Ana Sayfa / RİSALE-İNUR'DAN / Taşköprülü Sadık Bey’in Bir Fıkrasıdır

Taşköprülü Sadık Bey’in Bir Fıkrasıdır

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

(Taşköprü’lü Sadık’ın bir fıkrasıdır)

بِسْمِ‬اللّهِ‬الرّحْمنِ‬الرّحِيمِ‬‬‬‬‬‬

Müslümanın imanını izhar için kalben tasdiki üzerine farz ve ikrarı vâcib olup tereddüdsüz iman ve itikad edeceği, ruh ve kalb-i mü’minîni Allah’a bağlayan hakikat-ı rububiyeti ve vahdaniyeti ihtiva eden Âmentü billah ilh… dua-i kudsiyesidir. Meal-i celilinde Hak Celle ve Alâ ve Tekaddes Hazretleri bir olduğunu, melâike-i kirâmın yaratılmış ve mevcud olduğunu, kütüb-ü mukaddesenin mukarrebîn-i melâikeden Cibril Aleyhisselâm vasıtasıyla taraf-ı İlahiyeden Peygamberan-ı Zîşan’a inzal olduğunu, Enbiya-i İzam Peygamberan-ı Zîşan’ın taraf-ı İlahîden ins ü cinne elçi, kitab-ı İlahî ve evamir-i İlahîyi tebliğe memur olduğu ve yevm-i kıyametin, haşr ü neşrin hak olduğunu, mukadderatı Vâcib-ül Vücud olan Cenab-ı Rabb-ül Âlemîn’in tayin ettiği hayır ve şerrin Vâhid-i Ehad olan Hak Sübhanehu ve Tekaddes Hazretleri tarafından kulların itikad ve amel ettikleri tarîka göre halkettiğini, ba’s-ü ba’de-l mevt sırrına hayat-ı fâniyeden sonra ebedî hayatın ve bir lütf-u Rabbanî ve ihsan-ı İlahî olduğunu kısa fakat tafsilli ve gayet şümullü olarak beyan ve iman-ı billahın bütün feraizini ihtiva etmektedir.

Mü’minin imanını ikrar ve izhar eden Âmentü’dür. Mü’minlerin kalblerinde olan iman-ı billahı binler kat nurlandıracak, takviye edecek vahdaniyete ve âmentü billah hakikat-ı celilesine olan imanının lezzet-i maneviyesini duyulmaz derecelerde tatlılandıracak, kalbindeki muhabbet-i İlahî ilmelyakîn derecesinden aynelyakîn derecesine îsal edecek Risale-in Nur’dur.

Kalblerinde rahmet-i İlahiyenin bir zerresinin gölgesi kalanların hakkı teslimde gafleti, küfrü, inadı bırakanların kalbleri ilham-ı Rabbaniye ve rahmet-i İlahiye ile temizlenip süslenmesine vasıta ve kalbin ve ruhun nur-u iman ile zînetlenmesine medar olacak nur-u mübîn-i Kur’an’ın ve nur-u imanın bütün fevâid-i maddiye ve maneviyesini ehl-i İslâm’ın ruhuna, kalbine sunacak Risale-i Nur’dur.

Hülâsa: Gerek zamanın telkini, gerek şahsın manevî küfrü ile irsî zekâsını ilim namıyla bir takım hezeyanlarla heder etmiş. Mutezile, tenasüh, maddiyyun erbabını susturacak ve ehl-i dalaletin gittikleri yolun vehametini, felsefe-i maddiyyunun içtihadlarının rezaletini kafalarına vuran da Risale-in Nur’dur.

Cenab-ı Rabb-ül Âlemîn ve Kadir-i Mutlak birdir. Kitab-ı İlahî de birdir. Kur’an Kitabullah’ın ruhu, merkezi, kökü ve evâmir-i İlahiyenin aslı ve sonudur. İhtiyac-ı beşerin ezelden ebede kadar maddî ve manevî bütün ihtiyaçlarını tatmin edici kaynağıdır. Tevrat, Zebur, İncil-i Şerif, Kur’an-ı Kerim’in mukaddemesi Risale-in Nur’da Hazret-i Kur’an’ın ve felsefe-i nur-u mübinin tefsir, zeyl ve şerhidir. Yevm-i kıyamete kadar bütün bid’atlardan, şaibelerden din-i mübin-i Muhammediyeyi hıfzedeceği ve Hâfız-ı Mutlak kendisi olduğunu Cenab-ı Peygamber’e ve ümmet-i Muhammed’e va’d buyuran Hazret-i Allah, irtihal-i Peygamberîden sonra İslâmiyet’in ve erkân-ı şeriat-ı Ahmediyenin düşmüş olduğu tehlikeyi önlemek için zekâ-i beşerin fevkinde kudretli bir zekâ ve deha ve ilm-i ledün ile mücehhez Hazret-i İmam-ı A’zam’a bir lütf-u Sübhanî olarak vekâlet-i Peygamberîyi eda ettirmiş, erkân-ı şeriatı nasıl hıfzetmiş ise; bugün beşeriyetin birbiriyle rekabet eder derecede vahdaniyeti inkâr hususundaki küfürlerini, dalaletlerini ehl-i küfrün küfürleriyle beşeriyeti ve ehl-i dalaletin dalaletleriyle insaniyeti şaibedar ettikleri Yirminci Asır’da Gaffar-üz Zünub ve Rahman-ur Rahîm olan Kadir-i Mutlak Zülcelal Hazretlerinin vahdaniyetine imanın kudsiyetini, haşr ü neşrin hak ve hakikatını ehl-i dalalete anlatmak itikad-ı ehl-i Sünnet ve Cemaat’a uygun surette beyan ederek vekalet-i Peygamberîyi eda ettirmek için rahmet ve ihsan hazinesinden Bediüzzaman Said-ün Nursî Hazretlerini in’am-ı İlahiye olan zekâ ve deha-yı beşerin binlerle fevkinde bir deha görüş ve anlayışıyla bil’vekâle İlm-i Ledün sultanı olarak bîçare nev’-i beşere hediye etmiş.

En yüksek derecede açık lisan ile en muannidleri ikna’ edecek mantık kudreti ve âyât-ı Kur’aniye ve mu’cizat-ı Sübhaniyeyi inkârda taannüd edenleri delâil-i akliye ile ikna’ ve iskât edecek ve felsefe-i Kur’an’ın bütün hakaikını en açık anlatışıyla teşrih eden, vahdaniyete imanın faziletini, din-i mübin-i Muhammediyenin maddî ve manevî bütün fevaid-i dünyeviyeye ve uhreviyesini en sarih lisan ile anlatan ilm-i Kur’an’ın bütün muhteviyatını ve hakaikını ihtiva eden iman-ı billahın ve tarîk-i hakkın dünyevî ve uhrevî fevaid ve necatını tarîk-i küfür ve dalâlete düşmüş âsi ve günahkâr kullarını tarîk-i hak ve hidayete îsal için bugünkü neslin anlayabileceği bir lisan ile anlatan Risale-in Nur’u yazmayı hazine-i lütf u şefkatinden Bediüzzaman’a ihsan etmiş. Hazret-i Resulullah’a ve ümmet-i Muhammed’e olan va’d-i İlahîsini yerine getirmiştir.

Yâ Rabbî! Bizleri Cennet’te cemalinden, son nefeste imanından, kabirde Kur’anından ve mahşerde şefaat-ı Resulullah’tan ayırma, âmîn. Risalet-ün Nur’un delaletiyle liva-yı Muhammedî altında haşr ü neşreyle, âmîn, âmîn.

Risale-in Nur Şakirdlerinden, âciz

Mehmed Sadık

Gayr-i Münteşir Kastamonu Mektupları’ndan

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Emirdağı’nın ve bu Ramazan-ı Şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir.

Denizli Hapsi’nin meyvesine Onuncu Mesele olarak Emirdağı’nın ve bu ramazan-ı şerifin nurlu bir küçük çiçeğidir. …

Yorumlar

  1. avatar
    Şevket Özsoy

    Risâle-i Nur’un hakikatı ve önemi ancak bu kadar öz ve veciz bir tarzda anlatılabilirdi. Allah razı olsun. M. Şefik Arvasî hz.lerinin takrizi gibi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla RİSALE-İNUR'DAN
Biz Said’in kardeşleri ve Risale-i Nur’un şakirdleri.. (Gayr-i Münteşir Mektup)

(Ahmed Nazif ve arkadaşlarına yazılan bir mektubun suretidir. Belki size de faidesi var diye gönderildi.) …

Kapat