Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Ahmed Said Efendi

Kastamonulu Ahmed Said Efendi

Bunu paylaşınız

AHMET SAİT EFENDİ (Kastamonulu)

Kastamonu’da Nasrullah Kadı Medresesi’nde tedris-i ulûm ile meşgul sâbık Kastamonu Müftüsü Taşköprülüzâde Mehmet Zühtü Efendi’nin damadı, Hattat Ahmet Şevkî Efendi’nin oğlu olup 1277 h. yılında Kastamonu’da doğmuştur.

Sibyan mektebi ile Rüştiyede mukaddemât-ı ulûm ve müretteb dersleri okuduktan sonra mektebce birinci addolunarak 10 Haziran 1290’da şehâdetnâme almıştır. Pederinden nahiv, mantık, fıkıh ve Fârisîden bazı kütüb ve resâili ta’lim ettikten sonra Dersaâdet’e gelip medresede ihtiyâr-ı ikámetle
Evkáf-ı Hümâyûn Meclis İdaresi Reisi Atıf Bey Efendi’nin halka-i tedrisine
tederrüsle 21 Cemaziyelevvel 1311 tarihinde icâzet almıştır.

1 Mayıs 1299 (6 Receb 1300) tarihinde Fetvâhâne Evrak Kalemi’ne mülâzemeten tayin edilmiş ve fetvahane dairelerinin 7 Kânûnievvel 1305’de ki ta’miratında anbar kâtibliği vazifesini ifa etmiştir. 1 Haziran 1299’da Ruûs maaşı tahsis edilmişse de bilâd-ı devriyeden Sivas Mevleviyeti 29 Eylül 1309’da tevcîh olunduğundan 1 Temmuz 1310’da ruûs maaşi kat’ olunmuştur. 18 Eylül 1310’da bu mevleviyetten infisal etmiştir. 

Uhdesine 15 Rebîulâher 1299’da Hareket-i Hâriç Edirne Müderrisliği, 25 Rebîulevvel 1301’de rütbesi Hareket-i Dahil, 17 Rebîulâher 1302’de Musıla-i
Sahn raddelerine, 13 Rebîulâher 1304’de İbtidaî Altmışlı, 5 Receb 1305’de Hareket-i Altmışlı ve 9 Muharrem 1308’de Musıla-i Süleymaniye’ye terfi’ etmiştir. 

Ayrıca uhdelerine 25 Ramazan 1317 senesinde Mahreç, 16 Zilhicce 1321
senesinde Bilâd-ı Hamse pâyeleri ve Cemâziyelevvel 1321’den (1 Ağustos 1319) itibaren Tarîk maaşı tahsis buyurulmuştur. 1 Eylül 1325 tarihinde Evrak Kalemi Mümeyyizliğine tayin edilmiştir. 27 Subat 1332’de Tarîk maaşı kat’ olunmuştur. 22 Teşrînievvel 1335’de Evrak Müdüriyetine tayin edilmiştir. Açılacak bir memuriyete tayin olunmak üzere müdüriyetten 8 Ağustos 1336’da ayrılmıştır. 15 Teşrinisâni 1336’da Daire-i Meşihat Evrak Müdüriyeti Muavinliği’ne tayin edilmiştir.

27 Temmuz 1338 tarihinden itibaren tekáüde sevk edilmiştir.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Kırkbeşzâde Suleyman Ağa’nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu’nun Akkaya nahiyesinde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Kastamonulu Ahmed Hilmi Efendiler

AHMET HİLMİ EFENDİ (Kastamonulu) Kırkbeşzâde Suleyman Ağa'nın oğlu olup 1275 h. senesinde Kastamonu'nun Akkaya nahiyesinde …

Kapat