Ana Sayfa / KASTAMONU / İz Bırakanlarımız / Bilgin Şair: Şânî

Bilgin Şair: Şânî

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

ŞÂNÎ (d.?/?-ö./1534-35 ?)

Kastamonu’nun bilgin şairlerindendir. Kemalpaşazâde’den mülâzım olmuş, seçkin ve yetenekli bir danişmend idi. Güzel sesiyle söylediği şarkılarla meşhurdur. Latîfî’ye göre Şîrîn’in hikâyesini nazm ettiği Ferhadnâme adlı bir eseri vardır. Kaynaklarda Kanûnî’nin Bağdat seferi sırasında vefat ettiğinin yazılmasından hareketle 1534-1535 yıllarında öldüğü söylenebilir.

Eserlerinden Örnekler

Ey felek meylün eger câhil ü nâ-dânâ ise

Ben dahı tâ o kadar kâmil ü dânâ degülem

 

Bana bu cevr nedür ehl-i hüner mi sandun

Ehl-i fazl anladun ise beni hâşâ degülem

 

Echel-i dûn u denîyüm bana da bir nazar it

Gayrdan humk u belâhette de ednâ degülem

 

İmtihan eyle beni cehl ile gelsün cehele

Ki gabâvetde bugün kimseye hem-tâ degülem

 

Mansıb almak nic’olur göstereyüm cühhâle

Cehl ile şimdi hele dahi tüvâne degülem

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şuarâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. s. 317

Kaynakça

Canım, Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü’ş-Şuarâ ve Tabsıratü’n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü’l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç, Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz, Cemal-Tatçı, Mustafa (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1978). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-şuarâ. Ankara: TTK Yay.

Sungurhan, Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü’ş-şuarâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf

PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Araçlı Mehmed Muhlis Efendi ve Taşköprülü Mehmed Rahmî Efendi

MEHMET MUHLIS EFENDI (Araçlı) 1320 (1904) senesinde vefat eden ziraatçı Mustafa Çavuş’un oğlu olup Taban …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla İz Bırakanlarımız, Kastamonu Evliyaları Âlimleri
Şeyh Muhammed Şifâyî Dede Efendi

ŞİFAYÎ, Şeyh Muhammed Şifâyî Efendi (d.1014/1605/1606-ö.1082/1083/Ocak-Şubat 1673) Âlim, kazasker, Mevlevî şeyhi, Divan şâiri, müellif, şârih bir …

Kapat