Ana Sayfa / KASTAMONU / Kastamonu Yazıları / Vâli Said Paşa’nın Hâtırâtında Kastamonu Camileri – 1

Vâli Said Paşa’nın Hâtırâtında Kastamonu Camileri – 1

Bunu paylaşınız

17 MUHARREM SENE 1296 VE 29 KANUN-I EVVEL SENE 1294 CUMA

Bugün Cum’a namâzını Atabey Câmi’-i şerifi‘nde edá ettim. Bu câmi’in bánîsi olan Atabey, Kastamonu kasabasını fethetmiş olduğundan kendisine gãzi unvânı verilmiştir. Câmi-i mezkûr Kastamonu’nun garb cihetinde ve mürtefi’ ve yine kendi ismiyle müsemma bir mahalde mebnî olup vâsi’ ve şirin bir cámi’dir. Fakat mahalle derûnunda olduğundan cemá’ati pek azdır.

Gãzî Atabey, Câmi’in önünde kâ’in türbe-i mahsûsasında ve pederleri dahi türbenin yanında bulunan bir dar yokuştan aşağı inerken sağ tarafında ve hemân türbenin altında, üzeri açık olduğu hâlde bir kabirde medfûndur.

Türbeyi ziyâretten sonra eşráftan Âsım Bey’in hânesine gittim. Bir saat kadar ârám edüp saat ona çâryek kalarak yine hükûmet konağına avdet ettim.

***

3 MHARREM SENE: 1296 VE 15 KANÚN-I EVVEL. SENE 1294 CUMA

Bugün İsmail Bey Cami’-i şerifi‘nde cum’a namâzını edâ ettim. Ba’de’s-salât eşráftan Sålim Efendi’nin hânesine gittim. Câmi’-i mezkûr Kastamonu’nun şimâl tarafında ve Aşağı İmaret Mahallesi’nde kâ’in olup şirin ve gayet metin bir câmi’dir. Kurbunda bir medrese ve bir misafirhânesi ve bir de imâreti olup talebeye her sabâh çorba ve isneyn geceleri pilav ve zerde verilmektedir. Sahib-i hayrât olan İsmail Bey Filibe’de medfun ise de (şimdi o zálim ve kâfir Bulgarlar kim bilir hákine ne kadar hakãret etmişlerdir) válidesiyle bir mahdúmu ve sair ta’allukätından birkaç kişi câmi’-i şerifin civârında olan metin ve güzel bir kubbeli kârgir türbe derûnunda medfûndurlar. Ba’de’s-salât müşårün-ileyhin válidesini[n] [Ikabrini] ziyâret ettim.

“Âferîn kadın, öyle bir evlâd dünyâya getirmişsin ki sâyesinde bir türbede medfûn olmuşsun.” dedim. Medrese odalarını dahi gezdim gáyet mazbût ve güzel buldum.
.

14 REBÎ’ÜL-EVVEL SENE 1296 VE 23 ŞUBAT SENE 1294 CUMA (919)
Bugün cum’a namazını İsmail Bey Cami-i şerifi’nde eda ettim. Bu câmi’in mevkı’i mürtefi’ olduğundan önünde kâ’in bahçenin ve bu bahçede mebni köşkün nezâreti güzeldir. Mevsim-i bahâr ve sayfta bu köşkte tenezzüh etmek Kastamonuca arzu olunan şeylerdendir. Ba’de’s-salât Meclis-i Ticâret Re’îsi Hâfız Bey’in hânesine gidip bazı hevâ’î sözlerle beraber vilâyette küçük mikyâsta bir iplik fabrikasının te’sîsine dâir teşvik-âmiz sözler dahi söyledim. Havâ kapalı ve soğuk olduğundan hayvân ile gezmeye gitmeyi arzu ettiğim cihetle Hâfız Bey’in hânesinden dokuzda hükůmete avdet ettim.

Bunu paylaşınız

İlginizi Çekebilir

Dağ Köpekleri

İbrahim TENEKECİ Dağ köyleri için diyebileceğim ilk şey: Önce köpekler bozuldu. Baştan anlatayım: Köpek, birkaç …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha fazla Kastamonu Yazıları
Bir Meddah Hikâyesinde Kastamonulu Tipi

10 Şubat 2016 tarihinde aramızdan ayrılan Tekirdağlı halk bilimci dostum Prof. Dr. Erman Artun, bundan …

Kapat