Ana Sayfa / KÜLTÜR – SANAT – FİKRİYAT / Makaleler / Risale-i Nur’da ‘Nefs’ kavramı

Risale-i Nur’da ‘Nefs’ kavramı

Bunu paylaşınız

Risale-i Nur’da nefs-i insaniye

Baki ÇİMİÇ

Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de Yusuf (a.s)’ın dilinden nefsin kötülükleri işlemeyi, hevâ ve hevesi doğrultusunda Allah’ın emirlerine muhalefet etmeyi arzuladığını ve sahibini buna yönelmek için zorladığını bildirmektedir:” (Yusuf), nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin acıyıp koruduğu hariç, nefis aşırı şekilde kötülüğü emredicidir…” (Yusuf 12/53).

Nefs, mahiyet bakımından maddi bedene muhalif, ama gül suyunun gülde, zeytinyağının zeytinde yayılması gibi bedene yayılan nurani, yüce, diri ve hareketli bir mahlûktur.

Nefs, Risale-i Nurlarda da etraflıca işlenmiş bir konudur. “… Hem kesâfetli olan nefs-i insaniye; sırr-ı câmiiyet itibariyle, tezekki etmek şartıyla bütün letâif-i insâniyenin fevkine çıktığı gibi…(Sözler,2004,s:808)” izahı ile de nefs-i insaniyenin kesif ve yoğun bir halde iken, pek çok mânâ ve şeyleri içine almadaki maksat sırrı itibariyle, mânevi temizlenme ve ahlâken yükselme ile insanda bulunan bütün mânevî duyguların üzerine çıkabilmektedir.

Öyleyse bütün letaif-i insaniyenin fevkine çıkabilme kabiliyeti olan nefs-i insâniyenin özelliklerini tanımak ve tezekki etmemiş halini öğrenmek için Risale-i Nur külliyatında izahı yapılmış olan nefsin mahiyetine ve hallerine bakalım. Üstad Bediüzzaman bizim izah yapmamıza ihtiyaç bırakmayacak şekliyle nefs-i insaniyeyi açıkladığından sözü O’na bırakalım istiyoruz. İşte Risale-i Nur’da nefs-i insaniye.

•  Bütün lezzetlerin mahzeni nefistir. Vücudun merkezi ve menfaatin madeni nefistir. İnsana en karîb (yakın) nefistir. (Mesnevî-i Nuriye)

• Hem insanda madem nefis, hevâ ve vehim ve şeytan hükmediyorlar; çok vakit imanını rencide etmek için, gafletinden istifade ederek, çok hileleri ederler, şüphe ve vesveselerle iman nurunu kaparlar. (Yirmi Altıncı Mektup)

• Nefis, zıtları birbirinden tevlid eder(doğurur, netice verir). Nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki zıtları birbirinden meydana çıkarır. İyiliklere sahip çıkar, kusurları üzerine almaz. (Mesnevî-i Nuriye – Katre)

• Nefis, aleyhte olan herbirşeyi lehte zanneder. (Mesnevî-i Nuriye – Katre)

• Nefis, mükâfatı gördüğü zaman “Keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım” der. Mücâzâtın şiddetini de gördüğü vakit, teâmî (görmezden gelerek) ve inkârla kendisini tesellî eder. (Mesnevî-i Nuriye – Katre)

• Nefis, tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden, tesettür etmek istiyor. Yani, onu görecek bir rakibin gözü altında bulunmasını istemiyor. Bunun için bir Hâlıkın, bir Mâlikin bulunmamasını temennî eder. Sonra mülâhaza eder. Sonra tasavvur eder. Nihayet, ademini, yok olduğunu itikad etmekle dinden çıkar. (Mesnevî-i Nuriye)

• Nefsin vücudunda bir körlük vardır. O körlük vücudunda zerre-miskal kaldıkça, hakikat güneşinin görünmesine mâni bir hicap olur. (Mesnevî-i Nuriye- Katre)

• Nefis, kendisini kader ve sıfât-ı İlâhiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder.

• Nefis, devekuşu gibidir. Şeytan Sofestâî, hevâ da Bektâşîdir.( Mesnevî-i Nuriye)

• Nefs-i emmâre, devekuşu gibi aleyhine olan şeyi lehine zanneder. Veya Sofestâî gibi münakaşa edenleridir ki, vekilleri birbirini reddeder. Teâruzan (Birbirine zıt, muâraza), tesâkutan (ardı ardına düşmek) kabilinden, “Hiçbirisi de hak değildir” diye hükmeder.

• Gafil nefis, âhireti dünyanın bitişiğinde ve dünyayla bağlı bir menzil zannediyor. Bu itibarla nefsin elinde iki silâh vardır. Dünyanın zeval ve fenasının eleminden kurtulmak için âhireti düşünmekle ümitvar olur. Âhiret için lâzım olan a’mâl külfetine gelince, gaflet veya tegafül ile (anlamamazlıktan gelerek) ondan da kendisini kurtarır. (Mesnevî-i Nuriye)

• Nefs-i nâtıkanın en yüksek matlubu devam ve bekadır. Hattâ vehmî bir devamla kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz. (Mesnevî-i Nuriye)

• Nefis, Rabbisini tanımak istemiyor; firavunâne kendi rububiyet istiyor.(Mektubat-)

• Nefis, ve hevâ, kuvve-i şeheviye ve gadabiye, bir kapıcı ve it hükmündedirler. (Yirmi Üçüncü Söz)

• Şeytanın mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir-tâ ki istiğfar ve istiâze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enâniyetini tahrik edip, tâ ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta taksirattan takdis etsin. (On Üçüncü Lem’a)

• Nefis, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan, bir nevi rububiyet dâvâ eder; mâbuduna karşı adâvetkârâne bir isyanı taşır. (Yirmi Dokuzuncu Mektup)

• Nefis, Vâcibü’l-Vücudun ef’âlini fiillerine benzetemiyor. Hakikatini fehmetmekte akıl mütehayyir kalıyor. Fiili fâilsiz zannediyor. (Mesnevî-i Nuriye – Zerre)

• Nefis, kendisini, yaptığı fiillerinde fiil içinde müstetir (gizlenmiş) Hû gibi görüyor. Tecelliyâtın genişliğini imtinâa, büyüklüğünü ademe hamletmekle, şeytanı bile yaptığı mugalâtadan utandırıyor.

• Nefis, daima ıztıraplar, kalâklar içinde evhamdan kurtulup tevekküle yanaşmıyor. Hükm-ü kadere razı olmuyor. (Mesnevî-i Nuriye – Habbe)

• Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbab çoktur. Başta nefis ve hevâsı ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâileri var. (On Yedinci Lem’a – 7.Nota)

• Mâlik-i Hakikîden gaflet, nefsin firavunluğuna sebep olur.

• Nefis, nefsine mâlik olmadığı gibi, cismine de mâlik değildir. (Mesnevî-i Nuriye)

• Hissiyat-ı nefsiye damarlara ilişir, bir derece hükmünü kalb, akıl ve ruhun rağmına olarak icra eder. (Yirmi Birinci Lem’a)

• Nefis ve hevâ ve his ve vehim bazan aldatıyorlar. (Yirmi Birinci Lem’a)

• Nefis, mütekebbir, mütemerrid serkeş, müftehir, mağrur, ucüblü, riyakârdır. (Mesnevî-i Nuriye – Hubâb)

• Nefis, şu dünya hayatına müştak ve mevtten kaçar. (Yirmi Altıncı Söz)

• Nefis, kendinde gördüğü nimet-i İlâhiyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başlar. (Yirmi Sekizinci Lem’a)

• Nefs-i emmâre, tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icad ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz’îdir. (Yirmi Üçüncü Söz)

• Şeytanın talebesi olan Nefs-i emâre cismin küçüklüğünü san’atın küçüklüğüne atfetmekle, esbabdan sudûrunu tecviz ediyor. (Mesnevî- Nuriye – Onuncu Risale)

***

2. Makale

Risale-i Nur’da ‘Nefis’ kavramı

Serdar BİLGİN

Arapça kökenli bir kelime olan nefis;  Osmanlıca Sözlükte “can, kendi, öz, zat, özellikle maddî arzuların kaynağı olup sınır tanımayan bir duygu” ; Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğünde ise “öz varlık, kişilik, insanın yeme içme vb. gereksinimlerinin bütünü” olarak tanımlanır.

Risale-i Nur’da nefis, ilâhî bir latifedir ve iki vecihte değerlendirilir. Birinci vecih dünyaya bakar, insanı şerre yönlendirir. İkinci vecih âhirete nazırdır, insanı hayra yönlendirir. Doktorun ya da katilin elinde şekillenen bir bıçak misali, saadet ile felaket arasında bir çizgi çizilir.

Birinci Vecih: Nefs-i emmâre- Nüfûs-u emmâre

Risale-i Nur, bu vecihte nefsi kötü (maddi, cismani ve hayvani) vasıfları ile tanımlar. “Düşman istersen nefis yeter.” (Mektubat s:399) der, muvaffak olmaya dönük tavsiye ve telkinlerde bulunur.

Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi: “Namaz iyidir. Fakat her gün, her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor.”

O zâtın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra, nefsimi dinledim. İşittim ki, aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki, tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım: O zat o sözü bütün nüfus-u emmârenin namına söylemiş gibidir veya söylettirilmiştir. O zaman ben dahi dedim: Madem nefsim emmâredir. Nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. (Sözler s:362)

Hayatın iki vechi vardır. Biri siyah, dünyaya bakar; diğeri şeffaf, âhirete nâzırdır. Nefis, siyah veçhin altına girer, şeffaf veçhe terettüp eden saadet-i ebediyeyi ister. (Mesnevî-i Nuriye s:259) İnsan sarayına bir kapıcı ve it hükmündedir. (Sözler s:433)

Nefis, naks, fakr ve aczden yoğrulmuştur. (Sözler s:481) Sabırsızdır, cehl-i mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusundadır. (Sözler s:362) Tembellik saikasıyla vazife-i ubudiyetini terk ettiğinden, tesettür etmek ister. (Mesnevî-i Nuriye s:108) Kat’î, yakînî burhanlarla deliller dolu olan büyük bir kalede, küçük bir taşta bir zafiyet görünürse, o kaleyi tamamen inkâr eder ve cehaletini ortaya koyar. (Mesnevî-i Nuriye s:110)

Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Ve kusurunu nefsine almaz, belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebrie eyler. (Lem’alar s:469) Kusurunu görmek istemez.(Lem’alar s:160) Başkalarının kusurlarını görür. Kendini ıslah etmek istemez. Dünya hayatına müştaktır (İman ve Küfür Muvazeneleri s:143-Sözler s:639) Sonsuza kadar yaşayacağını sanır. Lezzete ve menfaatin zevkine meftundur. (Sözler s:481) Kendisine hizmeti ve menfaati olan şeyleri hem sever, hem kıymet verir. Semeresinden istifade gördüğü şeylere abd ve köle olur. (Mesnevî-i Nuriye s:248) Hizmet zamanında geri kaçar. Ücret vaktinde ileri safa hücum eder. (Mesnevî-i Nuriye s:271)   Dünyaya, boğazına ve menfaatine düşkündür. Yemeyi içmeyi sever. (Sözler s:362) Çünkü nefis,  bütün lezzetlerin mahzenidir. (Mesnevî-i Nuriye s:278) Dünyada yaratılmış bütün lezzetler bu mahzende kodlanmıştır. Portakalın tadı bilinir, vişnenin tadı bilinir ve ayırt edilir. O nedenle nefis; vücudun merkezi, menfaatin madenidir. (Mesnevî-i Nuriye s:278) Kendini sever. Eğer zâhirî sevse de samimî sevemez; belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. (Lem’alar s:469)

Devekuşu gibidir. (Mesnevî-i Nuriye s:240) Kafasını dünyaya sokar, etrafını görmez, göremez, dolayısıyla kördür. O körlük vücudunda zerre-miskal kaldıkça, hakikat güneşinin görünmesine mâni bir hicap olur. (Mesnevî-i Nuriye s:110) Kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan, bir nevi rububiyet dâvâ eder; mâbuduna karşı adâvetkârâne bir isyanı taşır. (Sözler s:643-Mektubat s:651) Hükm-ü kadere razı olmaz. (Mesnevî-i Nuriye s:162) Kendisini kader ve sıfât-ı İlâhiyenin tecelliyat dairesinden hariç addeder. Sonra tecelliyata mazhar olanlardan birisinin mevkiinde kendisini farz eder, onda fenâ olur. Sonra, başlar, bazı tevillerle o şeyi de Allah’ın mülkünden, tasarrufundan çıkartır. Kendisinin girmiş olduğu şirk-i hafîye girdirir. Ve şirk-i hafîden aldığı bazı halleri o mâsuma da aksettirir. (Mesnevî-i Nuriye s:239)

İkinci Vecih: Nefs-i levvâme- Nefs-i mutmainne

Bu vecihte nefis, bir istihâle makinesi gibidir. Riyazet, mücahede, tezkiye, inkişaf, terakki, terbiye ve ıslah süreçlerinin vuku bulduğu, Fâtır-ı Zülcelâlin kemâl, cemâl, kudret ve rahmetine âyinedarlık yaptığı, nurani ve latif duyguların terakki ve tekemmülüne vesile olduğu manevi bir makine olarak tanımlanır ve nefsin terakki ve tekemmülünde dört adımdan bahsedilir.

Nefsimle mücâdele ettiğim bir zamanda, nefsim kendinde gördüğü nimet-i İlâhiyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura, iftihâra, temeddühe başladı. Ben ona dedim ki: “Bu mülk senin değil, emânettir.” O vakit nefis gurur ve iftihârı bıraktı, fakat tembelliğe başladı. “Benim malım olmayana ne bakayım? Zâyi olsun, bana ne?” dedi. Birden gördüm: Bir sinek, elime kondu, emânetullah olan gözünü, yüzünü, kanatlarını güzelce temizlemeye başladı. Bir neferin mîrî silâhını, elbisesini güzelce temizlediği gibi, sinek de temizliyordu. Nefsime dedim: “Bak.” Baktı, tam ders aldı. Sinek ise, mağrur ve tembel nefsime hoca ve muallim oldu. (Lem’alar s:423)

Sinek pisliği, tıp cihetiyle zararı yok bir maddedir ki, bazan tatlı bir şuruptur. Fakat sinek, yediği binler muhtelif muzır maddelerin ve mikropların ve semlerin menşei olmakla, sinekler küçücük istihâle ve tasfiye makineleri hükmüne geçmeleri hikmet-i Rabbâniyeden uzak değildir, belki şe’nindendir. Evet, arıdan başka sineklerin bazı tâifeleri var ki, muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler, mütemâdiyen pislik yerine katre katre şurup damlatırlar. O semli, müteaffin maddeleri ağaçların yapraklarına yağan kudret helvası gibi tatlı, şifâlı bir şuruba tebdil ederek, bir istihâle makinesi olduklarını ispat ederler. (Lem’alar s:423)

İnsanın açığa çıkarılmayı, keşfedilmeyi bekleyen mükemmel istidatları (bal) ve birinci vecihte de ifade ettiğimiz gibi binler muhtelif muzır duyguların ve semlerin menşei olan bir nefsi (sirke) vardır. Sineklerin, muhtelif ve müteaffin maddelerinin pislik yerine katre katre şifâlı bir şuruba tebdil edilmesi gibi nefis de irade tarafından tebdil edilmek, yoğrulup hamur olmak, sirkeden bala tebdil edilmek için dünyadadır. Bu hikâyede muhatap nefistir ve hikâye, sirkenin bala tebdili üzerine kuruludur.

Atmacanın serçenin istidatlarının inkişafına vesile olması gibi (Sözler s:315) nefis de bu süreçte terakkiye vesile olur, insanın istidatlarını geliştirir ve yaratılış amacının gerçekleşmesini sağlar. Serçe kuşunun istidadı, o taslitle inkişaf eder. (Sözler s:315)Serçeyi serçe yapan atmacadır. Atmaca ölürse serçe de ölür. Mesele atmacanın ölmesi değil serçe kuşunun istidadının o taslitle inkişaf etmesidir. Bu hikâyede inkişaf sürecinde “irade ve nefis” Karagöz ile Hacivat gibi iki karakter olarak karşımıza çıkar.

İnkişafın seviyesini “irade ile nefis” arasındaki mesafe belirler. Nefis, iradeyi yakından bakarsa büyük; uzaktan bakarsa küçük görür. Yakından bakarsa “irade ile nefis” arasındaki mesafe de yakın olur.

Arkadaş! Nefiste öyle dehşetli bir nokta ve açılmaz bir ukde var ki, zıtları birbirinden tevlid eder. Ve aleyhte olan her bir şeyi lehte zanneder. Meselâ, güneşin eli sana yetişir, ziyasıyla başını okşar. Fakat, senin elin ona yetişemez. Ve senin keyfin üzerine hareket etmez. Demek, şemsin sana karşı iki ciheti vardır: biri kurb, diğeri bu’d. Eğer senin ondan baîd olduğun cihetle “O bana tesir edemez” ve onun sana karîb olduğu cihetle “Ona tesir edebilirim” desen, cehlini ilân etmiş olursun. (Mesnevî-i Nuriye s:104)

Kezâlik, Hâlık ile nefis arasında da bir kurb ve bu’d vardır. Kurb Hâlıkındır, bu’d nefsindir. Eğer nefis uzaklığı cihetiyle enâniyet ile Hâlıka bakıp “Bana tesir edemez” diye bir ahmaklıkta bulunursa, dalâlete düşer. Ve keza, nefis mükâfatı gördüğü zaman “Keşke ben de öyle yapaydım, böyle olaydım” der. Mücâzâtın şiddetini de gördüğü vakit, teâmî ve inkâr ile kendisini tesellî eder. (Mesnevî-i Nuriye s:104)

Yıldız böceğinin ışığına Güneş’in vesile olması gibi (Sözler s:481-İman ve Küfür Muvazeneleri s:122) Hâlık da nefise ışık olur. Bu hikâyede sembolizmin etkisini görürüz ve Hâlık’ın iradeyi;  nefsin de “ben”i temsil ettiğine şahit oluruz.

İradenin başlattığı terakki ve tekemmül Hâlık’ı, insana “ben”den daha yakın hale getirir. İradenin tebdil ettiği nefis, Güneşin uzanan elini görür, ziyası ile bedenini ve yüreğini ısıtır, kafasını aydınlatır. Zulmet, karanlığın derecesi nisbetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibarıyla nefis de Fâtır-ı Zülcelâlin kemâl, cemâl, kudret ve rahmetine âyinedarlık eder. (Sözler s:481)

Nefs-i emmâre, ya levvâmeye veya mutmainneye inkılâp eder. (Mektubat s:461) Bir çekirdek olup toprağa atılan insanın,  dar âlemden çıkıp, geniş hava âlemine girdiğine, Hâlıkından istidat lisanıyla bir ağaç olup kemâle erdiğine şahit oluruz. (İman ve Küfür Muvazeneleri s:106-Sözler s:431) Daimî olan bir Zâtın zikrine devam eyler,  Ondan nurunu alır, Onun cevherine sadef ve zarf olur, kıymet bulur;  Onun nesim-i zikrine beden olur hayat bulur. (Mesnevî-i Nuriye s:241) İnsanın hakiki terakkisi de budur. Hikâyenin kurgusu da budur.

Kaynak: Risale Haber

Ayrıca bakınız 

Mecazi Nefs-i Emmare / Ahmet KATIN

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Âdâbın Şiiri: Sakın Terk-i Edepten

Prof. Dr. Mazhar BAĞLI Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Makaleler, Risale ve Bediüzzaman Üzerine
Ümmet Hayatının Zararlıları – 3

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Cehâlet ve Öğretilmiş  Câhillik Cehâlet, sözlükte bilmemek, tanımamak, haberi olmamak, …

Kapat