Mehmed Ârif Efendi

Bunu paylaşınız

MEHMET ÂRİF EFENDİ (Kastamonulu)

Nakşibendî Tarikatının Hâlidî hulefâsından Şeyh Hacı Ahmet Efendi’nin torunu, İsmail Bey Medresesi müderrisi, mevâlîden, İzmir payesini hâmil Mehmet Abdülaziz Efendi’nin oğludur. Temmuz 1270 (1854) tarihinde Kastamonu’nun Cebrail Mahallesi’nde doğmuştur.

İlk mektebten sonra mülkiye
Rüştiyesi’ni bitirmiştir. 1288 (1872) senesinde Merdiyye Medresesi’nde
müderris Seyyid Ahmed Hicabî Hazretlerinden zâhirî ve manevî ilimleri tahsil etmiştir. Recep 1304 (1886) tarihinde icâzet almıştır. Kıraat-ı Seb’a ve aşereyi de memleketinin reisü’l-kurrâsı Hafız Sádık Efendi’den ikmal ve itmam etmiştir. 

1295 (1877) senesinde İstanbul’a gelmiş ve Şeyhülislâm Uryanîzâde Ahmet Es’at Efendi’nin imamlığını îfâ etmekte iken Safer 1296 (1878) tarihinde uhdesine İbtidaî Hâriç Bursa Seniye-i İbrahim Ağa Medresesi Müderrisliği ruûsu tevcih olunmuştur. Babasının vefatı ile inhilâl eden İsmail Bey Medresesi Müderrisliği’ne tâlip olmuş ve imtihanı kazanarak müderris beratı almıştır: Zilkâde 1296 (1878)

İlmî rütbesi Muharrem 1297’de (1879) Musıla-i Sahn Bursa Sofizâde Ferid Bey Medresesi Müderrisliği’ne terfi olunmuştur. Bir yıl sonra memleketine dönerek ilimle uğraşmaya başlamıştır. Bu arada Mart 1302’de (1886) Kastamonu İstînaf Mahkemesi azalığına tayin olunmuştur. Bu ázalığı iki yıl devam etmiştir. 

Temmuz 1330 (1914) tarihlerinde İsmail Bey Medresesi’nde müderrislik
yapıyordu.

Sadık Albayrak 

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Kastamonulu Mehmed Efendiler

MEHMET EFENDİ (Kastamonulu) Mustafa Kalbî Efendi’nin oğlu olup Haziran 1263 senesinde Kastamonu’nun Köyceğiz (Küpcüğez olmalı) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Tosyalı Şerifzâde Mehmed Efendi

MEHMET EFENDİ (Tosyalı) Şerifzâde Mehmet Bahaeddin Efendi, Sadık Efendinin oğlu olup Tesrînisânî 1283 (1867) tarihinde …

Kapat