Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Bilgi-Belge / Kastamonu Terakkî-i Zirâiyye Şirket-i Osmaniyyesi

Kastamonu Terakkî-i Zirâiyye Şirket-i Osmaniyyesi

Bunu paylaşınız

Kastamonu Terakki-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi (14 Mart 1909)

 Kastamonu Rehber-i Terakkî Şirketi, Kastamonu Terakkî-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi, Ziraat ve Ticaret Şirketi, Kastamonu İslâm Teavün Şirketi, Kastamonu Vesait-i Nakliye Şirketi, Türk Kazanç Yurdu Şirketi, Kastamonu Millî Ticaret Anonim Şirketi, Kastamonu Kendir Şirketi, İpekçilik-Arıcılık Şirketi…

Yukarıda adı geçen şirketler Osmanlı döneminde Kastamonu’da ilk birliktelik örnekleri ve ticarî dayanışmanın ilk numunelerindendir. Bir araya gelmek, ne kadar güzel bir teşebbüs. Osmanlı toplum düzeninde özelikle sosyal ve siyasal açıdan II. Meşrutiyet döneminin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Sosyal hayatta söz konusu dönem cemiyetleşme sürecinde bir hareketlilik ve örgütlülük anlayışını geliştirirken, özellikle hürriyet kavramı etrafında şekillenen siyasal hayatta ve daha pek çok alanda etkili olmuştur.
II. Meşrutiyet sonrasındaki gelişmelere paralel olarak toplumun gerek sosyal siyasi ve kültürel hayatında ve gerekse eğitimle ilgili konularda bir değişim süreci içerisinde olduğu görülür. Bu süreçte daha önce kurulmuş olan cemiyetlerin varlığına rağmen çok cemiyetli bir sosyal hayatın başladığı söylenebilir. Siyasî, edebî, meslekî sosyal gruplaşmalar gibi modern anlamda cemiyetleşme süreci Meşrutiyetin ilanına bağlı olarak kendisini htirmiş ve bu dönemde birçok dernek kurulmuş, Kastamonu`da da bu etkiler görülmüştür. Sosyal hayatta başlayan cemiyetleşme sürecinin kısa sürede ticarî hayatı da etkilediği söylenebilir. Bu çerçevede bir araya gelme fikri ticarî hayatta da öne çıkmaya başlamış ve ticarî ortaklıklar teşvik edilmiştir.

On dokuzuncu yüzyılda sanayi devriminin getirdiği üretim-tüketim ilişkisine bağlı olarak gelişen Avrupalı sanayi ülkeleri sömürgecilik hareketlerini hızlandırmış, bu durum bazı devletlerin hayatında ekonomik istikrarsızlıklara yol açmıştır. Bilhassa Avrupa merkezli dünya siyasetiyle ortaya çıkan emperyalizmin amacı; dünya ekonomisinden pay almak, özellikle dünya ticaretinde ve koloni hâkimiyetinde söz sahibi olarak bunları kuvvetli bir ordu ile korumak şeklindeydi. Osmanlı Devleti ise son yıllarında birbirini takip eden savaşlarla kaybedilen eyaletler, bozulan ekonomik ve sosyal düzen neticesinde ticarî hayatta büyük ölçüde gerilemiş, ticari bilançosu pasifleşmiş, devlet borçlanmış ve yabacı ülkelerin adeta açık bir pazarı haline gelmişti. Kapitülasyonlar, ticari ve iktisâdi rekabet manevraları, borçlandırma politikası, Osmanlı ülkesini büyük devletlerin yarış alanı yapmıştır.

1908–1914 yılları arasında Osmanlı Devleti ekonomik yapı olarak tarıma yönelik olup sanayide geri kalmış, ticarette dışa bağımlı özelliklere sahipti. Buna rağmen 1908 sonrası belirli bir gelişme gözlenmektedir. Bu dönem içerisinde sanayi işletmelerinin sayısında belirli oranda bir artış olmuştur.

Bu dönemde Osmanlı iktisâdi hayatında yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. II. Meşrutiyet ile birlikte İttihatçı çevrelerde mâli devlet yerine iktisâdi devlet görüşü belirginleşmişti. Bu dönemde kapitülasyonlara karşı bir anlayış gelişmiştir. İlk milli banka (İtibar-ı Milli Bankası) kurulmuştur. Ekonomi politikası sonucu milli sermayeli özel teşebbüsler, şirketler ve fabrikalar kurulmuştur. Kooperatifçilik, yerli malı sevgisi, Türklerden alış veriş yapmak, serbest meslekleri seçmek suretiyle halk daima telkin edilmiştir. Bu gayretler sonucunda esnaf ve meslek teşekkülleri kurulmuştur.

1908 ve takip eden yıllarda millî bir ekonomi yaratma çabaları içerisinde piyasa için üretimin önem taşıdığı bölgelerde ve ürünlerde çiftçiye yönelik sistemli politikalar izlenmiş, üretici birlikleri ile kooperatiflerin kurulması desteklenmiştir. 1914 yılında İttihatçılar ekonomik egemenliğin gereğini anlamış, milli egemenliğin ekonomik güç ile sağlanabileceği görüşünü benimsemişlerdi. Bunun için devlet desteğiyle kurulup geliştirilen bir milli ekonomi gerekiyordu. Bu çalışmalar ile siyasi sistem savaş yıllarında oluşmuş, savaş sırasında millî bir ekonomi “Millî İktisat” anlayışı öne çıkmıştır.
Aşağıda 14 Mart 1909 tarihinde Kastamonu’da kurulmuş olan “Kastamonu Terakki-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi” unvanlı şirketin kuruluş nizamnamesi verilmiştir. Kırk dört maddeden ibaret nizamnameye göre şirketin her bir hissesi yüz kuruş kıymetinde olup beş yüz hisseden ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Şirket ortaklarının isimleri unvanları okunabilen mühürleri aşağıda verilmiş olup Kastamonu’nun 1909 yılında esnaf, tüccar, memur ve sair meslek gruplarına ait isimler hakkında bizlere kıymetli bilgiler sunmaktadır. Şirketin nizamnamesinin orijinal belgesi Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’ndadır, çerçevelenmiş olup sergilenmektedir.
Kastamonu Terakki-i Zirâiye Şirket-i Osmaniyesi Nizamnâmesi Sûretidir

1. Madde: Bin üç yüz yirmi beş sene-i mâliyesi Martı ibtidâsından itibaren Kastamonu’da hissedârlık veçhile Terakki-i Zirâiye Şirketi unvânıyla muanven bir şirket teşekkül etmiştir.

2. Madde: Şirketin sermayesi Mecidî yirmi kuruş itibariyle beş yüz kuruş kıymetinde eshâm ile temin edilmiştir.

3. Madde: Her sehim yüz kuruş kıymetinde beş yüz hisseye ve her hisse 10 kuruş kıymetinde 10 kupona münkasemdir.

4. Madde: Şirket bidâyet-i teşkîlinde bin adet eshâm mevki-i’ tedâvüle vaz’ etmiştir. Bilahare iş bu miktar cemiyet-i umûmiye kararıyla tezyîd veya tenkis olabilir. 

5. Madde. Şirketin esas maksadı fenn-i cedîde tatbiken kozacılık ile iştigâl olup iştigâlâtı âtiyyen cemiyet-i umûmiye kararıyla şuabat-ı sâire-i ziraîyeye de teşmîl edilebilir.

6. Madde: Hissedârân meyanına dâhil olabilmek için lâakal bir sehim iştirâk etmek lazımdır.

7. Madde: İştirâk olunan her sehimin bedeli için mah-be-mah bir kupon bedeli olan on kuruş tesviye edilecek fakat hîn-i iştirâkta beş kupon bedeli olan elli kuruş def’aten verilecektir.

8. Madde: Yedinci madde mucibince hissedâr ilk beş kupon bedeli olan elli kuruşla mahiye onar kuruş vermek suretiyle kırk beş ayda bir sehime mâlik olmuş bulunacaktır.

9. Madde: Her hissedâr şirkete te’dîye edildiği akçeye göre menâfia iştirâk edeceğinden ziyade kupon almakta muhtardır.

10. Madde: Hissedârân iştirâk ettikleri sehimleri için şehrî müteahhid bulundukları kupon bedelâtı her ayın ibtidâsından nihayet onuncu gününe kadar te’dîye ile kuponunu ahz etmeye mecburdur.

11. Madde: Üç ay mütevaliyen onuncu maddede tayin olunan müddet zarfında bedelini te’dîye ile kuponunu almayan hissedâr hissesindeki hak iştirâkını izaa eyler ve ol vakte kadar verdiği mebâliğ şirket hesabına irâd kayd ve on ikinci madde mucibince ahz olunmayan kuponlar i’tâ olunur.

12. Madde: On birinci madde mucibince te’dîye olunmayan eshâmın bakiyesi sermaye-i şirketten bi’t-tenzîl cemiyet-i umûmiye muvacehesinde iptal olunacaktır.

13. Madde: Kati surette tahvil-i mekân ve vefat gibi izâr-ı meşrua ve makbule vuku’unda hissedâr veya verese hakk-ı iştirâktan sarf-ı nazar etmek isterlerse şirkette mevzu sermayeleri tamamen red ve iâde olunur ve yalnız o senenin hisse-i menâfi’inden mahrum olurlar.

14. Madde: Eshâm nâma muharrerdir. Fakat meclis-i idarenin ma’lûmatı tahtında âhire bey’-i caizdir.

15. Madde: Hissedârân kupon bedelâtını gerek bizzat ve gerek bi’lvasıta onuncu maddede tayin olunan müddet zarfında şirket veznesine bi’tteslim muhasebe me’mûruyla veznedâr tarafından memhur kuponlarını ahz edecektir.

16. Madde: Hissedârân on beşinci maddede beyan olunduğu vecihle kupon bedelâtını mah-be-mah te’dîye ile on adede baliğ olduğunda kuponların reddi ile hisse senedi ve hisse senedinin beşe iblağında kupon ve hisse senedâtının reddi ile sehmi alacaktır.

17. Madde: Hissedârân şayet kupon veya hisse senedâtını zayi eylediğinde mezkûr kupon veya hisse senedinin numarasını müderic ve ziyaını muhtevi “namıma muharrer (…) numaralı sehmin (…) nci hisse senedinin (…) numaralı kuponunu zayi eylediğimden iş bu memhur senedim mezkûr hisse senedi veya kupon yerine muhasebe heyetine tevdî’ kılındı” diye bir senet tanzim ve tahtim eyledikten sonra sehmi alabilecektir. Çünkü hissedârâna verilen mezkûr kupon veya hisse senedi heyet-i muhasebece bir nevi makbuz olduğundan aslı veya tanzim edeceği senedi iâde ve i’tâ kılınmadıkça mâlik olduğu hisse senedi veya sehm yedine teslim olunamaz.

18. Madde: Sekizinci maddede gösterilen müddetten evvel on üçüncü maddede münderic i’zârdan gayrı ahvalde hissedârân şirketten çıkamaz. Çıkmak isterse evvelce te’dîye eylemiş olduğu meblağ şirket hesabına irâd kayd olunur ve bu suretle hakk-ı iştirâkı izaa olunan sehm iptal olunur.

19. Madde: Gerek toptan gerek mukasseten beş yüz kuruşu tamamen te’dîye ile bir sehme mâlik olan her hissedâr sekizinci maddede muharrir kırk beş ay hitâmında sermayesini alarak çıkmakta muhtardır. Ancak o senenin hisse-i temettü’ünden mahrum olur.

20. Madde: Meclis-i idare ikisi heyet-i muhasebe, ikisi heyet-i fenniye ve beşi de heyet-i ticariyeden mürekkeb olmak üzere dokuz âzâdan ibaret bulunacaktır.

21. Madde: Mukarrerât meclis-i idarenin ittifâk veya ekseriyet-i ârâ’sıyla olacaktır.

22. Madde: Meclis-i idare âzâları beş sehm sahibinden veyahut dört sehm sahibinin vekâletini deruhte eden bir beşinci hissedârdan teşekkül eden cemiyet-i umûmiye huzurunda re’y-i hafî ile ve yirminci maddedeki şuabât umuruna vâkıf ve ehli olanlardan intihâb ve tayin edilecektir.

23. Madde: Meclis-i idare âzâlarının müddet-i me’mûriyeti bir seneden ibaret olacaktır. Müddeti hitâm bulan âzâların senîn-i sâirede intihâbı caizdir. 

24. Madde: Meclis-i idare içlerinden birisini ekseriyet ve ittifâkla kendi beynlerinde müdüriyete intihâb edeceklerdir. Şirketin mührü müdürün nezdinde bulunacaktır.

25. Madde: Meclis-i idare haftada lâakal üç defa ictima’ edecekler ve intihâbât zamana göre ictima’larını tezyîd ve ekseriyet hâsıl olduğu vakit müzakerâta ibtidâr eyleyeceklerdir. Müdür-i şirket meclis-i idarenin re’y ve kararı olmadıkça bir güne bey’ü şirâ muamelesi yapamayacaktır. Sulh u dava ve diğer her türlü muamelât-ı resmiye meclis-i idare kararıyla olacaktır.

26. Madde: Biri rûz-i hazr ve biri rûz-i kasım ibtidâsında olmak üzere senede iki defa ictima-ı umûmi akd olunacaktır. Rûz-i hazr ibtidâsındaki ictima’da meclis-i idare o sene zarfında vâki olan teşebbüsât ve icraatından bahis bir rapor tanzim ve cemiyet-i umûmiyeye tasdik ettirecektir. Rûz-i Kasım’da ise sene başı itibar olunup bu ictima’da kezalik muamelat-ı şirketi natık raporla bir de şirketin bir senelik umûmi bilânçosu yapılacak ve o senenin hesabı bilru’ye cemiyet-i umûmiyeye tasdik ettirilecektir.

27. Madde: Meclis-i idare görülen lüzum üzerine cemiyet-i umûmiyeyi müddet-i muayyenesinden gayrı olarak da fevkalade ictima’a davet edebilir.

28. Madde: Yirmi altıncı madde mucibince bir senelik muamelâtı -varidât ve sarfiyât ile miktar-ı temettü’ ve istifadeyi- hâvî tanzim olunan cemiyet-i umûmiyeden musaddak bilânçonun hülasası gazetelerde ilân edilecektir.

29. Madde: Heyet-i muhasebe “muhasebe me’mûr ve veznedâr” şirketin umur-i hesabiyesiyle, heyet-i fenniye “fen ziraat mütehassısları” muamelât fenniyesiyle, heyet-i ticariye umur-i ticariyesiyle iştigal edecek ve bu üç kısım heyetin teşebbüsât ve icraatı meclis-i idarenin karar ve tensîbi ile olacaktır.

30. Madde. Hâsılat-i sâfiyenin yüzde onu meclis-i idare âzâlarının ikramiyesine ait olup ihtiyât akçesinin tefrîk ve temettü’ün tevzi’ meclis-i idare kararına ve cemiyet-i umûmiye tasdikine vâbestedir.

31. Madde: İhtiyât akçesinin suret-i sarfı cemiyet-i umûmiye kararıyla tayin olunur.

32. Madde: Senesi içinde âzâdan istifa eden olur veya vefat eden bulunursa yerine intihâbda ondan sonra haiz-i ekseriyet olanlar sırasıyla alınır.

33. Madde: Hudânegerde vukua gelen zarardan dolayı hissedârân hisseleri nisbetinde mutazarrır olacaktır.

34. Madde: Sermaye-i mevzu’adan ve şirketin her türlü muamelâtından dolayı hissedâra karşı meclis-i idare mes’ûldur.

35. Madde: Kuponlar, hisse senetleri ve eshâm muhasebe me’mûru ve veznedârın mühr-ü zâtileri ile mühürlenip muhasebe memuru muamelât-ı kaydiyesinden ve veznedâr makbuzât ve medfuâtından mes’ûldürler.

36. Madde: Medfuât meclis-i idare tarafından musaddak ve sarfını nâtık senet mukabilinde yapılacaktır.

37. Madde: Şirketin muamelât ve ticareti tevessü’ eylediği zaman meclis-i idare cemiyet-i umûmiye kararıyla tevzif ve âzâların adedi lüzumuna göre cemiyet-i umûmiye kararıyla tezyid veya tenkis edilecektir.

38. Madde: Meclis-i idare-i şirket piliç, arı ve dutluk tesisiyle koza yetiştirilmek üzere mesleğini hemen takip edecektir.

39. Madde: Meclis-i idare-i şirketten birisi kanunen haiz olduğu hukuk ve salahiyeti hissedârândan emniyet ettiği bir veya birkaç zâta vekâleten havâle eder ve icabında âzâ-yı muavene nâmıyla ve meclis kararıyla hissedârândan üç zât alınabilir ve vekiller şirketin müdürüyle bi’l-ittifâk ifâ-yı muamele eylerler. Muamelât, vâkıâ şirketin mühr-ü resmisi tahtında olur.

40. Madde: İctima-ı umûmi in’ikâd edebilmek için yirmi ikinci madde mucibince cemiyet-i umûmiyeyi teşkîl edecek zevâtın lâakal nısfından bir ziyadesi mevcut bulunmak şarttır.

41. Madde: Meclis-i idarenin sülüsânı veyahut hissedârânın nısfı tarafından vuku’ bulacak talep üzerine iş bu mukavelenâmenin bazı mevâdının cemiyet-i umûmiye kararıyla ta’dil ve tevsî’i câizdir.

42. Madde: Hissedârânın sülüsü, muamelât-ı şirketin teftişine bâ varaka lüzum gösterecek olursa meclis-i idare cemiyet-i umûmiyeyi ictima’a davetle i’tâ-yı hesaba mecburdur.

43. Madde: Şirket âtiyyen bir iktisat sandığı açmak hak ve ihtiyarına mâliktir.

44. Madde: Hissedârân hîn-i iştirâklerinde kırk dört madde üzerine müesses iş bu nizamnâmenin tame-i ahkâm ve tatbikini kabul etmiş oldukları cihetle bilahare mezkûr nizamnâme haricinde bir güne metâlibe ve muamelede bulunamayacaklardır.

Fî 1 Mart sene 1325. (14 Mart 1909)
(Hissedarların İsim/İmza-Mühürler-Hisse Numarası)
Ziraatbank Evrak Mukayyidi (mühür okunamadı) (1)
Kuzuzâde Tahir (2)
Çorbacıoğlu (3)
Karabet Malkiyan (4)
Kuzuzâde Mahdumu (mühür okunamadı) (5)
Kibarzâde İsmail (6-148)
(…) Mahdumu (7-164)
Kondüktör (8-158)
Sermühendis Muavini (mühür okunamadı) (9-154)
Nafia Başkâtibi (10)
Sermühendis (…) oğlu (…) vefat etmiştir (11)
Kondüktör Cemal Efendi (12-156)
Kondüktör Abdullah Efendi Namına Mehmet Ali Efendi (13-155)
Aşçı Emin Ağa (14)
Ballıkzâde Muhsin (15)
Ricalzâde (mühür okunamadı) (16)
Bank-ı Osmanî Murahhası (mühür okunamadı) (17)
Boyacızâde Hacı Hafız Efendi (18)
Müdde-i Umumî (…) (19)
Muhsirzade Mahir Efendi (20-150)
Muhsirzâde Kâzım Efendi (21-151)
Kondüktör Mehmet Ali Efendi (22-23-157)
Ekmekçi Demircioğlu Hacı Mehmet (24)
Bakırcı Mehmet Ali Ağa (25)
Hacı Melekzâde (26)
Baytar Müfettişi (27-122)
Tüccârdan Andonyadis Kostaki Efendi (28-29)
İstinaf Zabıta Ketebesi Hüseyin (30)
Ziraat Mütehassısı (…) Efendi (31)
Kırkçeşme Mahallesi Kasabı Hüseyin Remzi Ağa (32)
Ekmekçi Osmanoğlu Mahdumu (mühür okunamadı) (33)
Hacı Ömerzâde (34)
Şirinzâde Ahmet Fuad (35-177)
Mazlumcuoğlu (mühür okunamadı) (36-82)
Bidâyet Mahkemesi Başkâtibi (mühür okunamadı) (37)
Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi Şükrü Efendi (mühür yok) (38)
Süvâri Mülâzımı İbrahim Efendi (39)
Yılancıoğlu Emin (40)
Bakkal Çerkesoğlu (mühüt okunamadı) (41)
Mekteb-i İdâdî Müdürü (mühür okunamadı) (42)
İdâdî Muallimlerinden Sadık Efendi (43-141)
İdâdî Muallimlerinden (mühür okunamadı) (44)
Maarif Müdürü (mühür okunamadı) (45)
Matbaa Müdürü (mühür okunamadı) (46)
Ecza Memuru (mühür yok) (47)
İdâdî Muallimlerinden Mahmud Efendi (48)
Halacyan Menak Efendi (49)
İdâdî Muallimi Hacı Ziyâ Efendi (50)
Ballıkzâde Şemseddin (51)
Konyalızâde Hafız (mühür okunamadı) (52)
Ekmekci Ahmetzâde (mühür okunamadı) (53)
Tataryan Toros Efendi (54)
Ekmekci Sucuoğlu Muhsin Rıf’at (55-56)
İğneciyan Ohannis Efendi (57)
Ticaret Odası Muhasibi (mühür okunamadı) (58)
Tasanyan Karabet Efendi (59)
Taşçıoğlu Mehmet Kâmil (60)
Zincircizâde (mühür okunamadı) (61-149)
Zincircizâde Mahdumu (mühür yok) (62)
İbikoğlu (mühür okunamadı) (63-64-125)
Hacı Abidinzâde Hacı Abdullah Efendi (65-66)
Hacı Abidinzâde Hasan Efendi (67-68)
Ürgüblüzâde (mühür okunamadı) (69)
Rüşdiye Arâbî Muallimi Seyid Ahmet Sa’îd (70)
Telgraf Başkâtibi (mühür okunamadı) (71)
Telgraf Tahrirât Kâtibi (mühür okunamadı) (72)
Hükkâmzâde (mühür yok) (73)
Ayânzâde (mühür yok) (74)
Mektûbi-i Vilâyet Mustafa Rıf’at Bey (75-76-77-78)
Hüdânizâde (mühür yok) (79-80-81)
Kibarzâde Mehmet Mâhir Efendi (83)
Nuhzâde (mühür okunamadı) (84)
Evrak Müdîri (mühür okunamadı) (85)
Uğurluzâde (mühür okunamadı) (86-87-145-146-147)
Evkâf Başkâtibi (mühür okunamadı) (88)
Evkâf İkinci Kâtibi Hafız (89)
Muhasebe Mutemedi (mühür okunamadı) (90)
Araç Mübâşiri Şa’banoğlu Mehmet (91)
Devrekanili Çerkes Ahmetoğlu 8 mühür yok) (92)
Devrekani Tapu Kâtibi (imza yok) (93)
Mahkeme-i İstinaf Başkâtibi (mühür okunamadı) (94)
Bayburdoğlu Kasab Emin Ağa (95)
Eflanizâde Mehmet Lütfi (96)
Çavuşzâde Mehmet Rıf’at (97)
Orman Sermüfettişi (mühür okunamadı) (98)
Orman Süvâri Memuru (mühür okunamadı) (99)
Kasab Hacı Alizâde Hacı Mehmet Efendi (100-132)
Kasab Hacı Alizâde İbrahim Ağa (101-133)
Orman Müfettiş Muavini (mühür yok) (102)
Ovalızâde (mühür okunamadı) (103)
(…) oğlu (mühür yok) (104)
Ekmekci Kırbağıoğlu (mühür okunamadı) (105)
Kibarzâde Ahmet Efendi (106)
Koçoğlu Mehmet Mahir (107-160-161)
Karakuzîzâde (mühür yok) (108)
Şer’iye Ketebesinde Yüzbaşızâde (mühür okunamadı) (109)
Şekerci Çavuş Mehmet (110)
Nalbur Çerkesoğlu Hüseyin (111-124)
Tüccardan Papasoğlu (mühür yok) (112)
Bakkal Şatıroğlu (mühür yok) (113)
Sarıömerli Bakırcı Alizâde (mühür yok) (114)
Bakkal Hasan Beşeoğlu (mühür okunamadı) (115)
Çayköylüoğlu Hasan (116-144)
Kara Hüseyinzâde Mahdumu (mühür okunamadı) (117)
Hacı Evliya Efendi (mühür yok) (118-119-124)
Hükkâmzâde Hafız Efendi (mühür yok) (123)
Bakırcı Hacı Kalfaoğlu Ahmet Celâl (126-127)
Dağıstanlı Abbas Mustafa Efendi (128)
Çerkezoğlu (…) Efendi (mühür okunamadı) (129)
İstinaf Müdde-i Umumîsi Beyin (…) Sahib-i Hisse Öztekyecizâde Emin (130-131)
Şekerci Karamollaoğlu (135-136)
Bağlı Hacı İsmail Efendi vekaleti Mehmet Emin (137)
Yağcıoğlu Muhyeddin Ağa (138)
Aşçı Hacı Süleymanoğlu Abdullah Ağa (139)
Aşçı Abdullah Ağanın Şerîki (mühür yok) (140)
(…) Urgancı Kürdoğlu (mühür okunamadı) (142)
(…) Ahmetzâde Mehmet Sabri Efendi (143)
Ekmekçi Ömer Beyoğlu (mühür okunamadı) (152)
Ecevitlizâde Mahdumu Ahmet Şükrü Efendi (153)
Boyacızâde Sadık Efendi (mühür okunamadı) (159)
Sıhhiyeci (…) Osmanoğlu (mühür okunamadı) (162)
Kanoğlu Ahmet Ağa (mühür okunamadı) (163)
Nakibzâde Alaaddin (mühür yok) (165-166)
Çarkçı Benlioğlu (mühür okunamadı) (167)
Urgancı Lem’i Efendi (mühür okunamadı) (168)
Boyacızâde Said Efendi (169-170)
Bakkal Batur Efendi (171)
Ekmekçi Kocaoğlu (mühür yok) (172)
Hamamcızâde Hacı Mustafa Remzi Efendi (173)
İshakzâde (mühür okunamadı) (174)
Tahsildâr (…) Efendi (mühür okunamadı) (175)
İstinaf Kaleminde (…) Hasanoğlu Hüsnü Efendi (176)
Akdoğanlızâde (mühür yok) (178)
(…) Kosazâde Mehmet Muhyeddin (179)
Kadı Beşezâde (mühür okunamadı) (180-181)
Kırkçeşmeli Bayburtoğlu Hasan Çavuş (yok)
Mevlevî Dergâhı Postnişîni (Said Hemdem) (yok)

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi

Fehmeddin DEMİRCİ Müze Araştırmacısı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müd.  Şeyh Şabanı Veli Vakıf Müzesi Kastamonu’da aynı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Bilgi-Belge
Kastamonu Taşköprü’de Mâni Söyleme Geleneği

TAŞKÖPRÜ'DE (KASTAMONU) MÂNİ SÖYLEME GELENEĞİ Yazan: Sagıp ATLI ÖZET Hızlı bir şekilde değişen zamana ve …

Kapat