı < seyran sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Sezinsokağı < Sezin sokak+ı: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin sokağıdır.
Şerefsokağı < şeref sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Turasokağı < tura sokak+ı: Kastamonu Merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesinin sokağıdır.
Tutlusokağı < Tutlu sokak+ı: Kastamonu Merkez Kırkçeşme Mahallesinin sokağıdır.
Utkucaddesi < Utku cadde+si: Kastamonu Merkez Saraçlar Mahallesinin caddesidir.
Yarensokak < yaren sokak: Kastamonu Merkez Kuzeykent Mahallesinin
sokağıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YERADLARININ GRAMER YAPISI

1.BASİT YERADLARI
Basit yeradları bölümünde tek sözcükten oluşan, yapısında toponimcil ek bulundurmayan yeradları incelenmiştir. Ayrıca etnonim kaynaklı yeradları da burada yer almıştır.
Tek bir sözcükten oluşan ve yapısında toponimcil ek bulundurmadığı için basit kabul edilen yeradları şunlardır:
Abay, Ahlat, Alpı, Alparslan, Araç, Bayır, Bekdemirekşi, Bektüre, Belen, Bey, Bezirgan, Bostan, Budamış, Buğdam, Bük(2 tane), Bürme, Cebeci, Celep, Çal,
Çavuş, Çekiç, Çerçi, Çevik, Çıban, Çit, Çontay, Çördük, Çukur, Daday, Damla, Davut, Dedem, Dere(3tane), Devrekâni, Doruk, Doymuş, Erik, Gergen, Gödel, Göl, Gömeç, Görpe, Görük, Gülef, Hacı, Halife, Hamit, Has, Hoca(2 tane), İmam, İslam, Kadı, Karamık, Karaş, Karşı, Kasaba, Kavak(2 tane), Kese, Kıyan, Kıyık(2 tane), Kornapa, Koru , Köse, Kösen, Kuyluş, Kuz, Küten, Laçin, Mescit, Molla, Musa, Obruk(2 tane), Oğul, Orta(2 tane), Örhen, Paşa, Pehlivan, Sada, Sahip, Selahattin, Serdar, Seremettin, Şarakman, Şeyh, Tekke, Terke, Terzi, Tokaş, Tosya, Uğur, Ümit, Yaka, Yavuç, Yunus.
Etnonim kaynaklı yeradları şunlardır:
Afşar, Ahatlar, Akçakese, Akdoğan, Akdoğan, Akdoğan, Akılçalman,
Akıncılar, Akseki(2tane), Aktaş, Alçılar, Alpağut, Arabacılar, Armutlu, Ayvalı,
Badembekdemir, Bahadır, Balabanlar, Baltacı, Baltıcak, Bastak, Bayat, Bayındır,
Bayramlı, Bolatlar, Boyalıca, Boyalılar, Böcü, Budaklı, Burhanlı, Bürnük, Cambaz, Civciler, Çakırlar, Çatak, Çavundur(2 tane), Çavuşlu(2 tane), Çepni, Çetmi, Çiğil, Çorbacı, Çorumlu, Çöplüce, Çörekçi, Dayılar, Demirce, Demirci, Doğanca,
Doğuörcünler, Donalar, Dursunlar, Emir(2 tane), Emirler(2 tane), Emirlik, Esenler, Esenlik(2 tane), Eşen, Evciler, Eymir, FakılarGöcen, Halaçlı, Hasanlı, Hatip(2 tane), Hatipli, Hatipoğlu, Haydarlar(2 tane), Hüseyinli, İbişler, İbrahimli, İğdir, İnciğez(3 tane), İsmailli(2 tane), Kabalar, Kanlıabat, Kapaklı(3 tane), Karacalar, Karaçomak, Karaevli, Karapürçek, Karasapaça, Karcılar, Kargın, Kasaplar, Kavalca, Kayı(2 tane), Keçeli, Keremli, Kılıçlı, Kınık(2 tane), Kıran, Kırcalar, Kırha, Kızılca,
Kızılcaörhen, Kızıleller, Koçcuğaz(2 tane), Köçekli, Köklü, Köşeler,Kurt, Kurtkayı,
Kuşçular, Kuzyaka, Masatlar, Muratlı, Müslimler, Numanlar, Omcular,Oycalı,
Oymaağaçseki, Ömerli(2 tane), Palazlar, Saltuklu, Samatlar, Sapaca(2 tane), Sarıca,
Sarıseki, Sarpun(3 tane), Sarpunalınca, Sipahi, Sipahiler, Siyahlar, Sofçular, Sofular,
Sorkun, Sorkuncuk, Susuz, Sümenler, Şahinçatı, Şehrimanlar, Şenlik, Talipler, Tatlıca, Tavşanlı, Tokatlı, Tuzaklı, Ulamış, Uzbanlar, Yağcılar, Yarışlar, Yılancı.
Anlamı ve veriliş sebebi bilinmediği için bazı yeradları da basit kabul edilmiştir. Bunlar:
Arat, Bülten, Dildar, Ersil, Esinti, Fasıl, Feza, Gayret, Gazel, Gemi, Girdallı, Gövrecik, Hasret, Huzurlu, Kalender, Karnıaçık, Kastamonu, Kızacık, Mehtap, Melek, Mesnevi, Narin, Nazar, Nigar, Onurlu, Övünç, Perçem, Platin, Sabır, Savun, Seyran, Sezin, Şeref, Tura, Tutlu, Utku Yaren.

2. TÜREMİŞ YERADLARI
Türemiş yeradları başlığında yapım eki almış bütün sözcükler değerlendirilmemiştir. Yalnızca toponimcil ek alan yeradları bu bölümde değerlendirilmiştir. Toponimcil ekler yeradı kuruluşunda yer alan eklerdir. Burada “ -k+, +CA, +CI, +CAk, +Cuk, +lA,+Ik, +lI, +lIk, -AcAk+, +lAr” eklerini alan yeradları türemiş olarak alınmıştır.
Ahlatçık “ahlat+çık”(2 tane), Alçıcılar “alçı+cı+lar”, Arslanlı
“arslan+lı”, Asarcık(hisar) “asar+cık”, Avlacık “avla+cık”, Ayvalar “ayva+lar”,
Bademci “badem+ci”, Bağışlar “bağış+lar”, Bahçecik “bahçe+cik”, Ballık
“bal+lık”, Bekirli “bekir+li”, Bınkıldayık “bıngılda+y+ık”, Boyundurcak
“boyundur(uk)+cak”, Bulacık “bula(k)+cık”, Celepler “celep+ler”, Cevizlik
“ceviz+lik”, Çakıllı “çakıl+lı”, Çayırlı “çayır+lı”, Çaylaklar “çaylak+lar”,
Çeltikçi “çeltik+çi”, Çerçiler “çerçi+ler”, Çevlik “çev(ri)lik”, Çevreli “çevre+li”, Çiftlik “çift+lik”, Çömlekçiler “çömlek+çi+ler”, Değirmencik “değirmen+cik”,
Duruca “duru+ca”, Ekincik “ ekin+cik”, Erekli “erek+li”, Erenler “eren+ler”,
Fındıklı “fındık+lı”, Geyikli “geyik+li”, Gölcük “göl+cük”, Gömmece
“gömme+ce”, Gülükler “gülük+ler”, Güzlük “güz+lük”, Habeşli “habeş+li”,
Hasırlı “hasır+lı”, İhsanlı “ihsan+lı”, Karacık “kara+cık”, Kaşçılar “kaş+çı+lar”,
Kavacık “kava(k)+cık”, Kayalı “kaya+lı”, Kaygınca “kaygın+ca”, Kemerler
“kemer+ler”(2 tane), Kırık “kır+ık”, Kışla “ kış+la”, Kirazcık “kiraz+cık”, Kirazlık “kiraz+lık”, Kirenli “kiren+li”, Koçanlı “koçan+lı”, Konukça
“konuk+ça”, Kovanlı “kovan+lı”, Musallar “musalla+(la)r”, Obrucak
“obru(k)+cak”, Okçular “ok+çu+lar”, Okluk “ok+luk”(2 tane)”, Olucak “olu(k)+cak”, Örencik “ören+cik(3tane)”, Örhenli “örhen+li”, Saraycık< saray+cık, Suluca “sulu+ca”, Taşçılar “ taşçı+lar”, Taşlık “taş+lık”, Tüfekçi “tüfek+çi”, Urgancı “urgan+cı”, Üyücek “ (h)üyü(k)+cek, Yenice “yeni+ce”, Yeniler “yeni+ler”.
Enbiya “Enbiyâ” sözcüğü de çokluk ifade ettiği için burada değerlendirilmiştir.

3. BİRLEŞİK YERADLARI
Birleşik yeradlarında isim tamlaması kuruluşundaki yeradları, sıfat tamlaması kuruluşundaki yeradları, unvan grubu kuruluşundaki yeradları, isim+çekimli fiil kuruluşundaki yeradları olarak dört alt başlığa ayrılmıştır.

3. 1.İSİM TAMLAMASI KURULUŞUNDAKİ YERADLARI
İsim tamlaması kuruluşundaki yeradları belirtili ve belirtisiz isim tamlaması olraka iki alt başlıkta değerlendirilmiştir.

3.1.1.Belirtili İsim Tamlaması Kuruluşundaki Yeradları
İncelenen yeradları arasında belirtili isim tamlamasıyla oluşturulan yeradı yoktur.

3.1.2.Belirtisiz İsim Tamlaması Kuruluşundaki Yeradları
Belirtisiz isim tamlaması yoluyla oluşturulan yeradları burada değerlendirilmiştir. Bu başlıktaki yeradları şunlardır:
10.Aralıkcaddesi: Onuncu aralık / cadde+si
Tamlayan / Tamlanan
10.Aralıksokağı “Onuncu aralık / sokak+ı”, 23Ağustossokağı “ Yirmiüçağustos / sokak+ı”, 125.yılAtatürkcaddesi “Yüzyirmibeşinciyıl Atatürk / cadde+si (2 tane)”, 125.YılAtatürkcaddesi “Yüzyirmibeşinciyıl Atatürk / sokak+ı”, 57.Alaycaddesi “elliyedinci-alay / cadde+si”, 57.Alaysokağı “ Elliyedinci alay / sokak+ı”, 75.YılCumhuriyetsokağı“yetmişbeşinciyılcumhuriyet/sokak+ı”,75.yılCumhuriyetsoka ğı “Yetmişbeşinci cumhuriyet / sokak+ı”, Acemhanısokağı “Acem hanı / sokak+ı”, AcısuÇıkmazısokağı “acısu çıkmazı / sokak+ı”, Acısusokağı “acısu / sokak+ı(2 tane)”, Açıkbaşsokağı “Açıkbaş / sokak+ı”, AçıkMaslaksokağı “açık maslak / sokak+ı”, Adaletcaddesi “adalet / cadde+si, AfşinBey “Afşin Bey / sokak+ı”,
Ağaimaretsokağı “aşağı imaret / sokak+ı”, Ahmetoğlu “Ahmet / oğ(u)l+u”, Akarsusokağı “akarsu / sokak+ı”, Akaysokağı “Akay / sokak+ı”, Akçadağsokağı
“akçadağ / sokak+ı”, Akdelisokağı “Akdeli / sokak+ı”, Akdoğanlısokağı “Akdoğanlı / sokak+ı”, Akdoğantekke “Akdoğan / tekke(si) , Elmalıtekke “elmalı / tekke(si), Akıncısokağı “Akıncı / sokak+ı”, Akkoçsokağı “Akkoç / sokak+ı”, Akyüzsokağı “Akyüz / sokak+ı” , Alacalısokak “ alacalı sokak+ı”, Aksokağı “Ak / sokak+ı”, Aktarlarsokağı “aktarlar / sokak+ı”, Aktaştekke “aktaş / tekke(si), Akyolsokağı “Akyol / sokak+ı”, Alacamescitaralığısokağı “alaca mescit aralığı / sokak+ı”, Alacamescitsokağı “alacamescit / sokak+ı”, Alataşsokağı “alataş / sokak+ı”, Alazsokağı “Alaz/sokak+ı”, Alemdarsokağı “Alemdar / sokak+ı”, Alınterisokakı “alınteri / sokak+ı”, Alisaray “Ali(ler+in) / saray(ı)”, Alparslansokağı “Alparslan / sokak+ı”, AlparslanTürkeşcaddesi “AlparslanTürkeş / cadde+si(2tane)”, AlparslanTürkeşsokağı “Alparslan Türkeş / sokak+ı”, Alpsokağı “Alp / sokak+ı”, Alptekinsokağı “Alptekin / sokak+ı”, Altaysokağı “Altay /sokak+ı”, Ankaracaddesi “Ankara / cadde+si(2 tane)”, Arabapazarısokağı “arabaPazarı / sokak+ı”, Araçcaddesi “Araç / cadde+si”, Aralıksokağı “Aralık / sokak+ı”, Arkayolsokağı “arkayol / sokak+ı”, Arksokağı “ark / sokak+ı”, Armağansokağı “Armağan / sokak+ı”, Arslansokağı “Arslan / sokak+ı”,
Arslanağzısokağı “Arslanağzı / sokak+ı”, Arslanbeysokağı “Arslanbey / sokak+ı”, Aslansokağı “aslan / sokak+ı”, Arnavutoğlucaddesi “Arnavut+oğlu / cadde+si(2 tane)” , Aşağıyolsokağı “aşağıyol / sokak+ı”, Aşansokağı “Aşan / sokak+ı”, AşıkYorgansızsokağı “AşıkYorgansız / sokak+ı”, Aşiyansokağı “Aşiyan / sokak+ı”,
Aşkaroğlusokağı “Aşkaroğlu / sokak+ı”, Aşkınsokağı “ Aşkın / sokak+ı”,
Asyasokağı “ asya / sokak+ı”, Atabeysokağı “Atabey / sokak+ı(2 tane)”,
Ataksokağı “Atak / sokak+ı”, Atlanbaçsokağı “Atlanbaç / sokak+ı, Atlassokağı
“atlas / sokak+ı”, Attarsokağı “attar / sokak+ı”, Avarsokağı “Avar / sokak+ı”, Avlağıçayırı “ avlağı / çayır+ı, Aybalasokağı “aybala / sokak+ı”, Aydınsokağı “Aydın / sokak+ı”, Ayıcılarsokağı “Ayıcılar / sokak+ı”, Babasokağı “Baba / sokak+ı”, Baharsokağı “Bahar / sokak+ı”, Bakımevicaddesi “bakımevi / caddesi”, Bakırcılarsokağı “bakırcılar / sokak+ı”, Balabansokağı “Balaban / sokak+ı”,
Ballıksokağı “Ballık / sokak+ı”, Balsokağı “Bal / sokak+ı”, Baltacıkuyucağı “Baltacı / kuyu+cak(ğ)+ı”, Bankasokağı “banka / sokak+ı”, Barbaroscaddesi “Barbaros / caddesi”, Barışsokağı “Barış / sokak+ı”, Barutçusokağı “Barutçu / sokak+ı”, Başakpınartepe “başakpınar tepe(si)”, Başarsokağı “Başar / sokak+ı”,
Başverensokağı “başveren / sokak+ı”, Bayındırsokağı “Bayındır / sokak+ı”, Bayraktarsokağı “Bayraktar / sokak+ı”, Baysokağı “Bay / sokak+ı”, Bedirgeriş “bedir / geriş(i)”, Belediyecaddesi “belediye / cadde+si (3 tane)”, Bereketsokağı “Bereket / sokak+ı”, Beylersokağı “Beyler / sokak+ı”, BilalCivcioğlucaddesi “Bilal Civcioğlu / cadde+si”, Bilgesokağı “Bilge / sokak+ı”, Bilginsokağı “Bilgin / sokak+ı”, Binaysokağı “Binay / sokak+ı”, Binicisokağı “binici / sokak+ı”, Bocutoğlusokağı
“Bocutoğlu / sokak+ı”, BoğaçHansokağı “Boğaçhan / sokak+ı”, Bolayırsokağı
“Bolayır / sokak+ı”, Bozkocatepe “Bozkoca / tepe(si), Budaktepesisokağı Buğrasokağı “Buğra / sokak+ı”, Burçaksokağı “burçak / sokak+ı”, Camiisokağı “camii / sokak+ı(2 tane)”, Candaroğullarısokağı “Candaroğulları / sokak+ı”,
CemreÇıkmazısokağı “Cemreçıkmazı / sokak+ı”, Cemsokağı “Cem / sokak+ı”,
Ceylansokağı “Ceylan /sokak+ı”, Coruksokağı “Coruk / sokak+ı”, Cumhuriyetcaddesi “Cumhuriyet / caddesi(5 tane)”, EskiAnkaracaddesi “eskiAnkara / cadde+si”, Cumhuriyetsokağı “cumhuriyet / sokak+ı”, Cumhursokağı “Cumhur /sokak+ı”, Çağdaşsokağı “Çağdaş /sokak+ı”, Çağlarsokağı “Çağlar / sokak+ı”, Çağlasokağı “Çağla / sokak+ı”, Çağlayansokağı “Çağlayan /sokak+ı”, ÇağrıBeysokağı “ÇağrıBey / sokak+ı”, Çağrısokağı “Çağrı / sokak+ı”,
ÇakaBeysokağı “ÇakaBey / sokak+ı”, Çakmaklısokağı “Çakmaklı / sokak+ı”,
Çalıkuşusokağı “Çalıkuşu / sokak+ı”, Çalımsokağı “çalım / sokak+ı”, Çalısokağı “çalı / sokak+ı”, Çalışkansokağı “Çalışkan / sokak+ı”, Çamaltı “çam / alt+ı, Çambaşı “çam / baş+ı”, Çamkonak “çam / konak(ı)”, Çamkorusokağı “çamkoru / sokak+ı”,
Çankırısokağı “Çankırı / sokak+ı”, Çatalmaslaksokağı “çatalmaslak / sokak+ı”, Çatlakkapısokağı “çatalkapı / sokak+ı”, Çaybaşı “çay / baş+ı”, Çaycevher “çay / cevher(i)”, Çaykapı “çay / kapı(sı), Çaykaşı “çay / kaş+ı”, Çaykirpi “çay / kirpi(si)”, Çayözü “çay / öz+ü”, Çengellercaddesi “Çengeller / cadde+si”,
Çengellercaddesi “Çengeller / sokak+ı”, Çengelsokağı “Çengel / sokak+ı”,
Çınarsokağı “çınar / sokak+ı”, Çıtlaksokağı “Çıtlak / sokak+ı(2 tane)”,
ÇifteHamamsokağı “çiftehamam sokak+ı”, Çiftliksokağı “çiftlik / sokak+ı”,
Çilingirlersokağı “çilingirler / sokak+ı”, Çoroğlu “Çor / oğ(u)l+u”,
Çuhadaroğlusokağı “Çuhadaroğlu / sokak+ı”, Çuhadarsokağı “Çuhadar / sokak+ı”,
ÇukurÇeşmesokağı “çukurçeşme / sokak+ı”, Dadaysokağı “Daday / sokak+ı”,
Dağardı “dağ / art+ı”, Dağbelören “dağbel / ören(i)”, Dağçatağı “dağ / çatak+ı”, Dağyolu “dağ / yol+u”, Darendesokağı “Darende / sokak+ı”, Darıbükü “darı / bük+ü”, Değirmenözü “değirmen / öz+ü”, Demircisokağı “ Demirci / sokak+ı”, Demirsokağı “Demir / sokak+ı”, DerbentYolusokağı “derbentyolu / sokak+ı”,
Derebaşısokağı “derebaşı / sokak+ı(2 tane)”, Dereçatı “dere / çat+ı”,
DereçeşmeYolusokağı “dereçeşmeyolu / sokak+ı”, Dereözü “dere / öz+ü”, Dereberçin “dere / berçin(i)”, Derekaraağaç “dere / karaağaç(ı)”, Derepınarsokağı “derepınar / sokak+ı(2 tane)”, Deretepe “dere / tepe(si)”, Dervişsokağı “Derviş / sokak+ı”, Devecilersokağı “Deveciler / sokak+ı”, Dikkaldırım “dikkaldırım / sokak+ı”, Direksokağı “direk / sokak+ı”, Doğanpınar “doğan / pınar(ı)”,
Doğansokağı “Doğan / sokak+ı”, Doğasokağı “doğa / sokak+ı”, Dolutestisokağı “dolu testi / sokak+ı”, Doruksokak “doruk / sokak+ı”, Döğücülersokağı “Döğücüler / sokak+ı”, Döngelsokağı “döngel / sokak+ı”, Dumlupınarcaddesi “Dumlupınar / cadde+si(2 tane)”, Dumrulsokağı “Dumrul / sokak+ı”, Duraksokağı “durak / sokak+ı”, Durmuşsokağı “Durmuş / sokak+ı”, Dursunsokağı “Dursun / sokak+ı”, Dutdibisokak “dutdibi / sokak+ı”, Ecemsokağı”ecem / sokak+ı”, Eceoğlu “Ece / oğ(u)l+u”, Ecevitsokağı “Ecevit / sokak+ı”, Efesokağı “efe / sokak+ı”, Eflanilisokağı “Eflanili / sokak+ı”, Ekinözü “ekin / öz+ü”, Ekinsokağı “ekin / sokak+ı” , Elçinsokağı “elçin / sokak+ı”, Elçisokağı “Elçi / sokak+ı”, EligüzelÇıkmazısokağı “Eligüzelçıkmazı / sokak+ı”, Eligüzelsokağı “Eligüzel / sokak+ı”, Elmayazı “elma / yazı(sı)”, Emeksokağı “ Emek / sokak+ı”, Engelsokağı “engel / sokak+ı”, Enginçeşmesokağı “enginçeşme / sokak+ı”, Erenlersokağı “Erenler / sokak+ı”, Ergenekonsokağı “Ergenekon / sokak+”, Ergülsokağı “Ergül / sokak+ı”, Ersinsokağı “Ersin / sokak+ı”, Erturansokağı “ErTuran / sokak+ı”, Esentepecaddesi “esentepe / cadde+si”, Eskiçeşmesokağı “eskiçeşme / sokak+ı”,
Eskioğlu “Eski / oğlu”, EskiTosyaYolusokağı “eskiTosyayolu / sokak+ı”,
Estergonsokağı “Estergon / sokak+ı”, Eylülsokağı “eylül / sokak+ı”,
EyüpAğaCamisokağı “Eyüpağacami / sokak+ı”, Fetihsokağı “fetih / sokak+ı”,
Fakültesokağı “fakülte / sokak+ı”, FarukNuhoğlusokağı “Faruk Nuhoğlu / sokak+ı”, Fedakarsokağı “fedakar / sokak+ı”, Feleksokağı “felek / sokak+ı”, Fidansokağı “fidan / sokak+ı”, Gayiplersokağı “Gayipler / sokak+ı(2 tane)”, Gazilersokağı “gaziler / sokak+ı”, Geçitbaşısokağı “geçitbaşı / sokak+ı(2 tane)”, Gelinören “gelin / ören(i)”, Giraysokağı “Giray / sokak+ı”, Girişsokağı “giriş / sokak+ı”,
Göbeleksokağı “Göbelek / sokak+ı”, Göçmenevlerisokağı “göçmenevleri / sokak+ı”,
Gökderecaddesi “Gökdere / cadde+si(2 tane)”, Göktürksokağı “Göktürk / sokak+ı”, Görgülüsokağı “Görgülü / sokak+ı”, Göynükören “göynük / ören(i)”, Gözcüsokağı “gözcü / sokak+ı”, Güçlülersokağı “Güçlüler / sokak+ı”, Güdülsokağı “Güdül / sokak+ı”, Güğümcüsokağı “Güğümcü / sokak+ı”, Gülalsokağı “Gülal / sokak+ı”, Gülbahçesisokağı “gülbahçesi / sokak+ı”, Güldamlasısokağı “ güldamlası / sokak+ı”,
Gülistansokağı “gülistan / sokak+ı”, Gümüşsokağı “Gümüş / sokak+ı”,
Günaydınsokağı “günaydın / sokak+ı”, Gündüzsokağı “Gündüz / sokak+ı”, Gürpınarsokağı “gürpınar / sokak+ı”, Güvensokağı “güven / sokak+ı”,
Hacıdedesokağı “ Hacıdede sokak+ı”, Güzelsokağı “Güzel / sokak+ı(2 tane)”, Hacıdedesokağı “HacıDede sokak+ı”, HacıMustafaKayacaddesi “ HacıMustafa Kaya / cadde+si”, HacıMustafaKayasokağı “ Hacı Mustafa Kaya / sokak+ı”,
HacıNedimeKayasokağı “Hacı Nedime Kaya / sokak+ı”, HacıNimetDarendesokağı
“Hacı Nimet Darende / sokak+ı”, Hakkıİnancaddesi “Hakkı İnan / cadde+si”,
Halifekuyucağı “Halife / kuyucak+ı”, Haliloba “Halil / oba+sı” , HalilRıfatPaşacaddesi “Halil Rıfat Paşa / cadde+si”, HalimeÇavuşcaddesi “Halime Çavuş / cadde+si”, Hamamsokağı “hamam / sokak+ı”, Hamzaoğlu “Hamza / oğlu”, Hanözü “han / öz+ü”, Harmancıksokağı “harmancık / sokak+ı”, Harmankaşısokağı “ hamamkaşı / sokak+ı”, Harmansokağı “harman / sokak+ı”, Hasatsokağı “ hasat / sokak+ı”, Hastanesokağı “hastane / sokak+ı”, HastaneÜstüsokağı “hastaneüstü / sokak+ı”, Hayatsokağı “Hayat / sokak+ı”, HayriDarendesokağı “Hayri Darende / sokak+ı”, Hazarsokağı “Hazar / sokak+ı”,
Hızıroğlusokağı “Hızıroğlu / sokak+ı”, Hızırsokağı “Hızır / sokak+ı”, HisarardıHamamısokağı “hisarardıhamamı / sokak+ı”, Hisarsokağı “ hisar / sokak+ı”, HocaAhmetYesevicaddesi “Ahmet Yesevi / cadde+si”, Honsalarcaddesi “Honsalar / cadde+si”, Horuzoğlusokağı “Horuzoğlu / sokak+ı(3 tane)”,
Huzurevisokağı “huzurevi / sokak+ı”, Hükümetcaddesi “hükümet / cadde+si”, Hürkansokağı “ Hürkan / sokak+ı”, Ilgazsokağı “ llgaz / sokak+ı”, Irmaksokağı “ırmak sokak+ı”, İbnineccarsokağı “İbnineccar / sokak+ı(3 tane)”, İbrikçisokağı “İbrikçi / sokak+ı”, İçAralıksokağı “ içaralık / sokak+ı”,İçTerzilersokağı “ iç+terziler sokak+ı”, İğdirkışla “ İğdir / kışla(sı), İhsan Ozanoğlu sokağı “İhsan Ozanoğlu / sokak+ı”, İhsangazicaddesi “İhsan Gazi / cadde+si”, İhsangaziilçesi “İhsan / gazi”, İkioluksokağı “ikioluk / sokak+ı”, İlkersokağı “ilker / sokak+ı”, İmamoğlu “İmam / oğlu”, İnceyolsokağı “ ince yol / sokak+ı”, İnebolucaddesi “İnebolu / cadde+si(2 tane)”, İnönücaddesi “İnönü / cadde+s”i, İplikçiler sokağı “iplikçiler / sokak+ı”,
İsfendiyarsokağı “İsfendiyar / sokak+ı”, İzbelisokağı “İzbeli / sokak+ı, İzmitlisokağı “İzmitli / sokak+ı”, Kadıoğlu “Kadı / oğlu (2 tane)”, Kafadarsokağı “Kafadar / sokak+ı”, Kağnısokağı “kağnı / sokak+ı”, Kalealtısokağı “kalealtı / sokak+ı”, Kalearkasısokağı “kalearkası / sokak+ı”, Kaleçıkmazısokak “kaleçıkmazı / sokak+ı”, Kalehamamısokağı “kalehamamı / sokak+ı(2 tane)”, KaleKapısısokağı “kalekapısı / sokak+ı”, KaleKapısısokağı “ kalekapısı / sokak+ı”, Kalesokağı “kale / sokak+ı(2 tane)”, KaleYolusokağı “kaleyolu / sokak+ı”, KamilDemircioğlucaddesi “KamilDemircioğlu / cadde+si”, Kanaryasokağı “kanarya / sokak+ı”,
Karaağaçlıksokağı “karaağaçlık / sokak+ı”, Kaplanlısokağı “Kaplanlı / sokak+ı”,
Kaplansokağı “Kaplan / sokak+ı”, Kızılcaören “kızılca(ların) / ören(i)”, Karacaören “ karaca(ların) / ören(i)”, Karacaoğlu “Karaca / oğlu”, Karacasokağı “Karaca / sokak+ı”, Karadedeoğlu “ “Karadede / oğlu”, Karadenizsokağı “Karadeniz / sokak+ı”, Karadutsokağı “karadut / sokak+ı”, Karagözsokağı “Karagöz / sokak+ı”, KaranlıkCamiisokağı “KaranlıkCamii / sokak+ı”, Kasabaörencik “kasaba / örencik, Kavakaltısokağı “kavakaltı / sokak+ı”, KavaklıÇıkmazısokağı “kavaklıçıkmazı / sokak+ı”, Kayabaşı “kaya / baş+ı”, Kayaboğazı “kaya / boğaz+ı”, Kayadibi “kaya / dip+i”, Kayaönü “kaya / ön+ü”, Kaybılarsokağı “Kaybılar / sokak+ı”, Kayınsokağı “kayın / sokak+ı”, Kayısokağı “Kayı / sokak+ı”, Kaymakçeşmesokağı “kaymakçeşme / sokak+ı”, Kaynaksokağı “kaynak / sokak+ı”, Kazancılarsokağı “kazancılar / sokak+ı”, KazımKarabekircaddesi “Kazım Kara Bekir / cadde+si”,
Metehancaddesi “Metehan / cadde+si”, Keçecilersokağı “Keçeciler / sokak+ı”,
Kefelisokağı “ Kefeli / sokak+ı(3 tane)”, KendirHanısokağı “Kendirhanı / sokak+ı”,
Kerpiçliksokak “ Kerpiçlik sokak+ı”, Kesikbaşsokağı “ Kesikbaş / sokak+ı(2 tane)”,
Ketenoğlusokağı “ Keten+oğlusokak+ı”, Kılavuzsokağı “Kılavuz sokak+ı”, Kınalısokağı “Kınalı sokak+ı(3 tane)”, Kınıksokağı “ Kınık sokak+ı”, Kırgızsokağı “Kırgız /sokak+ı”, Kırışoğlu “Kırış / oğlu”, Kırkçeşmecaddesi “kırkçeşme / sokak+ı(2 tane)”, Kırkçeşmesokağı “kırkçeşme / sokak+ı”, Kırkkızlarsokağı “kırkkızlar / sokak+ı”, Kırkodalısokağı “kırkodalı / sokak+ı”, Koyunluçeşmesokağı
“koyunluçeşme / sokak+ı”, Kışlacaddesi “kışla / cadde+si”, Kıyıdibi “kıyı / dip+i”,
Kızsini “kız / sini”, Koçaksokağı “Koçak / sokak+ı”, Koçsokağı “Koç / sokak+ı”,
Konaksokağı “konak / sokak+ı”, Korkutsokağı “Korkut / sokak+ı(2 tane)”,
Korusokağı “koru / sokak+ı”, Koyunağzısokağı “koyunağzı / sokak+ı”,
Köklüsokağı “Köklü / sokak+ı”, Köknarsokağı “köknar sokak+ı”, Kömürkarasokağı “kömürkara / sokak+ı”, KömürPazarısokağı “kömürpazarı / sokak+ı”, Köseoğlu “Köse / oğlu”, Kösteklisokağı “Köstekli / sokak+ı”, Kulelisokağı “kuleli / sokak+ı”, Kumrusokak “kumru / sokak(2 tane)”, Kurnasokağı “kurna / sokak+ı”, Kurtgömeç
“kurt / gömeç(i)”, Kuruoğlusokağı “Kuruoğlu / sokak+ı”, Kutlugünsokağı “Kutlugün / sokak+ı”, KuyucakÇıkmazısokağı “Kuyucakçıkmazı / sokak+ı”, Kuyucaksokağı “Kuyucak / sokak+ı”, KuyuluKavaksokağı “kuyulukavak / sokak+ı”, KuyuluKavaksokak “kuyulukavak / sokak+ı, Kuyumcularsokağı “kuyumcular / sokak+ı”, Kuzeykentsokağı “ kuzeykent / sokak+ı”, Kübrasokağı
“kübra / sokak+ı”, Külcüsokağı “külcü / sokak+ı”, Kümbetsokağı “kümbet / sokak+ı”, Küpcügezsokağı “küpcüğez / sokak+ı”, Küpelisokağı “ Küpeli / sokak+ı”, Leylaksokağı “leylak / sokak+ı”, Mağaraönüsokağı “mağaraönü / sokak+ı”,
MahkemeAltısokak “mahkemealtı / sokak+ı”, MaymunÇeşmesokağı “maymunçeşme / sokak+ı”, MaymunÇeşmesokağı “maymunçeşme / sokak+ı”, MehmetAkifErsoysokağı “Mehmet Akif Ersoy / sokak+ı”, MehmetAkifsokağı
“Mehmet Akif / sokak+ı”, Malkoçsokağı “Malkoç / sokak+ı”,
MehmetFeyziEfendicaddesi “Mehmet Feyzi Efendi / cadde+si(2 tane)”,
Mehtapsokağı “Mehtap / sokak+ı”, Menekşesokağı “menekşe / sokak+ı”,
Mercansokağı “Mercan / sokak+ı”, Meriçsokağı “meriç / sokak+ı”,
MerkezYolsokağı “ merkezyol / sokak+ı”, Mertlersokağı “Mertler / sokak+ı”,
Mertsokağı “Mert / sokak+ı”, Mısmılağaç “mısmıl / ağaç(ı)”, MimarVedatTeksokağı “MimarVedat Tek / sokak+ı”, MiralayHalitBeycaddesi “Miralay HalitBey / cadde+si”, MiralayHalitBeycaddesi “MiralayHalitBey / cadde+si”, OrgeneralAtillaAteşPaşacaddesi “OrgeneralAtillaAteşPaşa / cadde+si”, ValiAydınArslancaddesi “ValiAydınArslan / cadde+si”, MollaHocasokağı “MollaHoca / sokak+ı”, Muratlısokağı “Muratlı / sokak+ı”, MutaflarÇarşısısokağı “mutaflarçarşısı / sokak+ı”, Mutaflarsokağı “mutaflar / sokak+ı”, Muzafferettinsokağı “Muzaffereddin / sokak+ı”, Müdafasokağı “müdafa / sokak+ı”, Müniresokağı “Münire / sokak+ı”, Müzesokağı “müze / sokak+ı”, NailTancaddesi “Nail Tan / cadde+si”, Nakkaşsokağı “Nakkaş / sokak+ı”, Nalburlarsokağı “nalburlar / sokak+ı”,
Nalcıkuyucağı “Nalcı / kuyucak+ı”, Narsokağı “nar / sokak+ı”, Neyzensokağı “Neyzen / sokak+ı”, Nilüfersokağı “nilüfer / sokak+ı”, Nişancısokağı “Nişancı sokak+ı”, Nuhoğlusokağı “Nuhoğlu / sokak+ı”, Odabaşısokağı “odabaşı / sokak+ı”, Oğuzelisokağı “Oğuzeli / sokak+ı”, OkMeydanısokağı “okmeydanı / sokak+ı, Okulönüsokağı “okulönü / sokak+ı”, Olukbaşı “oluk / baş+ı”, Omuzlusokağı “omuzlu / sokak+ı”, Onaysokağı “Onay / sokak+ı”, Onursokağı “Onur / sokak+ı”, OrhanŞaikGökyaysokağı “Orhan Şaik Gökyay / sokak+ı”, Ormancısokağı “Ormancı / sokak+ı”, OvalıPazarısokağı “OvalıPazarı / sokak+ı”, Öğretmenevisokağı “öğretmenevi / sokak+ı”, ÖmerAğasokağı “ÖmerAğa / sokak+ı”, Ömersin “Ömer / sin(i)”, Ömürsokağı “Ömür / sokak+ı”, Örenbaşı “ören / baş+ı”, Örenyeri “ören / yeri”, ÖrgüÇıkmazısokağı “örgüçıkmazı / sokak+ı”,
Özbel “öz / bel”, Özlemsokağı “Özlem / sokak+ı”, Özbeysokağı “Özbey / sokak+ı”,
Özboyu “Öz / boy+u”, ÖzEflanilisokağı “ÖzEflanili / sokak+ı”, Pazarbaşısokağı “Pazarbaşı / sokak+ı”, Pazarsokağı “Pazar / sokak+ı”, Peteksokağı “Petek / sokak+ı”, Pınarözü “pınar / öz+ü”, Pınarsokağı “pınar / sokak+ı”, PirinçPazarısokağı “pirinçpazar / sokak+ı”, Piyadesokağı “Piyade / sokak+ı”,
Plevnecaddesi “Plevne / cadde+si”, Poyrazsokağı “Poyraz / sokak+ı”,
RaufDenktaşcaddesi “Rauf Denktaş / cadde+si(2tane)”, ŞehitBülentGidercaddesi “ Şehit+Bülent Gider / cadde+si”, ŞehitŞerifeBacıcaddesi “ŞehitŞerifeBacı / cadde+si”, Rençbersokağı “ Rençber / sokak+ı”, ReşitEsensokağı “Reşit Esen / sokak+ı”, Reyhansokağı “ reyhan / sokak+ı”, RıfatIlgazsokağı “RıfatIlgaz / sokak+ı”, Sabahsokağı “sabah / sokak+ı”, SaçaklıÇeşmesokağı SaçaklıKöprüsokağı “ saçaklıköprü / sokak+ı”, Safalancaddesi “ Safalan / cadde+si”, Sakaryacaddesi “Sakarya / cadde+si”, Sakasokağı “ saka / sokak+ı”, Sakinsokağı “ Sakin / sokak+ı”, Salkımsokak “ salkım / sokak+ı”, Samancısokağı “Samancı / sokak+ı”, SanatOkulucaddesi “sanatokulu / cadde+si”, Saraçlarsokağı “Saraçlar / sokak+ı”,
Saray Camiisokağı “ Saraycamii / sokak+ı”, Saraydurak “ saray / durak(ı)”,
SarayHamamısokağı “sarayhamam / sokak+ı”, Saraysokak “ saray / sokak+ı”,
Sarıçamsokak “sarıçam / sokak+ı”, SarıkayaÇıkmazısokağı “sarıkayaçıkmazı / sokak+ı”, Sarmaşıksokağı “sarmaşık /sokak+ı”, Sarraflarsokağı “Sarraflar / sokak+ı”, SatıKahyasokağı “ SarıKahya / sokak+ı”, Saygısokağı “ Saygı / sokak+ı”, Sebilsokağı “sebil / sokak+ı”, Seçkinsokağı “ seçkin / sokak+ı”, Sedefsokağı “ sedef / sokak+ı”, Seheryelisokağı “ seheryeli / sokak+ı”, Selçuksokağı “ Selçuk / sokak+ı(3 tane)”, Selvisokağı “ selvi / sokak+ı”, Semercisokağı “ semerci / sokak+ı”,
Semersokağı “ semer / sokak+ı”, Sepetçioğlusokağı “Sepetçioğlu / sokak+ı”, Serçesokağı “ Serçe / sokak+ı”, Serenlersokağı “ Serenler / sokak+ı”, Serhatsokağı “ Serhat / sokak+ı”, Servetsokağı “ servet / sokak+ı”, Sevinçören “Sevinç(lerin) / ören(i)”, Seymensokağı “Seymen / sokak+ı”, Silahtarsokağı “Silahtar / sokak+ı”, Simsarsokağı “Simsar / sokak+ı”, SinanbeyÇıkmazı “SinanBeyçıkmazı / sokak+ı,

Sinanbeysokağı “ SinanBey / sokak+ı(2 tane)”, Sinantekke “Sinan / tekke(si)”
Sipersokağı “ siper / sokak+ı”, Soğukçeşmesokağı “soğukçeşme / sokak+ı”,
Sorgunsokağı “Sorgun / sokak+ı”, Saraçlarsokağı “ Saraçlar / sokak+ı”, Stadyumsokağı “ stadyum / sokak+ı”, Subaşı” su / baş+ı” , Sümersokağı “Sümer / sokak+ı”, Sürmelisokağı “ Sürmeli / sokak+ı”, Şamlıoğlusokağı “ Şamlıoğlu / sokak+ı”, Şanlısokağı “ Şanlı / sokak+ı”, Şansokağı “Şan / sokak+ı”, Şehirören “şehir / ören(i)”, Şehit AbdullahÇobansokağı “ ŞehitAbdullahÇoban / sokak+ı”, Şehit Cevdet Üstündağsokağı “ŞehitCevdetÜstündağ / sokak+ı”, Şehit Cihan Gülmezsokağı “Şehit+CihanGülmez / sokak+ı”, ŞehitEminEmiroğlusokağı “ŞehitEminEmir / sokak+ı”, ŞehitErCihanNamlısokağı “ŞehitErCihan Namlı /sokak+ı”, ŞehitBurhanCamcı “ŞehitBurhan Camcı / sokak+ı”,
ŞehitCemalTepelisokağı “ Şehitcemal Tepeli / sokak+ı”, ŞehitÇetinKöksokağı “ŞehitÇetin Kök / sokak+ı”, ŞehitErtanSivrioğlusokağı “ ŞehitErtanSivrioğlu / sokak+ı”, ŞehitFarukAkkuşsokağı “ŞehitFarukAkkuş / sokak+ı”, ŞehitHasanÇeliksokağı “ŞehitHasan Çelik / sokak+ı”, ŞehitZekaiYıldızsokağı “ŞehitZekai Yıldız / sokak+ı”, ŞehitHayrettinTaşdelensokağı “Şehit Hayrettin Taşdelen / sokak+ı”, ŞehitİdrisHınıksokağı “Şehitİdris Hınık / sokak+ı”,
ŞehitJandarmaErAdemAkmansokağı “ŞehitJandarmaErAdemAkman / sokak+ı”, ŞehitJandarmaErFarukKaragözsokağı “ŞehitJandarmaErFaruk Karagöz / sokak+”ı,
Şehit JandarmaEr HakkıÖzkansokağı “ŞehitJandarmaErHakkı Özkan / sokak+ı”,
Şehit JandarmaEr İrfanTekinsokağı “ ŞehitJandarmaErİrfan Tekin / sokak+ı”, Şehit
JandarmaEr MehmetAslansokağı “ŞehitJandarmaErMehmet Arslan / sokak+ı”,
ŞehitJandarmaEr MuratMotuzsokağı “ŞehitJandarmaErMurat Motuz / sokak+ı”,
Şehit Jandarma ErNihatÇendiksokağı “ ŞehitJandarmaErNihat Çendik / sokak+ı”, ŞehitJandarmaErRahmiYılmazersokağı “ ŞehitJandarmaEr Rahmi Rahmi Yılmaz / sokak+ı”, Şehit JandarmaErSaitTekesokağı “ ŞehitJandarmaErSait Teke / sokak+ı”,ŞehitJandarmaUlaştırmaErMuttalipÇeviksokağı “ŞehitJandarma Ulaştırma ErMuttalip Çevik / sokak+ı”, ŞehitKemalKahvecisokağı “ŞehitKemal Kahveci / sokak+ı”, ŞehitKomandoOnbaşıAhmetBaşsokağı “ ŞehitKomandoOnbaşıAhmet Baş /sokak+ı”, ŞehitMuratGülersokağı “ ŞehitMurat Güler / sokak+ı”, Şehitlersokağı “ Şehitler / sokak+ı”, Şehitlersokağı “Şehitler / sokak+ı”, ŞehitMustafaGüneşsokağı “ŞehitMustafa Güneş / sokak+ı”, ŞehitNecmiYıldırımsokağı “ ŞehitNecmi Yıldırım / sokak+ı”, ŞehitNurettinSekisokağı “ŞehitNurettinSeki / sokak+ı”, ŞehitPiyadeErAyhanKaplansokağı “ŞehitPiyadeErAyhan Kaplan / sokak+ı”,
ŞehitPiyadeErCemalDuygusokağı “ŞehitPiyadeEr Cemal Duygu sokak+ı,
ŞehitPiyadeErErsinYenersokağı “ŞehitPiyadeEr Ersin Yener / sokak+ı”,
ŞehitPiyadeErİrfanİdrisoğlusokağı “ŞehitPiyadeEr İrfan İdrisoğlu / sokak+ı”,
ŞehitPiyadeErMahirDemirsokağı “ŞehitPiyadeEr Mahir Demir / sokak+ı”, ŞehitPiyadeErOrhanCengizKaraçamsokağı “ŞehitPiyadeErOrhan Cengiz Karaçam sokak+ı, ŞehitPiyadeErYükselYılmazsokağı “ ŞehitPiyadeErYüksel Yılmaz sokak+”ı, ŞehitPiyadeErJandarmaErsokağı “ŞehitPiyadeEr Selahattin Tokat sokak+ı”,
ŞehitPiyadeKomandoErMuharremDemirtaşsokağı “ŞehitPiyadeKomando Er
Muharrem Demir / sokak+ı”, ŞehitRamazanAkkayasokağı “ Şehit Ramazan Akkaya
/ sokak+ı”, ŞehitSerkanMeşesokağı “ŞehitSerkan Meşe / sokak+ı”,
ŞehitSabriÇadırcısokağı “ ŞehitSabri Çadırcı / sokak+ı”, ŞehitŞevkiSakaoğlusokağı “ŞehitŞevki Sakaoğlu / sokak+ı”, ŞehitSatıYanaşoğlusokağı “ ŞehitSatı Yanaşoğlu / sokak+ı”, ŞehitŞerifeBacı “Şehit Şerife Bacı / sokak+ı”, ŞehitŞerifeBacıcaddesi “ŞehitŞerifeBacı / cadde+si”, ŞehitŞerifeBacıcadde+si “ ŞehitŞerifeBacı / cadde+si”, YıldırımBeyazıtcadde+si “Yıldırım Bayezıt / cadde+si”,
ŞehitTanjuTurhan sokağı “ŞehitTanju Turhan / sokak+ı”, ŞehitUğurBozacısokağı “ ŞehitUğur Bozacı sokak+ı”, ŞehitYavuzÇelikoğlusokağı “ ŞehitYavuz Çelikoğlu sokak+ı, ŞehitZekiBayraksokağı “ŞehitZeki Bayrak / sokak+ı”, ŞehitZekiÖzsokağı “ŞehitZeki Öz sokak+ı, Şekerağasokağı “ ŞekerAğa / sokak+ı”, ŞekerEvlerisokağı “ Şekerevleri /sokak+ı”, Şekersokağı “Şeker /sokak+ı”, Şelalesokağı “şelale / sokak+ı”, ŞenerÇıkmazısokağı “Şenerçıkmazı / sokak+ı”, ŞenkalÇıkmazısokağı “Şenkalçıkmaz / sokak+ı”, Şentepesokağı “şentepe / sokak+ı”, Şereflisokağı “ Şerefli
/ sokak+ı”, Şeritçilersokağı “Şeritçiler / sokak+ı”, Şeyhsokağı “ Şeyh / sokak+ı”, ŞeyhŞabanıVelicadde+si “ Şeyh Şaban Veli / cadde+si (5 tane)”, Şimşeksokağı “Şimşek / sokak+ı”, Şölensokağı “ şölen /sokak+ı”, Şubecadde+si “ şube / cadde+si”, Şühedasokağı “Şüheda / sokak+ı”, Tabakoğlusokağı “ Tabakoğlu / sokak+ı”, Tabansokağı “taban / sokak+ı”, Tahtakalecadde+si “ tahtakale / cadde+si”,
Tarakçılarsokağı “Tarakçılar / sokak+ı”, TaşÇeşmesokağı “ taşçeşme / sokak+ı”, Tavukçuoğlu “ Tavukçu / oğlu”, Tekeoğlu “ Teke / oğlu”, Tekkekızıllar “ tekke / kızıllar”, Tenekecisokağı “Tenekeci/ sokak+ı”, Tenekecisokağı “Tenekeci / sokak+ı”, Tepesokağı “ tepe / sokak+ı”, Tepesokağı “ tepe / sokak+ı” Tepeyolsokağı “tepeyol / sokak+ı”, Tevsersokağı “ Tevser “sokak+ı”, TicaretOdasısokağı “ticaretoda(s)ı / sokak+ı”, TokluDuraksokağı “ tokludurak / sokak+ı, Topcusokağı “ Topçu / sokak+ı”, Topçuoğlucadde+si “ Topçuoğlu / cadde+si”, Topçuoğlucadde+si “Topçuoğlu / cadde+si”, TopçuoğluEcevitsokağı
“Topçuoğlu Ecevit / sokak+ı”, Topçuoğlusokağı “ Toğçuoğlu / sokak+ı”, Topsokağı
“ Top / sokak+ı”, Toptancılarsokağı “ Toptancılar / sokak+ı”, Tosyacadde+si “Tosya
/ cadde+si”, Toygaören “ toyga / ören(i”), Tufansokağı “ Tufan /
sokak+ı”,TuğlaOcaklarısokağı “ tuğlaocakları / sokak+ı”, Tunalısokağı “ Tunalı / sokak+ı”,TürbeAralığısokağı “türbearalığı / sokak+ı”, Türbesokağı “ türbe / sokak+ı”,TürbeYolusokağı “ türbeyolu / sokak+ı”, Tüysüzsokağı “Tüysüz / sokak+ı”,Ufuksokağı “ufuk / sokak+ı”, Uğursokağı “ Uğur / sokak+ı”, Ulaşsokağı “ Ulaş sokak+ı”, Ulubatsokağı “ Ulubat sokak+ı”, Ulubeysokağı “UluBey sokak+ı”, Ulusokağı “ ulu / sokak+ı”, Umutsokağı“ Umut sokak+ı”, Urgancısokağı “Urgancı / sokak+ı”, UzunSelvisokağı “Uzunselvi sokak+ı”, Uzunsokağı “Uzun / sokak+ı (2 tane)”, Vakıfbelören “vakıfbel / ören(i)”, ValiEnisPaşacadde+si “ ValiEnisPaşa / cadde+si”, Yadigarsokağı “ yadigar / sokak+ı”, Yağızsokağı “ Yağız / sokak+ı”, Yaylagülsokağı “ yaylagül / sokak+ı”, Yağmursokağı “ yağmur / sokak+ı”,
Yakamercansokağı “ yakaMercan / sokak+ı”, Yakutsokağı “Yakut / sokak+ı”,
Yalçıncadde+si “Yalçın cadde+si(2 tane), Yalçınsokağı “ Yalçın / sokak+ı”,
Yankısokağı “ yankı / sokak+ı”, Yapıtsokağı “yapıt / sokak+ı”, Yarbaysokağı “Yarbay sokak+ı”, Yavuçkuyucağı “Yavuç / kuyucak+ı”, Yaylasokağı “yayla / sokak+ı”, Yazıhamit “yazı / Hamit(Hamit’in yazısı) , Yazıcameydan “ yazıca / meydan(ı)”, YeniHaliçisokağı “ Yenihaliçi / sokak+ı”, Yeşiloğlusokağı “ Yeşiloğlu / sokak+ı”, Yeşiltepesokağı “ yeşiltepe / sokak+ı”, Yılanlısokağı “ Yılanlı / sokak+ı”, Yıldırımsokağı “ Yıldırım / sokak+ı”, Yıldızsokak “ yıldız / sokak+ı”,
Yıldıztepesokağı “ yıldıztepe / sokak+ı”, Yiğitlersokağı “yiğitler/ sokak+ı”, Yolsokağı “ yol / sokak+ı”, Yoncasokağı “yonca/ sokak+ı”, Yurtsokağı “ yurt / sokak+ı”, Yurttepe “ yurt / tepe(si)”, Yücebıyıksokağı “ Yücebıyık / sokak+ı”,
Yücesokağı “Yüce / sokak+ı”, Yürekveren “yürekveren(viranı)”.

3.2. SIFAT TAMLAMASI KURULUŞUNDAKİ YERADLARI
Sıfat tamlaması yoluyla oluşturulmuş yeradları bu bölümdedir. Bu başlıktaki örnekler şunlardır:
1.sokak “ birinci / sokak” , 2. sokak “ ikinci / sokak”, 3. sokak “ üçüncü / sokak”, 4.sokak “ dördüncü / sokak”, 5. sokak “ beşinci / sokak”, 6. sokak “ altıncı
/ sokak”, 7. sokak “ yedinci / sokak”, 8. sokak “ sekizinci / sokak”, 9. sokak“dokuzuncu / sokak”,10. sokak “ onuncu / sokak”, 11. sokak “on birinci / sokak”, 12. sokak “ on ikinci / sokak”, 13.sokak “ on üçüncü / sokak”, 14. Sokak
“on dördüncü / sokak”, 15. sokak “ on beşinci / sokak”, 16. sokak “ on altıncı / sokak”, 17. sokak “on yedinci / sokak”, 18. sokak “ on sekizinci / sokak”, 19. Sokak “ on dokuzuncu / sokak”, 20.sokak “ yirminci / sokak”, 21. sokak “ yirmi birinci / sokak”, 22. Sokak “ yirmi ikinci / sokak”, 22.sokak “ Yirmikinci / sokak”, 24. sokak“ yirmi dördüncü / sokak”, 24. sokak “ Yirmidördüncü / sokak”, 25. sokak “ yirmi beşinci / sokak”, 26.sokak “ yirmi altıncı / sokak”, 28. sokak “ Yirmisekizinci / sokak”, 32. sokak“Otuzikinci / sokak”, 34. sokak “ Otuzdördüncü / sokak”, 36. sokak “ Otuzaltıncı / sokak”, 38. sokak “ Otuzsekizinci / sokak”, 40. sokak
“Kırkıncı / sokak”, 42. Sokak “ Kırkikinci / sokak”, 44. sokak “ Kırkdördüncü / sokak”, 48. sokak “Kırksekizinci / sokak”, 50.sokak “ Ellinci / sokak”, 58.sokak “ Ellisekizinci / sokak”, 60.sokak “ altmışıncı / sokak”, Ahlatsokak “ ahlat / sokak”, Akbük “ ak / bük”, Akcaağaçsokak “akçaağaç / sokak”, Akçakese akça / kese(kilise)” , Akçapınar “ akça / pınar”, Akçataş “akça / taş”, Akdeğirmen “ ak / değirmen”, Akgeçit “ ak / geçit” , Akkaya “ ak / kaya”, Akmescit “ ak / mescit”, Akpınar “ ak / pınar”, Aksinir “ak / sinir”, Aksu “ ak / su”, Alaçay “ala / çay”,
Alakaya “ala / kaya”, Alamabatak “alama / batak”, Alamakayış “ alama / kayış”,
Alamaşişli “ alama / şişli, Alasökü “ala / sökü”, Alatarla “ala / tarla”, Alınören
“alın / ören”, Ardıç sokak “ ardıç / sokak”, Aşağıakça “aşağı / akça”, Aşağıbatak “ aşağı / batak”, Aşağıberçin “ aşağı / berçin”, Aşağıçayırcık “ aşağı / çayırcık”, Aşağıçit “ aşağı / çit”, Aşağıçobanözü “aşağı / çobanözü”, Aşağıdikmen “aşağı / dikmen”, Aşağıelyakut “aşağı / elyakut”, Aşağıemerce “aşağı / emerce(Ömer)”, Aşağıılıpınar “aşağı / ılıpınar”, Aşağıikizören “aşağı / ikizören”, Aşağıİmaretsokağı “ Aşağı / imaretsokağı”, Aşağıİsmailli “aşağı / İsmailli”, Aşağıkayı “ aşağı / Kayı” Aşağıoba 1aşağı / oba”, Aşağışehirören “aşağı / şehirören”, Aşağıyazı “ aşağı / yazı”, Aşağıyuva “aşağı / yuva”, Balçıkhisar “ balçık / hisar”, Başköy “ baş / köy (2 tane)”,Başakpınar “başak / pınar”, Başören “ baş / ören”, Batısokak” “ batı / sokak”, Belençal “belen / çal”, Belkavak “bel / kavak”, Belovacık “bel / ovacık”,
Beşiksokak “beşik/ sokak”, Beştepesokak“beştepe / sokak”, Beyazgülsokak “ beyazgül / sokak”, Beykoz “ bey / koz”, Bozarmut “boz / armut(3 tane)”, Bozkoca “Boz / koca”, Birliksokak “ birlik / sokak”, Bozoğlak “boz / oğlak”, Bölensokak “Bölen / sokak”, Bölünmezsokak “bölünmez / sokak”, Burcusokak “burcu / sokak”, Büklümsokak “büklüm / sokak”, Bülbülsokak “bülbül / sokak”,
Büyükkızılca “ büyük / kızılca”, Büyüksekiler “büyük / sekiler, Candostsokak
“candost / sokak”, Cerensokak “ceren / sokak”, Cevhersokak “cevher / sokak”, Cevizlisokak “cevizli / sokak”, Çakıllı sokak “ çakıllı / sokak”, Çamlıbel “ çamlı / bel”, Çardaksokak “çardak / sokak”, Çatalçam “ çatal / çam”, Çamlıcasokak “ çamlıca / sokak”,Çaprazsokak “ çapraz / sokak”, Çatalkayasokak “ çatalkaya / sokak”, Çatalyazı “çatal / yazı”, Çatören “çat / ören”, Çevresokak “çevre / sokak”, Çevrimsokak “ çevrim / sokak”, Çifter “çift / er”, Çiftkıran “çift / kıran”, Çiçekpınar “çiçek / pınar”, Çimenlisokak“ çimenli / sokak”, Çinilisokak “çinili / sokak”, Çubukludere “çubuklu / dere”, Çukurpelit “ çukur / pelit”, Çulluk sokak “ Çulluk / sokak”, Dalgıçsokak “ dalgıç / sokak”, Damlaçay “damla / çay”, Defnesokak “ defne / sokak”, Değirmençay “ değirmen / çay”, Destesokak “deste / sokak”, Dokuzkat “dokuz / kat”, Duruçay “duru / çay”, Elmassokak “ elmas / sokak”, Elvansokak “ elvan / sokak”, Eminsokak“ emin / sokak”, Endersokak “ender / sokak”, Erdemlisokak “ erdemli / sokak”, Erdemsokak“ erdem / sokak”, Erdirensokak“ erdiren / sokak”, Erdisokak “ erdi / sokak”, Esen sokak “ esen / sokak”, Eskiiğdir “eski / iğdir” , Ertaş “er / taş”, Esginsokak “esgin / sokak”, Eskiatça “eski/ atça”, Ezgisokak“ ezgi / sokak”, Garipşah “ Garip / şah”, Feyizsokak
“feyiz / sokak”, Gelinciksokak “ gelincik / sokak”, Goncasokak “ gonca / sokak”,
Gökçeçat “gökçe / çat”, Gökçekent “gökçe / kent”, Gökçeöz “Gökçe / öz” ,
Gökçesu “ gökçe / su”, Gökçukur “gök / çukur”, Gökomuz “gök / omuz “, Gökören “ gök / ören”,Akkirpi “ ak / kirpi”, Güllücesokak “ güllüce / sokak”,
Güvercinsokak “güvercin / sokak”, Güneykalınkese “güney / kalınkese, Hilalsokak “ hilal / sokak”, Hurmasokak “ hurma / sokak”, Huruçören “ huruç / ören”, Ihlamursokak “ ıhlamur / sokak”, Işıksokak “ ışık / sokak”, İbrikli sokak “ ibrikli / sokak”, İbrişimsokak “İbrişim / sokak”, İğdelisokak “ iğdeli / sokak”, İncebel “ ince / bel”, İnceboğaz “ince / boğaz”, İncesu “ ince / su”, İncisokak “ inci / sokak”, İpeksokak“ ipek / sokak”, İzbesokak “İzbe / sokak”, Kahramansokak “ kahraman / sokak”, Kalbursokak “ kalbur / sokak”, Karaağaç “ kara / ağaç”, Kandilsokak“ kandil / sokak”, Karacaağaç “karaca / ağaç”, Karacakaya “ karaca /kaya”,
Karayazıcılar “kara / yazıcılar”, Karakaya “kara / kaya”, Karaçam “kara / çam”, Karakuz “ kara / kuz”, Karakumsokak “karakum / sokak”, Karanfilsokak “karanfil / sokak”, Karaüzümsokak “karaüzüm / sokak”, Kardelensokak “ kardelen / sokak”, Kargaşıksokak “ kargaşık / sokak”, Kartalsokak “kartal / sokak”,
Kartopusokak“kartopu / sokak”, Kavakyayla “kavak(lı) / yayla”, Kayabağ
“kaya(lı)/ bağ”, Kayaören “ kaya(lı) / ören”, Kayapınar “kaya(lı) / pınar(2 tane)” Kekiksokak “ kekik / sokak” , Kelebeksokak “ kelebek / sokak”, Ketensokak “keten / sokak”, Kevsersokak “ kevser / sokak”, Kırlangıçsokak “ kırlangıç / sokak”, Kızılbayırsokak “ Kızılbayır / sokak”, Kızılkese “kızıl / kese(2 tane)”, Kızılörencik “ kızıl / örencik” , Kızılören “ kızıl / ören”, Kızılsaray “ kızıl / saray, Kilkuyu “ kil / kuyu, Kisliksokak“ kislik / sokak”, Köklüdere “köklü / dere”, Köklüyurt “köklü / yurt, Köşelisokak“ köşeli / sokak”, Kumrulusokak “ kumrulu / sokak”, Kurtsokak “ kurt / sokak”, Kuşkara “ kuş / kara”, Kurucaören “kuruca / ören”, Kurusaray “kuru
/ saray, Kuşkonmazsokak “ kuşkonmaz / sokak”, Küçükkızılca “ küçük/ kızılca”,
Kuyulusokak “ kuyulu / sokak(2 tane)”, Kuzkalınkese “kuz / kalınkese”, Kuzusokak
“kuzu / sokak”, Küçüksekiler “küçük / sekiler”, Küçüksu “küçük / su(2 tane)”, Küllüksokak “ küllük / sokak”, Lalesokak “lale / sokak”, Mağarasokak “ mağara(lı) / sokak(2 tane)”,Bahadırsokak “ bahadır / sokak”, Mekiksokak “ mekik / sokak”, Melikesokak “ melike / sokak”, Meşeli sokak “ meşeli / sokak”, Mutlusokak “mutlu / sokak”, Nadirsokak “ nadir / sokak”, Nakışsokak “nakış / sokak”, Narlısokak “narlı / sokak”, Ortaöz “orta / öz”, Ortaboğaz “ orta / boğaz”, Öndersokak “önder / sokak”, Pınarören “pınar(lı) / ören”, Pelitören “ pelit(li) / ören”, Püresokak “Püre / sokak”, Samanlıören “ samanlı / ören”, Samursokak “samur / sokak”, Sarıçam “sarı / çam”, Sarıkavak “ sarı / kavak”, Sarıkayasokak “ sarıkaya / sokak”, Sarıömer “sarı / Ömer”, Sarıpınar “sarı / pınar”, Sarıyonca

“sarı / yonca”, Seyransokak “seyran / sokak”, Sılasokak “ Sıla / sokak”, Sıragömü
“sıra / gömü(t)”, Sırasöğütler “sıra / söğütler”, Sırmasokak “ sırma / sokak”,
Solmazsokak” “ solmaz / sokak”, Sulusökü “ sulu / sökü”,Tarlatepe “tarla / tepe”,
Şahinlisokak “Şahinli / sokak”, Şahinsokak “ şahin / sokak”, Sülünsokak“ sülün / sokak”, Sümbülsokak “ sümbül / sokak”, Şenyurt “ şen / yurt”, Şiringüney “şirin / güney”, Şirinsokak “ şirin / sokak”, Taşmektepsokak“ Taşmektep / sokak”, Taşpınar “ taş / pınar, Taşköprü “taş / köprü”, Tellikoz “telli / koz”, Tepedelik “ tepe
/ delik”(tepesi delik ), Tepeharman “tepe / harman”, Terecesokak “ terece / sokak”,
Turnasokak “turna / sokak”, Umut1.sokak “ Umut / birinci / sokak”, Uygarsokak “ uygar / sokak”, Uzunkavak “ uzun / kavak”, Üçpınar “üç / pınar”,Uzunoluk “ uzun / oluk”, Ülküsokak “ ülkü / sokak”, Üstünsokak“ üstün / sokak”, Vefasokak “ vefa / sokak” Üyükören “üyük(lü) / ören, Yabasokak “ yaba / sokak”, Yarören “ yar
/ ören”, Yazıbelen “ yazı / belen” , Yazıhisar “ yazı / hisar”, Yenidoğan “ yeni / doğan”, Yenikavak “yeni / kavak”, Yenisokak “yeni / sokak” , Yeşilova “ yeşil / ova” Yeşilyurt “yeşil / yurt”, Yığınsokak “ yığın / sokak” Yoğunoluk “ yoğun / oluk”, Yolkonak “yol / konak”, Yukarıbatak “yukarı / batak”, Yukarıberçin “yukarı
/ berçin”, Yukarıçayırcık “ yukarı / çayırcık”, Yukarıçobanözü “yukarı / çobanözü”, Yukarıdikmen “yukarı / dikmen”, Yukarıelyakut “ yukarı / el / yakut”, Yukarıemerce “yukarı / emerce”, Yukarıgüney “ yukarı / güney”, Yukarıılıpınar “yukarı / ılıpınar”, Yukarıoba “yukarı / oba”, Yukarıikizören “ yukarı / ikizören”, Yukarıİsmailli “yukarı / İsmailli”, Yukarıkayı “yukarı / Kayı”, Yukarıkuyucak “yukarı / kuyucak”, YukarıPazarsokağı “ yukarı / Pazarsokağı”, Yukarışehirören “yukarı / şehirören”, Yukarıyazı “yukarı / yazı”, Zakkumsokak “ zakkum / sokak”,
Zambaksokak “ zambak / sokak”, Zincirlikuyu “ zincirli / kuyu”, Zincirli sokak “zincirli / sokak”, Zümrütsokak “ zümrüt / sokak”.

3.3. UNVAN GRUBU KURULUŞUNDAKİ YERADLARI
Burada unvanlarla kurulu yeradları incelenmiştir.Örnekler şunlardır:
Abdalhasan “Abdal / Hasan”, Ahmetbey “Ahmet / Bey”, Alipaşa “Ali / Paşa”, Arslanbey “Arslan / Bey”, Derebeysibey “derebeysi / Bey”, Ermelik “ er /
Melik”, Hacıali “ Hacı / Ali”, Hacıbey “Hacı / Bey”, Hacıilyas “ Hacı / İlyas”,
Hacımuharrem “Hacı / Muharrem”, Hacışaban “Hacı / Şaban”, Hacıyusuf “ Hacı /
Yusuf”, Hasanağa “ Hasan / Ağa”, Hasanşeyh” Hasan / Şeyh”, Hocahacip “ Hoca /
Hacip”, Karabey “Kara / Bey”, Karamukmolla “ Karamuk / Molla”, Alibeşe “Ali / Beşe(Paşa)”, Pirahmetli “ Pir / Ahmetli”, Recepbey “ Recep / Bey”, Sarıhacı “ Sarı / Hacı”, Şeyhbali “ Şeyh / Bali”.

3.4. İSİM+ÇEKİMLİ FİİL KURULUŞUNDAKİ YERADLARI
İsim+çekimli fiil ile kuruluna yeradları bu bölümdedir.Bunlar:
Etyemez “et / yemez”, Gündoğdu “ gün+doğdu”, Selalmaz “sel/ almaz.

SÖZLÜK
Arız : Nadas edilmemiş tarla.
Bezirgan : Tüccar.
Berçin : Bahçe, etrafı çevrilmiş tarla.
Bıngıldayık : Kaynak, pınar.
Cebeci : Yeniçeri ordusunda silah yapan, onaran ve bakımı ile görevli bulunan, savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran yaya kapıkulu ocaklarından bir sınıf asker.
Çerçi : Koyun, keçi, sığır vb. kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse.
Çerçi : Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse.
Çat :İki dere veya iki yolun birleştiği yer.
Çaylak : Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş.
Göcen : Tavşan yavrusu.
Gödel :Büyük tahta kaşık, kepçe.
Gömeç : Mezar.
Erek : Otlakta hayvanların toplandığı yer, dinlendiği yer.
Görpe : Yeni doğmuş, oğlak, kuzu ve benzeri hayvan yavrusu.
Görük : At,eşek,beygir,katır vb. yük taşıyan ve binilen hayvan.
Gülef : Bir çeşit kırmızı gül.
Kaygınca : Danaburnu böceği.
Kayış : 1.Bağlamak, tutmak veya sıkmak amacıyla kullanılan, dar ve uzun kösele dilimi. 2.Kemer.
Karamık : Saçma büyüklüğünde meyveleri olan dikenli bir bitki, çalı.
Kese : Kilise sözcüğünün halk arasında değiştirilmiş halidir.
Kıran : 1. Yan, kenar, çevre. 2. Dağ sırtı, tepe. 3. Kıraç toprak.
Kırık : Kesildikten sonra yeni yetişen orman.
Kiren : Kızılcık.
Koçan : 1.Mısırın tanelerini taşıyan, üzeri yaprakla sarılı, püsküllü meyvesi. 2. Mısırın taneleri atıldıktan sonra kalan sert bölüm.
Kuz : Gölgede kalan yan.
Masat : Bıçak bilemeye yarayan çelikten, çubuk biçiminde araç.
Mısmıl ağacı : Mürver ağacı.
Pelit : Bu ağacın meyvesi, palamut.
Sin : Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber.
Oba :1. Göçebelerin konak yeri. 2. Ova.
Obruk : İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu.
Onomastik : Özel adlar ve özellikle kişi adları bilimi.
Ören :1.Şehir. 2Şehir ya da ev kalıntısı , kalıntısı.
Pürçek : 1.Ağaç ve bitkilerin saçak gibi ince kökleri. 2. Su yollarındaki künklerin tıkanmasına neden olan ot ya da kökler.
Seki : Toprak üstündeki yükseklik, doğal set, taraça.
Sökü : Ormandan ağaçları sökmek suretiyle açılan tarla
Şarakman : Üzüm çiğnenen tekne.
Toponimi :Yeradbilimi.
Üyücek

: Büyük ,yığma toprak tepe.

SONUÇ
“Kastamonu İli Merkez ve Güney İlçeleri’ndeki Orun ve Bazı Cadde Sokak Adları Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışma Kastamonu’nun güney ilçelerindeki orunadları ve merkezdeki cadde ve sokak adlarının derlenmesiyle yeradbilimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada köy adları için yöre insanlarıyla görüşülmüş, cadde ve sokak adlarında da belediyeden yardım alınmıştır.İncelenen yeradları Kastamonu’nun kültürel özelliklerini, yaşayışını, inançlarını ortaya koymada yardımcı olmuştur.
Yeradlarında önemli bir yere sahip olduğu için Kastamonu tarihi ile ilgili bilgiler Giriş bölümünde verilmiştir. Özellikle köy adlarının verilişinde Kastamonu’nun tarihinin önemli bir payı vardır.Yöre halkı, geçmişiyle bağını koparmamak ve gelecek nesillere de bunu unutturmamak adına tarihî özellikler öne çıkarılmıştır. Kastamonu’da özellikle beyliklerin etkisi görülmüştür.Burada hüküm süren Çobanoğulları Beyliği ve Candaroğulları Beyliğinin Kastamonu’nun her yönden gelişmesinde önemli yerleri vardır.
Tez beş bölümden oluşmaktadır.Bunlar “Yerad Bili Nedir?, Yeradlarının Türleri, Leksik/semantik İnceleme, Yeradlarının Gramer Yapısı, Sözlük ve Sonuç” bölümleridir.
Birinci bölümde Yerad bilimi ile ilgili genel olarak bilgiler verilmiştir. Yeradları toplumlar için bir kültür mirası , geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Bu yeradlarını inceleyen bilim , yeradı bilimi(toponimi) olarak adlandırılır. Her türlü yeradı bu bilimin konusunu oluşturur. Yeradları hangi millete aitse onun dilini, kültürünü, inancını, coğrafyasını ifade eder. Yerad bilimi diğer birçok bilim dalıyla da sıkı bir ilişki içindedir.
Yerad bilimin önemini çok önceden anlayan Avrupa yeradbilimini bağımsız olarak değerlendirmiş ve bu konuda çalışmalar yapmıştır. Bizdeki çalışmalar 1925’te başlamıştır. Fakat gelişme açısından Avrupa’daki kadar hızlı bir atılım yapılmamıştır. Ayrıca bu bilimle ilgili terimlerde ve tasniflerde tam bir ortaklık gösterilememiştir. Yapılacak yeni çalışmalar ile bu sorunların giderilmeye çalıştığı gözlemlenmiştir.
İkinci bölümde derlenen yeradları türlerine göre sınıflandırılmıştır. Çalışmada sadece orunadları, cadde ve sokak adları derlendiği için diğer yeradlarıyla ilgili açıklamalara yer verilmemiştir. Burada “oykonimler” başlığında “astionimler ve komonimler” alınmıştır. Astionimler içinde 1 tane il adı , 6 tane ilçe adı yer almıştır.Komonimler içinde 613 tane yeradı bulunmaktadır. “Urbonimler” başlığı altında da “yolakadları” yer almıştır. Buna göre 83 tane cadde adı, 743 tane de sokak adı bu bölümde sınıflandırılmıştır.
Üçüncü bölümde Leksik / semantik inceleme yapılmıştır.Yani yeradlarının anlam olarak incelenmesi yapılmıştır. Toplam 1446 yeradı derlenmiştir.İnceleme sonucunda yeradlarında yoğunluğa göre sıralama şöyledir:
1-Anrtopotoponimler (440 tane – % 30),
2- Etnotoponimler (223 tane – % 15),
3- Coğrafî Terim Ve Coğrafî Terim Niteliğindeki Sözcüklerle Kurulu Olan Yeradları (168 tane – % 11),
4- Kurum/Kuruluş ve Yapı/Yapıt Adlarına Dayalı Yeradları (114 tane –
%7),
5- Fitotoponimler(88 tane – % 6),
6- Yerin Konumuna Bağlı Olarak Kurulan Yeradları (63 tane – %4),
7- Topotoponimler (60 tane – %4 ),
8-Coğrafî Nesnelerin Görünümü ve Yapısına Göre Kurulan Yeradları (54 tane – %3),
9- Sayılarla Kurulan Yeradları (39 tane),
10- Bir Olaya Bağlı Olarak Ortaya Çıkan ve Hatıraya Dayanan Yeradları
(36 tane),
11- Sosyal Hayat ve Aktiviteye Dayalı Yeradları (32 tane – %2),
12- Zootoponimler(26 tane – % 1),
13- Alet/Edevat İle İlgili Yeradları (23 tane – %1),
14- Zanaatla İlgili Yeradları (11 tane – % 1),
15- Ziraatla İlgili Yeradları (10 tane – % 1),
16- Hayvancılıkla İlgili Yeradları (10 tane – %1),
17- Madencilikle İlgili Yeradları (5 tane % 1),
18- Din ve Dinî Hayatla İlgili Yeradları (4 tane – %1),
19-Renklerle Kurulu Yeradları (3 tane – %1),
Ayrıca anlamı ve veriliş sebebi bilinmeyen 37(% 2) tane yeradı da vardır.
Kastamonu İli’nin anlamıyla ilgili farklı görüşler olduğu için bu başlık altında değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı köy adlarının anlamları ile ilgili bilgilere ulaşılamamıştır.Köydeki kişilerden aydınlatıcı bilgi edinilemediği için bu bölümde yer almıştır. Burada bir de sokak adları vardır. Onların da veriliş sebebpleri bilinmediği için bu bölüme alınmıştır.
Bu sıralama sonucuna göre Kastamonu’da yeradı vermede ilk sırada ad, soyad, lakap ve unvan kaynaklı yeradları yani antropotoponimler yer almıştır. İkinci sırada boy, aşiret ve cemaat adından kurulu yani etnotoponimler yer almıştır. Üçüncü sırada ise coğrafî terimlerle kurulu yeradları bulunmaktadır. Özellikle köy adlarının kuruluşunda etnotoponimler önemli bir yer tutmaktadır. Cadde ve sokak adlarında ise antropotoponimler önemli bir paya sahiptir. Köy adlarındaki bu öncelik geçmişe sahip çıkma olarak düşünülebilir. Kültür mirasını taşıma adına yapılmıştır. Antropotoponim kaynaklı yeradlarında özellikle beylikler dönemindeki bey adlarna önem verilmiştir.
Sokak adlarında ise Kastamonu’ya hizmet etmiş veya Kastamonu’da yetişmiş öne çıkmış kişilerin adlarına öncelik verilmiştir. Coğrafyaya dayalı adlarda coğrafî özellikler de öne çıkarılmıştır. Kaya, dağ, bel, bayır gibi terimler fazlaca kullanılmıştır. Ayrıca yeradlarında “ören” sözcüğüyle de kurulu adlar da önemli orandadır. Buranın yerleşiminin çok eski dönemlere kadar inmesinin bu sözcüğün kullanımında etkisi vardır. Köylerin kurulduğu yerlerin eski yurt kalıntılarına sahip olduğunu ifade etmektedir.

Sokak adlarında şehitlerimize verilen değer de öne çıkmıştır. Fakat bu kişi ve hatıra değeri taşıyan adlar dışında sokak adlarının verilişinde çok da hassas olunmadığı belediyeden alınan bilgilerden dolayı düşünülmektedir. Sokak adlarının seçiminde izlenen yol şöyledir: Belediyenin birkaç yetkilisi 500- 1000 arasında ad buluyor ve Belediye Encümenine öneriyor.Seçilen adlar bu şekilde sokak adı oluyor. Ayrıca sokak adlarında sayı verme de bununla ilgilidir. Adların kısıtlı kaldığı yerlerde numaralandırma yapılmıştır.
Dördüncü bölümde yeradlarının gramer yapısı incelenmiştir. Buna göre üç ana başlık oluşturulmuştur. Bunlar basit, türemiş ve birleşik yeradlarıdır.
Basit yeradlarında bünyesinde yeradı anlamını oluşturacak yani toponimcil ek almamış yeradları yer almıştır. Bunun yanında etnonim kaynaklı yeradları bu bölümde incelenmiştir. Etnomimler arasında sülale adıyla kurulanlar aldığı /+lAr/ ekinden dolayı türemiş grubuna alınmıştır. Ayrıca anlamı ve veriliş sebebi bilinmeyen yeradları basit olarak değerlendirilmiştir. Bu başlıktaki sonuçlar şöyledir: Tek bir sözcükten oluşan ve bünyesinde toponimcil ek bulundurmayan yeradı sayısı 102’ dir. Etnonim kaynaklı yeradlarının 162 tanesi basit olarak değerlendirilmiştir. Anlamı ve veriliş sebebi bilinmeyen yeradlarının sayısı da 37’dir. Toplam basit yeradı sayısı 301’dir. % 30’luk bir dilimde yer almıştır.
Türemiş yeradları, bünyesinde “ -k+, +CA, +CI, +CAk, +Cuk, +lA,+Ik, +lI, +lIk, -AcAk+, +lAr” eklerini alan adlardan oluşmaktadır. Bu ekler sözcükleri yeradı yapan ve çokluk belirten toponimcil eklerdir. Buna göre yeradlarının 75 tanesi türemiş yeradı olarak değerlendirilmiştir. % 5 ‘lik bir bölümde yer almıştır.

Birleşik yeradı kendi içinde dört alt başlığa ayrılmıştır. Bunlar isim tamlaması kurulunda olan, sıfat tamlaması kuruluşunda olan, unvan grubu kuruluşunda olan ve isim+çekimli fiil kuurluşunda olan yeradlarıdır.
İsim tamlaması kuruluşundaki yeradları belirtili ve belirtisiz olarak ayrılmıştır. Fakat incelenen yeradları arasında belirtili isim tamalaması yoluyla oluşturulan yeradına rastlanmamıştır. Belirtisiz isim tamlaması yoluyla oluşturulan yeradı sayısı 726’dır. Bu da % 50 ‘lik , yüksek bir orandır. Bunun yüksek oluşunda sokak ve cadde adlarının bu yolla oluşturulmasının büyük payı vardır.
Sıfat tamlaması yoluyla oluşturulan yeradı sayısı 319’dur. % 22’lik bir dilimde yer almıştır.
Unvan grubu yoluyla oluşturulan yeradı sayısı 22’dir. %1‘lik dilimi kapsamaktadır.
İsim+çekimli fiil luruluşundaki yeradı sayısı 3’tür. Bu da %1 olarak kabul edilmektedir.

Birleşik adların genel olarak sayısı 1070’tir. Bu da % 73’lük bir dilimde yer alır. Çıkan sonuç; incelenen sözcükler yüksek bir oranla birleşik yapılı yeradlarından oluşmuştur.
Beşinci bölüm içinde sözlük yer almaktadır. Burada yeradlarında bulunan bazı sözcüklerin anlam açıklaması verilmiştir.

Çalışmamız esnasında yeradları ile ilgili kişisel çalışmaların yapıldığını gördük. Yani, sadece yaşadığı çevreyi merak edip araştıran kişilerle karşılaştık. Fakat bu çalışmalar kısıtlı olarak yapılmaktadır.
Ayrıca değiştirilen köy adlarının sayıca fazlalığını da belirledik. Bu adlar köyadının yanında parantez içinde verilmiştir. Bu değişimlerde geçerli bir sebep yoksa değişimlerin yapılmaması sağlanmalıdır. Çünkü yörenin asıl özelliği eski yeradında saklı kalmaktadır. Yöre halkı yeradlarını verirken kendi duyuş, düşünüş ve yaşayış özelliklerini de yansıtmıştır. Bu yönde yapılacak diğer çalışmalar da bunları ortaya çıkarmada yardımcı olacaktır.

Köy adlarında ortaya çıkan hassas tutumu maalesef özellikle sokak adlarının yapılışında göremedik. Bu konuda Belediye’de sorumlu kişilerle görüşme yaptık. Sonuç olarak; sadece hatıra karakterli adlar verilirken dikkat edildiğini öğrendik. Hatıra karakterli adlarda ülkemiz ve Kastamonu için önemli yer tutan kişiler yer almaktadır.
Bu çalışmayla bölgenin geçmişine verdiği önem ve sahip çıkma duygusunu görmekteyiz. Yeradı bilimiyle ilgili çalışmalar sayesinde yörelerin kültürü, tarihi, coğrafyası, inançlarıyla ilgili özellikler yazılı olarak saklanabilecektir. Tez, Kastamonu’nun diğer ilçeleriyle ilgili olarak yapılcak çalışmalara destek verici bir özellik gösterecektir

KAYNAKÇA

AKSAN , Doğan. “Köktürkçenin Söz Varlığı Üzerine”, TDAY Belleten, 19801981,Ankara,1983,ss.17-2.
–“Anadolu Yeradları Üzerine En Yeni Araştırmalar”, TDAY Belleten, Ankara,1973-1974, ss.185-193.
BAŞKAN , Özcan. “ Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme” ,TDAY Belleten, Ankara,1973-1974, ss.237-251.
BIYIKLI , Halil Serdar.Kıyık Türbesi, Daday,(26 Şubat 2013-Araştırma).
ÇÖREKÇİ ,Murat. Kastamonu Devrekâni Her Yönüyle, İstanbul,2005.
“Daday İlçe Yıllığı”, Kandil Matbaası,Ankara,1985. “Derleme Sözlüğü” ,TDK, Ankara ,1993, IV. Cilt.
Devellioğlu , Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat,Ankara,2006.
DURANLI, Muvaffak. “Kastamonu Yeradları Ve Sınıflandırma Çabası” İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri , 18-20 Eylül 2003, Ankara,2005.
“Kastamonu”, Türk Ansiklopedisi,Milli Eğitim Basımevi, Ankara,1974,21.Cilt.
EREN, Hasan. “Yeradlarımızın Dili” ,Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara, 1965 , ss.155-165.
–Türk Yeradları : Sökü , Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Ankara,1965, ss. 149-153.
–Türk Yeradları : Keçiborlu, Türkoloji Dergisi,Ankara Cilt:VI,Sayı:1,ss.8992.
ERGİN, MUHARREM.“Türk Dil Bilgisi”, Bayrak Yayınları, İstanbul, 1998. ERÖZ , Mehmet, “Sosyolojik Yönden Türk Yeradları”, Türk Yeradları Sempozyumu Bildirileri,Ankara,1984,s.4-53.
GÜLENSOY , Tuncer. Elazığ, Bingöl ve Tunceli İlleri Yeradlarına Bir Bakış, Türk Yeradları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1984,ss.149-156.
–Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü, Ankara, 2007.
http://www.barakturkmenleri.org/ (20/05/2013).
http://atam.gov.tr/kastamonuda-yapilan-ilk-kadin-mitingi/ (30/05/2013).
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kastamonu (28/05/2013).
http://www.kastamonu.gov.tr/kastamonu-tarihi.asp (28/05/2013).
HACALOĞLU , Recep Albayrak. “Borçalı Toponimleri”, Erdem Dergisi,
Ankara,2002Cilt.14, Sayı.40, s.143-170.
HALAÇOĞLU Yusuf. Anadolu’da Aşiretler-Cemaatler-Oymaklar(1453-1650),Türk Tarih Kurumu, Ankara,2009 (6 cilt).
“Kastamonu İl Yıllığı”,Yarı Açık Cezaevi Matbaası, Ankara, 1973.
KÜTÜKLÜ, Ferhat ve TUNOĞLU , Kamil. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kastamonu, İnkılab Yayınları , İstanbul, Ocak, 2012.
SAKAOĞLU, Saim.” İnsan Adlarından Kaynaklanan Yeradlarımız”, Türk Yeradları Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 1984, s.259-263.
ŞAHİN, Güven. “Türkiye’de Yapılmış Toponomi Çalışmaları, Adıyaman
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi ,Adıyaman, Haziran,2010,s.134-156. ŞAHİN, İbrahim. “Türkçe Yeradlarının Yapısı Üzerine”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:32,2007, ss.1-14.
–“Yeradıbilimi Araştırmalarında Mikrotoponiminin Yeri, Önemi ve Araştırma Yöntemi: Tırnak Köyü (İçel/Gülnar) Örneği” Turkısh Studies, Winter 2011, ss.1748-1770.
–“Türkiye Yeradbiliminde Terim ve Tür Sınıflandırması Sorunu”,Avrasya Terimler Dergisi, 2013,1 (1), ss. 46-58.
TÜRKAY, Cevdet, “Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı
İmparatorluğunda Oymak , Aşiret ve Cemaatlar” İstanbul, 1979.
YAKUPOĞLU, Cevdet. Kuzeybatı Anadolu’nun Sosyo- Ekonomik Tarihi,
Kastamonu- Sinop- Çankırı- Bolu, XIII-XV. Yüzyıllar,(Doktora Tezi),Ankara,2009. YALÇINKAYA, Elvan. Avşar Türkmenlerinin Kastamonu Çevresindeki İzleri, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011,Sayı: 59.ss. 91-100.
YAMAN ,Talat Mümtaz. Kastamonu Tarihi, İstanbul, 1935.
YILDIRIM, Mücahit. Vezirköprü İlçesinde Toponomik (Yeradlarıyla İlgili) İncelemeler, Samsun,13-16 Ekim 2011, ss. 1-14.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi

Fehmeddin DEMİRCİ Müze Araştırmacısı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müd.  Şeyh Şabanı Veli Vakıf Müzesi Kastamonu’da aynı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Bilgi-Belge
Kastamonu’da Bir Gazete: Zafer (1911-1919)

Prof. Dr. M. Serhat YILMAZ Zafer Gazetesi (1911-1919) Bu yazı Kastamonu’da yayınlanan Zafer gazetesinin 23. ve …

Kapat