Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Kastamonulu Hâkî Efendi

Kastamonulu Hâkî Efendi

Bunu paylaşınız

HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendi (d.?/?-ö.?/?)

Divan şairi

Kastamonuludur. Candaroğullarından İsmâîl Bey (beylik dönemi: 1443-1461) zamanında yaşamıştır. Verilen bilgiye göre Hâkî, dönemin vezirlerinden birine caize ümidiyle kaside sunmuş, fakat karşılık göremeyince makam sahibi kişilerin cömert olması gerektiğini anlatan şu kıt’ayı yazmıştır:

Kerem ehli makâmıdur bu sadr
Bu ululuk ya bî-sehâ nic’olur
Gel begüm sen vezâreti bana vir
Beni medh eyle gör atâ nic’olur

 (Canım 2000: 243)

Hâkî, Anadolu’da yetişen şairlerin ilklerindendir. Yaşadığı dönemin tanınan ve Dîvân’ının çok rağbet gördüğü belirtilen usta şairlerindendir. Ancak şiirleri zamanla unutulmuştur. Tezkirelerde sözü edilen Dîvân’ı ise bugün elimizde bulunmamaktadır. Latîfî Tezkiresi’nde aşağıdaki beyit, Hâkî Dîvânı’nın başında yer alan matla beyti olarak verilmiştir. Matla’ın kafiyesinin “nun” harfi olmasından hareketle Dîvân’ın mürettep olmadığı iddia edilebilir:

Ey murâd-ı mü’min ü tersâ mu’în-i merd ü zen
Kudretündür taşı geh mercân u geh mermer düzen 

(Canım 2000: 243).

Eserlerinden Diğer Örnekler

Matla’ 

Ey çâre-i bî-çâregân rahm eyle ben bî-çâreye
Senden ki çâre olmaya dahi ne çâre çâreye

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretüş-Şuarâ ve Tabsıratün-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 243.

Beyt 

Dostlar çâk-i girîbânum görüp ayb itmenüz
Ben dahî bir pârsâyidüm ki rüsvâ kıldı aşk

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretüş-Şuarâ ve Tabsıratün-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 243.

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretüş-Şuarâ ve Tabsıratün-Nuzemâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhül-Ahbârın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretüş-Şuarâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî – Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. hzl. C. Kurnaz; M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Mehdi Keskin’in Unutamadıkları…

AVUKAT, SİYASETÇİ MEHDİ KESKİN’İN HATIRA SANDIĞININ KAPAĞINI ARALARKEN Kastamonu’nun tanınmış Medine kökenli Devrekânili Keskin ailesinden, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız
Şâir Dâî

DÂ’Î (d.?/?-ö.?/?) Divan şairi Kastamonuludur. Kınalı-zâde Hasan Çelebi (1981: 361), birçok şairde olduğu gibi “Latîfî …

Kapat