Ana Sayfa / Yazarlar / Üstad Bediüzzaman’ın Münâfıklar Hakkındaki Âyetleri Tefsiri / Eyüp EKMEKÇİ

Üstad Bediüzzaman’ın Münâfıklar Hakkındaki Âyetleri Tefsiri / Eyüp EKMEKÇİ

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

HAZRET-İ ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MÜNAFIKLAR HAKKINDAKİ AYETLERİ TEFSİRİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tab’ ettiği İşârat-ül İ’caz tefsirinin 240’dan 300’üncü sahifeye kadar olan bölümdür:

SUAL: Kâfirlerin zemmi hakkında yalnız iki âyetle iktifa edilmiştir. On iki âyetin hülâsasıyla, münafıklar hakkında yapılan itnab neye binaendir?

CEVAP: Münafıklar hakkında itnabı, tatvili icab ettiren birkaç nükte vardır:
1 – Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habîs olur. Aldatıcı olursa fesadı daha şedit olur. Dâhilî olursa zararı daha azîm olur. Çünkü dâhilî düşman; kuvveti dağıtıyor, cesareti azaltıyor. Haricî düşman ise bilakis asabiyeti şiddetlendirir, salabeti artırır.

Nifakın cinayeti, İslâm üzerine pek büyüktür. Âlem-i İslâm’ı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Bunun içindir ki Kur’an-ı Azîmüşşan, fazlaca onlara teşniat ve takbihatta bulunmuştur.

2 – Münafığın mü’minler ile ihtilatı dolayısıyla yavaş yavaş ünsiyet kesbeder, iman ile ülfet peyda eder. Gerek Kur’an’dan, gerek mü’minlerden nifakın kötülüğü hakkındaki sözleri işite işite pis halinden nefret eder. En-nihaye lisanından kelime-i tevhid kalbine damlamaya zemin hazırlamak için itnab yapılmıştır.

3 – İstihza, hud’a, ikiyüzlülük, hile, kizb, riya gibi kötü ahlâk münafıkta var; kâfirde o derece yoktur. Bu cihetten münafıklar hakkında itnab yapılmıştır.

4 – Ale’l-ekser münafıklar, ehl-i kitaptan oldukları için şeytanî bir zekâ sahibleri olup daha hilekâr, desiseci olurlar. İşte bu durumdaki münafıklar hakkında itnab yani tatvil-i kelâm, ayn-ı belâgattır.
Bu âyetin kelimeleri arasındaki münasebetlere gelelim:
ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ Câr ve mecruru, münafıkları tabir eden ﻣَﻦْ kelimesine haber olduğu takdirde, şöyle bir sual vârid olur ki:
Münafıkların nâstan oldukları bedihîdir. Bu hüküm malûmu i’lam etmekten ibaret kalır?

CEVAP: Malûmdur ki bir hüküm, bedihî olduğu zaman o hükmün lâzımı kasdedilir. Burada kasdedilen, o hükmün lâzımı olan taaccübdür. Sanki Kur’an-ı Azîmüşşan, zımnen “Münafıkların nâstan oldukları acib bir şeydir.” diye halkı taaccüb etmeye davet etmiştir. Zira insan mükerremdir. Mükerrem olan insan, nifaka tenezzül etmez.

SUAL: Mademki ﻣِﻦَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ haberdir. Ne için ﻣَﻦْ üzerine takaddüm etmiştir?

CEVAP: Mademki o hükümden taaccüb kasdedilmiştir, taaccüb-ü inşaînin şe’ni, kelâmın evvelinde bulunmaktır.
Sonra ﻧَﺎﺱ ın tabirinden birkaç letaif çıkıyor:

1- Kur’an; münafıkların şahıslarını tayin etmeyerek umumî bir sıfatla onlara işaret ettiği, Resul-i Ekrem’in (asm) siyasetine daha münasiptir. Zira şahıslarının tayini ile kabahatleri yüzlerine vurulsaydı, mü’minler nefsin desisesiyle vesveseye düşerlerdi. Halbuki vesvese havfa, havf riyaya, riya nifaka incirar eder.

Ve keza eğer Kur’an onları tayin ile takbih etseydi “Resul-i Ekrem (asm) mütereddiddir, etbaına emniyeti yoktur.” denilecekti. Ve keza bazan kötülük ifşa edilmese tedricen zâil olması ihtimali vardır. Fakat teşhir edildiği takdirde, sahibinin hiddetini tahrik eder. Daha fazlasını yapmaya bâis olur.
İşarat-ül İ’caz[Y] – 88

Bir Hadis-i Şerif (meal): “Ben Yahudi’den değil ümmetimin yahudisinden korkarım.”

Diğer bir Hadis-i Şerif (meal):”Ahirzamanda dinini dünyaya alet eden riyakarlar çıkar. Sözleri baldan tatlıdır.Bunlar kuzu postuna bürünmüş bir kurttur.”

Yine bir rivayet: “Ulemaissu’ insanlık için Deccal’dan daha zararlıdır. Hazret-i Mehdi’ye mani olmaya çalışan da ulemaissu’dur.”

Not: Yine Hazret-i Üstad’dan: “Ulemaissu’ hakkında tehdid-i azim var. Bu zamanda ulema ziyade dikkat etmeli.”

Vesselam

Harb cebhesinde avcı hattında te’lif edilen bu i’cazi dersinin mesajı açık herhalde…

Beğendiyseniz lütfen paylaşınız.

İlginizi Çekebilir

Otobüste Bir Sohbet

Üniversiteden şehire geliyordum ve bu arada da Münacaat-ül Kur’an okuyordum. Yanımdaki bir bayan öğrenci merak …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Yazarlar
Bir mesaj âleti olarak fesat / Ümit ŞİMŞEK

Yazıldığı tarih itibariyle eski, fakat muhtevası itibarıyla maalesef eskimemiş bir yazı: Biz eskiden âsâyişi ihlâl …

Kapat